WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РИБІНА ОЛЕНА ІВАНІВНА

УДК 502.131.1:656.2 (043.3)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ

Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2014 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Шапочка Микола Костянтинович, Сумський державний університет, професор кафедри економіки та бізнесадміністрування.

Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор Дейнека Олександр Георгійович, Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків), завідувач кафедри менеджменту і адміністрування;

кандидат економічних наук, доцент Ярова Інесса Євгенівна, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Захист відбудеться «21» жовтня 2014 року о 16.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 209.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2).

Автореферат розісланий «20» вересня 2014 року Учений секретар спеціалізованої вченої ради Є. І. Нагорний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогодні на забудованих територіях одним із основних джерел забруднення довкілля є транспортні засоби, з яких найменш вивченими в плані негативного впливу на навколишнє середовище є залізничний транспорт.

Особливості роботи залізничного транспорту (стаціонарність мережі, графік руху, режимні параметри тощо) в сукупності обумовлюють наявність екологічного та економічного збитків. Єдиним інструментом компенсації цих збитків і економічного стимулювання зниження екодеструктивного впливу залізничного транспорту є стягнення платежів за викиди забруднювальних речовин в атмосферу. Однак існуюча нормативна база щодо визначення розмірів платежів не враховує реальних збитків, що завдаються кожною одиницею рухомого складу, не стимулює активізацію природоохоронної діяльності в цій галузі.

Наслідком сформованої практики експлуатації об’єктів залізничного транспорту є те, що екологічні, технічні та економічні аспекти розглядаються окремо, найчастіше без урахування їх взаємозв’язку. Останнє не дозволяє повною мірою використовувати накопичений науковий і практичний потенціал у цій галузі.

У зв'язку з цим удосконалення інструментарію економічного регулювання негативного впливу на навколишнє середовище об'єктів залізничного транспорту є актуальним науково-практичним завданням. Це обумовлює необхідність розвитку теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо формування стратегії екологічно сталого розвитку залізничного транспорту.

Розробленню теоретичних та практичних питань економіки природокористування присвячені наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: І. Я. Аксьонова, О. Ф. Балацького, О. Г. Дейнеки, Г. Д. Ейтутіса, А. Ю. Жулавського, В. М. Кислого, А. М. Кривопишина, О. М. Мартинюк, М. М. Маслова, Л. Г. Мельника, Є. В. Мішеніна, Н. В. Пахомової, О. Я. Пилипчука, І. М. Потравного, М. Ф. Реймерса, Є. М. Сича, О. М. Теліженка, Ю. Ю. Туниці, С. К. Харічкова, М. А. Хвесик, Є. В. Хлобистова, Л. Г. Чернюка, М. М. Чеховської, І. Є. Ярової та ін.

У більшості ці розробки стосуються загальних питань упровадження концепції сталого розвитку та формування теоретичного базису екологічного менеджменту вітчизняних підприємств. Щодо галузей транспортного комплексу, зокрема залізничного, то розробки мають не системний характер, у них не враховуються специфічні особливості цієї галузі. Зокрема, недостатніми є дослідження, що стосуються теоретико-методичних засад формування системи організаційноекономічного забезпечення екологічно сталого розвитку залізничного транспорту.

Комплекс зазначених вище актуальних питань щодо організаційноекономічного забезпечення екологічно сталого розвитку залізничного транспорту України обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її логікоструктурну побудову, мету, об’єкт, предмет і завдання дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження відповідає державним програмам і темам, а також тематиці наукових досліджень Сумського державного університету, зокрема таким:

«Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ д/р 0108U000670), де автором досліджено організаційно-економічні основи сталого розвитку залізничного транспорту України; «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0111U002149), де автором наведені методичні підходи до економічної оцінки екологічних наслідків діяльності залізничного транспорту.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у формуванні системи організаційно-економічного забезпечення екологічно сталого розвитку залізничного транспорту. Відповідно до мети дисертаційної роботи були поставлені такі завдання:

дослідити сучасний стан та відповідність залізничного транспорту України принципам сталого розвитку;

обґрунтувати на основі узагальнення наукових підходів поняття «екологічно сталий розвиток залізничного транспорту»;

розвинути методичні положення щодо реформування організаційної структури управління залізничним транспортом України в напрямку забезпечення екологічно сталого розвитку галузі;

дослідити науково-методичні підходи до економічної оцінки деструктивного впливу діяльності залізничного транспорту на навколишнє природне середовище;

розвинути теоретико-методичні засади щодо формування стратегії екологічно сталого розвитку залізничного транспорту;

удосконалити науково-методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів у складі стратегії екологічно сталого розвитку залізничного транспорту.

Об’єктом дослідження є система організаційно-економічного забезпечення екологічно сталого розвитку залізничного транспорту України.

Предметом дослідження є еколого-економічні відносини, що виникають у процесах забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту.

Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дисертаційного дослідження становлять фундаментальні положення загальної економічної теорії, економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі економіки природокористування, а також законодавчі та нормативні акти, що регулюють природоохоронну діяльність в Україні.

У процесі вирішення поставлених завдань були використані такі методи наукового дослідження:

системний та структурний аналіз при формуванні організаційної структури управління природоохоронною діяльністю на залізничному транспорті;

порівняльний і статистичний аналіз – під час дослідження впливу залізничного транспорту на навколишнє природне середовище;

факторний аналіз – при економічній оцінці екодеструктивного впливу пересувних об’єктів залізничного транспорту;

економіко-математичного моделювання причинно-наслідкових зв’язків – при визначенні основних передумов екологічно орієнтованого управління залізничним транспортом, що базуються на принципах сталого розвитку.

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять: зібрані й узагальнені особисто автором первинні матеріали діяльності Державного підприємства «Південна залізниця» і його відокремленого підрозділу – Сумської дирекції залізничних перевезень; офіційні статистичні дані; законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, монографії та науковоаналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


вперше:

визначено структурно-логічну сутність поняття «екологічно сталий розвиток залізничного транспорту», під яким потрібно розуміти розвиток, що забезпечує економічно ефективні, соціально спрямовані та екологічно безпечні умови надання послуг залізничного транспорту в інтересах теперішнього та майбутніх поколінь;

удосконалено:

науково-методичний підхід до формування стратегії екологічно сталого розвитку залізничного транспорту, який на відміну від існуючих передбачає мінімізацію екодеструктивного впливу залізничного транспорту за рахунок інтеграції природоохоронної діяльності з іншими напрямками роботи суб’єктів господарювання залізничного транспорту;

науково-методичний підхід до економічної оцінки екодеструктивного впливу мобільних об’єктів залізничного транспорту, який на відміну від існуючих враховує залежність обсягів викидів забруднювальних речовин від режиму руху та специфічні особливості формування зони активного забруднення, що збігається із селітебною територією і територією вздовж колій залізничного транспорту;

методичні положення щодо формування організаційної структури управління природоохоронною діяльністю залізничного транспорту України, які на відміну від існуючих передбачають зосередження функцій прогнозування, планування, координації, аналітико-інформаційного, юридично-правового та фінансового забезпечення у єдиному координаційному центрі екологоорієнтованого розвитку залізничного транспорту;

дістали подальшого розвитку:

система принципів формування стратегії екологічно сталого розвитку залізничного транспорту, яка додатково до існуючих доповнена такими: мінімізації екологічних ризиків, що передбачає пріоритетність превентивних природоохоронних заходів; адаптивності й мобільності, що враховує оперативність реагування на зміни у зовнішньому середовищі залізничного транспорту в умовах ринкової економіки; еколого-соціальної відповідальності, що передбачає необхідність компенсації збитків населенню в місцях розташування об’єктів залізничного транспорту;

науково-методичний підхід до оцінки еколого-економічної ефективності заходів з реалізації екологоорієнтованої стратегії розвитку залізничного транспорту, який на відміну від існуючих враховує особливості впливу об’єктів залізничного транспорту на довкілля і формування еколого-економічного збитку та передбачає необхідність дисконтування чистих грошових потоків та природоохоронних інвестицій.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні та методичні положення, висновки і рекомендації, викладені у роботі, можуть бути застосовані для вдосконалення природоохоронної діяльності як на залізничному транспорті, так і в інших галузях транспортного комплексу.

Розроблені автором науково-методичні підходи та рекомендації були використані у роботі відокремленого підрозділу – Сумської дирекції залізничних перевезень Державного підприємства «Південна залізниця» (акт № ДН-3-14/20-254 від 24.09.2012 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес Сумського державного університету і використовуються під час викладання дисциплін «Економіка довкілля», «Економіка підприємства», «Теорія еколого-економічного аналізу» та «Організаційно-економічний механізм екологізації виробництва» (акт від 26.09.2013 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною, завершеною науковою працею. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власних досліджень здобувача. Внесок автора у наукові праці, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були представлені та отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях та семінарах різних рівнів, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (м.

Суми, 2010 р.); Міжнародній науковій конференції «Економіка для екології» (м. Суми, 2010, 2011 рр.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансовокредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (м. Макіївка, 2011 р.); VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку»

(м. Суми, 2011 р.); Міжнародній конференції Російського суспільства екологічної економіки «Енергоефективність економіки і екологічна безпека: теорія і практика»

(м. Кемерово, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна:

Схід-Захід – проблеми сталого розвитку» (м. Донецьк, 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку»

(м. Львів, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 20річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2012 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку» (Україна-Чехія-ЄС, 2012 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 19 друкованих праць (12 із них належать особисто авторові), зокрема 6 статей у наукових фахових виданнях (із них 1 публікація ввійшла до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (Росія, http://www.elibrary.ru/), 1 стаття – у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 стаття – в інших наукових виданнях України, 11 публікацій – у збірниках матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,36 друк. арк., з яких особисто авторові належать 4,5 друк.

арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 253 сторінки, зокрема основного тексту 195 сторінок. Дисертація містить 17 таблиць на 10 сторінках, 24 рисунки на 14 сторінках, список використаних джерел із 192 найменувань на 22 сторінках, 9 додатків на 25 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯPages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 339.138:658.8 Носов Д.О. магістр, Румянцев А.П., д-р економ. наук, професор ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ЧИ КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ: ДО ПИТАННЯ РОЗБІЖНОСТІ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ У МАРКЕТИНГУ Вступ У 1960 р. Джером Мак-Карті у своїй книзі «Основи маркетингу» в популярній формі ввів класифікацію різних маркетингових елементів, розділивши їх на чотири категорії, які відомі з тих пір, як «4Р»: продукт (product), місце (place), ціна (price) та просування (promotion). Даний комплекс маркетингу...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Факультет економіки і підприємництва Кафедра аудиту та державного контролю ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТИМЧАСОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.030.509 “Облік і аудит” Вінниця 2010 Автор: Фостолович В. А. Введення в спеціальність. Тимчасова навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності...»

«Дніпропетровська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень Технологічний парк «Машинобудівні технології» Придніпровський науковий центр НАНУ Дніпропетровський монтажний технікум НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНУ Матеріали науково-практичної конференції Дніпропетровськ УДК 620.9:339. ББК 66.4 (4УКР) Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в енергозабезпеченні...»

«УДК 656.13 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ2 Бубела А.В., кандидат технічних наук Управління запасами комплекс заходів, направлений на забезпечення високого рівня обслуговування споживачів при мінімізації витрат, пов'язаних із утримуванням запасів. Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва, тому що матеріальний потік на шляху переміщення від первинного джерела сировини до кінцевого споживача може накопичуватися у вигляді запасу на будь-якій ділянці....»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 4121. КО.74.00-2007 Професія: конторський службовець (бухгалтерія) Код: 4121 Кваліфікація: конторський службовець (бухгалтерія) Видання офіційне Київ Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від „29”серпня 2007р. № 771 Погоджено Міністерство праці та...»

«УдК 373.21371 ББК 74.100.5 Ф44 Серію «Комплекс матеріалів з економіки» засновано у 2007 р. Видано за ліцензією тОВ Видавництво «Ранок» Л. Б. Фесюкова Ф44 Соціально-економічне виховання дошкільнят.— х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.— 104 с.— (Комплекс матеріалів з економіки). ISBN 978-966-08-3003-5 Зміст початкових економічних знань старших дошкільників подано в перспективному плані й відображено в шести основних розділах пропонованого посібника. матеріал організовано за тематичним принципом,...»

«Економічні науки УДК 339.138:64 Л. О. ІВАНОВА Львівська комерційна академія СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ТА ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового готельного бізнесу, узагальнено теоретико-практичні підходи до використання інструментарію концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі. Визначено проблеми та перспективи їх застосування у готельному господарстві України. The article overlooks...»

«Теорія та практика державного управління Програма SIGMA, випуск № 31 Оцінка впливу як спосіб удосконалення інструментів політики Ресурсний центр розвитку громадських організацій “Гурт” Переклад книги здійснено Ресурсним центром розвитку громадських організацій “Гурт” у рамках гранту, наданого NISPAcee (Network of Institutes and Schools in Public Administration of Central and Eastern Europe, Bratislava, Slovak Republic). Переклад матеріалів став можливим за підтримки Local Government and Public...»

«КАТОЛОГИ ВИДАННЯ НА 2008 н. р. Монографії 1 Гавриш В.С., Химин В.Н. Сопротивление малоцикловому разрушению ворот шлюзов транспортных гидросооружений. – Запорожье: ЗГИА, 2008.– 206 с., 300 экз. 2 Павлов І.Д., Павлов Ф.І., Радкевич А.В., Худенко В.Ф. Наукові основи вироблення рішень реалізації складних проектів. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2008. – 248 с., 100 прим. 3 Терновой Ю.Ф., Баглюк Г.А., Кудиевский С.С. Теоретические основы процессов распыления металлических расплавов. – Запорожье: ЗГИА,...»

«II. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 6.1. Терміни та визначення основних понять у галузі стандартизації У Законі України Про стандартизацію термін стандартизація вживається в такому значенні: стандартизація діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»