WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 74 |

«Вісник Криворізького національного університету Збірник наукових праць Випуск 37 Кривий Ріг 2014 УДК 06 ISSN 2306-5451 Редакційна колегія: Вілкул Ю.Г., д-р техн. наук, проф. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Вісник

Криворізького національного

університету

Збірник наукових праць

Випуск 37

Кривий Ріг 2014

УДК 06 ISSN 2306-5451

Редакційна колегія: Вілкул Ю.Г., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Азарян А.А., д-р техн.

наук, проф.; Барашиков А.Я., д-р техн. наук, проф.; Бережний М.М., д-р техн. наук, проф.; Гірін В.С., д-р техн. наук, проф.; Голишев О.М., д-р техн. наук, проф.; Губін Г.В., д-р техн. наук, проф.; Гурін А.О., д-р техн. наук, проф.; Долгоруков Ю.О., д-р екон. наук, проф.; Євтєхов В.Д., д-р геол.-мінерал. наук, проф.;

Жуков С.О., д-р техн. наук, проф.; Ilias Nicolae, Dr.h.c., Professor, University of Petrosani, Romani;

Кіяновський М.В., д-р техн, проф.; Ковальчук В.А.,. д-р техн. наук, проф.; Лялюк В.П., д-р техн. наук, проф.; Моркун В.С., д-р техн. наук, проф.; Несмашний Є.О., д-р техн. наук, проф.; Нусінов В.Я., д-р економ. наук, проф.; Олійник Т.А., д-р техн. наук, проф.; Решетілова Т.Б., д-р економ. наук, проф.; Рудь Ю.С., д-р техн. наук, проф.; Ступнік М.І., д-р, техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора);

Сінчук О.М., д-р техн. наук, проф.; Сінолиций А.П., д-р техн. наук, проф.; Сапига С.Я., д-р екон. наук, проф.; Самуся В.І, д-р техн. наук, проф.; Сидоренко В.Д., д-р техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора); Стороженко Л.І., д-р техн. наук, проф.; Толмачов С.Т., д-р техн. наук, проф.;

Туріло А.М., д-р економ. наук, проф.; Учитель О.Д., д-р техн. наук, проф.; Федоренко П.Й., д-р техн. наук, проф.; Федоркін С.І., д-р техн. наук, проф.; Шишкін О.О., д-р техн. наук, проф.

Науково-технічний збірник внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 р.). Збірник надсилається до Національної бібліотеки України імені В.Л. Вернадського та провідних наукових бібліотек України. Збірник індексується у міжнародній наукометричній базі даних наукової електронної бібліотеки "eLIBRARY.ru".

У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних та економічних наук. Розглянуті шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, економіки, надійності, охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

Збірник розраховано на наукових й інженерно-технічних працівників, а також може бути використаний студентами вищих навчальних закладів.

Адреса редакції: 50002, Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44.

ДВНЗ «Криворізький національний університет». Тел. 262 407.

Реєстраційне свідоцтво

–  –  –

Кравец В.С., Дворников В.А., Еременко Г.И., Чирва А.И. Определение устойчивых параметров бортов карьеров в зонах подземных рудников Кривбасса..............

Харин С.А. Разработка програмmного обеспечения и исследование скорости проведения протяженных выработок глубоких шахт

Монастирський Ю.А., Веснін А.В., Сістук В. Урахування особливостей гірничотехнічних умов експлуатації автосамоскидів як шлях до підвищення продуктивності кар`єрної техніки

Пшеничный В.Г, Пыжик Н.Н. Методика оптимизации режимов добычных, вскрышных и внутрикарьерных отвальных работ с учетом их взаимосвязи при разработке крутопадающих месторождений с применением технологии внутреннего отвалообразования

Азарян В.А. Модель динамической стабилизации колебаний качества в рудопотоке

Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Топчій О.Л., Сергеєва М.П., Ковтун В.Я., Серебряний Ю.Л., Волчко Є.П. Комплексні програми камеральної обробки даних лазерного 3d-сканування

Хворост В.В. Дослідження міцності і надійності конструктивних елементів об'єктів, розташованих на поверхні гірничопромислових підприємств

Рудь Ю.С.,Кучер В.Г., Белоножко В.Ю. Повышение эффективности самоочистки колосниковой решетки спекательных тележек агломерационных машин

Кірієнко С.М. Вплив середовищетвірної діяльності ссавців на активність уреази в ґрунтах відвалів Криворіжжя

Кияновский Н.В., Сокур И.Н., Сокур Л.М. Перспективы применения центробежно-ударных дробилок в отечественной и зарубежной горнорудной промышленности

Николашин Ю.М., Ковалев К.В., Корчагин Н.В. Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации железистых кварцитов

Николашин Ю.М., Плотников А.В. Условия устойчивости борта глубокого карьера в зоне динамического влияния крупного тектонического разлома Горишне-Плавнинского железорудного месторождения

Кондратець В.О., Мацуй А,М. Технічне забезпечення допустимої похибки ідентифікації розрідження пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора

Пшеничный В.Г., Пыжик Н.Н. Технология внутреннего отвалообразования с формированием временного внутреннего отвала......... 64 Швец Д.В. Оптимизация транспортных схем и порядок отработки крутопадающих железорудных месторождений в условиях постановки бортов карьера в конечное проектное положение

Долгіх О.В. Використання нечіткої логіки та нейронних мереж при розрахунках можливості утворення проваль від дії підземних гірничих робіт

Тищук В.Ю. Закріплення пильних поверхонь на гірничих підприємствах з використанням біотехнологій

Гирич В.П., Ферликовская О.В. Повышение эффективности работы теплообменного оборудования путем электростабилизационной обработки воды

Домнічев М.В., Нестеренко О.В. До питання використання засобів індивідуального захисту цивільним населенням при надзвичайних ситуаціях мирного часу

Комісаренко Т.А., Єлезов К.С. Аналіз способів визначення виробленого простору при розробці залізорудних родовищ

Прокопенко Ю.А. Блокировка и маркировка источников опасных энергий на предприятиях горно-металлургического комплекса украины для снижения уровня производственного травматизма на рабочих местах

Самборский Ю.Г., Файнштейн В.Г. Математическое описание непрерывного стана горячей прокатки как объекта системы автоматического управления

Савельев С.Д., Новохатько Я.А. Математическое моделирование процесса перемещения зоны горения при спекании аглошихты

Александрова Т.В. Процессы взаимодействия кусковой руды с лентой наклонного конвейера при ее поперечном порыве............... 113 Назаренко Н.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. K-MINE – базовый инструмент повышения эффективности буровзрывных работ

Микитин О.В., Черенюк М.С. Огляд та аналіз малогабаритної мікроконтролерної техніки з великими можливостями...... 122 Шумова Л.А., Скарга-Бандурова И.С. Метод раннего обнаружения опасной тенденции технологических параметров..... 126 Мироненко А.И., Самохина С.А., Старых С.С., Шаповалова Г.М. Актуализация проблемы складирования хвостов обогащения полезных ископаемых

Плотников В.Ф., Николенко Е.М. Краткий обзор технологии горных работ и перспективные направления развития Bama mining company (Иран)

Аблец В.В., Березовский А.А., Аблец Н.С. Кирпич и черепица дореволюционного криворожья. II Верхнеднепровский уезд Екатеринославской губернии

Жосан А.А., Ліпанчиков С.І. Чисельне моделювання роботи непараметричного дуального регулятора на прикладі об'єкта першого порядку

Жосан А.А., Кирсань Е.С. Управление зоной печи с распределенными параметрами с помощью регулятора, основанного на концепции дуального управления

Каневський В.В., Ткачук О.Р. Експериментальне дослідження частотно – регульованого електропривода зі зворотнім зв’язком за оцінкою динамічного моменту

Хромей О.В. До проблеми необхідності та напрямків розвитку тягового електроприводу

Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Удовенко О.О., Козлов В.С., Риженков Д.В., Макодзьоб В.М. Лабораторний комплекс дослідження енергопотоків мережі живлення з різноманітними режимами навантаження

Герасименко Н.О. Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів

Квітка Т.В. Самоосвітня діяльність як засіб особистісного розвитку студентів вищих технічних навчальних закладів...... 168 Куліковська О.Є., Атаманенко Ю.Ю. Аналіз новітніх технологій у фіксуванні дорожньо-транспортних пригод у Криворізькому регіоні

Голышев А.М., Пищикова Е.В., Янова Л.А. Разработка методики определения доминирующих причин реализации травмоопасносных ситуаций в условиях промышленных предприятий на основе теории множеств и определяющего фактора 177 Полоцкая Н.Н., Бурлаченко Т.И., Стебельская Е.Н., Стебельская О.В.,Горон Н.Н., Белоусенко В.В. Применение новых технологий очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ткаченко Г.І., Самойлюк О.А., Шепель А.О. Дослідженя об’єму осередку деформаціії при прокатуванні штаби у гладких валках

Биленко А.Е., Терещенко В.В., Пшеничный В.Г., Перегудов Ю.Г. Горнотехническая рекультивация отработанного карьера №2 ПАО «ЦГОК» вскрышными породами Глееватского карьера с применением комбинированного способа засыпки 192 Кивгила Е.В., Пивнёв С.И., Терешонков А.Н., Романов А.Ю. Обоснование эффективной технологии совместной отработки магнетитовых кварцитов Первомайского карьера и шахты «Первомайская» Северного ГОКа открыто-подземным способом

Лобов В.Й., Дубовик І.І. Автоматизована система керування сівалкою

Моркун В.С., Пикильняк А.В., Моркун Н.В., Подгородецкий Н.С. Моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в неоднородных средах методом расслоенных пространств (K-SPACE)

Несмашний Є.О., Федін К.А. Розробка методики обчислення та досвід застосування часових інтервалів при проведенні масових вибухів на КАР’ЄРІ «ПівдГЗк»...……………………………………………………………………………………… 212 Настобурко Л.Г., Кривенко Ю.Ю. Рациональное применения этажно-камерной и подэтажно-камерной систем разработки с твердеющей закладкой при отработке мощных крутопадающих рудных месторождений

Почужевський О.В. Специфіка умов експлуатації самохідних колісних машин на відкритих розробках

Касаткіна І.А., Гнутов І.В. поліпшення енергоефективності системи електропривода конвеєра

Романенко А.В., Плотников В.Ф., Назаренко М.В. Опыт использования автоматизированных систем проектирования в ГП «ГПИ «Кривбасспроект»

Радионов В.М. Способ управления гранулометрическим составом выхода гидроциклона, на основе средств ультразвукового воздействия и контроля

Моргун А.В., Чухарев С.М. Повышение эффективности отбойки массива скважинными зарядами взрывчатых веществ.... 238 Бабец Е.К., Штанько Л.А., Козариз В.Я., Чепурной В.И., Ляш С.И., Плужник Ю.А. Опыт геофизического мониторинга методами ЕИЭМПЗ и РАП состояния породного массива в зоне влияния подземных горных работ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Калініченко О.В. Дослідження економічної доцільності заходів щодо боротьби з пилом на відкритих рудних складах

Міщук Є.В., Клименко А.Д. Роль облікової політики в управлінні підприємством

Кадол Л.В., Сердюк С.Д. Аналіз використання рекультивованих земель як рекреаційного потенціалу міста

Шахно А.Ю., Мигуцька І.М. Оптимізація структури капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Грицина. О.Є., Драгун Б.Т., Гук А.Ю., Нестерук Н.І., Ланцетова Т.В., Єгорова І.Г. Особливості системи економічних показників у нормах технологічного проектування гірничодобувних підприємств з підземним способом видобутку залізних руд

Пижик М.М., Терещенко В.В., Григор’єв Ю.І. Сучасні підходи до визначення оптимальних проектних рішень при комплексному освоєнні родовищ корисних копалин із застосуванням критерію максимуму прибутку в умовах ринкової економіки

Шепелюк В.А. Передумови виникнення та еволюція корпоративних відносин в системи внутрішнього контролю............ 276 Коровіна О.В. Теоретичний аналіз засад управління життєвим циклом підприємств

Темченко О.А., Вапнічна В.В., Голобородько В,Ю. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності гірничовидобувних підприємств Кривбасу

Кононенко В.В. Решотка, Р.О. Кононенко А.В. Системно-динамічна модель оцінки та мінімізації витрат інвестиційного проекту поглиблення шахтних стволів

Григорьев И.Е., Китов А.А. Исследование влияния цикличности цен на минеральные ресурсы при определении рациональных решений при проектировании карьеров Нусінов В.Я., В.О. Побережна В.О. Проблеми корпоративного управління в Україні

Ізмайлов Я.О. Вдосконалення обліку надходження нематеріальних активів на підприємство-суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

Турило А.М., Сазонов Р.В. Дослідження сутності категорії «інноваційна активність підприємства»

Фалько Є.А. Теоретико-методологічні аспекти дослідження глобалізаційних процесів в туристичному бізнесі.................. 314 А Н О Т А Ц І Ї

А н н о т а ц і ї

2 Технічні науки УДК 622.235 В.С. КРАВЕЦ, В.А.ДВОРНИКОВ, Г.И. ЕРЕМЕНКО, кандидаты. техн. наук, доц., Криворожский национальный университет А.И. ЧИРВА., канд. техн. наук, Ассоциация «Укрудпром»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВ КАРЬЕРОВ

В ЗОНАХ ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКОВ КРИВБАССА

Приведены результаты расчетов устойчивости бортов карьеров в различных по степени нарушенности областей сдвижения горных пород Кривбасса. Установлены устойчивые параметры бортов карьеров, позволяющие осуществлять безопасную и эффективную разработку потерянных запасов железной руды и окисленных кварцитов открытым способом.

Извлечение ранее потерянных при подземной добыче запасов железной руды и окисленных кварцитов вызывает необходимость применения открытой разработки в различных областях сдвижения горных пород.

Определение устойчивых параметров бортов карьеров на основании ранее выполненных наследований для условий различной нарушенности подработанного массива в Кривбассе могут привести к завышенным или же заниженным результатам в зависимости от того, в какой области сдвижения их использовать.

Так, например, значение коэффициента ослабления сцепления 0,5 принятого в работе (1), для области обрушений будет давать завышенные результаты, а для области трещин – заниженные. На основании выполненных исследований (2) установлено, что в области обрушений величина сцепления изменяется в пределах 2-9 кПА, а в области трещин коэффициент ослабления сцепления составляет 0,84.

Для расчета устойчивости бортов карьеров необходимо применение расчетных методов, учитывающих состояние массива горных пород в различных областях сдвижения.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 74 |
 
Похожие работы:

«УДК 658.7:65.012.44+061.5 І. П. Міщук 1 Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі Уточнено зміст і напрями логістичної діяльності підприємства торгівлі. Проаналізовано методичні підходи до визначення сутності ефективності логістичної діяльності торговельного підприємства та її вимірювання. Обґрунтована необхідність оцінювання ефективності системи логістики з використанням адаптованих до специфіки логістичної діяльності в торгівлі показників. Запропоновано методичний підхід...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИ РОКИ ЧЛЕНСТВА У СОТ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД аналітична доповідь КИЇВ Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період. К.: НІСД, 2011. – 72 с. У доповіді проаналізовано зовнішньоторговельну динаміку України протягом періоду після набуття нею членства у СОТ. Визначено та систематизовано чинники впливу на зовнішню торгівлю та зовнішньоекономічне позиціонування України....»

«ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: УКРАЇНА ТА США Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Сопель Марта Вікторівна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Тернопільський національний економічний університету “Сурогатна матір” — це жінка, яка за допомогою штучного запліднення вино шує та народжує дитину для іншої особи або сім’ї, які за...»

«УДК 658. 23:004. 775 О. П. Суслов, д-р екон. наук, проф., професор кафедри інформаційного менеджменту, Б. О. Тішков, старший викладач кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ АНОТАЦІЯ. У статті розроблено інформаційну систему забезпечення індикативного планування. Досліджено проблеми пов’язані з формуванням інформаційної бази індикативного планування, технологією процесу стратегічного...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2010. – №1 УДК 343.1 М. Є. Шумило доктор юридичних наук, професор, проректор (Національна академія СБ України) СПОСОБИ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОСОБІ НЕЗАКОННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПЕРЕСЛІДУВАННЯМ Необхідність відшкодування моральної шкоди випливає із визнання факту невинності особи у вчиненні злочину, оскільки всі припущення про її винність з цього моменту втрачають підстави. В радянський період вважалося, що честь і...»

«наукових праць кафедри економічного аналізу. — Тернопіль : Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2010. — Випуск 5. — С. 189-192. Статтю подано до редакції 20.08.2013 УДК 621.39 Кутліна І. Ю., доцент кафедри виставкового та рекламного бізнесу, ВНЗ «Інститут реклами» Коваленко О. В., доцент кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто конкурентне середовище...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Курс лекцій ТЕМА 5. ДЕРЖАВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330 Н35 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 від 21.01.2010. Розглянуто та схвалено на...»

«Григор’єва Л. Базові стратегії як основа розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л. Григор’єва // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 116– 124. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13hlvorp.pdf. УДК 339.137.2 JEL Classification: D92 Людмила Григор’єва Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна e-mail: grigorievalv@i.ua к.е.н., кафедра післядипломної економічної освіти...»

«ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА Навчальний посібник Затверджено Міністерством транспорту та зв’язку України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (напрямок 6.050903 – Телекомунікації) Одеса УДК 517-519. ББК 22.17 Д4 Затверджено Міністерством транспорту та зв’язку України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (напрямок 6.050903 – Телекомунікації) (лист № 6778/23/14-08 від 22.09.2008 р.) Дискретна математика: навч. посіб. / [Стрелковська І.В., Буслаєв А.Г.,...»

«Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Програма Науково практичної міжнародної конференції молодих учених «Молоді вчені у розбудові санаторно-курортної справи» 14-15 квітня 2011 року Одеса (свердловина № 21) та фасованої продукції за сезонами ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ року (10 хв.) 5. Гоженко О.А., Старчевська Т.В., Іванюк О.С. 14 квітня 2011 р. Застосування озонових ванн у комплексному санаторнореєстрація учасників...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»