WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Методичні вказівки до семінарських занять з курсу „Контролінг” (для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання) Вінниця 2006 Вінницький фінансово ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вінницький фінансово – економічний університет

Методичні вказівки

до семінарських занять з курсу „Контролінг”

(для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної та заочної форми навчання)

Вінниця 2006

Вінницький фінансово – економічний університет

Методичні вказівки

до семінарських занять з курсу „Контролінг”

(для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

денної та заочної форми навчання)

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол №

Від „__”_________2006 р.

Вінниця 2003 Методичні вказівки до семінарських занять з курсу „Контролінг” (для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання) – Вінниця: ВФЕУ, 2006 __ с.

Українською мовою.

Укладач: Шепітко Г.Ф.

Редактор: Паюк І.М.

Вступ Програмою дисципліни „Контролінг” передбачено вивчення основних питань сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу.

В результаті вивчення дисципліни, студент повинен засвоїти основні поняття та концептуальні основи управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Мета даних методичних вказівок – допомога студентам у підготовці до семінарських занять як ефективної форми закріплення матеріалу.

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві.

Чинники виникнення контролінгу.

Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні концепції контролінгу.

Місце контролінгу в системі управління підприємством.

Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу.

Опрацювати лекційний матеріал по темі, оформити матеріали виступу.

Література: 1-47 Методичні вказівки Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Студенти мають засвоїти, що контролінг – це нове явище в теорії та практиці теперішнього управління, яке виникло на перехресті економічного аналізу, планування, управлінського обліку, менеджменту.

Виходячи з цього контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи та направляючи діяльність різних служб та підрозділів на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає сутність контролінгу?

2. Які основні завдання та функції контролінгу?

3. Назвіть причини виникнення контролінгу.

4. Який взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством?

5. Які є види контролінгу?

Тема 2. Характеристика об’єктів контролінгу Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу, місце їх виникнення.

Класифікація витрат залежно від зміни обсягу діяльності: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно технологічного процесу:

основні і накладні витрати. Спосіб віднесення витрат до об’єкту калькулювання: прямі і непрямі. Класифікація витрат за охопленням нормування, за характером використання ресурсного потенціалу, за ступенем можливості регулювання. Собівартість продукції, її види.

Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.

Література: 1-47 Методичні вказівки Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на те, що однією з важливих задач контролінгу є управління прибутком підприємства. В зв’язку з цим велика увага приділяється витратам підприємства, їх видам, місцям виникнення та принципам управління ними. За розміри витрат на підприємстві відповідають керівники різних служб та підрозділів – центрів відповідальності. Тому слід усвідомити, що найважливішими об’єктами контролінгу є витрати та центри відповідальності.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке витрати підприємства і яким чином вони класифікуються?

2. Дайте характеристику постійним витратам.

3. Дайте характеристику змінним витратам підприємства.

4. Що являє собою собівартість продукції?

5. Яким чином класифікуються центри відповідальності?

Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу.

Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю. Облік за нормативною собівартістю.

Мета, область застосування, переваги системи стандарт-кост.

Нормативні та бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні загальновиробничі витрати.

Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в системі директ-костінг.

Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Література: 1-47 Методичні вказівки Під час вивчення даної теми студенти повинні визначити і усвідомити, що хоча поняття контролінгу асоціюється з поняттям управлінського обліку, це різні речі. Основною задачею управлінського обліку є представлення релевантної інформації для прийняття управлінських рішень, а функції контролінгу ширші, вони включають в себе не тільки управлінський облік, але і планування, контроль, координацію та розробку рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Питання для самоконтролю:

Що таке управлінський облік і чим він відрізняється від 1.

фінансового?

Які основні завдання управлінського обліку?

2.

Яким чином класифікуються методи обліку витрат, що 3.

використовуються в системі контролінгу?

Дайте характеристику недолікам різних методів 4.

управлінського обліку.

Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві.

Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет цехової собівартості продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат і прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.

Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності.

Література: 1-47 Методичні вказівки Оперативний контролінг опирається на систему бюджетів, яка дозволяє керівнику заздалегідь оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси між підрозділами, розробити шляхи розвитку підприємства та уникнути кризової ситуації.

При опрацюванні даної теми студентам слід звернути увагу на структуру системи бюджетів на підприємстві, їх види та особливості.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке бюджет і які його основні завдання?

2. Якою є структура бюджетів на підприємстві?

3. Що являє собою фіксований бюджет?

4. Що таке бюджет „з нуля”?

5. Які переваги та недоліки бюджетування?

Тема 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу.

Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.

Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.

Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових.

Класифікація відхилень.

Модель „витрати – обсяг – прибуток ”. вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток.

Ефект операційного ліверіджу.

Поняття та методика проведення АВС – аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Функціонально-вартісний аналіз.

Література: 1-47 Методичні вказівки Для оцінки ефективності роботи підрозділів та правильного складання бюджетів проводять аналіз відхилень фактичних результатів від планових. Студентам слід визначитись, що існує багато способів аналізу, але найбільш ефективним є факторний аналіз відхилень – як основний інструмент оцінки діяльності центра витрат. Поточний контроль та аналіз відхилень дають можливість своєчасно перебудувати систему управління виробництвом.

Питання для самоконтролю:

1. Що відносять до методичного інструментарію оперативного контролінгу?

2. Дайте характеристику методів оперативного контролінгу.

3. Що таке аналіз матеріальних потоків?

4. Охарактеризуйте функціонально-вартісний аналіз.

Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансовогосподарського стану підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

Методи стратегічної діагностики. Види стратегій підприємства як об’єкт стратегічної діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства:

аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загрози.

Діагностика за слабкими сигналами.

Методи оперативної діагностики. Аналіз інформаційних потоків.

Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.

Література: 1-47 Методичні вказівки Вивчаючи дану тему студенти повинні визначити цілі та завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Слід зазначити, що експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою визначення можливостей підприємства для прийняття оптимальних і стратегічних рішень.

Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансовогосподарського стану підприємства?

2. Дайте характеристику методам стратегічної діагностики.

3. Що являють собою методи оперативної діагностики?

4. Що таке ризики?

Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів.

Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві.

Місце контролінгу інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу фінансово-господарської діяльності підприємства. Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація. Принципи контролінгу інвестиційних проектів. Види контролінгу інвестиційних проектів в контролінгу. Традиційні критерії: окупність, рентабельність.

Критерії з дисконтуванням грошових потоків: чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс прибутковості та приведена окупність. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності: метод кращого стану, метод прийняття рішень без числових значень ймовірності використання, метод ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод достовірних еквівалентів.

Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.

Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів. Організаційна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів. Глобальна та локальні організаційно-інформаційні моделі контролінгу інвестиційних проектів.

Дослідна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів: контролінг передінвестиційної фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної. Узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів.

Література: 1-47 Методичні вказівки Вивчаючи дану тему студенти повинні визначити особливості контролінгу інвестиційних проектів, усвідомити, що це є довгострокові вклади грошових та інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди. Для оцінки цієї вигоди необхідно мати систему економічних розрахунків, які базуються на концепції контролінгу.

Питання для самоконтролю:

1. Що собою являють інвестиційні проекти на підприємстві?

2. Дайте характеристику критеріям інвестиційних проектів в контролінгу.

3. Перерахуйте етапи створення системи контролінгу інвестицій.

4. Що таке узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів?

Тема 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу.

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

Вимоги до створення варіанти служби контролінгу.

Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з інформаційних систем.

Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформацій в системі контролінгу.

Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством. Дослідження системи управління підприємством. Формування центрів відповідальності і розробки нормативів. Методи збору та обробки даних службою контролінгу.

Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Київський університет ринкових відносин Міжнародний університет фінансів Т.П.Куриленко ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів КИЇВ УДК 330.322.1:336.774 ББК 65.262.2 я73 К 93 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОНУ № 14/18.2–76 від 17.01.2005 р.) Рекомендовано до друку Вченою радою Київського...»

«УДК 339.923:061.1 ЄС Самосьонок Л.М., канд. екон. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН НОВИХ ЧЛЕНІВ ЄС Здійснено інтегральну оцінку значущості галузі у структурі національної економіки та аналіз динаміки галузевої структури національної економіки за участі у процесах економічної інтеграції для країн – нових членів Європейської Спільноти. Ключові слова: економічна конвергенція, стратегія розвитку, галузева структура, інтегральний індекс...»

«УДК 336.71.009.12 О.В.Мірошниченко, ассистент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ Актуальність проблеми. В умовах ринкової економіки особливого значення набуває оцінка конкурентоспроможності банку, оскільки на ринку функціонують банки, які конкурують за залучення та розміщення ресурсів. За таких умов ефективність діяльності банку залежить від його конкурентної позиції та конкурентоспроможності. Потреба в аналізі конкурентоспроможності...»

«ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 14 261 6. Неня О. І., Ткаченко В. І., Трофимчук C. І. Про точні умови глобальної стійкості різницевого рівняння, яке задовольняє умову Йорка // Український математичний журнал. — 2008. — Т. 60. — №1. — С. 73—80.7. Неня О. І., Ткаченко В. І., Трофимчук С. І. Про глобальну стійкість одного нелінійного рівняння // Нелінійні коливання. — 2004. — 7. №4 — P. 487—494.8. Kocic V. L., Ladas G. Global asymptotic behaviour of nonlinear difference equations of higher order with...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Шишацький Дмитро Володимирович УДК 658:336.22 ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РЕАКЦІЙ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в ПВНЗ «Донецький університет економіки та права» (м. Донецьк). Науковий керівник – доктор...»

«УДК 658.330.356 В.І. Довбенко Національний університет “Львівська політехніка” УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Довбенко В.І., 2013 Розглянуто перспективи формування конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. Досліджено умови підвищення конкурентоспроможності, критерії та чинники впливу на процеси інноваційного розвитку підприємств за умов глобалізації. Запропоновано модель розвитку підприємства із врахуванням вимог...»

«УДК 658.14.012 Р.В. Фещур, С.В. Шишковський, Н.Р. Яворська Національний університет “Львівська політехніка” МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У НЕСТІЙКИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ © Фещур Р.В., Шишковський С.В., Яворська Н.Р., 2012. Сформовано поняття нестійких економічних умов. Визначено вимоги щодо побудови систем індикаторів оцінювання рівня розвитку підприємств. Проаналізовано і порівняно методи оцінювання розвитку підприємств у нестійких економічних умовах. Ключові слова: розвиток,...»

«Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та статистики, протокол № 12 від 12 _лютого 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту економіки, протокол № 11 від 19 лютого 2014 р.Укладачі: д.е.н., доц. Бакурова А.В. к.е.н., доц. Комазов П.В. ЗМІСТ ПРОГРАМИ І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета фахового випробування для вступу на здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра...»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський державний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКОВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 27-29 квітня 2011 р. м. Миколаїв Зареєстровано в УкрІНТЕІ, посвідчення № 77 від 01.02.11 р. Миколаїв Тези доповідей причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького...»

«Шляхи розвитку української науки 2013 № 4 (94) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ № 4 (94) 2013 Інформаційно-аналітичний бюлетень Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, проф. Редакційна колегія: І. Беззуб, Н. Вітушко, В. Вовк, О. Натаров, Л....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»