WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ЕРГОНОМІКА” (для студентів екномічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця - 2007 Вінницький фінансово – економічний університет ...»

Вінницький фінансово – економічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

„ЕРГОНОМІКА”

(для студентів екномічних спеціальностей денної та

заочної форм навчання)

Вінниця - 2007

Вінницький фінансово – економічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

“ЕРГОНОМІКА”

(для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання)

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту Протокол № від _____2007 р.

Вінниця - 2007 Методичні вказівки до вивчення курсу “Ергономіка” (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Вінниця: ВФЕУ, 2007, с.

Українською мовою.

Укладач: Черкашин В.П.

Редактор: Паюк І. М.

Відповідальний за випуск: Козак А.А.

Тема 1. Основи ергономіки План

1. Предмет ергономіки та її задачі.

2. Міждисциплінарні зв’язки ергономіки.

Вивчаючи перше питання, слід ознайомитися з ергономічними системами СЛМ і ЛТС і вміти їх порівнювати. Знати основні ергономічні вимоги до людини і до техніки, розуміти призначення ергономічних експертизи та проектування.

Після вивчення другого питання необхідно знати характерну рису ергономіки як науки, тобто її системний характер, і вміти виявляти вплив конкретних галузей на ергономіку.

Контрольні питання:

1. Вкажіть ергономічні вимоги до техніки.

2. Поясніть зв’язок ергономіки з географією.

Тема 2. Ергономічні дослідження План

1. Загальний алгоритм ергономічної діяльності.

2. Метод спостереження.

3. Метод опитування, обробка результатів.

Вивчаючи перше питання, необхідно ознайомитися з класифікацією методів ергономічних досліджень і знати її специфічні риси, розуміти загальний алгоритм ергономічної діяльності.

Після вивчення другого питання необхідно знати сутність методу спостереження, організацією спостереження (від визначення загальної мети і окремих завдань до обробки отриманої інформації), форму реєстрації результатів спостереження.

У третьому питанні слід звернути увагу на структуру опитувальника і зміст спеціалізованих запитань, володіти основними методами теорії ймовірностей і знати її теореми, вміти їх використовувати для визначення характеристик множини подій.

Контрольні питання:

1. Коли ергономічна робота з певним об’єктом закінчується?

2. Вкажіть етапи організації спостереження.

3. Охарактеризуйте сукупність загальних запитань опитувальника.

Тема 3. Ергономічна характеристика виробничої діяльності

–  –  –

Вивчаючи перше питання, необхідно ознайомитися з групуванням засобів праці і функціями працівників, знати характерні особливості ергономічного забезпечення сучасної трудової діяльності.

У другому питанні слід ознайомитися із впливом професійного навчання на питому вагу компонентів цілісної дії, знати функційну структуру виконавчих дій.

Після вивчення третього питання необхідно розуміти поняття „відстрочене обслуговування” „перцептивний образ”, місце образів у системі професійного навчання, знати послідовність формування образноконцептуальної моделі.

Вивчаючи четверте питання, необхідно ознайомитися зі змістом окремих стадій діяльності оператора і зв’язком цих стадій. Розуміти, що процес прийняття рішення може мати рекурсивний характер.

Контрольні питання:

Охарактеризуйте можливі види діяльності операторів.

1.

Як впливає професійне навчання на питому вагу функції контролю?

2.

Вкажіть фази формування перцептивного образу.

3.

Чи можливе без курсивне прийняття рішення?

4.

–  –  –

Вивчаючи перше питання, необхідно ознайомитися із загальною схемою сприйняття оператором інформації та його реакцією, розуміти поняття „анемізатор” і зняти його частини та порож: абсолютний нижній, диференційний, оперативний, абсолютний верхній.

У другому питанні звернути увагу, що світлова інформація поширюється практично життєво (300000 км/с), а через зоровий анемізатор звичайно поступає біля 90% усієї інформації. Ознайомитися з основними характеристиками зорового анемізатора і розуміти їх сенс (латентний період реакції, оперативний поріг гостроти зору, поля зору тощо).

Після вивчення третього питання знати природу звукової хвилі, оцінювати швидкість її поширення в різних середовищах, діапазон частот, які сприймає слуховий апарат, і діапазон частот, у якому чуливість слухового анемізатора максимальна.

Вивчаючи четверте питання, необхідно ознайомитися зі статистичними параметрами мовних повідомлень, знати оптимальний їх темп, особливості сприйняття окремих слів на фоні шуму.

У п’ятому питанні ознайомитися з особливостями тактильних анемізаторів, які розміщуються практично на усій поверхні тіла людини, але характеризуються різкими змінами чутливості.

Після вивчення шостого питання необхідно знати класи моторних рухів і компоненти рухаю чого акту, розуміти силові характеристики середнього працівника, залежність швидкості рухів від напрямку і траєкторії, особливості досягнення точності рухів.

Контрольні питання:

Вкажіть спільні риси зорового і слухового анемізаторів.

1.

Що розуміють під спектральними характеристиками зорового 2.

анемізатора?

Чи сприймає людина звукові хвилі з частотою ментою 16 Гц?

3.

Поясніть вимогии до тексту розпорядження, яке здійснюється 4.

мовним чином при наявності шумів.

Порівняйте тектильний і зоровий анемізатори.

5.

Як обирається напрям управляючого руху?

6.

Тема 5. Функційні стани оператора План Динаміка змін функційних станів.

1.

Фактори втоми оператора.

2.

Стани оператора.

3.

Діагностика функційних станів.

4.

Вивчаючи перше питання, необхідно ознайомитися зі змістом функцій них станів (мобілізація, первинна реакція, гіперкомпенсація, компенсація, субкокомпенсація, декомпенсація, кінцевий порив, зрив) і можливими варіантами їх послідовності.

Після вивчення другого питання необхідно знати класифікацію факторів втоми працівника (навантаження, мікроклімат, вплив техніки, порушення режиму праці та відпочинку), а також характерну особливість впливу статичного навантаження.

У третьому питанні слід звернути увагу на види реакції організму:

адекватну мобілізацію і динамічну розбалансованість, а також розуміти необхідність практичного виключення стресової ситуації.

Вивчаючи четверте питання, необхідно ознайомитися із задачами, розв’язання яких необхідна для діагностики станів, розуміти, коли така діагностика необхідна, і знати сутність методів, що використовуються для діагностики.

–  –  –

Вивчаючи перше питання, необхідно ознайомитися із системою вимог до органів управління (оперативність, простота, правильність управління) і з відповідним виконанням цих органів.

Після вивчення другого питання необхідно знати загальні вимоги до робочого місця, від достатнього робочого простору до наявності засобів першої допомоги, а також принципи організації робочого місця.

У третьому питанні слід ознайомитися з критеріями класифікації чинників виробничого середовища і різновидами таких чинників, а також розуміти напрями захисту працівника, активний і пасивний.

Вивчаючи четверте питання, необхідно ознайомитися з рекомендаціями щодо відбивання світла від стелі, стін та підлоги виробничого приміщення, знати антропогенні властивості кольорів та параметри комфортних умов для більшості людей.

Після вивчення п’ятого питання необхідно знати фізичні чинники, які прискорюють втому оператора і специфічні заходи по їх послабленню.

Звернути особливу увагу на низькочастотні вібрації.

У шостому питанні звернути увагу на необхідність нормування шкідливих домішок у складі повітря (аміаку, бензину, ацетону тощо) і знати специфічні заходи безпеки: усунення, переміщення, локалізація.

Контрольні питання:

Як і навіщо здійснюються кодування органів управління?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.

Коли виникає необхідність ремонту в аварійних умовах?

2.

Вкажіть фізичні чинники виробничого середовища.

3.

Поясніть співвідношення коефіцієнтів відбивання світла від стін, 4.

стелі та підлоги виробничого приміщення.

Що розуміють під резоненсом7 5.

Які наслідки може викликати висока концентрація парів бензину?

6.

–  –  –

Вивчаючи перше питання, слід ознайомитися зі структурою ергономічноо опису, знати його компоненти і властивості в плані існуючої і наступної діяльності. Звернути увагу на процес розв’язання задачі:

логічний, просторовий, часовий, частотний.

Після вивчення другого питання необхідно розуміти схему психологічної макроструктури праці і знати дві можливих лінії мотивації:

приму і спонукання. Ознайомитися зі складовими цих ліній і уявляти особливості їх використання.

Третє питання полягає у вивченні факторів, які визначають стан працівника: усвідомлення мети, достатність засобів, очевидність результатів. Ознайомитися з таблицею визначення станів і відповідними сукупностями факторів.

Вивчаючи четверте питання, слід ознайомитися із критеріями визначеннями її вагомості, суспільними і особистими, розуміти поняття оптимального навантаження людини. Знати види ставлення особи до результатів ї праці: суб’єктивне незадоволення, об’єктивне незадоволення і задоволення.

Контрольні питання:

Наведіть приклади суб’єктів праці і поясніть особливості їх 1.

ергономічного розгляду.

Для якої з ліній мотивації характерна більша спеціалізація 2.

працівників?

Прокоментуйте міру достатності бінарного підходу до опису 3.

факторів, які визначають психологічний стан працівника.

4. Як змінюється з розвитком суспільства частка виробничої праці?

Тема 8. Контроль і використання ергономічних показників План

1. Технічне проектування і ергономіка.

2. Ергономічна експертиза.

3. Ефективність ергономічних розробок.

Вивчаючи перше питання, слід ознайомитися з видами проектування і звернути увагу на ергономічне проектування та його критерії: освоєння, обслуговування, управління, умови роботи.

Після вивчення другого питання необхідно знати складові комплексної ергономічної оцінки, розуміти доцільність проведення ергономічної експертизи і напрями використання її результатів.

Вивчаючи третє питання, необхідно ознайомитися з видами ефективності ергономічних розробок і знати за рахунок чого досягається економічний ефект від ергономічної діяльності.

Контрольні питання:

1. Поясніть необхідність по компонентного проектування з ергономічної точки зору.

2. Поясніть призначення елементів програми ергономічної експертизи.

3. Яку із складових економічного ефекту від ергономічної діяльності Ви вважаєте найбільш суттєвою?

Тема 9. Ергономіка і управління План Автоматизовані системи управління.

1.

Оператор в системі управління.

2.

Впровадження АСУ.

3.

Менеджер в системі управління.

4.

Вивчаючи перше питання, слід ознайомитися з характерними функціями працівників ергетичних систем, розуміти призначення автоматизованих систем управління і умови їх широкого поширення.

Після вивчення другого питання необхідно розуміти, що ключовою фігурою у виробництві все більше стає оператор, зняти види діяльності оператора і специфічні особливості цієї діяльності.

У третьому питанні звернути увагу на антропогенні проблеми впровадження АСУ і на заходи, спрямовані на психологічну перебудову осіб, зайнятих у сфері управління, від своєчасної підготовки та перепідготовки до обов’язкового працевлаштування.

Після виконання четвертого питання необхідно знати систему вимог до перспективного менеджера, у яких поєднуються моральні якості, ділова кваліфікація, спеціальні знання, загальна ерудиція, а також ряд додаткових якостей.

Контрольні питання:

1. Вкажіть антропогенні фактори впливу на АСУ.

2. Поясніть, яку із особливостей в діяльності оператора на Вашу думку найбільш складно врахувати.

3. Охарактеризуйте правові аспекти впровадження АСУ.

4. Чому менеджер повинен володіти спеціальними знаннями? 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ рЕкОМЕНДацІї щОДО забЕзпЕЧЕННя саМОсТІйНОї рОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ЕкОНОМІЧНЕ ОбґруНТуваННя управЛІНсЬкИХ рІШЕНЬ ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри управління персоналом В. М. Колпаковим Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки (протокол № 6 від 11.02.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом колпаков в. М....»

«Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року Київ УДК 352(083.9)»2012» ББК 67.40 К78 Збірник містить короткий зміст анотацій проектів та програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року, які плануються для реалізації у 2013 році, а також аналіз соціально-економічного...»

«Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з Міністерство освіти і науки України дисципліни “Інформаційна економіка” / укладач Б. Л. Ковальов. – Сумський державний університет Суми : Сумський державний університет, 2014. – 36 с. Кафедра економіки та бізнес-адміністрування 3833 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Інформаційна економіка” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми Сумський державний університет Зміст...»

«Український державний лісотехнічний університет 2. Закон України від 06.10.95 р. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про усунення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.3. Закон України від 23.04.96 р. N 135/96 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Швеції про усунення подвійного оподаткування доходів і попередження податкових ухилень.4. Порядок подання звітів про виплачені доходи, утримання і...»

«Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА § 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види § 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права § 2.3. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці § 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України § 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види В юридичній літературі термін джерело права застосовується у двох значеннях у значенні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (СХЕМИ ТА ПРИКЛАДИ) Харків, ХНЕУ, 2007 ББК 72.4 Т 38 Затверджено на засіданні вченої ради Харківського національного економічного університету (протокол № від. 2007р.) Рецензенти: Калінеску Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри оподаткування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Перерва П.Г. – д.е.н., проф., декан економічного факультету...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«Садкіна В. І., Гончаренко О. В. ГеоГрафя Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Оберіг» ББК 26.8(4УКР)я УДК 913(477)(075.3) C Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 56 від 2.02.2009 р.) ВиданО за рахунОк держаВних кОштІВ. ПрОдаж забОрОненО Відповідальні за підготовку до видання: Бєскова Наталія Володимирівна, начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований 2000 р. Видається 2 рази на рік № 33 Київ 2013 УДК 330.341.08 (477) Підбірка статей присвячена дослідженню проблем забезпечення стійкого економічного розвитку України в новій економіці....»

«УДК 334.72 А. В. Ігнатенко, академік УТА, директор ПНВП «Київекономцентр», В. Г. Кабанов, канд. екон. наук, доцент, кафедра макроекономіки та державного управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КАРДИНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ БІЗНЕСУ У статті досліджено проблему реформування підприємств у сучасних умовах розвитку. Розкрито суть процесу реструктуризації бізнесу, методи та чинники, що його обумовлюють. Розглянуто основні напрями реорганізації бізнес-процесів і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»