WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ТОВ „ОСП Корпорація «Ватра»”) Спеціальність 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

СЛОБОДА ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 330.341.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

ПІДПРИЄМСТВА

(на прикладі ТОВ „ОСП Корпорація «Ватра»”)

Спеціальність 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності Малюта Людмила Ярославівна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Рецензент: д.е.н., профессор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері Кирич Наталія Богданівна Зав. кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Андрушків Б.М.

Вчений секретар Владимир О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкової трансформації вітчизняної економіки підприємства зіштовхнулися з високим ступенем невизначеності розвитку подій, зі значними змінами зовнішнього середовища. За таких умов підприємствам необхідно вчасно виявити зміни у середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити і реалізувати систему заходів з ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих нагод.

Значна змінюваність і динамізм зовнішнього середовища зумовлюють істотні відмінності сучасного стратегічного управління, до яких віднесемо такі: скорочення періоду прийняття управлінських рішень; ускладнення зв’язків підприємства з зовнішнім середовищем його функціонування; значна мінливість можливостей і загроз зовнішнього середовища функціонування підприємства; визначальна роль інформації у прийнятті управлінських рішень тощо.

Динамічна зміна виробничих технологій, боротьба за споживача і якість продукції, ріст конкуренції вимагають від вітчизняних підприємств нового вирішення питань управління їхньою діяльністю, метою якої в умовах ринкової економіки є створення продукції, яка забезпечить максимально можливий ступінь задоволення споживачів. Визначення структури асортименту продукції, удосконалення технологічних процесів, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції гарантують створення сприятливих умов для інноваційного розвитку підприємства.

Дослідженнями стану, проблем та рекомендацій щодо прогресивного інноваційного розвитку національної економіки, її регіонів, окремих галузей, підприємств займалися такі науковці: Л. Л. Антонюк, О. І. Амоша, О.В. Бойко, І.М. Буднікевич, Ж. А. Говоруха, В. М. Гончаров, Л. В. Дейнеко, С.М. Ілляшенко, О. В. Кіктенко, О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. С. Ліба, Л.Я.Малюта, І. А. Павленко, Д. В. Солоха, Л.І. Федулова, А.В. Череп та інші.

Однак масштаби та рівень наукових розробок щодо вивчення окремих питань стратегічного управління інноваційним розвитком промислових підприємств, в т.ч. і світлотехнічної галузі, яка обрана об’єктом нашого дослідження, залишаються недостатньо вивченими.

При дослідженні даної проблематики потрібно, перш за все, звернути увагу на чинники, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, а саме: наявність концепції інноваційного розвитку; місце підприємства на ринку; виробництво продукції, що користується попитом; якість продукції;

потенціал підприємства; ступінь його залежності від використання трудових ресурсів фірми-виробника; впровадження засобів інформаційномаркетингового забезпечення; ефективність інноваційного розвитку тощо.

Вище перелічене дає змогу підтвердити важливість стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства для забезпечення ефективної його діяльності та формування конкурентних переваг на ринку.

Мета і завдання дослідження. Метою написання магістерської роботи є дослідження теоретико-методичних основ і розробка обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства на ринку світлотехнічної продукції з метою забезпечення її конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені такі основні завдання:

розкрито сутність та основні принципи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства;

на основі аналізу існуючих підходів до стратегічного управління, обґрунтовано основні фактори вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства та його поведінки на ринку в умовах конкурентного середовища господарювання;

досліджено стан та перспективи інноваційного розвитку підприємств-виробників світлотехнічної продукції;

– проаналізовано техніко-економічні показники виробничогосподарської діяльності та охарактеризовано організаційну структуру управління ТОВ «ОСП Корпорація „Ватра”»;

– проведено аналіз інноваційного потенціалу підприємства в розрізі його основних складових;

сформовано матрицю SWOT-аналізу, визначено стратегічні можливості та перспективи розвитку підприємства;

запропоновано напрямки удосконалення системи інформаційномаркетингового забезпечення вивчення та прогнозування попиту на світлотехнічну продукцію;

визначено етапи розробки і напрямки реалізації інноваційної стратегії підприємства;

– оґрунтовано проект ефективності та удосконалення підготовки виробництва до випуску нової продукції на підприємстві.

Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ТОВ «ОСП Корпорація „Ватра”».

Предметом дослідження є система стратегічного управління підприємством-виробником світлотехнічної продукції.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи стали методи:

системний аналіз, методи групування і порівняння. При дослідженні тенденцій розвитку світлотехнічної галузі використані статистичні дані Держкомстату України.

Інформаційною базою магістерської роботи є праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем стратегії та стратегічного управління підприємством, законодавчі і нормативні документи органів державного управління України, які регулюють інноваційну діяльність підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони створюють основу для дослідження і практичного вирішення проблем формування ефективної системи стратегічного управління інноваційним розвитком промислового підприємства.

Сформовані узагальнення, висновки і запропоновані пропозиції щодо інноваційного розвитку досліджуваного підприємства схвалені до впровадження на підприємстві ТОВ «ОСП Корпорація „Ватра”».

Апробація результатів дослідження. Основні висновки, положення та результати дослідження були розглянуті і схвалені на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, міжнародній науково-технічній конференції молодих учених ТНТУ ім. І. Пулюя, другій всеукраїнській науковопрактичній конференції пам’яті М.Г. Чумаченка.

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 90 найменувань, викладених на 138 сторінках, додатків. Робота містить 22 рисунка та 17 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність магістерської роботи, визначено мету та основні завдання, сформульовано об’єкт, предмет, методи дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів, наведено дані щодо апробації результатів магістерського дослідження за визначеною темою.

У першій – теоретичній частині – «Теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємсва» висвітлено суть, призначення та основні принципи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, розкрито особливості вибору стратегії його розвитку і поведінки на ринку, проаналізовано стан та перспективи стратегічного розвитку вітчизняного світлотехнічного ринку.

Досліджуючи проблему стратегічного управління, визначено, що стратегічне управління – це не лише чітко визначені дії і сформований конкретний план робіт; це концепція виживання в певних умовах. Воно дає більш чи менш конкретне уявлення проте, якою повинна бути організація (підприємство) у майбутньому: в якому оточенні їй необхідно буде працювати, яку позицію займати на ринку, які мати конкурентні переваги, які зміни слід здійснити в організації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, управлінська робота з визначення й впровадження в життя стратегії скоріше є правилом, ніж виключенням. Стратегічне управління – основа управління, і діяльність зі створення й здійснення стратегії фактично рано чи пізно зачіпає будь-яку управлінську роботу на кожному підприємстві, в т. ч. й інноваційну діяльність.

Отже, стратегічне управління інноваційним розвитком – це управління в соціально-економічних системах, в якому можна виділити:

а) функціональний бік, при якому управління розглядається як сукупність видів діяльності, спрямованих на досягнення певних результатів;

б) процесний – як дію з виявлення і розв'язання проблем, тобто процес підготовки і прийняття рішень;

в) елементний – як процес організації взаємозв'язку певних структурних елементів.

Отже, стратегічне управління – це спосіб управління, що застосовується в умовах:

- появи нових, більш складних завдань, які обумовлені динамічністю та невизначеністю зовнішніх обставин;

- швидкої зміни завдань та реакцій організації щодо капіталовкладень, організаційних форм;

- високої ціни помилок від неправильних рішень;

- відсутності формалізованих та звичних процедур вирішення завдань.

Звернемося також до результату взаємодії об'єкту та суб'єкту стратегічного управління – стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Ціль життєдіяльності фірми реалізується в її стратегії. Теоретично кожне підприємство має цілі та стратегії, які регламентують його діяльність.

Комплекс «цілі – стратегії» визначає основні напрямки пошуку ринкових можливостей, підтримує в запланованих межах витрати, визначає кількість та кваліфікацію персоналу.

Одним з ключових завдань будь-якого управління є підтримання балансу у взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. Кожне підприємство задіяне у трьох комутативних процесах:

- отримання ресурсів із зовнішнього середовища (вхід);

- перетворення ресурсів у продукт (перетворення);

- передача продукта у зовнішнє середовище (вихід).

Управління покликане забезпечувати баланс входу і виходу. Як тільки цей баланс порушується, підприємство потрапляє в кризу. Сучасний ринок значно посилив значення процесу виходу у підтриманні цього балансу. Це якраз і відображається у тому, що першим блоком у схемі структури стратегічного управління є блок аналізу середовища.

Аналіз середовища передбачає вивчення як макрооточення, так і безпосереднього оточення підприємства.

Аналіз макрооточення – це дослідження впливу економіки, правового регулювання і управління, політичних процесів, природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, науково-технічного і технологічного розвитку, інфраструктури тощо.

Безпосереднє оточення аналізується, як правило, за такими компонентами як покупці, постачальники, конкуренти, ринок робочої сили.

Від дослідження зовнішнього середовища необхідно переходити до аналізу внутрішнього середовища фірми (кадри, організація управління, виробництво, фінанси, маркетинг, корпоративна культура тощо).

Для підприємства вкрай важливо підтримувати не тільки баланс між входом і виходом у процесі виробництва, але й баланс інтересів різних соціальних інститутів і груп людей, які зацікавлені у функціонуванні підприємства і впливають на нього. Баланс інтересів визначає вектор інноваційної спрямованості підприємства, який формально представляється у вигляді місії і стратегічних цілей.

Проаналізувавши ряд класифікаційних ознак та відповідно видову характеристику ряду стратегій підприємства адаптовано їх до проблем інноваційного розвитку та сформовано наступну їх класифікацію (табл.1).

Таблиця 1 Класифікація типів стратегій поведінки підприємства на ринку Класифікація Типи стратегій Стратегії зростання Стратегії концентрованого (еталонні стратегії) зростання:

– посилення позицій на ринку (старий ринок, стара продукція);

– розвиток ринку (новий ринок, стара продукція);

– розвиток товару (старий ринок, нова продукція).

Стратегії інтегрованого зростання:

– зворотна вертикальна інтеграція;

– спрямована уперед вертикальна інтеграція.

Стратегії диверсифікованого зростання:

– централізована диверсифікація;

– горизонтальна диверсифікація;

– конгломеративна диверсифікація.

Стратегії цілеспрямованого скорочення:

– стратегія ліквідації;

– стратегія „збору врожаю”;

– стратегія скорочення виробництва;

– стратегія скорочення витрат.

Стратегії конкуренції – Стратегія відмінності.

– Стратегія лідерства за вартістю.

– Стратегія зосередження.

Стратегії адаптації до – Оперативна стратегія.

зовнішніх умов – Оборонна стратегія.

– Аналізуюча стратегія.

– Реагуюча стратегія.

Досліджуючи питання обґрунтування та вибору стратегії для підприємства, визначено, що досвідчений менеджер зможе визначити, яку саме стратегію інноваційного розвитку краще застосувати, щоб підприємство не втратило позиції на ринку і підняло свій рейтинг на ринку. Також, в процесі розробки стратегії необхідно враховувати та прогнозувати вплив багатьох факторів, які впливають на діяльність підприємства, що дасть змогу реально оцінити основні потенційні можливості, які перед ним відкриваються та загрози, які його чекають на ринку. Вибір методів стратегічного планування для підприємства залежить від поставленої мети і сфери бізнесу конкретного підприємства.

Виходячи з того, що об’єктом дослідження обрано світлотехнічну галузь, проаналізовано ринок світлотехнічної продукції України (див. рис.1) і визначено, що його об’єм у 2012 р. порівняно з 2011 р. зріс приблизно на 20% в кількісному вираженні і на 25-30% – у грошовому вираженні.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Економічні науки Все вместе эти факторы подрывают долгосрочную лояльность к торговым маркам, созданным для детей, но это не означает, что дети не способны развить в себе глубокую привязанность. В результате исследования мы пришли к выводу, что на самом деле многие марки и не пытаются проникнуть в сферу потребностей и эмоций детей, чтобы обеспечить долгосрочные взаимоотношения. Опыт вовлеченности во взаимодействии с брендом, при котором последний играет ведущую роль, является ключевым фактором в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Текст лекцій для студентів економічних спеціальностей Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від..08 Харків НТУ “ХПІ” 2008 ББК Ч УДК Рецензенти: Ю. І. Лернер, канд. екон. наук, професор Національного технічного університету “ХПІ”, В. А. Мельник, канд. екон. наук, доцент Національної юридичної академії ім. Ярослава...»

«УДК 621.332.3: 621.315.66 Полях О.М., старший викладач (Укр. ДІІТ) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОПОР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ На залізницях України в експлуатації знаходиться 22.9% опор контактної мережі поза нормативний термін служби. Кількість опор, які підлягають діагностуванню, з кожним роком зростає. Так в порівнянні з 1998 роком в 2003 цей показник збільшився в 2 рази, а потім різко почав підійматися: в 2004 – в 3 рази, 2005 – в 3,7...»

«УДК 347.734 Осадчий Є. С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто ефективність запровадження банками корпоративного управління, що дозволить їм збільшити свої доходи та скоротити непередбачені витрати, орієнтуватися в своїй діяльності на стратегію розвитку та зростання на ринку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів У двох частинах Частина 2 26 березня 2014 р. Харків ХДУХТ УДК 640.43.001.76 ББК 65.431-55 І-66 Редакційна...»

«УДК МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ ТДВ “ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ Ключевые вопросы, которые рассматриваются: • Предложен механизм перевода выпуска акций документарной формы существования в бездокументарную форму. Рекомендован порядок реорганизации акционерных обществ путем преобразования в общиство з...»

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ: Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Дешко Л. М. Донецький національний університет Сьогодні на фармацевтичному ринку України вже сформовано конкурентне середовище та досягнуто певне насичення лікарськими засобами [1, с. 3]. Водночас, ціни на лікарські засоби в Україні не відповідають рівню обсягу бюджетного...»

«КРАЩІ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА М. БЕРДЯНСЬКА БЕРДЯНСЬК – 2010 Проект «Бердянська толока» реалізується Бердянським міським комітетом руху «Педагоги за мир та взаєморозуміння» в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа. Реалізація компоненту «Підтримка місцевих ініціатив» програми «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що виконується Pact Inc., стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 1/ Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218-8010 Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 10 від 16 квітня 2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 16455-4927Р від 20.01.2010 р. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого....»

«Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда І1ІШ а Д89с НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИК Б Б К 67.99(2)3 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 5. 0 2. 2 0 0 2 р. № 1 4 / 1 8 2 2 5 7 ) Рецензенти: д о к т о р е к о н о м і ч н и х н а у к, п р о ф е с о р Чугаєв А.О., д о к т о р е к о н о м і ч н и х н а у к, п р о ф е с о р Поляков О.М. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. 458 Аудит. Навч. посібник. — К.: Міленіум, 2002. — 4 6 6 с....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»