WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«Кафедра інформаційних систем і технологій управління Т.В. Шабельник Н.М. Спіцина ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ по базовій підготовці студентів денної і заочної форм ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Т.В. Шабельник

Н.М. Спіцина

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

по базовій підготовці студентів

денної і заочної форм навчання

Донецьк – 2011

ЗМІСТ

Вступ. Основні поняття дисципліни 1 Апаратне забезпечення ПК

1.1 Основні складові системного блоку 8

1.2 Периферійні пристрої ПК

1.3 Конфігурація комп'ютера 2 Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows XP 29

2.1 Програмне забезпечення ПК 2.2 Історія операційної системи Windows

2.3 Операційна система Windows XP. Призначення та можливості 33

2.4 Вікна операційної системи Windows 36

2.5 Файлова система ПК

2.6 Маска (шаблон) імені файлу або папки 40

2.7 Програма Проводник. Робота з об’єктами 40 3 Стандартні програми операційної системи Windows 44

3.1 Графічний редактор Paint

3.2 Текстовий редактор WordPad

3.3 Калькулятор

3.4 Буфер обміну 5 Текстовий редактор Microsoft Word, характеристика та функціональні 51 можливості

5.1 Основні характеристики текстового редактору Microsoft Word 51

5.2 Робота с простими та складними документами у текстовому редакторі MS 53 Word

5.3 Робота з таблицями в текстовому редакторі MS Word 61

5.4 Робота з додатковими можливостями текстового редактора MS Word 64 6 Табличний процесор MS Excel

6.1 Основні поняття табличного процесору MS Excel 73

6.2 Робочі книги та файли MS Excel

6.3 Уведення та форматування даних у програмі MS Excel 81

6.4 Створення діаграм у MS Excel

6.5 Аналіз даних за допомогою зведених таблиць 109 7 Табличний процесор Microsoft Excel - робота з майстром функцій, 115 використання стандартних функцій у економічних розрахунках

7.1 Робота з майстром функцій, синтаксис стандартних функцій Microsoft 115 Excel

7.2 Приклади використання стандартних функцій в економічних розрахунках 119 8 Створення програм у середовищі Visual Basic 123

8.1 Основні поняття Visual Basic. Візуальне створення програми 123

8.2 Створення вихідного коду програми. Лінійний процес 128

8.3 Основні опе

–  –  –

В кінці двадцятого століття виникла так звана інформаційна криза, "інформаційний вибух", який виявився в різкому зростанні об'єму науковотехнічних публікацій. Виникли великі складнощі сприйняття, переробки інформації, виділення потрібної інформації із загального потоку тощо. В цих умовах з'явилася необхідність в єдиному і доступному світовому інформаційному просторі, в розвитку методів і технології інформатики, в розвитку інформатики як методології актуалізації інформації, у формуванні базових технологій і систем, перегляді ролі інформатики в суспільстві, науці.

Світ, суспільство почали розглядатися з інформаційних позицій. Цей час лавиноподібного збільшення об'єму інформації в суспільстві, прискорення її застосування на практиці, підвищення вимог до актуальності, достовірності, стійкості. XXI вік можна вважати століттям "інформаційного співтовариства", єдиного і доступного світового інформаційного простору (поля), який постійно покращуватиме як продуктивні сили і виробничі відносини, так і людську особу, суспільство.

Поява інформатики як науки базується на індустрії збору, обробки, передачі, використовування інформації, на продуктах розвитку математики, фізики, управління, техніки, лінгвістики тощо.

Інформатика – фундаментальна наукова і освітня область, яка не може обмежитися рамками інженерних, призначених для користувача трактувань, рамками процедурного програмування. Вона має могутній формальний апарат для глибокого вивчення явищ і систем, їх практичної інтерпретації, посилення міждисциплінарних зв'язків.

Якщо інформатика розглядається з вузьких позицій її застосування, то вона виступає як технічне, технологічне середовище суспільства, як засіб забезпечення комунікаційних потреб суспільства.

Якщо інформатика розглядається з позиції передачі знань, то вона виступає як загальнокультурне середовище і засіб пізнання природи і суспільства.

Інформатика – це міждисциплінарна, методологічна наука про інформаційні процеси, моделі, алгоритми і алгоритмізацію, програми і програмування, виконавців алгоритмів і різні виконуючі системи, їх використовування в суспільстві, природі, пізнанні.

Термін "інформатика" (l’informatique) був введений французькими ученими і означає науку обробки інформації (спочатку це була інформація науково-технічного, бібліотечного характеру) за допомогою різних автоматичних засобів.

В багатьох країнах більше використовується термін "computer science" (комп'ютерна наука, наука про комп'ютери, точніше, наука про перетворення інформації за допомогою комп'ютерів).

Можна відзначити три основні гілки інформатики: теоретичну, практичну і технічну. Відзначимо, що розподіл інформатики як науки і людської діяльності на ті або інші частини залежить від мети, задач, ресурсів даної проблеми і часто воно буває умовним.

Теоретична інформатика (brainware, "мозкове забезпечення") вивчає теоретичні проблеми інформаційних середовищ.

Практична, прикладна інформатика (software, "гнучке, програмне забезпечення") вивчає практичні проблеми інформаційних середовищ.

Технічна інформатика (hardware, "важке, апаратне забезпечення") вивчає технічні проблеми інформаційних середовищ.

Приклад. Задача побудови математичної моделі прогнозу кредитного ризику банку – це задача теоретичної інформатики і економіки (природно).

Побудова алгоритму прогнозу по цій моделі – задача теоретичної інформатики.

Розробка комп'ютерної програми (комплексу програм) для прогнозу ризику – задача практичної інформатики.

Інформатика, як і математика, є наукою для опису і дослідження проблем інших наук. Вона допомагає прокладати і усилювати міждисциплінарні зв'язки, досліджувати проблеми різних наук за допомогою своїх ідей, методів, технологій.

Фундаментальність інформатики додає не тільки широке і глибоке використовування математики і інших природних наук, формальних методів і засобів, але і спільність і фундаментальність її результатів, їх універсальна методологічна спрямованість у виробництві знань суспільства.

Світоглядна роль інформатики полягає, зокрема, в тому, що вона допомагає вникати (особливо, в інформаційну) суть явищ, що відбуваються в оточуючому нас світі.

Виховна роль інформатики полягає, у виробленні дослідницького, творчого, алгоритмічного підходу до справи, наполегливості, терпіння і працьовитості, акуратності, логічності і строгості думок, розвитку умінь виділяти головне та ігнорувати другорядну, що не впливає на суть проблеми, ставити і досліджувати нові задачі, використовувати інформаційні технології при рішенні різноманітних задач тощо.

Культурна роль інформатики полягає зокрема в тому, що підвищення інформаційної і комп'ютерної культури природним чином, відповідно до функцій інформатики сприяє підвищенню професійної, загальної культури (мислення, поведінки, вибору). Інформатика – це свого роду особлива культура і мистецтво інформаційно-логічного представлення знань.

Естетична роль інформатики естета (наука про прекрасне) полягає в зведенні розрізнених елементів і зв'язків досліджуваної проблеми в цілісну композицію, що володіє естетичними якостями (краса, колір, форма, пропорція, симетрія, гармонія, єдність частин цілого, задоволення тощо), в зведенні цілого до її частин з метою підвищення естетичних якостей сприйняття (у тому числі і віртуального) процесу, явища.

Інформатика широко використовується як в традиційних, природничонаукових областях (фізика, біологія, економіка тощо.), так і в гуманітарних (історія, лінгвістика, психологія, соціологія тощо).

Інформація — сукупність даних, зафіксованих на матеріальному носії, збережених і поширених в часі та просторі.

Інформація актуалізується за допомогою різної форми повідомлень – певного виду сигналів, символів.

Інформація по відношенню до джерела або приймача буває трьох типів:

вхідна, вихідна і внутрішня.

Інформація по відношенню до кінцевого результату початкова, проміжна і результуюча.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інформація по її мінливості постійна, змінна і змішана.

Інформація по стадії її використовування первинна і вторинна.

Інформація по її повноті надмірна, достатня і недостатня.

Інформація по доступу до неї відкрита і закрита.

Основні властивості інформації: повнота; актуальність; релевантність;

пертинентність; адекватність; зрозумілість; достовірність; масовість;

стійкість; цінність і ін.

Інформація – зміст повідомлення, повідомлення – форма інформації.

Інформація збережена на ПК вимірюються в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах, петабайтах і эксабайтах.

Приведемо основні співвідношення між одиницями вимірювання повідомлень:

1 біт (binary digit – двійкове число) = 0 або 1 1 байт = 8 біт 1 кілобайтів (1К) = 1024 байт 1 мегабайт (1М) = 1024 Кбт 1 гігабайт (1Г) = 1024 Мбт 1 терабайт (1Т) = 1024 Гбт 1 петабайт (1П) = 1024 Тбт 1 эксабайт (1Э) = 1024 Пбт.

Інформаційне середовище – це середовище (система і її оточення) з взаємодіючих інформаційних систем, включаючи інформацію, що актуалізується в цих системах.

Встановлення відносин і зв'язків, опис їх формальними засобами, мовами, розробка відповідних описам моделей, методів, алгоритмів, створення і актуалізація технологій, що підтримують ці моделі і методи, і складає основну задачу інформатики як науки, освітньої області, сфери людської діяльності.

Інформатику можна визначити як науку, що вивчає незмінні єства (інваріанти) інформаційних процесів, які протікають в різних предметних областях: в суспільстві, в пізнанні, в природі.

8

–  –  –

1. Основні складові системного блоку.

Апаратне забезпечення – система взаємозв'язаних технічних пристроїв, що виконують введення, зберігання, обробку і виведення інформації.

Персональний комп'ютер в своїй базовій конфігурації складається з системного блоку, монітора, клавіатури. Також до комп'ютера можна підключити різноманітні периферійні (зовнішні) пристрої: принтер, сканер, графічний пристрій (плотер), модем, мікрофон, акустику, веб-камеру тощо.

Системний блок – це основна складова частина комп’ютера. Системний блок персонального комп'ютера містить корпус, в якому знаходиться блок живлення, материнська (системна, або основна) плата з центральним процесором і оперативною пам'яттю, різні накопичувачі (жорсткий диск, дисководи, приводи CD-ROM або DVD-ROM), плати розширення (графічна плата, звукова плата, мережна плата, модем), TV-тюнер, додаткові пристрої тощо. Для прикладу: безліч спеціалізованих комп'ютерів – серверів – не комплектуються ні моніторами, ні клавіатурами, ні мишами, вони лише виконують свою основну функцію – обчислення, а доступ та управління ними здійснюється за допомогою іншого комп'ютера – віддаленого терміналу.

Блок живлення звичайно змонтований і поставляється разом з корпусом системного блоку, для якого він призначений. Потужність блока живлення комп'ютера повинна цілком і навіть з деяким запасом забезпечувати енергоспоживання всіх підключених до нього пристроїв. Чим більше пристроїв може бути встановлено в системний блок, тим більшу потужність повинен мати блок живлення. В середньому потужність блоків живлення має значення, що дорівнює від 350 до 400 ват для ПК.

На корпусі типового блоку живлення IBM PC-сумісного комп'ютера, як правило, розташовано один або два охолоджуючі вентилятори, мережний вимикач (або з'єднувач для нього), перемикач напруги мережі (на 220 і 110 В), загальний мережний роз’єм, мережний роз’їм для підключення монітора, кабелі живлення з роз'ємами для системної плати і накопичувачів.

За номіналами напруги, що виробляється, і конструктивними особливостями, блоки живлення діляться на блоки для AT-корпусів і блоки для ATX - корпусів. AT - блоки виробляють +5 В, -5 В, +12 В і -12 В постійного струму, мають механічний вимикач і підключаються до материнської плати за допомогою двох однакових шестиконтактних роз'ємів (при самостійному підключенні їх можна легко переплутати, що спричинить вихід материнської плати із строю).

ATX-блоки, крім перерахованих вище номіналів, виробляють також напруження 3,3 В і підключаються до материнської плати через 20-контактний роз'єм, що виключає можливість неправильної установки. Крім того, ATXблоки, як правило, не мають механічного вимикача. Будучи підключеними до електричної мережі, вони знаходяться в стані зниженого енергоспоживання (standby), з якого можуть бути виключені натисненням електронного вимикача на корпусі, або програмною командою у відповідь на яку-небудь зовнішню подію. Наприклад, це може бути команда мережі (ця функція називається wake on LAN) або телефонний дзвінок, прийнятий і оброблений модемом.

Виключення в стан standby також може бути виконано програмно.

Всі кабелі можна розділити на дві великі групи: сигнальні кабелі, призначені в основному для передачі інформаційних сигналів, і кабелі живлення (роwer cord), що забезпечують тільки електроживлення відповідного пристрою.

З'єднувачі (роз'єми) бувають двох видів: розетки (female) і вилки (male).

Контактні виведення вилок виконані звичайно у вигляді штирків, які при з'єднанні з однотипним роз'ємом (розеткою) входять у відповідні пази відповідних контактів. Контакти і в розетці, і у вилці можуть бути також виконаний у вигляді плоских пружинних пластин.

Більшість роз'ємів, що використовуються, сконструйовані так, щоб виключити можливість неправильного підключення. В тих випадках, коли можливі декілька варіантів підключення, контакти на роз'ємах звичайно пронумеровані і підписані. В плоских шлейфах провід, що веде до позначеного першим номером контакту, звичайно виділений іншим кольором (це характерно для шлейфів IDE, FDD, SCSI).

Мережні фільтри призначені для ефективного захисту комп'ютера від імпульсних та високочастотних завад (стрибків напруги), що надходять з мережи живлення. Плавкий запобіжник відключає фільтр при короткому замиканні.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
 
Похожие работы:

«Bілфрід Трілленберг Проектний менеджмент Конспект лекцій і семінарів П К ББК Т 6 Трілленберг Вілфрід. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с. Праця знайомить читача з основними положеннями економіко-організаційного підходу до рішення проблем проекту як задуманого плану дій, наміру. Мета видання – розширити існуючу базу знань у царині проектного менеджменту. Матеріали представлені методом формалізації – у вигляді схем і таблиць з переліком...»

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ВИТРАТ — ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто комплексну раціоналізацію ціноутворення і витрат підприємств у контексті збереження їхньої прибутковості. На основі впливу зміни цін і витрат підприємства розкрито підвищення чи зниження прибутковості його виробництв з урахуванням різних чинників, стадій і структури вартості....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПОЛІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 005.21:[658.15:621](043.3) ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі економіки і...»

«Національний лісотехнічний університет України тається споживач за вдосконаленням способу задоволення своєї потреби. А це означає, що управління інноваційною діяльністю, всіма її ланками в ринкових умовах має опиратись на науково обґрунтовані методи. Література 1. Ільєнкова С.Д. Інноваційний менеджмент : підручник. – К. : Вид-во Юніті. – 2001.– С. 374.2. Коваленко А.О. Інноваційна діяльність у промисловості України // Економіка промисловості України. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – С....»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 210 річниці від дня народження директора Головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана Частина V ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Умань – 2013 УДК 63 (06) Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: 2013. – Ч. V:...»

«PОЗВИТOК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ  ПОСІБНИК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ  РЕКОМЕНДАЦІЙ  Покращення прoфесійних навиків шляхом  налагодження державно­приватного  партнерства в освітній системі України :  Приклад агробізнесу  СТРАТЕГІЯ СЕКТОРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ ФАЗА II ЛИСТОПАД 2012 р. Ініціатива ОЕСР для Східної Європи і Південного Кавказу Започаткована у квітні 2009 року Ініціатива ОЕСР для Східної Європи і Південного Кавказу – це складова Програми ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії», яка...»

«МАТЕРІАЛИ ДО ДЕБАТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗБЕРІГАЄМО МАЙБУТНЄ ЗБЕРІГАЮЧИ ЕНЕРГІЮ Брошуру підготовлено в рамках проекту «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє»,що виконується в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net),і фінансується з фондів Європейського Союзу через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства. Програма прикордонногоспівробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна реалізовується...»

«Збірник наукових праць. Частина 2, 2013 УДК 338.48(07) Любов Малик, кандидат економічних наук, доцент Національного лісотехнічного університету України, докторант ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ, ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ДО ТУРИСТИЧНИХ ПОХОДІВ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті висвітлено аспекти професійної підготовки менеджерів по туризму до туристично-рекреаційної діяльності, виховання любові в учасників туристичних походів до рідного краю, фахової підготовки до спортивних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 20 р. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені....»

«аналіз основних конкурентів поточна стратегія, поточна діяльність, включаючи аналіз частки ринку; сильні й слабкі їх сторони; прогнозування майбутніх дій; ефективність інформаційно-рекламної та збутової діяльності; тенденції розвитку макросередовища, непідконтрольного підприємству. Одержана в результаті таких досліджень інформація про обсяги виробництва; співвідношення попиту і пропозиції; рівень і динаміка цін, відсоткових ставок і прибутку; темпи інфляції; рівень зайнятості; товарні запаси;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»