WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |

«А. І. СУХОРУКОВ Ю. М. ХАРАЗІШВІЛІ Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України Монографія Київ 2012 Сухоруков_Харазішвілі_R1.indd 1 16.01.2014 13:13:47 ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

А. І. СУХОРУКОВ

Ю. М. ХАРАЗІШВІЛІ

Моделювання

та прогнозування

соціально-економічного розвитку

регіонів України

Монографія

Київ 2012

Сухоруков_Харазішвілі_R1.indd 1 16.01.2014 13:13:47

Моделювання та прогнозування соціально-економічного...

УДК 332.14:502(477)

C 91

Рекомендовано до друку

Вченою радою Національного інституту стратегічних досліджень

(протокол № 9 від 28 листопада 2012 р.)

Автори:

А. І. Сухоруков, д. е. н., професор, заслужений економіст України, головний науковий співробітник відділу секторальної економіки (вступ, розділ 1, розділ 4, висновки, додатки 1, 2);

Ю. М. Харазішвілі, д. е. н., с. н. с., головний науковий співробітник відділу макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки (розділ 2, розділ 3, підрозділ 4.3, розділ 5, висновки, додаток 3)

Рецензенти:

М. А. Хвесик – д. е. н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки, директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України;

І. З. Сторонянська – д. е. н., професор, завідувач відділу Інституту регіональних досліджень НАН України;

З. С. Варналій – д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Сухоруков А. І.

C 91 Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – К. : НІСД, 2012. – 368 с.

ISBN 978-966-554-192-9 На основі узагальнення теорії та практики економічного районування, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки надано характеристику регіональних соціо-еколого-економічних систем як об’єкта моделювання та прогнозування; розроблено новий підхід до формування методологічного базису системного моделювання, прогнозування та діагност

–  –  –

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

1.1. Теоретичні аспекти економічного районування та розміщення виробництва

1.1.1. Теорія та досвід економічного районування

1.1.2. Економічне районування на території України

1.1.3. Теоретико-методологічне забезпечення розміщення виробництва та розвитку економіки регіонів

1.2. Механізми регулювання регіональної економіки

1.2.1. Принципи й типи регіональної економічної політики

1.2.2. Прогнозування та розроблення програм економічного розвитку регіонів

1.2.3. Удосконалення механізму міжбюджетних відносин

1.2.4. Інвестиційна політика та інноваційні регіональні системи

1.2.5. Створення регіональних кластерів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ................81

2.1. Системний підхід як методологічна основа моделювання

2.2. Методологічні основи побудови моделі функції сукупного попиту.........111 2.2.1. Модель ринку товарів і послуг

2.2.2. Модель ринку грошей

2.2.3. Модель обмінного курсу

2.3. Методологічні основи побудови моделі функції сукупної пропозиції......... 138

2.4. Регіональна модель загальної економічної рівноваги

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Огляд підходів до комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів

3.2. Методологія оцінювання інтегрального індексу ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України

3.2.1. Інноваційність як характеристика якості соціально-економічного розвитку

–  –  –

3.2.2. Визначення складників інтегрального індексу економічного розвитку

3.2.3. Визначення складників інтегрального індексу соціального розвитку

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

4.1. Економічна безпека регіону: теоретичні аспекти

4.2. Методи вимірювання рівня складників економічної безпеки регіону

4.3. Методи інтегрального оцінювання та регулювання економічної безпеки

4.4. Система забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні

РОЗДІЛ 5. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

5.1. Прогнозування та діагностика ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на прикладі Кіровоградської області

5.1.1. Прогноз розвитку Кіровоградської області до 2020 р.

(«песимістичний варіант»)

5.1.2. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Кіровоградської області

5.1.3. Визначення точок впливу політики стимулювання економічного зростання

5.1.4. Прогноз розвитку Кіровоградської області до 2020 р.

(«модернізаційний сценарій»)

5.2. Порівняльний аналіз ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

–  –  –

Актуальність теоретико-методологічного забезпечення процесів моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіональних економічних систем України викликана необхідністю вдосконалення регіональної економічної політики в умовах кардинальної зміни відносин між рівнями управління економікою, запровадження принципів стійкого розвитку, формування внутрішньо- і міжрегіональних господарських зв’язків на ринковій основі, розвитку транскордонних зв’язків регіонів. Процеси регіоналізації в межах країни і у глобальному просторі вивчає регіоналістика, в межах якої дедалі більшої актуальності набувають дослідження з питань регіональної економіки.

Визначальну роль у процесі моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів відіграє урахування особливостей функціонування регіональних економічних систем, у т.ч. особливостей, що визначаються державним устроєм. Конституцією України закріплений унітарний устрій України, водночас проголошується, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності й цілісності державної території, поєднання централізації та децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій1. До складу України входить Автономна Республіка Крим (АРК), тобто наша країна є унітарною державою з елементами федералізму. Мистецтво державного управління економікою полягає у здатності гармонізувати локальні та загальнодержавні інтереси, налагодити міцні економічні зв’язки між регіонами держави задля забезпечення цілісності національної економіки. Удосконалення методів управління регіональною економікою має забезпечувати підвищення соціально-економічної ефективності процесів взаємопов’язаного розвитку регіонів країни.

Унітарність державного устрою України зумовлює необхідність забезпечення щільного взаємозв’язку методології моделювання

–  –  –

соціально-економічних процесів на макро- та регіональному рівнях, формування розподіленої інформаційної бази моделювання та прогнозування на всіх рівнях управління регіональною економікою, універсальність і кореспонденцію методів діагностики та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів.

Актуальність тематики, пов’язаної з моделюванням регіонального розвитку та вдосконаленням регіональної політики, посилюється також у зв’язку з тим, що регіоналізація економіки є складником процесів лібералізації та демократизації управління в економічній сфері.

Нобелівський лауреат М. Фрідман наголошував на двох принципах, що дозволяють уникнути загрози концентрації влади й надмірного втручання уряду в економіку: по-перше, сфера діяльності уряду має бути обмеженою, по-друге, державна влада має бути розосередженою:

«якщо уряду належить здійснювати владу, то краще в окрузі, ніж у штаті, краще в штаті, ніж у Вашингтоні»2. Регіоналізація управління економікою забезпечує формування фінансових ресурсів на місцевому рівні, наближає виробника до споживача, створює регіональні ринки й умови збільшення зайнятості, формує повноцінне конкурентне середовище в межах країни.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спеціалізація України в радянському економічному просторі призвела до диспропорцій у територіальній структурі економіки, неефективного використання природно-ресурсного та науково-виробничого потенціалу регіонів, забруднення навколишнього середовища. В Україні ще не створено досконалої правової бази сталого економічного розвитку регіонів, немає чіткого розмежування повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань управління соціально-економічним розвитком регіонів. Слабкою є фінансово-економічна база багатьох регіонів. Усе це зумовлює необхідність вжиття цілеспрямованих заходів державної регіональної економічної політики, які б забезпечили ефективне регулювання процесів регіонального розвитку, узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо структурної перебудови регіональної економіки.

Унаслідок кризової ситуації в економіці звужуються фінансові можливості уряду й гостріше виявляється розрив у рівнях, темпах розвитку, перевагах і можливостях окремих регіонів. Крім того, криза по-різному зачепила регіони у зв’язку з існуючими диспропорціями в територіальній структурі національної економіки, в темпах їх переходу

–  –  –

до ринкових відносин. Ступінь соціальної диференціації регіонів відбивається в динаміці та структурі зайнятості, безробітті, рівнях доходів і реального споживання. Основними проблемами розвитку регіонів України на сучасному етапі є диференціація економічного потенціалу та рівнів соціально-економічного розвитку регіонів, надмірна концентрація продуктивних сил в індустріальних районах, високий рівень тіньової економіки, складність формування ринкових взаємовідносин між регіональною владою та приватним бізнесом, складність процесу розмежування власності між державним і регіональними рівнями управління; несприятлива екологічна ситуація в багатьох регіонах.

Посилюють диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів недооцінка проблем забезпечення економічної безпеки регіонального розвитку, розривання міжрегіональної кооперації та руйнування корпоративно-коопераційного каркасу регіональної економіки. Унаслідок цього виникають проблеми із зайнятістю населення, знижуються показники людського розвитку, відбувається деградація навколишнього середовища, порушуються принципи стійкого розвитку соціо-еколого-економічних регіональних систем. Характеристиками економічної безпеки регіону слід вважати стійкість до екзогенних та ендогенних загроз; відносну економічну самодостатність;

здатність до використання конкурентних переваг. Економічна безпека регіону забезпечується у спосіб моніторингу й оцінювання загроз, прийняття рішень щодо нормалізації стану системи.

Практика управління регіональною економікою свідчить про те, що територіальні диспропорції дуже стійкі, а їх подолання вимагає тривалого часу. Навіть за умов значної фінансової підтримки депресивних регіонів це завдання не вдається швидко вирішити, якщо не забезпечено умови реалізації наявного потенціалу регіонів. Подолання міжрегіональних диспропорцій можливе за умов запровадження принципів стійкого розвитку, програмно-цільового підходу й таких синергетичних механізмів, як міжрегіональне кооперування, диверсифікація виробництва, імпортозаміщення, формування регіональних інноваційних систем, корпоратизація та кластеризація.

Забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку регіонів потребує державного регулювання, виваженої соціально-економічної політики, узгоджених дій органів влади усіх рівнів. Його основна мета полягає в забезпеченні стабільного економічного зростання та розвитку економіки, підтримці фінансово-економічної стабільності й гарантуванні соціальної справедливості. Досягти цього без застосування кількісних методів, сценарного аналізу та економіко-математичного моделювання неможливо. Для підтримки прийняття управлінських рішень нині широко застосовуються статистичні макроекономічні Сухоруков_Харазішвілі_R1.indd 7 16.01.2014 13:13:50 Моделювання та прогнозування соціально-економічного...

моделі, головним принципом яких є екстраполяція ретроспективних трендів у майбутнє. Це суттєво обмежує можливості прогнозування за умов радикальних змін, коли у перспективному періоді можуть відбутися непередбачувані події, що не мають аналогів у минулому. Зазначені події особливо характерні для трансформаційної економіки з її нестабільністю і структурними змінами.

У зв’язку із цим набуває великого значення застосування методів системного аналізу для моделювання, діагностики та прогнозування розвитку економіки регіонів, розроблення методології оцінювання рівня економічної безпеки, що і є одними з головних питань монографії. Це дослідження вирізняється новизною застосовуваних методичних підходів і достатньою точністю прогнозних результатів, підтверджених практичною перевіркою. Запропонований авторами підхід до макроекономічного моделювання передбачає створення моделей економічного зростання, які враховують нелінійність економічних процесів в умовах трансформаційної економіки. Системне теоретичне обґрунтування запропонованого підходу й доступність методів його запровадження на практиці забезпечує виявлення проблем соціальноекономічного розвитку регіонів і прийняття адекватних рішень щодо вирішення актуальних завдань реалізації економічного потенціалу регіонів України.

Взаємозв’язок розділів монографії наведено на рис. 1.

Метою монографічного дослідження є визначення особливостей формування регіональної економічної політики в Україні, вибір методологічного інструментарію системного моделювання регіонального розвитку та діагностики стану розвитку регіональної економіки з урахуванням системних проблем економічної безпеки регіонів, розроблення методології прогнозування та порівняння ефективності соціальноекономічного розвитку регіонів України.

У монографічному дослідженні поставлено й вирішено такі завдання:

• вивчення досвіду економічного районування, розміщення продуктивних сил і формування регіональної політики, теоретичне обґрунтування типів і контурів регіонів України як об’єктів моделювання та прогнозування;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |
 
Похожие работы:

«Педагогіка УДК: 364.044 Коленіченко Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів ФОРМИ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Дослідження проводилося в геріатричному пансіонаті міста Чернігова протягом 2007-2009 років. Мета дослідження полягала у розроблені форм роботи, які впливають на адаптаційний процес людини похилого віку в умовах геріатричного пансіонату. Було визначено основні проблеми, які...»

«www.zgia.zp.ua УДК 358.58 Горобець О.С. аспірант кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія ep.zgia@gmail.com ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ» Горобець О. С. Економічний зміст та підходи до поняття «витрати».У статті подано характеристику основних етапів розвитку знань про витрати: від зародження до сучасності. Висвітлено економічний зміст поняття «витрат», розглянуто підходи до цього поняття. Порівняно тлумачення поняття «витрати» у зарубіжних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Навчальний посібник „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО” (для студентів економічних спеціальностей) КРАСНОАРМІЙСЬК-201 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Навчальний посібник „КРИМІНАЛЬНЕ...»

«Якість – гарантія успіху та конкурентоспроможності / І.О. Сидоренко // Економічні науки: науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 458 – 461. 35. Системи управління якістю. Вимоги : ISO 9001–2001.– [Чинний від 2001–104–01]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 23 с. 36. Системи управління якістю.Настанови щодо поліпшення діяльності. Вимоги :ISO 9004–2001. – [Чинний від 2001–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с. 37....»

«УДК 331.101 А.В. Гривнак, О.І. Бала Національний університет “Львівська політехніка” ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ © Гривнак А.В., Бала О.І., 2013 Розглядається проблема управління персоналом на сучасних підприємствах. Сучасні технології, інноваційні ідеї ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом – це складний процес, тому що кожна людина наділена...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«С.І. Сергійчук 139 економити кошти, не витрачаючи їх на послуги, які фактично будуть оплачені, але не спожиті. Страхові ж компанії зможуть оптимізувати пакети послуг, що пропонуються в тому чи іншому регіоні, в залежності від дійсних потреб підприємств. Висновок. Запропонований метод визначення математичних умов доцільності страхування для страхувальника може бути застосований у господарській практиці для пошуку страхового продукту, який ґрунтується на порівнянні розрахунків імовірності...»

«УДК 336.221.24:336:71 І.І. Д’яконова, д-р екон. наук, проф. кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО НАГЛЯДУ У статті досліджується система банківського маркетингу з точки зору функціонального підходу, розробляються шляхи взаємодії банківської системи та банківського маркетингу в умовах реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду. Ключові...»

«УДК 338.534; 640.41 (477.74) О.В. ГУСЄВА Одеський державний економічний університет ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ГОТЕЛІВ М. ОДЕСИ Проведено сегментування малих готелів за рівнем цін. Обчислені середні ціни на номери економікостатистичними методами. Виявлені основні види цінових стратегій, якими користуються малі готелі м. Одеси. The prices level segmentation of small hotels was conducted. Hotel’s average prices per room per night were calculated by statistical analysis methods. There was...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Факультет економіки та управління Кафедра стратегії підприємств ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Управління розвитком компанії» для студентів V курсу спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Менеджмент проектів і консалтинг» автори Верба В.А., д.е.н., професор кафедри стратегії підприємств Гребешкова ОМ., к.е.н., доцент кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»