WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Тези виступу Президента Національної академії державного управління при Президентові України Ковбасюка Юрія Васильовича на круглому столі «Проектно-орієнтовані підходи в державному ...»

Тези виступу

Президента Національної академії державного управління

при Президентові України Ковбасюка Юрія Васильовича

на круглому столі «Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні»

(28 травня 2014 р.)

Шановні гості та учасники круглого столу !

Сьогодні згідно з планом науково-комунікативних заходів у

Національній академії проводимо засідання круглого стола на тему

«Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні».

У підготовці круглого столу брали участь Інститут «Вища школа державного управління», Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, а також кафедра державного управління і менеджменту за сприяння Управління організації фундаментальних і прикладних досліджень Академії.

Маю зауважити, що обрана тема засідання для Академії є актуальною як у контексті навчального процесу, так і в контексті науково-організаційної та наукової діяльності Академії.

Так, у нашому закладі викладається дисципліна «Управління проектами», а в Дніпропетровському, Львівському та Одеському регіональних інститутах Академії запроваджена магістерська програма «Управління проектами».

Успішна підготовка наукового видання восьмитомної «Енциклопедії державного управління» була забезпечена Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування разом з Управлінням організації фундаментальних та прикладних досліджень саме із застосуванням методології проектного менеджменту.

Складена програма сьогоднішнього засідання круглого столу націлена на висвітлення сучасного стану розвитку інструментарію проектно-орієнтованих підходів, застосування цих підходів у державному управлінні в системі прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України у сферах освіти, науки і виробництва.

Для участі в роботі круглого столу запрошені й дали згоду виступити наші гості – науковці, державні діячі, широко відомі як своїми науковими розробками, так і науково-організаційною роботою, націленими на подальший розвиток й утвердження теоретикометодологічних засад і розв’язання прикладних завдань проектноорієнтованих підходів.

Представляю аудиторії наших гостей, які запрошені для виступів сьогодні на круглому столі:

Єфименко Тетяна Іванівна, відомий вчений–економіст, президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений економіст України.

Тетяна Іванівна відома як один із головних ідеологів та співавторів Податкового кодексу України. Тетяна Іванівна обіймала керівні посади в Податковій адміністрації, Міністерстві фінансів України. В періоди 2006 -2008 рр. та у 2010-2012 рр. працювала заступником Міністра фінансів України, сповідуючи свою основну принципову позицію – розвиток національної економіки за допомогою фінансових важелів;

Тупкало Віталій Миколайович, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій, доктор технічних наук, професор, сертифікований у Німеччині як менеджмент-аналітик.

Віталій Миколайович відомий як автор публікацій з методології процесного менеджменту й управлінського консалтингу;.

Шут Сергій Олександрович, голова спостережної ради Українського банку реконструкції та розвитку. Основою стратегії Банку є розвиток як корпоративного бізнесу, так і малого та середнього бізнесу через сприяння в реалізації вітчизняних інвестиційних та інноваційних проектів шляхом середнього та довгострокового кредитування. Сергій Олександрович відомий фахівець у галузі управління корпоративними фінансами і національними проектами.

Дозвольте обмежитися представленням запрошених на круглий стіл наших гостей, вважаючи, що зазначені доповідачами в програмі засідання круглого столу науково-педагогічні працівники нашого закладу професор Ніколаєв Всеволод Петрович і Гусєв Вячеслав Олександрович відомі в цій аудиторії та поза її межами своєю практичною і науковою діяльністю у сфері державного управління інноваційно-інвестиційними процесами.

Шановні колеги !

Проектно-орієнтовані підходи, які вже давно стали невід’ємною методологією управління бізнес-процесами в їх життєвому циклі, знаходять зараз своє застосування у різних предметних сферах людської діяльності.

При цьому, проблемний простір застосування проектноорієнтованих підходів не обмежується достатньо детально розробленою методологією управління інноваційно-інвестиційними проектами та програмами.

Проектно-орієнтовані підходи зараз поширюються на сферу освіти, науки, управління фінансами, формування та виконання бюджетів, управління якістю продукції, послуг, включаючи управління якістю управлінських процесів.

Звідси формуються імперативи опанування проектноорієнтованими підходами не тільки менеджерами бізнес-процесів, але й державними управлінцями. І це має бути враховано у навчальному процесі магістерської підготовки державно-управлінських кадрів.

Прикладом вирішення цього питання в центральних органах державної влади є прийнятий Міністерством фінансів України Стандарт управління інноваційними проектами та програмами.

У стандарті наведено послідовність дій щодо управління проектами та програмами, управління інтеграцією, архітектурою, стратегією, виконанням, оцінюванням програм, а також управління спільнотою. Метою впровадження стандарту є формування нових компетенцій у співробітників, які братимуть участь у реалізації функцій, завдань, проектів і програм Міністерства фінансів.

Уведення стандарту в дію обумовлене орієнтацією на інноваційний розвиток економіки, реформуванням системи державного управління, зокрема у сфері державних фінансів.

Сподіваюсь, що думки, оприлюднені у виступах на цьому круглому столі, дадуть поштовх для наукових розвідок науковцям Національної академії за напрямами як застосування проектноорієнтованих підходів у практиці державного управління, так і розвитку методології проектно-орієнтованих підходів.

Упевнений також, що сьогоднішній круглий стіл має сприяти налагодженню наукових комунікацій як персонально із запрошеними виступаючими, так і з організаціями, установами, де вони працюють, з метою організації плідного співробітництва за напрямом розвитку та впровадження у практику методології проектно-орієнтованих підходів.

На завершення свого виступу дозволю таке порівняння.

У категорійно-понятійному комплексі «проектно-орієнтований підхід» основний зміст полягає у терміні «проект», який походить від латинського слова «projectus», що в перекладі означає «кинутий уперед». Таким чином, стає зрозуміло, що об'єкт управління, представлений у вигляді проекту, відзначається можливістю його перспективного розвитку та передбаченням стану об'єкту в майбутньому.

У цьому контексті вважаю перспективним застосування проектно-орієнтованих підходів у науковому і навчальному процесах, розробленні стратегії розвитку Академії. І що найбільш важливим завданням є поширення проектно-орієнтованих підходів у практику державного управління шляхом її інтеграції з освітньою і науковою галузями «Державне управління».

–  –  – 
Похожие работы:

«ISSN 2311-5149 © Н. М. Ногінова ФІНаНСи, ГРОШОВиЙ ОБІГ та КРЕДит Отримано: 6 березня 2014 р. Ногінова Н. м. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. м. Ногінова // Наукові записки Національного університету Прорецензовано: 27 березня 2014 р. «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету Прийнято до друку: 24 квітня 2014 р. «Острозька...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ВОВК ІРИНА ПЕТРІВНА УДК 658.511:621 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 20 (59), № 2. 2007 г. С. 86­89.  УДК 341.231.14  Гуренко М.М.  ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ТА БЕЗНАГЛЯДНІСТЬ  ЯК ФОРМИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ  У  статті  розглядаються проблеми  дитячої  безпритульності  та  безнаглядності  як  форми порушення прав дитини, а також причини породження цих негативних явищ.  Ключові  слова:  дитяча  безпритульність  та  безнаглядність  права  дитини ...»

«Степанов Ю. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 342-348. УДК 343.983.25 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ПОШУКОВИХ ЗАХОДІВ Степанов Ю. В. Донецький університет економіки та права м. Донецьк, Україна Стаття присвячена напрямам використання комп’ютерних засобів в оперативно-розшуковій діяльності. Розкриваються завдання оперуповноваженого, який здійснює...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський державний економічний університет Кафедра статистики О. В. Кустовська Методичні вказівки з дисципліни “Демографічна статистика” (магістерський курс) Тернопіль Економічна думка Кустовська О. В. Методичні вказівки з дисципліни “Демографічна статистика” (магістерський курс). – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 40 с.Качан Є.П. канд. екон. наук, професор, завідувач кафедРецензенти: ри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 6.Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: [пер. с англ.] / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.7.Шим Джай К. Основы коммерческого бюджетирования / Джай К. Шим, Г. Сигел Джозл: [пер. с англ.] – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с.8.Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. – 2001. № 7. – С. 56 60. 9.Бутинець...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14) В статье рассмотрены сущность и механизм функционирования жилищноарендных кооперативных товариществ. Проанализирован зарубежный опыт формирования и развития жилищно-арендных кооперативов. Автор уделил особое внимание финансовому механизму обеспечения деятельности жилищно-арендных кооперативов и социальному эффекту их функционирования. Ключевые слова: жилищная кооперация, жилищно-арендный кооператив, объединение...»

«Нові надходження за листопад 2012 року Загальний відділ Філософія. Психологія Суспільні науки Соціологія, демографія, статистика Політика Економічні науки в цілому. Політична економія Регіональна економіка Облік. Аналіз. Аудит Праця. Наука про працю. Економіка та організація праці Фінанси. Банківська справа. Гроші та грошовий обіг Організація та економічні питання підприємства Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство Право. Юридичні науки Страхування Освіта. Виховання....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПОДСОЛОНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 338.487:303.722.4 АКТУАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В КЛАСТЕРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі менеджменту та...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ № З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 15 березня 2011 року «Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин»1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву від 15 березня 2011 року «Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин» (додається).2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. Голова Державного комітету О. П. Гінзбург начальник управління інформації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»