WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«31.03.2014 Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік 1. Загальні відомості Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Генеральний директор ____________ Скляр Ірина Сергіївна

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

31.03.2014

Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік

1. Загальні відомості

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю

«Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30970210

Місцезнаходження:

Поштовий індекс 04071 Населений пункт м. Київ Вулиця, будинок Верхній Вал, б. 4А Міжміський код, телефон, факс (044) 393 23 13 Електронна поштова адреса isklyar@foyil.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкового видання) (дата) Річна інформація розміщена на сторінці (адреса сторінки у мережі Інтернет) (дата) 1    ЗМІСТ

1. Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності

2. Основні відомості про компанію

2.1. Основні відомості

2.2. Види діяльності

2.3. Коротка інформація про підприємство 2.4. Історія розвитку компанії 3. Інформація про стан корпоративного управління

3.1. Основні дані про органи та посадових осіб

4. Основа складання звітності

5. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні 6. Інформація про господарську діяльність 7. Інформація про нематеріальні активи 8. Інформація про основні засоби

9. Фінансові інвестиції

10. Запаси

11. Дебіторська заборгованість

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

13. Власний капітал

14. Поточні зобов’язання 15. Інформація, що розкривається в звіті про прибуток або збиток 16. Інформація, що розкривається в звіті про власний капітал 17. Інформація, що розкривається в звіті про рух грошових коштів

18. Трансформація звітності при переході з ПСБО на МСФЗ

–  –  –

1. Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» звертає увагу користувачів звітності на наступну особливість, притаманну ФЗ, що складається 2013 році. У відповідності до роз’яснення НКЦПФР «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності», затвердженого рішенням НКЦПФР від 9 лютого 2012 року № 270, професійні учасники фондового ринку, крім тих що є публічними акціонерними товариствами, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність, а також розкривають інформацію про свою діяльність за міжнародними стандартами фінансової звітності, починаючи зі звітності за 2013 рік. Також при переході на МСФЗ, компанія враховує вимоги спільного листа НБУ, Мінфіна і Держстату від 07.12.2011 р.

       При цьому облікову політику на 2012 рік в ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз»  побудовано відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Господарські та фінансові операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Оскільки при складанні фінансової звітності не було дотримано усі без винятку вимоги МСФЗ(IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО(IAS)1 "Подання фінансової звітності" та МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" фінансова звітність ТОВ за 2013 рік не може вважатись такою, що відповідає всім вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та такою, що складена на підставі МСФЗ.

Станом на 31.12.2013 року фінансова звітність ТОВ за МСФЗ має обмеження, які накладаються МСФЗ 1(IAS).

Зокрема, Звіт про фінансові результати за 2013 рік ф. № 2 не має порівняльної бази з показниками 2012 року, неповний комплект фінансової звітності станом на 01.01.2013 року складається лише з Балансу та Звіту про фінансові результати, при переході на МСФЗ трансформовані не всі балансові рахунки, порівняльних періодів для фінансової звітності за МСФЗ також два. Крім перелічених аспектів фінансової звітності, на кінець 2013 року існує невизначеність облікової політики та стандартів МСФЗ, які будуть чинні з 01.01.2014 р. по 31.12.2014р.

     Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

2. Основні відомості про компанію

2.1. Основні відомості Скорочене найменування: ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз»

Дата державної реєстрації: 04.05.2001 року Номер свідоцтва: 1 071 145 0000 027358 Орган, що видав свідоцтво: Подільська районна у місті Києві Державна Адміністрація Зареєстрований статутний капітал: 7 000 000,00 грн.

–  –  –

Рахунок 2650800110180 Рахунок 2650900010180

2.2. Основні види діяльності

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.30 Управління фондами

69.10 Діяльність у сфері права

2.3. Коротка інформація про компанію ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз» - приватна компанія України, основним видом діяльності якої є надання посередницьких (брокерських) послуг при торгівлі цінними паперами.

Повне найменування: ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп»

Скорочене найменування: ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30970210 Місце проведення державної реєстрації: м. Київ Місцезнаходження компанії: 04071, вулиця Верхній Вал, буд. 4А, м. Київ Засоби зв’язку: тел. (044) 393-23-13, факс (044) 393-23-14 Електронна поштова адреса: isklyar@foyil.com 2.4. Історія розвитку компанії Товариство 05.08.2005 року включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, під реєстраційним номером 649, на підставі свідоцтва ДКЦПФР. Слід зазначити, що ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз» займає одну з ключових позицій на фондовому ринку України вже протягом 10 років, надаючи брокерські та депозитарні послуги корпоративним та приватним інвесторам.

Компанію створено на невизначений термін. Зважаючи на перспективи та потенціал подальшого розвитку фондового ринку України, підприємство планує збільшувати обсяги своєї діяльності, залучаючи нових клієнтів, та розширюючи спектр послуг що надаються.

Суттєвих змін в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року не відбувалося.

3. Інформація про стан корпоративного управління

3.1. Основні дані про органи та посадових осіб Інформація про компетенцію утворених підприємством органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень:

Склад органів Товариства.

1.Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори)

1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада)

1.3. Генеральний директор

1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія) 4   

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Кількість голосів Учасника на Загальних Зборах Учасників дорівнює розміру його частки в Статутному капіталі Товариства у відсотках.

3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належать такі питання:

- Визначення основних напрямів діяльності Товариства

- Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу

- Призначення та відкликання Генерального директора Товариства

- Прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим на себе відповідних зобов’язань

- Виключення учасника з Товариства, прийняття нових Учасників

- Прийняття рішень про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу

НАГЛЯДОВА РАДА

1. Наглядова Рада є органом управління Товариства, який в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, а також представляє інтереси Учасників протягом періоду між Загальними Зборами Учасників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства, затверджуються загальними зборами Учасників.

3. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами виконавчого органу.

4. Наглядова рада Товариства має наступні повноваження:

- Здійснювати контроль за фінансовою та господарською діяльністю Генерального директора та виконанням рішень Загальних Зборів Учасників

- Переглядати плани розвитку Товариства, плани розподілу прибутку, пропозиції стосовно діяльності Товариства для їх затвердження та/або затвердження Загальними Зборами Учасників

- Попередньо затверджувати порядок денний Загальних Зборів Учасників та вносити пропозиції до нього

- Готувати та упорядковувати проекти рішень Загальних Зборів Учасників

- Рекомендувати Загальним Зборам Учасників розміри, умови та порядок проведення збільшення або зменшення Статутного капіталу

- Рекомендувати Загальним Зборам Учасників порядок розподілу прибутків

- Затверджувати рішення Генерального директора стосовно одержання та/або надання субсидій, позик, кредитів та гарантій

5. Наглядова Рада вправі одержувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства.

Голова Наглядової ради Генеральний директор

- Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Шаровська Наталія Олександрівна

- Паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

- Рік народження 1987

- Освіта вища

- Стаж керівної роботи 1 рік

- Опис: повноваження та обов’язки посадової особи визначено Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Стаж керівної роботи – 1. Посадова особа не дає згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – Генеральний директор

–  –  –

 

2. Генеральний директор обирається Загальними зборами Учасників з числа Учасників або призначається з третіх осіб, на період, рекомендований Наглядовою Радою та затверджений Зборами учасників.

Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

3. Генеральний директор є повноважним представником Товариства при реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених стосовно Товариства законодавчими актами, іншими обов’язковими для Товариства документами, Статутом.

4. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, для чого він наділяється всіма необхідними для цього повноваженнями.

5. Генеральний директор Товариства має наступні повноваження:

- Здійснює поточне управління Товариством, організує його діяльність

- Без довіреності представляє Товариство в його відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, веде переговори від імені Товариства

- Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів Учасників та рішеннями Наглядової Ради.

- Укладає акти, що мають юридичне значення, договори, у тому числі щодо професійної діяльності Товариства на ринку цінних паперів, угоди, відкриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України

- Підписує чеки, платіжні доручення, акцептує рахунки та інші банківські документи, видає зобов’язання, що стосуються фінансово-розрахункових чи кредитних відносин Товариства

- Приймає на роботу за звільняє працівників Товариства

- Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства трудові контракти та договори

- Видає в межах своєї компетенції довіреності на здійснення дій, що мають юридичне значення

- Видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції

- Впроваджує юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства

- Затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства

- Забезпечує розробку тарифів та цін на послуги, що надаються Товариством

- Організовує бухгалтерський облік та звітність Генеральний директор

- Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Скляр Ірина Сергіївна

- Паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

- Рік народження 1986

- Освіта вища

- Стаж керівної роботи 2 роки

- Опис: повноваження та обов’язки посадової особи визначено Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Стаж керівної роботи – 2 роки. Попередня посада:

директор департаменту депозитарної діяльності. Посадова особа не дає згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними Зборами Учасників та може складатися з Учасників (їх представників). Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Учасників.

2. Членом Ревізійної комісії не можуть бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової Ради.

3. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними Зборами Учасників на визначений ними строк.

4. Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії.

5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Генерального директора Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, Наглядової Ради, з її власної ініціативи або на вимогу учасників, які володіють у сукупності більш як десятьма (10) відсотками голосів. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників або Наглядовій Раді.

6    Ревізор

- Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Доріан Брент Фоїл

- Паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

- Рік народження 1958

- Освіта вища

- Стаж керівної роботи 16 роківPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«УДК 339.72 Т.В. Мусієць, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ “Київський національний економічний університет”; Т.А. Медвідь, головний спеціаліст Депаратменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ФІНАНСОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Досліджуючи фінансові інновації як невід’ємну складову сучасної банківської діяльності, автори...»

«Володимир Черниш, кандидат юридичних наук, професор, Президент Академії нотаріату України, завідувач кафедри нотаріального та конституційного права Київського університету туризму, економіки і права, заслужений юрист України ПИТАННЯ ДЕОНТОЛОГІЇ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розглядається питання деонтології в діяльності нотаріальних органів. Акцентовано увагу на необхідності дотримання морально-етичних норм, а також професійно-етичних правил поведінки під час вчинення нотаріальної...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет „Львівська політехніка” ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ВИХІДНИХ РЕЧОВИН ПРОМИСЛОВОСТІ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ ЗБІРНИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ Методичні вказівки з дисципліни „Хімія і технологія органічних речовин” для студентів спеціальності 6.0916 „Хімічна технологія органічних речовин” Затверджено на засіданні кафедри технології органічних продуктів протокол № 7 від 18 лютого 2009 р. Львів – 2009 Технологія одержання вихідних речовин промисловості...»

«УДК 339.727 Свєшнікова К.Т., аспірантка Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВАЛЮТНИХ РИНКІВ У даній статті удосконалено класифікацію валютних ринків, надано його характеристику за кожним критерієм, запропоновано схему класифікації валютних ринків, що наочно відображає їхній взаємозв'язок. Вона містить новий сегмент валютного ринку операції з валютами, емітованими в електронних цифрових формах. Ключові слова:...»

«УДК 336.049.3 Оцінювання стану розвитку фінансової глобалізації: особливості для України НАТАЛІЯ СТУКАЛО* АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано систему оцінювання стану розвитку фінансової глобалізації окремої країни. Виявлено сучасні особливості розвитку глобалізаційних процесів у сфері фінансів. Систематизовано сучасні показники, що характеризують розвиток глобалізаційних процесів на всіх рівнях фінансової системи. Зібрано та проаналізовано статистичні дані щодо основних показників фінансової...»

«Економічні науки Література 1. Бузько І.Р Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств : [монографія] / Бузько І.Р, Дмитренко І.Є., Сущенко О.А. – Алчевськ : ДГМІ, 2002. – 216 с.2. Хомяков В.І. Формування конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємств (теоретичні аспекти) / В.І. Хомяков, Т.Г. Вяткіна, П.С. Вяткін // Прометей: Рег. зб. наук праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2006. – № 1. – С. 163–166.3. Бондаренко И.В. Формирование приоритетов в...»

«www.ifp.kiev.ua оригинальные статьи © Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич, В. О. Юхимець, І. О. Новожилова, М. І. Линник, А. М. Приходько (24 лютого 2011). Сучасні наукові дослідження і стратегії у фтизіатрії [Електронний ресурс]. URL ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2011/feschenko2011.pdf До Всесвітнього і Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом – 24 березня 2011 р. Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич, В. О. Юхимець, І. О. Новожилова, М. І. Линник, А. М. Приходько...»

«Стратегія діяльності ЄБРР в Україні на 2005-2007 роки (01 серпня 2005 р.) ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 1 ПОРТФЕЛЬ БАНКУ 1.1 ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ 1.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.3 ВПЛИВ ПОРТФЕЛЮ БАНКУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ВИСНОВКИ 1.3.1 Фінансові результати 1.3.2. Залучення співфінансування 1.3.3 Вплив на процес переходу до ринкової економіки 1.3.4 Висновки на основі досвіду 1.4 СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЮ 2 ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 2.1...»

«Міністерство освіти і науки України Черкаський державний бізнес-колледж Міністерство освіти Ставропольського краю, Російська Федерація ДАОУ ВПО «Невинномиський державний гуманітарно-технічний інститут» ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ Матеріали конференції Черкаси 2013 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” УДК 378 (477) ББК 74.58 (4 УКР) Інноваційний розвиток вищої освіти України: матеріали ІІІ...»

«УДК 330.133.2:338.45 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Адвокатова Н.О. Дана оцінка факторів внутрішнього середовища підприємств легкої промисловості. Проведені дослідження сучасного стану діяльності підприємств, виявлені найбільш характерні для підприємств галузі можливості, загрози, сильні і слабкі сторони, встановлено зв’язки між ними. Актуальність теми. Протягом багатьох років питання активізації легкої промисловості, яка залишається хронічно збитковою, є...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»