WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Методичні рекомендації щодо самостiйного вивчення дисциплiни та виконання контрольної роботи Для студентів за напрямом підготовки 6.030401 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра менеджменту

ОСНОВИ

МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Методичні рекомендації

щодо самостiйного вивчення дисциплiни

та виконання контрольної роботи

Для студентів за напрямом підготовки

6.030401 “Правознавство”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

заочної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 658.012.4+339.138(076.5) О-75 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 вiд 28.01.2013.

Розглянуто та схвалено на засiданнi кафедри менеджменту, протокол № 9 вiд 15.01.2013.

Укладачі:

І. І. Д’яконова, доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

М. Л. Гончарова, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

Т. А. Васильєва, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. Ю. Чигрин, кандидат економічних наук, доцент, Сумський державний університет Основи менеджменту і маркетингу [Текст] : методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання О-75 контрольної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ;

[уклад.: І. І. Д’яконова, М. Л. Гончарова]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 46 с.

Видання містить методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисиципліни в розрізі окремих тем, індивідуальні контрольні завдання, рекомендації щодо написання контрольної роботи, список рекомендованої літератури.

Призначене для студентів за напрямом підготовки 6.030401 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання.

УДК 658.012.4+339.138(076.5) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2013 ЗМІСТ ВСТУП

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ВСТУП Сучасний фахівець юридичного спрямування повинен дуже добре орієнтуватися в організаційних питаннях та проблемах, з ними пов’язаних, знати особливості управління персоналом, інновації, технології, управління науково-технічним розвитком для того, щоб ефективно використовувати ресурси організації та досягати поставлених цілей. Саме тому особливої ваги набувають фахівці, обізнані з управлінням організаційними процесами, які здатні правильно розуміти власну роль у розвитку організації, оцінювати межі своїх повноважень та ефективно й раціонально приймати рішення. Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах наростаючих змін у зовнішньому середовищі та пов’язаної з цим невизначеністю є методологія менеджменту і маркетингу.

Головний акцент викладання робиться на формуванні у майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навичок у сфері менеджменту організацій, розвитку у студентів самостійного логічного мислення стосовно управління основними процесами в організаціях та їх взаємодії із зовнішнім оточенням.

Методичні рекомендації щодо самостiйного вивчення дисциплiни та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання складено з метою опанування певною сумою знань з дисципліни та виконання письмової контрольної роботи.

Видання містить тематичний план дисципліни, методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи, вимоги до оформлення контрольної роботи, індивідуальні контрольні завдання, питання до заліку та список рекомендованої літератури. Завдання об’єднані за основними темами відповідно до навчальної програми дисципліни, що дозволяє студентам закріпити основний навчальний матеріал з дисципліни “Основи менеджменту і маркетингу”.

–  –  –

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту як науки.

Еволюція шкіл управлінської думки Розгляд теми починається зі сформування уявлення щодо сутності та видів менеджменту, аналізу різних моделей менеджменту. З’ясування передумов виникнення науки управління, особливостей і логіки її розвитку. Принципово важливим тут є усвідомлення того, що, на відміну від всіх інших наук, розвиток управлінської думки не був послідовною еволюцією системи наукових знань. Навпаки, на першому етапі наука менеджменту розвивалася одночасно в кількох відносно самостійних напрямках: класична теорія менеджменту (школа наукового управління та адміністративна школа); неокласична теорія (школа людських стосунків та школа організаційної поведінки); кількісна теорія менеджменту.

Необхідно підкреслити, що кожна із зазначених раніше теорій менеджменту намагалася запропонувати свій єдиний “рецепт” підвищення ефективності управління організацією, у чому і проявляється їх обмеженість. Для студентів, які цікавляться історією науки менеджменту, корисним буде й вивчення першоджерел – оригінальних наукових праць таких видатних теоретиків менеджменту, як Ф. Тейлор, А. Файоль, П. Друкер та ін.

Термінологічний словник Менеджмент (від англ. to manage – управляти) – це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.

Менеджмент – український відповідник “управління” – це функція, вид діяльності, змістом якого є керівництво підлеглими в межах організації.

Менеджер – управлінець, директор, завідувач, адміністратор, функціонер, найманий професійний керівник, що не є власником фірми.

Предмет менеджменту як науки управління охоплює дослідження законів і закономірностей життєдіяльності організацій, організаційні, управлінські та міжособові відносини між працюючими в процесі виробництва.

Об’єкт менеджменту – це окремі трудові колективи та підприємці, які діють у формі підприємств, об’єднань, асоціацій, компаній, товариств тощо.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6 Метод менеджменту – це науковий засіб цілеспрямованого впливу на поведінку людини в організації або на трудовий колектив з метою досягнення поставлених цілей.

Питання для самоконтролю

1. Сформулюйте поняття менеджменту. Обґрунтуйте, в чому його сутність.

2. Розкрийте сутність економічного механізму менеджменту.

3. Основні цілі менеджменту.

4. Які існують цілі за ступенем важливості та за змістом?

5. Визначте основні завдання менеджменту.

6. Які види менеджменту існують залежно від сфери діяльності?

7. Систематизація основних видів менеджменту.

8. Що є предметом і об’єктом науки “Менеджмент”?

9. Особливості концепції цільового управління П. Друкера.

10. Сформулюйте внесок вітчизняних вчених і практиків у розвиток науки управління.

11. Здійсніть порівняльну характеристику японської та американської моделей менеджменту.

12. Сформулюйте перспективи менеджменту: можливе та ймовірне.

13. У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління? Охарактеризуйте роль Ф. Тейлора в розвитку науки управління.

14. Що нового в науку управління внесла адміністративна школа? У чому виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту?

15. На який з елементів системи управління робили наголос представники школи організаційної поведінки та школи людських стосунків?

Як ви оцінюєте їх внесок у теорію і практику менеджменту?

Тема 2. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації Розгляд теми розпочинається з визначення поняття “організація”, причин виникнення організації, ознак організації, а також характеристики факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ організації, аналізу життєвого циклу організації та формування її організаційної культури.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Термінологічний словник Організація – це група осіб, що взаємодіють один з одним за допомогою матеріальних, правових та інших умов для досягнення поставлених цілей.

Місія – визначальна мета існування організації.

Формальні організації – це групи людей, які створені на вимогу керівництва для проведення певного технологічного процесу.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Неформальні організації – це непередбачено утворені групи людей, які вступають у постійну взаємодію для досягнення відповідної мети.

Зовнішнє середовище організації – це сукупність елементів, які не входять до складу організації, але здійснюють певний вплив на неї.

Зовнішнє середовище організації прямого впливу – це середовище, яке містить у собі елементи, що безпосередньо впливають на операції організації та відчувають на собі прямий вплив операцій організації.

Зовнішнє середовище організації опосередкованого впливу – це сукупність факторів, які можуть не здійснювати прямий, тобто негайний вплив на операції організації, але з часом будуть відображатися на них.

Внутрішнє середовище організації – це сукупність компонентів, пов’язаних між собою за допомогою певних структур у межах організації. До основних змінних внутрішнього середовища організації належать: цілі, завдання, структури, технології, люди.

Цілі організації – це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти група, працюючи разом.

Завдання організації – це передбачена робота, серія робіт або частина її, яка повинна бути виконана завчасно встановленим способом у заздалегідь обумовлені строки.

Структури організації – це логічні відносини взаємодії організаційних форм протікання технологічних процесів переробки вхідних ресурсів, побудовані в такому вигляді, який дозволяє найбільш ефективно досягати цілей організації.

Схема структури організації завжди розробляється зверху донизу.

Спочатку розділяють її на широкі сфери дій, потім на менші команди і на функціональні завдання конкретним виконавцям.

Технології – це процес перетворення в системі, який складається з відпрацювання програм і здійснення порядку виконання операцій над ресурсами та інформацією з метою перевтілення їх у бажану продукцію.

Люди організації – це персонал зі своїми попитами, характерами та переживаннями, або центральний фактор будь-якої організації.

Питання для самоконтролю

1. Визначення організації як об’єкта управління. Необхідність і передумови формування інституту організації у суспільстві.

2. Охарактеризуйте життєвий цикл організації та його стадії.

3. Покажіть взаємозв’язок внутрішніх змінних.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

4. Охарактеризуйте зовнішнє середовище організації, її елементи та значення.

5. Охарактеризуйте середовище непрямого впливу.

6. Охарактеризуйте середовище прямого впливу.

7. Визначте властивості зовнішнього середовища.

8. Дайте визначення мети керування.

9. Для чого необхідна класифікація цілей керування, за якими критеріями вона здійснюється?

10. Обґрунтуйте необхідність вироблення загальної мети підприємства.

11. Який зв’язок існує між цілями підприємства і функціями менеджменту?

12. Наведіть приклади ключових цілей підприємства в підсистемах:

маркетинг, виробництво, фінанси.

13. Які якості притаманні цілям?

14. Охарактеризуйте поняття “дерево цілей”.

15. Розкрийте методологію і загальні прийоми побудови “дерева цілей”.

Тема 3. Функції менеджменту Розгляд теми необхідно починати з поняття “функції менеджменту”.

Так, у процесі свого розвитку наука управління дійшла розуміння, що управління – це процес, серія безперервних і взаємозв’язаних дій.

Ці дії отримали назву функції управління.

У різний час різні автори досліджували, розробляли, пропонували різну кількість управлінських функцій.

Анрі Файоль вважав, що існує 5 початкових функцій: 1. Передбачати і планувати. 2. Організовувати. 3. Розпоряджатися. 4. Координувати. 5. Контролювати.

Мескон, Альберт і Хедоурі запропонували розглядати чотири функції: планування, організування, мотивування і контролювання. Науковці колишнього Радянського Союзу говорили про шість функцій: планування, організування, координування, стимулювання, координування і контролювання.

На сьогодні прийнято вважати, що процес управління стосовно всіх організацій складається з 4 основних (первинних) функцій: планування, організації, мотивації, контролю, об’єднаних зв’язуючими процесами комунікації і ухвалення рішень. Функції планування, організації, мотивації удосконаляться безпосередньо в управляючій системі організації, функції контролю і регулювання – в управляючій і керованій.

Функції менеджменту мають специфічний характер, особливий зміст і можуть здійснюватися самостійно, бути як не зв’язаними між собою, так і нерозривними.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Процес управління можна уявити у вигляді сукупності як загальних, так і конкретних функцій управління. Кожну загальну функцію управління можна уявити як сукупність конкретних функцій і навпаки.

Термінологічний словник Планування – вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації.

Організація – вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління організацією.

Мотивація – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей і цілей організації.

Контроль – це вид управлінської діяльності, що забезпечує процес, за допомогою якого керівництво організації визначає, наскільки правильні його управлінські рішення, а також потреба в здійсненні певних коректив.

Регулювання – це вид управлінської діяльності, направлений на усунення відхилень, недоліків у керованій системі через розробку та впровадження керованою системою відповідних процедур.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте функції організації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 6.Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: [пер. с англ.] / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.7.Шим Джай К. Основы коммерческого бюджетирования / Джай К. Шим, Г. Сигел Джозл: [пер. с англ.] – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с.8.Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. – 2001. № 7. – С. 56 60. 9.Бутинець...»

«Дивак М. П. ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИЧНИХ СИСТЕМ З ІНТЕРВАЛЬНИМИ ДАНИМИ Монографія Тернопіль «Економічна думка ТНЕУ» УДК 519.876.5 ББК 65B641 Д-4 Рекомендовано Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол №5 від 11.05.2010) Рецензенти: Квєтний Р. Н.: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету; Личак М. М.: доктор фіз.-мат. наук, професор,...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЧАСТИНА ІІ Одеса УДК 330(477+100)(063) ББК 65.9(4Укр)+65.5я43 А 43 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Курс лекцій ТЕМА 5. ДЕРЖАВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330 Н35 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 від 21.01.2010. Розглянуто та схвалено на...»

«Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» IНСТИТУЦIЙНИЙ РОЗВИТОК ПТНЗ: основнi пiдходи до бiзнес-планування та маркетингу Навчально-методичний посібник Київ – 200 УДК 378.014.5 ББК 74.58 І-71 Рекомендовано МОН України для підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ лист №1.4/18 –Г – 355 від 08.02.08 р. Рекомендовано Науково-методичною радою Центрального інституту післядипломної...»

«УДК 336.71.009.12 О.В.Мірошниченко, ассистент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ Актуальність проблеми. В умовах ринкової економіки особливого значення набуває оцінка конкурентоспроможності банку, оскільки на ринку функціонують банки, які конкурують за залучення та розміщення ресурсів. За таких умов ефективність діяльності банку залежить від його конкурентної позиції та конкурентоспроможності. Потреба в аналізі конкурентоспроможності...»

«методичний посібник РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА : НОВІ МОЖЛИВОСТІ видання друге, доповнене регуляторна політика: нові можливості Це дослідження та випуск методичного посібThis research and publication were made possiника стали можливими завдяки підтримці та ble by support from “Dialog for reforms”, which фінансуванню з боку проекту „Діалог для реare the grant of World Bank implementing by форм”, якій є грантом Світового банку, що Ukrainian Ministry of economics and European inвпроваджувався...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Економіки і міжнародних економічних відносин «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з навчально-організаційної роботи професор _А.Ф. Крижановський (підпис) 200р.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ на 2011 2012 навчальний рік РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ для напряму підготовки: 0502 «Менеджмент» професійного спрямування: 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...»

«Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України Міжвузівська студентська наукова конференція Інвестиційний клімат, як комплексний фактор залучення міжнародних портфельних інвестицій в Україні Автор: Остапчук Микола Миколайович Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових, організаційних, інфраструктурних та інших факторів, які визначають умови здійснення інвестиційної діяльності та можливі інвестиційні ризики [1, 57]....»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист економічної конкуренції ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами від 26.12.2002, ВВР, 10-11, ст.86 N 380-IV ( 380-15 ) 2003, N від 15.05.2003, ВВР, 30, ст.247 N 762-IV ( 762-15 ) 2003, N від 27.11.2003, ВВР, 17-18, ст.250 N 1344-IV ( 1344-15 ) 2004, N від 23.12.2004, ВВР, 7-8, ст.162 N 2285-IV ( 2285-15 ) 2005, N від 25.03.2005, ВВР, N 2505-IV ( 2505-15 ) 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2596-IV ( 2596-15 ) від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»