WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Повержук Ю. М. Науковий керівник – Гуменюк М. М., асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці Рейтингова оцінка підприємства як складова оперативного ...»

Повержук Ю. М.

Науковий керівник – Гуменюк М. М., асистент,

Буковинський державний

фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

Рейтингова оцінка підприємства як складова оперативного

управління діяльністю підприємства

«В умовах ринкової економіки однією із важливих умов успішного

управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану.

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, які

відображають процес формування і використання його фінансових засобів. В ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті відображає кінцеві результати його діяльності. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять не тільки працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові і податкові органи» [3, c. 240].

Мета рейтингової оцінки фінансового стану підприємства – це у достатньо короткі строки провести розрахунки на основі обраної математичної моделі комплексного фінансового дослідження операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства – об’єкта дослідження, ідентифікувати фактичні результати та обґрунтувати прогнозний тренд розвитку фінансового стану суб’єкта господарювання у коротко- або довгостроковому періодах.

Результатом такого аналізу буде кількісне вираження спроможності об’єкта дослідження забезпечити стабільність фінансово-господарської діяльності, приріст ринкової вартості підприємства та забезпечення доходу його власників у коротко- та довгостроковій перспективах.

«Проблеми рейтингування суб’єктів підприємництва досліджували багато вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: З. Артим-Дрогомирецька [3], А. Литвин, П. Буряк [1], А. Мазаракі, Д. Костенко [2], О. Островська [4], А. Шульга, Н. Притула, О. Терещенко, Е. Юрій і т. д. Методичні рекомендації з рейтингового оцінювання розробляються та впроваджуються у практичну діяльність рейтингових агентств України. При цьому, базуючись на принципах та підходах міжнародних рейтингових агентств найбільшу увагу приділяють показникам фінансового стану об’єкта дослідження» [4, c. 20].

Фінансовий стан підприємства необхідно систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів і методик аналізу. Це робить можливим критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства та дозволить провадити більш ефективне використання фінансових ресурсів, їх раціональне розміщення.

«Системи рейтингового оцінювання застосовуються для діагностики фінансового стану підприємств та обґрунтування необхідності використання результатів рейтингування в розробці ефективних управлінських рішень на вітчизняних підприємствах. Рейтинги використовуються для однозначної оцінки характеристики ефективності, надійності, стабільності підприємств та для визначення узагальнюючої порівняльної оцінки їх фінансового стану.

Підсумкова рейтингова оцінка враховує усі важливі параметри (показники) фінансово-господарської та виробничої діяльності підприємства, тобто, господарської активності в цілому. Під час її побудови використовують дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції, ефективність використання та ефективність фінансових ресурсів, стан й розміщення коштів, їх джерел та інші показники. Точна й об'єктивна оцінка фінансового становища не може базуватися на довільному наборі показників.

Тому вибір й обґрунтування вихідних показників фінансово-господарської діяльності мають здійснюватися на основі теорії фінансів підприємства, виходити з потреб суб'єктів управління в аналітичній оцінці» [5].

«Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства характеризується такими особливостями:

­ базується на комплексному, багатовимірному підході до оцінки такого складного явища, як фінансова діяльність підприємства;

­ рейтингова оцінка фінансового стану підприємства здійснюється на основі даних публічної звітності підприємства. Для її отримання використовуються важливі показники фінансової діяльності, які використовуються на практиці в ринковій економіці;

­ рейтингова оцінка є порівняльною. Вона включає реальні досягнення всіх конкурентів;

­ для отримання рейтингової оцінки використовується гнучкий обчислювальний алгоритм, який реалізовує можливості математичної моделі порівняльної рейтингової оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства, що пройшов широку апробацію на практиці.

Складовими етапами методики комплексної рейтингової оцінки фінансового становища підприємства є:

­ збирання та аналітичне опрацювання вихідної інформації за оцінюваний період;

­ обґрунтування системи показників, які використовуються для рейтингової оцінки фінансового становища, рентабельності й ділової активності підприємства, їх класифікація та розрахунок зведеного показника рейтингової оцінки» [2, c. 134].

Рейтингування може проводитися як на основі абсолютних значень найважливіших статей звітності, так і на основі відносних величин бухгалтерських коефіцієнтів. В якості абсолютних показників зазвичай беруться обсяг продажів (виручка); величина активів (підсумок балансу);

чистий прибуток; рівень витрат.

«На основі викладеного сформуємо вимоги, якими повинна задовольнятись система фінансових коефіцієнтів з точки зору ефективності рейтингової оцінки фінансового стану підприємства:

1. Фінансові коефіцієнти повинні бути максимально інформативними і давати цілісну картину стійкості фінансового стану підприємства.

2. В економічній суті фінансові коефіцієнти повинні мати однакову спрямованість (позитивну кореляцію, тобто ріст коефіцієнтів означає покращення фінансового стану підприємства).

3. Для всіх показників повинні бути вказані числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазону змін.

4. Фінансові коефіцієнти повинні розраховуватись тільки за даними публічної бухгалтерської звітності підприємства.

5. Фінансові коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку як в просторі (тобто в порівнянні з іншими підприємствами), так і в часі (за ряд періодів)» [1, c. 210].

На основі цих вимог розроблена система показників і методика рейтингової експрес-оцінки фінансового стану підприємства.

«Сутність експрес-аналізу полягає у читанні звітності, вивченні абсолютних показників діяльності підприємства, проведенні горизонтального, вертикального та трендового аналізу. Основною відмінністю між експресаналізом і поглибленим аналізом фінансового стану є рівень деталізації аналітичних розрахунків.

В загальному вигляді алгоритм визначення рейтингового числа підприємства, що аналізується, виглядає наступним чином: за встановленою методикою на основі даних балансу і інших форм звітності розраховуються фінансові коефіцієнти.

Рейтингове число визначається за формулою:

(1) n R j = n1 a ij, N i =1 i де n – кількість показників, які використовуються для рейтингової оцінки;

Nі – нормативні вимоги для і-го коефіцієнта;

aij – значення і-го коефіцієнта.

При повній відповідності значень фінансових показників aij їхнім нормативним мінімальним рівням, рейтинг підприємства буде рівний одиниці, вибраного в якості рейтингу умовного задовільного підприємства. Фінансовий стан підприємства з рейтинговою оцінкою меншою одиниці характеризується як незадовільний» [2, c. 242].

«Для проведення рейтингу підприємств передбачається використання п'яти показників, які найчастіше беруться та найповніше характеризують фінансове становище:

­ забезпеченість власними коштами, що характеризує наявність у підприємства власних обігових коштів, необхідних для його стійкості;

­ коефіцієнт покриття, який характеризує ступінь загального покриття усіма обіговими коштами підприємства суми страхових зобов'язань (ліквідність балансу);

­ інтенсивність обороту капіталу, що авансується, яка характеризує обсяг реалізованої продукції, котра припадає на одну одиницю валюти коштів;

­ ефективність управління підприємством, яка характеризується співвідношенням величини прибутку від реалізації та величини виручки від реалізації;

­ прибутковість (рентабельність) підприємства, що характеризує обсяг прибутку, який припадає на одну одиницю валюти власного капіталу» [5].

Таким чином, оцінювання фінансового стану підприємства є дуже актуальним завданням.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Така оцінка може здійснюватися на основі різних методів, які потребують чіткого усвідомлення умов їх використання, недоліків і переваг. Рейтингова експрес-оцінка фінансового стану підприємства дозволяє інвесторам і керівництву оперативно визначити ступінь фінансової стійкості підприємства як потенційного партнера в ділових відносинах, виділити напрямки удосконалення роботи в ринкових відносинах, переходу до самоокупності, самофінансування через правильне використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій галузі резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

Список використаних джерел

1. Буряк П. Фінансово-економічний аналіз : підручник для студентів вузів / Буряк П., Римар М., Бець М. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 520 с.

2. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навчальний посібник / [Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДДМА. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 398 с.

3. Артим-Дрогомирецька З. Моделювання рейтингової оцінки фінансового стану підприємств / З. Артим-Дрогомирецька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 238–244.

4. Островська О. А. Рейтингова оцінка у підвищенні ефективності управлінських рішень / О. А. Островська, М. А. Кравченко // Проблеми економіки. – №2. – 2012. – С. 19–23.

5. Розрахунок зведеного показника рейтингової оцінки фінансового становища підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : kopiyka.org.ua/?p=277. 
Похожие работы:

«Пестушко, Г.Ш. Уварова ББК 26.8я П2 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ від 2 лютого 2009 р. № 56) В і д п о в і д а л ь н і за п і д г о т о в к у п і д р у ч н и к а до в ид а нн я : Н.В. Бєскова, начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти Депар­ таменту загальної середньої освіти МОН України; Р.В. Гладковський, науковий співробітник Інституту інноваційних тех­ нологій і змісту освіти. Е к с п е р т и, я к і з д і й с н ю в а л и е к с п е р т и з у та р е к о м е...»

«ПІДВИСОЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ГЕНРІХОВИЧ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ ІКЦ ”Леста” Київ – 2008 ББК 67.9(4УКР)69 П56 Видання здійснене за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта Погляди, викладені тут, належать авторам цієї роботи і не можуть ні за яких обставин вважатися такими, що виражають офіційну точку зору Фонду Чарльза Стюарта Мотта. Ця інформація та розробки є вільними для копіювання, перевидання та поширення по всій території України всіма...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: МОДЕЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 339.923+339.924 У 45 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: І. В. Клименко, к. е. н.; Ю. М. Харазішвілі, д. е. н., с. н. с.; О. М. Шаров, д. е. н., проф.; І. В. Ус. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Україна в інтеграційних процессах на пострадянському У 45...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ ”КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки Д. В. ЗЕРКАЛОВ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Київ – 2011 Лекція №1+№2. КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ТАКСОНОМІЯ НЕБЕЗПЕК. РИЗИК ЯК КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК Лекція №1 1. Основні положення навчальної дисципліни БЖД 2. Основні поняття та визначення 3. Класифікація джерел небезпеки,...»

«УДК 34:33(477) М. В. Старинський, ст. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ У даній статті аналізуються розвиток політико-правової думки в Україні стосовно взаємодії права та економіки. Розкриваються тенденції розвитку політико-правової думки та вплив на становлення моделі взаємодії права та економіки в Україні....»

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 ктронний ресурс]/Верховна Рада України. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35697.24. Радиш Я. Ф. Медичне страхування : нав. посіб. / Я. Ф. Радиш. — Вид-во НАДУ, 2005. — 88 с.25. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування в. Україні (адміністративно-правові засади запровадження): Монографія. / В. Ю. Стеценко. — К.: Атіка, 2010. — 320 с.26. Страхування в галузі охорони здоров’я: Навч. посібник / Дячук І. Б.,...»

«Національний лісотехнічний університет України Отже, результати наведеного аналізу свідчать, що в Україні необхідно найближчим часом на загальнодержавному й регіональному рівнях здійснити комплекс заходів з організаційно-економічного і правового забезпечення, створення й ефективного стимулювання інноваційних структур, які в інших країнах демонструють позитивні результати щодо реалізації інновацій. Особливої уваги та цільової підтримки з боку держави потребує венчурний бізнес, зокрема створення...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Кіровоградської обласної ради 21 грудня 2012 № СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2013-2020 РОКИ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стратегію економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2013-2020 роки (далі Стратегія) розроблено на виконання Меморандуму про співробітництво між Кіровоградською обласною радою, Кіровоградською обласною державною адміністрацією, Громадською радою при Кіровоградській обласній державній адміністрації та...»

«УДК 339.1-051 Л. А. Прицюк 1 Методологія визначення категорії дилерського підприємства Розроблені стандарти дилерського підприємства з урахуванням основних видів їхньої діяльності. Запропонована методика визначення категорії автомобільного дилера за параметрами відповідності стандарту. Ключові слова: дистриб’ютор, дилер, стандарт, категорія, діяльність. Постановка проблеми. На автомобільному ринку України функціонують такі основні типи посередницьких формувань: дистриб’ютори, дилери, субдилери,...»

«УДК 303.09.003.1 Солодуха О.В.* ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ В статті розглядаються можливості та шляхи подальшого розповсюдження ідей соціальної спрямованості бізнесу в Україні. Аналізується досвід вітчизняних та закордонних виробників, пропонуються перспективні напрями посилення соціальної активності українських підприємств і організацій. Ключові слова: соціальна відповідальність, світові стандарти, менеджмент. Задля ефективного функціонування і розвитку сучасному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»