WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 93 |

«УКРАЇНА В 2010 РОЦІ: ЩОРІЧНІ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИЇВ–20 УДК 316.42(477) У45 Схвалено Вченою радою Національного інституту стратегічних ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УКРАЇНА В 2010 РОЦІ:

ЩОРІЧНІ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО

ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

КИЇВ–20

УДК 316.42(477)

У45

Схвалено Вченою радою

Національного інституту стратегічних досліджень

(протокол № 2 від 4 березня 2010 р.)

За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Монографія підготовлена авторським колективом науковців Національного інституту стратегічних досліджень за загальною редакцією директора Інституту Андрія Єрмолаєва

Рецензенти:

Грицяк Н. В. – д.держ.упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри Національної академії державного управління при Президентові України; Петришин О. В. – д.ю.н., професор, академік Національної академії правових наук України, віце-президент Національної академії правових наук України; Новицький В. Є. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, перший заступник директора Інституту економіки й міжнародних відносин НАН України; Герасимчук З. В. – д.е.н., професор, перший проректор Луцького національного технічного університету; Шульга М. О. – д.соц.н., професор, заступник директора з наукових питань Інституту соціології НАН України; Горбулін В. П. – д.т.н., професор, академік НАН України, голова Ради із зовнішньої та безпекової політики; Бєлов О. Ф. – радник голови Служби безпеки України, заслужений діяч науки і техніки України; Зубарєв В. В. – д.т.н., професор, керівник управління проблем військово-технічної та військово-промислової політики департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соУ45 ціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. – К. : НІСД, 2010. – 528 с.

ISBN 978-966-554-112-7 У монографії викладено основні результати комплексних щорічних досліджень процесів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України. Надано оцінки процесам модернізації політичної системи та публічно-правового регулювання в умовах зміни політичного ландшафту після президентських виборів 2010 року, соціально-економічної політики та політики реформ в період економічної кризи, тенденцій гуманітарного розвитку в умовах модернізації суспільства, перспектив оновлення стратегічних пріоритетів та реформування сектору безпеки в мультиполярному світі.

Для широкого кола політиків, науковців, працівників сфери державного управління, усіх зацікавлених фахівців.

–  –  –

У ХХІ століття Україна увійшла молодою, впевненою у власних силах країною, готовою доводити собі та світу виправданість своїх прагнень зайняти гідне місце серед держав Об’єднаної Європи.

Динамічне прискорення розвитку національної економіки давало надію, що Україна перетвориться на нового східноєвропейського «тигра». Розбудова і зміцнення соціальної системи та поступове підвищення доходів громадян створювали базу для покращення умов життя, живили сподівання на швидке подолання соціальних проблем і гуманітарний розвиток суспільства. Конкурентна політична система сприяла початку змістовного діалогу між різними суб’єктами політичного процесу щодо стратегій розвитку держави, надала поштовх формуванню громадянського суспільства. Динамічно відроджувалась українська культура, створювався якісно новий культурний продукт, що отримував визнання у світі. Вперше за тривалий період Україна демонструвала серйозні наміри стати впливовим регіональним гравцем:

виступала засновником регіональних міжнародних організацій, нарощувала співпрацю зі стратегічними партнерами. Здавалося, країна має всі передумови для прискореної модернізації та перетворення на конкурентоспроможну і впливову державу.

На жаль, тоді Україна зупинилась. У вирі політичних конфліктів і протистоянь останніх років питання майбутнього відійшли на другий план. У результаті низка політичних загострень, неготовність національної економіки до шоків глобальної кризи, розбалансування соціальної системи, гуманітарна і демографічна кризи стали важкою розплатою за нерозважливість.

Сьогодні ми знову опинилися перед дилемою: пристосовуватися чи розвиватися? Поставити за мету забезпечення консервативної стабільності, щоразу намагаючись пом’якшити «біль» від чергового падіння, чи зробити ставку на прискорення процесу перетворення України на сучасну цивілізовану країну?

Цього вибору Україні не уникнути. Питання полягає лише в тому, чи буде знайдена відповідь в українському суспільстві, чи вибір за нас зробить мінлива геополітична кон’юнктура, і Україна буде «вписана» в новий посткризовий політико-економічний світовий порядок.

Кризові явища, що продовжують випробовувати на міцність світову економіку, вже давно перестали сприйматись як

ЩОРІЧНІ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Передмова тимчасові дисбаланси на кредитних ринках. Глобальна криза все більше набуває ознак структурної, і цьому можна знайти багато підтверджень.

Уповільнення економічного зростання, порушення нормального функціонування фінансових і ресурсних ринків, зростаюче безробіття, дестабілізація сектору державних фінансів та накопичення соціальних проблем, що спостерігається у світових масштабах, — усе це свідчить про вичерпаність попередньої моделі соціально-економічного розвитку. Дедалі очевиднішим стає конфлікт між старими принципами організації економіки та запитами нових технологій, нових моделей соціальної організації.

Відтак перед усіма країнами світу постало питання не просто пошуку окремих рішень чи стимулюючих заходів, спрямованих на локалізацію кризових явищ. Перебіг подій за останні два роки засвідчив обмеженість і безперспективність такого підходу. На порядок денний постала проблема втілення комплексних стратегій переходу до стійкого економічного зростання. І пошук відповіді на цей новий системний виклик уже розпочато у більшості розвинених країн і країн, що розвиваються.

Під впливом кризи відбуваються масштабні трансформації в Європейському Союзі, що охоплюють усі сфери життєдіяльності цієї спільноти.

Системно переглядається фінансова, регуляторна, бюджетна політика, ставляться нові цілі та орієнтири довгострокового розвитку. Прискорюються процеси соціально-економічних трансформацій у країнах Південно-Східної Азії, Латинської Америки, на пострадянському просторі.

Одним із ключових напрямів антикризових, модернізаційних стратегій країн світу стало стимулювання інноваційного розвитку, запровадження новітніх технологій, створення нових кластерів та секторів економіки, що можуть стати «точками зростання» у майбутньому. В умовах нестабільності, що зберігається на світових фінансових ринках, прискорення руху капіталу, загострення боротьби за ресурси тільки формування довгострокових конкурентних переваг може гарантувати сталий розвиток.

Водночас світова криза актуалізувала необхідність вироблення нових підходів до забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн. Поряд із завданнями структурної та інституційної перебудови національних економік на передній план постали питання гуманітарного розвитку, соціальної модернізації, підвищення стабільності політичних систем і побудови дієвих механізмів забезпечення національної та міжнародної безпеки.

Фактично світ вступає у добу реформ, період бурхливого розвитку, інновацій та прискореного науково-технологічного оновлення, конкуренції та жорсткого змагання за глобальне лідерство. В таких умовах держави, що не зможуть знайти свій шлях, свою відповідь на системний виклик, ризикують опинитися на узбіччі нового світу, перетворитися на ресурс для інших, успішніших і конкурентоспроможніших.

Для молодих незалежних держав, для країн, що розвиваються, глобальна криза стала подвійним викликом. Адже стартові умови для включення у глобальну конкурентну боротьбу цих країн суттєво відрізняють їх від країн Великої сімки чи нових світових центрів зростання — Китаю, Індії,

4 УКРАЇНА В 2010 р.:Передмова

Бразилії. Експортна сировинна прив’язка економіки, вузький внутрішній ринок, обмеженість інвестиційних ресурсів, відсутність розгалуженої інноваційної інфраструктури, бідність населення, недостатньо розвинені та архаїчні соціальні системи — це той «багаж», що істотно ускладнює їхні завдання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Витримати конкурентну боротьбу, наздогнати лідерів молоді держави зможуть тільки забезпечивши прискорену модернізацію та випереджальний розвиток. Саме так сьогодні сформульована стратегічна мета державної політики у багатьох країнах, що прагнуть завоювати повагу та вплив у майбутньому світі.

Для України сучасні події — це складне випробування й водночас нова можливість, шанс зробити крок уперед у своєму розвитку. Але для цього доведеться не просто шукати можливість для пристосування у посткризовому світі. Україна має динамічно змінюватися, йти шляхом модернізації та системних реформ.

Завдання модернізації передбачає насамперед побудову ефективної соціально-економічної моделі, здатної до інноваційного саморозвитку та забезпечення якісного зростання. На сьогодні Україна поки що далека від цієї мети. В країні зберігається неефективна, енерговитратна, тінізована економіка, зорієнтована на експорт сировини та продукції низького переділу. Консервація подібної економічної моделі, її постійне відтворення загрожує назавжди залишити Україну навіть не на «других», а на «третіх» ролях у світовому поділі праці.

Відтак пріоритетами економічного розвитку стають підвищення конкурентоспроможності української економіки за рахунок зростання продуктивності праці та ефективності виробництва, збільшення капіталовкладень у модернізацію та впровадження технологічних інновацій, забезпечення припливу капіталу у високотехнологічні галузі, а також її структурна перебудова, що передбачає розвиток внутрішнього ринку, покращення ділового клімату та стимулювання підприємницької активності громадян. У результаті країна має отримати стабільну систему державних фінансів, розвинений внутрішній ринок, стійку фінансовобанківську систему та технологічно оновлений реальний сектор, що посідатиме чільне місце у глобальній економіці.

Комплексна модернізація країни неможлива без забезпечення соціальної модернізації українського суспільства. Основною спрямованістю і метою модернізаційної політики у цій сфері має стати відтворення нової якості життя людини, створення всіх необхідних умов для максимального розкриття її творчого потенціалу, реалізації всіх її інтелектуальних і культурних можливостей. Це передбачає розширення інвестицій у людський капітал, розвиток соціальної інфраструктури та підвищення якості життя населення, подолання бідності та формування середнього класу – основи стабільності суспільства.

Для цього необхідна реформа системи охорони здоров’я, освіти, відповідальна реформа системи пенсійного забезпечення та соціального заЩОРІЧНІ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Передмова хисту. Перехід до пенсійного страхування та персоніфікованої адресної підтримки дасть змогу збільшити ефективність соціальної системи та запобігти корупції у соціальній сфері.

Водночас соціальна модернізація має вирішити завдання консолідації українського суспільства, залучити якомога ширші прошарки населення до активного суспільного життя. Одним із головних її пріоритетів є пошук оптимальної та прийнятної для абсолютної більшості населення України моделі загальнонаціональної, загальногромадянської ідентичності, що органічно поднувала б громадянські та соціокультурні складові, враховувала соціокультурну, етнокультурну та мовну специфіку регіонів.

Сучасну цивілізовану державу неможливо уявити без демократичної, правової і стабільної політичної системи. Після багатьох років перманентних політичних криз українська політична система також потребує докорінного оновлення.

Загальна мета модернізації держави — гарантувати поступальний демократичний розвиток української республіки, забезпечити зміцнення громадянського суспільства та створити дієві механізми суспільного контролю, реальної участі громадян у політичних процесах.

Водночас модернізована політична система України має стати менш чутливою до змін внутрішньополітичної кон’юнктури, міжпартійних суперечок і політичної нестабільності. Для цього необхідно шукати новий баланс повноважень різних гілок та інститутів влади, новий формат відносин між центральною владою та інститутами самоврядування громад, підвищувати ефективність роботи управлінської вертикалі та активізувати боротьбу з корупцією.

Необхідною умовою успішної модернізації країни є забезпечення комплексної безпеки її розвитку. Це передбачає відтворення якісно нової системи національної безпеки, здатної враховувати та реагувати на нові внутрішні й зовнішні виклики. Сучасна держава має швидко знаходити відповіді на екологічні й техногенні ризики, загрози фінансовій, економічній, соціальній безпеці, разом з іншими країнами брати активну участь у створенні безпечного міжнародного середовища у регіональному та глобальному вимірах.

Безумовно, бачення ідеальних моделей розвитку Української держави, вибір підходів та інструментів їх побудови в експертному середовищі можуть сьогодні істотно відрізнятися. Проте очевидною є необхідність подолати інерцію, надати новий імпульс комплексній модернізації країни.

Публікацією цієї Зеленої книги державної політики Національний інститут стратегічних досліджень пропонує розпочати експертну дискусію та обговорення цілей і завдань суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку держави, стратегій забезпечення конкурентоспроможності України у світі, що змінюється.

–  –  –

1.1. Зміна політичного ландшафту після президентських виборів 2010 року Головними подіями суспільно-політичного життя країни у 2010 р. стали: президентські вибори, за підсумками яких було обрано нового Президента України; формування нової коаліції депутатських фракцій, а відтак й уряду; місцеві вибори та, безперечно, новий етап реформування Конституції України – повернення до Основного Закону 1996 р. після скасування Конституційним Судом конституційної реформи 2004 р. Все це мало наслідком суттєві зміни в політичній системі країни.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 93 |
 
Похожие работы:

«Крамар І. Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств [Електронний ресурс] / І. Крамар, Н. Мариненко // Соціально-екномічні проблеми і держава. — Вип. 1 (4). — 2011. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11kiycmp.pdf. УДК 338.24 Ірина Крамар, Наталія Мариненко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. У статті розглянуто особливості...»

«Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів АТ«АВГуСТ» Київ-1999 ББК 67.9(4УКР)301.21я7 Т 35 Терещенко С., Науменко В. Т 35 Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: АТ «Август», 1999. — 296 с. — Бібліогр.: с. 183-184. ISBN 966-95225-4-4 З урахуванням вимог чинного законодавства України узагальнено і відображено на структурних...»

«Науковий журнал В І С НИК Хмельницького н ац і он ал ьн ог о у н ів е р с и т е т у Економічні науки То м 2 Хмельницький 2008 ВІСНИК Хмельницького національного університету Затверджений як фахове видання Постановою президії ВАК України від 19.01.2006 № 2-05/1 (бюл. ВАК № 2’2006 р.) Засновано в липні 1997 р. Виходить 6 разів на рік Хмельницький, 2008, № 5, Т. 2 (119) Засновник і видавець: Хмельницький національний університет (до 2005 р. — Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький)...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Закон України Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку зі світовою фінансовою кризою від 4 лют. 2009 р.2. Наказом Міністерства економіки України Методика розрахунку рівня економічної безпеки України затверджена від 02.03.2007 № 60.3. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. – К. : Вид-во Професіонал, 2009. – 216 с. 4. Павел Ф....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики С.В. Вахнюк ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ Навчальний посібник Для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки за напрямом 6.030501 “Економічна кібернетика” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 004.8(075.8) ББК 32.97я73 В Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих...»

«Цель работы – определение понятия экосистема программного обеспечения, как части экологии программного обеспечения, и ее основных элементов, а также показана разница между понятиями «экосистема программного обеспечения» и «программное обеспечение как экосистема». Метод исследования – systematic mapping studies. Экология программного обеспечения – это термин, которым обозначается область исследования свойств, поведения и законов систем программного обеспечения и их влияния на среду обитания и...»

«УДК 659 Дяченко О.В. Стадніченко В.В., канд. економ. наук Національний технічний університет України «КПІ» ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВХІДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ THE FEATURES OF THE CONCEPT OF INBOUND MARKETING ON INDUSTRIAL MARKET Стаття фокусує увагу на особливостях концепції вхідного маркетингу. Авторами пропонується розглядати вхідний маркетинг як тактику комплексного використання інструментів Інтернет-маркетингу. В статті відображено місце вхідного маркетингу в...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧАСТИНА ІІІ Одеса УДК 330.34(063) ББК 65.237я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 6.Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: [пер. с англ.] / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.7.Шим Джай К. Основы коммерческого бюджетирования / Джай К. Шим, Г. Сигел Джозл: [пер. с англ.] – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с.8.Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. – 2001. № 7. – С. 56 60. 9.Бутинець...»

«ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ Київ 200 Демографічні чинники бідності УДК 314 174:364. ББК 60.7 (4 Укр) Д31 Демографічні чинники бідності (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. –2009. – 184 с. Монографія підготовлена співробітниками відділу досліджень рівня життя...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»