WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Кузь В.І., к.е.н., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці Сучасні методичні підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства: проблеми ...»

Кузь В.І., к.е.н.,

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

Сучасні методичні підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності

підприємства: проблеми достовірності та релевантності

інформаційного забезпечення

З метою визначення основних тенденцій розвитку суб’єктів

господарювання управлінським персоналом використовуються різні за змістом

аналітичні процедури, окремі з яких базуються на формульному розрахунку

тенденцій розвитку економічного середовища підприємства та використовують у власній основі ретроспективну, оперативну та перспективну економічну інформацію.

Справедливим є твердження Й.А. Шумпетера відносно значення аналітичних процедур для оцінки тенденцій розвитку: «аналіз, економічний чи якийсь інший, ніколи не дає більше, ніж твердження про тенденції, що виявляються в спостережуваній системі. А вони ніколи не вказують нам, що буде з системою, а лише що було б, якби вони й далі діяли так само, як у період наших спостережень, і якби на процес не впливали інші чинники» [1, с. 86].

Сучасні методологічні та методичні підходи до аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємств базуються на використанні різних методик. Існує велика кількість авторських розробок та методичних рекомендацій проведення аналітичних процедур, що офіційно затверджені і як результат «наслідком достатньої кількості рекомендацій зазвичай стає проблема вибору методики оцінки фінансового стану в тому або іншому випадку» [2].

З метою отримання релевантної інформації за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства необхідною умовою є використання достовірного масиву інформації, який б відповідав реальним економічним процесам в середині підприємства і не був б заангажований правилами формування даних в інформаційній системі. В такому разі побудова інформаційної системи, системи економічного аналізу та управління відповідали б єдиній меті, на що звертають увагу аналітики-теоретики і аналітики-практики: «метою інформаційної системи як складової економічної системи є підвищення ефективності управлінських рішень, які приймаються»

[3, с. 203].

Таким чином, можна виокремити ряд проблем методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, а саме:

1) аналітичні процедури дають можливість оцінити тенденції розвитку досліджуваного об’єкта в майбутньому за умов стабільності економічного середовища в якому функціонує об’єкт, що буває досить рідко;

2) значна кількість методик здійснення аналітичних процедур вимагає комплексного підходу у їх виборі, який повинен базуватися на оцінці специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства, що гіпотетично може вплинути на якість аналітичної роботи;

3) групування неідентичних за економічним змістом інформаційних об’єктів при їх використанні у формульному розрахунку окремих показників, що створює оманливе бачення позитивних або ж негативних тенденцій стану (зміни) економічних явищ на підприємстві;

4) заангажованість масиву економічної інформації, що лежить в основі формульного розрахунку показників фінансового стану, специфікою облікового забезпечення (особливостями оцінки, визнання об’єктів в обліку).

Тобто проблеми застосування аналітичних процедур, оцінки результатів такого застосування у процесі прийняття ефективних управлінських рішень мають в своїй основі проблеми інформаційного та методичного характеру.

Якщо проблеми методичного характер в певній мірі є явними, аналітики можуть застосовувати як загальноприйняті методики, так і методичні підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства власної розробки (при цьому можна застосовувати декілька методик), то проблеми інформаційного забезпечення вимагають від осіб, які здійснюють аналітичні процедури відповідних знань формування розрахункових даних аналітичних показників в системі бухгалтерського обліку підприємства.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в переважній більшості використовуються загальновизнані методи аналізу: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз із застосуванням коефіцієнтів. Проте, застосовуючи вище наведені методи можна отримати результати зміни чи факту констатації відповідності нормативносередньогалузевим значенням, які не розкривають економічний зміст господарських процесів, що відбулися на підприємстві. Наприклад, збільшення залишкової вартості основних засобів свідчить про позитивні тенденції в ході аналізу показників, що отримані при застосуванні горизонтального, вертикального чи коефіцієнтного аналізу. Даний стан речей не обов’язково досягається оновленням чи придбанням основних засобів, а можливий за рахунок проведення дооцінки чи вибору елементів облікової політики, які мінімізують розмір амортизаційних відрахувань.

Таким чином, складається оманливе бачення підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, в той час коли дані результати досягнуті в ході маніпуляцій обліковими інструментами в середині інформаційної системи підприємства.

При здійсненні аналітичних процедур аналітики в основному використовують в якості інформаційного джерела фінансову звітність підприємства, що ставить під сумнів результати аналізу виходячи з того, що окремі форми звітності містять моментні показники. Зважаючи на що результати аналізу фінансово-господарської діяльності є прийнятними для окремого незначного за термінами відрізку часу. Так, О.В. Олійник та С.З. Мошенський до проблем методики аналізу ліквідності та платоспроможності відносять статичність інформаційного забезпечення (показники розраховуються на підставі балансових даних, що характеризують майновий стан підприємства на певну дату і, відповідно, одномоментні) [4].

Нагального вирішення потребує удосконалення методики аналізу фінансово-господарської діяльності шляхом уточнення його алгоритму. Слід визнати, що лишень окремі економісти при характеристиці послідовності застосування аналітичних процедур до економічних процесів в господарській системі підприємства виокремлюють окремий етап в методиці аналізу – дослідження її інформаційного забезпечення. Для підготовки масиву даних з метою розрахунку показників фінансового стану О. Фещенко акцентує увагу на необхідності: 1) дослідження складу та структури інформаційного забезпечення аналітичного процесу; 2) дослідження складу, структури та методики оцінки окремих статей фінансової звітності; 3) дослідження інформації, яка підлягає розкриттю у примітках до фінансової звітності [5, с. 51], що є безумовно правильним.

Таким чином, на основі проведеного дослідження визначення проблем достовірності та релевантності інформаційного забезпечення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства можна окреслити такі важливі положення: 1) апріорі результати аналізу фінансово-господарської діяльності є обмеженими і не можуть в повній мірі констатувати позитивні чи негативні тенденції розвитку підприємства; 2) методики аналітичних процедур містять ряд недоліків, зокрема це відсутність процедури поглибленої оцінки інформаційного забезпечення за рядом критеріїв; 3) в обов’язковому порядку окремим етапом алгоритму аналізу фінансово-господарської діяльності повинен стати етап дослідження інформаційного забезпечення в контексті визначення економічного змісту значень та змін даних, що аналізуються, вплив на них облікового інструментарію.

Список використаних джерел

1. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Йозеф А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Ружицького та П. Таращука. – К. : Основи, 1995. – 528 с.

2. Гвоздь О. Методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства / О. Гвоздь // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010 року. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – Ч. 1. – С. 69-71.

3. Ліпич Л.Г. Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення / Л.Г. Ліпич, Л.О. Ющишина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 202-206.

4. Мошенський С.З. Економічний аналіз : [підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.

5. Фещенко О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України / О. Фещенко // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 1-2. – С. 49-62.Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Кирикилиця Валентина Василівна УДК 378. 091. 3 : 030 – 057. 87 (043.3) АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКАМИ 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Східноєвропейському національному...»

«Стратегія діяльності ЄБРР в Україні на 2005-2007 роки (01 серпня 2005 р.) ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 1 ПОРТФЕЛЬ БАНКУ 1.1 ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ 1.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.3 ВПЛИВ ПОРТФЕЛЮ БАНКУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ВИСНОВКИ 1.3.1 Фінансові результати 1.3.2. Залучення співфінансування 1.3.3 Вплив на процес переходу до ринкової економіки 1.3.4 Висновки на основі досвіду 1.4 СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЮ 2 ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 2.1...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ для 9-12 класів до навчально-методичного посібника для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи споживчих знань» Розроблено за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «СПІЛЬНОТА СПОЖИВАЧІВ ТА ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ» (Проект фінансується Європейським Союзом) Київ Ніка-Центр УДК 373.5:346.548+346.548[(079.1) ББК 74.202.5 З–41 Схвалено до використання в загальноосвітніх...»

«2. Банківсько-страхова інтеграція в забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки на різних фазах економічних циклів // Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / [О.В. Козьменко, С.М. Козьменко, Т. А. Васильєва; керівник авт. проекту д.е.н., проф. О.В. Козьменко]. – Суми: Університетська книга, 2012. – С. 86-102.3. Багмет К.В. Дослідження передумов банківсько-страхової інтеграції / К.В. Багмет // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 2. – С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВСЬКА АННА ЮРІЇВНА УДК: 657.4:658.153(043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНОГО НЕМОНЕТАРНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Житомирському державному технологічному...»

«Технічні науки полицями та стінками барабану, а також при падінні шкір з полиць барабану. Таким чином, дослідження щодо вивчення впливу різних розчинників та допоміжних речовин на овчину для одягу продемонстрували можливість та доцільність проведення процесів xiмічної чистки виробів з натуральної шкіри. Використання в якості допоміжних додатків спеціальних жируючих препаратів в певній кількості дозволяє поповнювати в шкіpi необхідну кількість незв’язаних жирових речовин та одержати показники...»

«УДК 339.187.6:330.341.1:631.164.23 Прокопенко Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Школа Вікторія Юріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Омельяненко Віталій Анатолійович, аспірант кафедри економічної теорії Сумського державного університету АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 11-12 липня 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 330.34(063) ББК 65.011я43 П 78 Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – 144 с. У збірнику представлені матеріали...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЧЕРНІВЦІВ ЗА СІЧЕНЬ 2014 РОКУ Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області адреса: вул. Головна, 249-а, м.Чернівці, 58018, Україна телефони: (0372) 55-09-42, факс: (0372) 58-19електронна пошта: gus@cv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, М.М.Сіньковська, О.Р.Шемуня....»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №6/2014 УДК 336.02:336.71 ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ Гашко А.Ю., студентка 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Олещук М.Г., кандидат економічних наук, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація В статті систематизовано погляди науковців на трактування поняття «податкова політика» та розглядаються...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»