WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права © Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, 201 Львів Рекомендовано до друку ...»

-- [ Страница 1 ] --

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

для слухачів факультету економіки, менеджменту

та міжнародного права

© Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, 201

Львів

Рекомендовано до друку

Радою Інституту післядипломної освіти

та доуніверситетської підготовки

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від 18.09.2014 р.

Уклали: Занько Юрій Степанович, Плиса Володимир Йосипович Редактор Н.Й. Плиса МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права Формат 6084/16. Папір друк. Друк різогр.

Обл.-вид. арк. 1,15. Тираж 100. Зам. 2.

Факультет економіки, менеджменту та міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка 79008 Львів, просп. Свободи, 18, кім. 108.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Титульний аркуш курсової роботи

2.2. Завдання на курсову роботу

2.3. Зміст

2.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (у разі потреби)

2.5. Вступ

2.6. Основна частина

2.7. Висновки

2.8. Список використаних джерел

2.9. Додатки

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ................ 7

3.1. Загальні вимоги

3.2. Нумерація

3.3. Ілюстрації

3.4. Таблиці

3.5. Формули

3.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

3.7. Оформлення списку використаних джерел................. 14

3.8. Додатки

ДОДАТКИ

Додаток А. Титульний аркуш курсової роботи................. 16 Додаток Б. Завдання на курсову роботу

Додаток В. Рецензія на курсову роботу

Додаток Д. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел, який подають у курсовій роботі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Курсові роботи слухачі факультету економіки, менеджменту та міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка виконують відповідно до вимог навчальної програми „з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання”1. Мета курсових робіт – систематизувати, закріпити, розширити теоретичні та практичні знання зі спеціальності, застосувати їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих й інших завдань; розвивати навички самостійної роботи, опанувати методику дослідження, експерименту, пов'язані з темою курсової роботи.

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Працюючи над курсовою роботою слухач повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

У курсовій роботі потрібно стисло, логічно, аргументовано викладати зміст і результати теоретичних досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Курсову роботу треба подавати у вигляді спеціально підготовленого рукопису в цупкій палітурці.

У рецензії на курсову роботу (Додаток В) науковий керівник дає оцінку проведеного дослідження за такими напрямами:

- актуальність теми;

- відповідність змісту роботи завданню;

- недоліки роботи;

- якість оформлення роботи;

- рекомендація до захисту.

Результати захисту курсової роботи визначають оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно” і „незадовільно”.

У випадках, коли захист курсової роботи визнано незадовільним, декан факультету визначає, чи може слухач подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену деканом факультету економіки, менеджменту та міжнародного права.

1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

(Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. N 161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173.) – [Електронний ресурс]:

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.

–  –  –

2.2. Зміст Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних елементів курсової роботи, зокрема вступу, питань основної частини, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

2.3. Завдання на курсову роботу Завдання на курсову роботу (Додаток Б) заповнює науковий керівник.

2.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (у разі потреби) Якщо в курсовій роботі використано специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їхній перелік може бути поданий в курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розташовують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, то перелік не складають, а розшифровування наводять у тексті при першому згадуванні.

2.5. Вступ Розкриває сутність і стан проблеми (задачі) курсової роботи та її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення курсового дослідження.

Далі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми Обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Розкриття актуальності не повинно бути багатослівним.

Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Мета і задачі курсової роботи Формулюють мету роботи і задачі, які треба вирішити для досягнення поставленої мети. Не варто формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова свідчать про засіб досягнення мети, а не на саму мету.

2.6. Основна частина Основна частина курсової роботи складається з трьох-чотирьох питань. Кожне питання починають з нової сторінки. Основному тексту кожного питання може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного питання формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у питанні наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У питаннях основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

викладення загальної методики й основних методів досліджень;

експериментальну частину та методику досліджень;

відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Викладення матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

6

2.7. Висновки Викладають найважливі наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання.

Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в курсовій роботі наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках треба наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

2.8. Список використаних джерел Список використаних джерел варто розміщувати так: у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування і рекомендований при написанні курсових робіт), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

2.9. Додатки До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи й акти впровадження, розрахунки економічного ефекту;

інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи;

ілюстрації допоміжного характеру.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен становити 35сторінок. Зазначений вище обсяг курсових робіт розрахований на використання комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст курсової роботи треба друкувати, залишаючи краї таких розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, кулькою тільки чорного кольору, щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (треба розрізати), їх включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи і розміщують в додатках. Текст основної частини курсової роботи поділяють на питання. Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки питань основної частини курсової роботи друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, та розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

Всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

3.2. Нумерація Нумерацію сторінок, структурних частин курсової роботи, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайно. Не 8 нумерують лише їх, заголовки, тобто не можна друкувати: “І.

ВСТУП” або “6. ВИСНОВКИ”.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці треба подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах курсової роботи, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її не нумерують.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах курсової роботи. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складаєтьсяся з порядкового номера таблиці, наприклад, “Таблиця 2”. Якщо в курсовій роботі одна таблиця, то її не нумерують. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і подають номер таблиці, наприклад, “Продовження табл. 2”. Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах курсової роботи. Номер формули складається з порядкового номера формули в курсовій роботі. Номери формул пишуть біля правого краю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад, (1).

Примітки до тексту і таблиць, в яких подають довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки.

Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад,

Примітки:

1....

2....

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

3.3. Ілюстрації Ілюструють курсові роботи, враховуючи загальний задум, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 330. 341. 1 К. Б. Зазуляк Львівська комерційна академія ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Зазуляк К.Б., 2008 Розглянуто розвиток вітчизняних торговельних підприємств в аспекті державної інноваційної політики. Здійснено аналіз проблем, що пов’язані з особливостями формування інноваційного середовища України. Сформовані в цьому контексті пропозиції сприятимуть забезпеченню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та галузей економіки. Ключові слова: інновація,...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2013 УДК 338.48(07) Любов Малик, кандидат економічних наук, доцент Національного лісотехнічного університету України, докторант ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ, ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ДО ТУРИСТИЧНИХ ПОХОДІВ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті висвітлено аспекти професійної підготовки менеджерів по туризму до туристично-рекреаційної діяльності, виховання любові в учасників туристичних походів до рідного краю, фахової підготовки до спортивних...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Практикум Для студентів юридичного факультету денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.012.4+339.138](076.5) О-75 Рекомендовано методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 3 від 25.11.2010. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 346.2 Д. І. Опришко аспірантка кафедри правового регулювання економіки (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЙМЕНУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ Одним з основних елементів, необхідних для діяльності юридичної особи в сфері господарювання, є її найменування, оскільки воно дозволяє виокремити конкретний суб’єкт господарювання серед багатьох інших,...»

«5. Кметь Е. Б. Маркетинговые коммуникации: [учеб. пос.] / Е.Б. Кметь. — Владивосток : Дальрыбвтуз, 2004. — 200 с.6. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент : [пер. з анг.] / Ф. Котлер. — [2-е изд.] — СПб. : «Питер ком», 2006. — 464 с.7. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: [навч. посіб.] / Т. І. Лук’янець — [2 — ге вид.]. — К. : КНЕУ, 2003. — 523 с.8. Попов Е. В. Продвижение товаров и услуг : [учеб. пос.] / Е. В. Попов. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 320 с. 9. Ромат Е. В. Реклама :...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VII міжнародна науково-технічна конференція «Синя» економіка як методологічна основа енергозбереження й сталого розвитку УДК 504.03 Автор: Максимів Л.І., канд. екон. наук, доц., Інститут екологічної економіки Національного лісотехнічного університету України Сучасна епоха у глобальному вимірі характеризується не тільки величезними успіхами і прогресом у різних сферах науки і техніки, але й нечуваним антропогенним тиском на довкілля, що...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра “Вагони” ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування та виконання магістерських атестаційних робіт. Теми, зміст і вимоги до оформлення записки і графічної частини. Для студентів спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (виробництво, експлуатація та ремонт вагонів)” всіх форм навчання УДК 629.44 Вагонне господарство:...»

«НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ Наказ Державного агенства земельних ресурсів України Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь від 2 жовтня 2013 року № 396 Редакція від 02.10.2013 р. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 2 жовтня 2013 року № 396 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MO DERN PROBLEMS AND W AYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012 УДК 502.131.1:378 Мартинюк І. А. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв оборони 15, 03041 UDC 502.131.1:378 Martynyuk I. A. WAYS OF THE...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ДАНИЛИШИНА АННА ПЕТРІВНА УДК 338.43 Шляхи покращення фінансових результатів діяльності підприємства інноваційними засобами (на прикладі ПП «Содомора-Хлібопекарня») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»