WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи Для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра менеджменту

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Методичні вказівки

щодо самостійного вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

Для студентів економічних спеціальностей

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

заочної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………

1. ПОГОДИННИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА

ТЕМАМИ…………………………………………………………….... 5

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ ……………………………………………………….

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ ……………………………………………………………... 23

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ……...

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ …………………... 25

6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ……………………………………………. 29 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………..

ДОДАТКИ ……………………………………………………………… 33 УДК 338:91(073) Р 31 Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України, протокол № від Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 13 від 14.03.2012 р.

Укладачі:

кандидат економічних наук В.П. Гордієнко кандидат наук з державного управління В.О. Мартиненко

Рецензенти:

кандидат економічних наук, доцент О.М. Дутченко кандидат економічних наук, доцент О.Ю. Юрченко Відповідальний за випуск доктор економічних наук, доцент І.І. Д’яконова Регіональна економіка [Текст] : методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи / [уклад. В.П. Гордієнко, В.О. Мартиненко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”.

– 2012. – 35 с.

Методичні вказівки містять методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни у розрізі окремих тем, індивідуальні контрольні завдання, рекомендації щодо написання контрольної роботи, список рекомендованої літератури. Призначені для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, заочної форми навчання.

ВСТУП В умовах становлення і розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ особливого значення набуває регіональна економіка – наука, що досліджує сукупність соціально-економічних факторів і явищ; закономірності та принципи продуктивних сил; економічні зв’язки в межах держави або конкретних її регіонів. Особливо важливу роль відіграє регіональна економіка в забезпеченні економічних і соціальних перетворень, створенні єдиного соціального простору при раціоналізації міжрегіональних зв’язків, формуванні регіональних ринків.

Вивчення теоретичних основ регіональної економіки, територіальної і галузевої структур господарського комплексу, методів регіональних досліджень, наукових засад та інструментів реалізації регіональної економічної політики мають не лише теоретичне, а й практичне значення для майбутніх економістів. Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни у розрізі окремих тем, термінологічний словник, питання для самоконтролю, індивідуальні контрольні завдання, методичні вказівки щодо написання та оформлення контрольної роботи, екзаменаційні питання та список рекомендованої літератури.

–  –  –

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Розгляд теми слід розпочати з визначення того факту, що ефективність функціонування економіки держави значною мірою визначається розвитком окремих регіонів. Необхідно звернути увагу на предмет вивчення дисципліни “Регіональна економіка”, об’єкти, суб’єкти дослідження, завдання регіональної економіки та розміщення продуктивних сил на сучасному етапі розвитку.

Необхідно зрозуміти зв'язок дисципліни з профілюючими економічними дисциплінами та її значення у підготовці економістів, вивчити зміст понять “територія”, “акваторія”, “аероторія”, “регіон”, “розміщення продуктивних сил”, “розміщення виробництва”, “виробничі відносини”, “продуктивні сили” та їх складові, “територіальна організація продуктивних сил”.

Слід звернути увагу на основні методи теоретичного обґрунтування організації господарства, основними з яких є: системного аналізу, типології і класифікації, статистичний, економіко-математичного моделювання, балансовий, картографічний тощо.

Розглядаючи питання теорій та моделей регіональної економіки та розміщення продуктивних сил доцільно звернути увагу на наступні теорії: “Модель розміщення сільськогосподарського виробництва” І. Тюнена; “Штандорт промисловості” А. Вебера; теорія “Центральних місць” В. Крісталлера; “Організація господарства” А. Льоша; Теорія дифузії нововведень” Т. Хагерстранда; модель “Центр-периферія” Ф. Перру; теорія “Полюсів зростання” Дж. М.

Фрідмана, “Концепція регіоналістики” У. Ізарда; “Класична теорія регіональної політики”; посткейнсіанська теорія; модель регіонального саморозвитку.

Термінологічний словник Виробництво – процес створення матеріальних життєвих благ, необхідних для існування та розвитку суспільства.

Економічний потенціал регіону – ресурси, засоби території, а також механізми їх включення в господарський обіг на сучасному етапі розвитку або в перспективі для досягнення конкретних цілей.

Продуктивні сили – система особистих і речових елементів, у процесі поєднання яких здійснюється виробництво.

Регіон – цілісна територія, яка відрізняється певними ознаками від іншої території.

Розміщення – процес і водночас результат розподілу речових компонентів виробництва, населення і природних багатств.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6 Територіальна організація продуктивних сил – упорядкований процес розміщення продуктивних сил у межах країни та її регіонів.

Питання для самоконтролю

1. Що є предметом вивчення дисципліни “Регіональна економіка”?

2. Визначте проблеми, які дослідує “Регіональна економіка”. Завдання дисципліни.

3. Визначте місце і роль “Регіональної економіки” у системі економічних наук.

4. Дайте характеристику основним поняттям що вивчаються “Регіональною економікою”.

5. Проаналізуйте співвідношення і взаємозв’язок понять “територія” і “регіон”.

6. Дайте характеристику методам, що використовуються для обґрунтування розміщення виробництва.

7. Розкрийте сутність теорії розміщення сільськогосподарського виробництва І.

Тюнена.

8. Теорія “Штандорту промисловості” А.Вебера.

9. Теорія “Центральних місць” В.Крісталлера, та “Просторова організація господарства” А. Льоша.

10. Теорія “Дифузії нововведень” Т. Хагерстранда.

11. Модель “Центр – периферія” Дж. М. Фрідмана.

12. Теорія “Полюсів зростання” Ф. Перру.

Тема 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ.

ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Вивчення даної теми слід розпочати з розкриття поняття «закон» та впливу економічних законів (економії суспільної праці, вартості, концентрації виробництва, суспільного поділу праці та ін.) на сучасну територіальну і галузеву організацію продуктивних сил. Слід звернути увагу на закономірності розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів: соціальної спрямованості у розвитку регіонів і розміщенні продуктивних сил; сталого розвитку регіонів; планомірності і керованості; забезпечення національної безпеки держави; економічно ефективного розміщення продуктивних сил;

комплексного розвитку регіонів; територіального поділу праці; територіальної концентрації виробництва; глобалізації і регіоналізації.

Необхідно розглянути принципи розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів: раціонального розміщення виробництва; комплексного розміщення виробництва; збалансованості і пропорційності у розміщенні виробництва; обмеженого централізму; внутрішньодержавного та міжнародного поділу праці; вирівнюванні рівнів економічного розвитку регіДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” онів; забезпечення екологічної безпеки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Детальної уваги потребують фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів, а саме: природні (сировинний, паливноенергетичній, водний), соціально-демографічні (демографічний, робочої сили, споживчий); економічні (транспортний, ринкової кон’юнктури, економікогеографічного положення); технічні (науково-технічного прогресу, екологічний).

Важливим питанням у вивченні теми є питання сталого розвитку продуктивних сил. Варто розглянути методи забезпечення сталого розвитку, а також його цілі та завдання в економічній, соціальній та екологічній сферах.

Термінологічний словник Глобалізація – процес трансформації світового співтовариства у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей.

Економічні закони – об’єктивні закони розвитку суспільства, що визначають відносини в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та найістотніші зв’язки між явищами економічного життя суспільства.

Енергомісткість – частка паливно-енергетичних витрат у собівартості готової продукції і питомі витрати палива та енергії на її виробництво.

Закономірності розміщення продуктивних сил – своєрідність розміщення виробництва на території країни (закони територіальної організації господарства).

Принципи розміщення продуктивних сил – правила господарювання, якими мають користуватися суб’єкти господарської діяльності на певному етапі історичного розвитку (свідома економічна політика).

Регіоналізація – розвиток, зміцнення економічних, політичних та інших зв’язків між окремими регіонами країни.

Сталий розвиток – такий розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Трудомісткість – частка заробітної плати у собівартості виробленої продукції.

Фактори розміщення продуктивних сил – причини, що зумовлюють вибір місця просторового розташування окремих підприємств, їх груп і галузей.

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику закономірностям розвитку регіонів і розміщення продуктивних сил: соціальної спрямованості розвитку регіонів і роз

–  –  –

міщення продуктивних сил; сталого розвитку продуктивних сил; пропорційного розміщення продуктивних сил; територіального поділу праці; забезпечення національної безпеки.

Дайте характеристику закономірностям розвитку регіонів і розміщення 2.

продуктивних сил: економічно ефективного розміщення продуктивних сил; територіальної концентрації виробництва; глобалізації і регіоналізації; планомірності і керованості; комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил.

Що Ви розумієте під принципами розміщення продуктивних сил? Дайте характеристику основним принципам розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.

Визначте роль природних факторів у розміщенні продуктивних сил та 4.

розвитку регіонів. Наведіть приклади їх впливу на території України.

Визначте роль соціально-демографічних факторів у розміщенні продуктивних сил та розвитку регіонів. Наведіть приклади їх впливу на території України.

Визначте роль економічних факторів у розміщенні продуктивних сил 6.

та розвитку регіонів. Наведіть приклади їх впливу на території України.

Визначте роль технічних факторів у розміщенні продуктивних сил та 7.

розвитку регіонів. Наведіть приклади їх впливу на території України.

Сталий розвиток продуктивних сил: економічна, екологічна та соціальна складові.

Обґрунтуйте необхідність у дотриманні основних положень концепції 9.

сталого розвитку в Україні.

Тема 3. ПРИРОДНИЙ ТА ТРЕДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Вивчаючи цю тему, зверніть увагу на структуру природно-ресурсний потенціал та його вплив на розвиток регіонів.

Слід звернути увагу на характеристику природно-ресурсного потенціалу регіонів України щодо їх забезпечення сировинними, паливно-енергетичними, біологічними, земельними, водними, рекреаційними ресурсами. Важливим питанням у вивченні теми є питання ресурсозбереження, як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу.

Детальної уваги потребує питання демографічного і трудоресурсного потенціалу України. Вивчаючи народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації національної економіки, зверніть увагу на показники чисельності населення, регіональні особливості його відтворення, демографічні проблеми окремих регіонів, територіальне розміщення населення, щільність, регіональні відмінності у рівні життя, національний склад та ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” особливості міграційних процесів.

Зупиніться на характеристиці трудових ресурсів України, розподілу їх за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями національної економіки та регіонами. Більш детально охарактеризуйте безробіття, а саме, його види, причини виникнення та негативні наслідки впливу на економіку держави.

Важливою складовою національного ринку є ринок праці, який характеризується сукупними попитом і пропозицією на робочі місця і трудові ресурси.

Кожна держава формує свою модель ринку праці, виходячи зі специфіки власного соціально-економічного розвитку та національних традицій. Класичними моделями ринку праці є японська, американська та швецька моделі. Основними характеристиками українського ринку праці є: збереження низького рівня попиту на робочу силу в усіх секторах економіки; перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї; поширення нерегламентованої зайнятості; невисока місткість ринку праці; значна питома вага офіційно зареєстрованих осіб з високим рівнем професійно-кваліфікаційної підготовки.

Термінологічний словник Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного населення не може знайти роботу і залишається тимчасово незайнятою.

Зайнятість населення – система суспільно-економічних відносин, пов’язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями та участю його в суспільно-корисній діяльності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ» Присвячується 75-річчю Донецької області і Дню Довкілля Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 19 квiтня 2007 року ЗБIРКА ТЕЗ ДОПОВIДЕЙ Донецьк 2007 УДК 330.15 Екологія та охорона навколишнього середовища/ Збiрка тез доповiдей підсумкової...»

«УДК 332.055.2:330.341 JEL Classіfіcatіon: E66, O11 Ягельська Катерина Юріївна, канд. екон. наук, докторант кафедри стратегічного управління економічним розвитком, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Донецьк, Україна) ГЕНОН-ФАКТОР ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті автором запропоновано класифікацію факторів випереджального національного економічного розвитку. Подано визначення генон-фактора випереджального економічного розвитку. Сформовано...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 6 (червень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у червні 2011 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua Наука в цілому 1 7781 Янковий М.Г. Основи наукових досліджень: курс лекцій для студ. спец. 7.090221 001.8 Обладнання переробних і харчових виробництв ден. та...»

«Збірник наукових №3 (69) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 303.34 ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ Найко Д.А., канд. фіз.-мат. наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет В роботі проводиться аналіз основних характеристик виробничих функцій з точки зору їх економічної інтерпретації. Показано зв’язок цих характеристик з деякими індексами та їх геометричний зміст. Ключові слова: виробнича функція, мультиплікативна виробнича функція,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ» Присвячується 75-річчю Донецької області і Дню Довкілля Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 19 квiтня 2007 року ЗБIРКА ТЕЗ ДОПОВIДЕЙ Донецьк 2007 УДК 330.15 Екологія та охорона навколишнього середовища/ Збiрка тез доповiдей підсумкової...»

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У М. ОДЕСІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Одеса Фенікс УДК 351.862.4(477) ББК 65.9(4Укр) П 7 Автор Калашнікова О.Є. – с. н. с. Регіонального філіалу НІСД у м. Одесі За редакцією директора Регіонального філіалу НІСД у м. Одесі А. О. Филипенка Проблеми впровадження політики енергоефективності та розП 78 витку альтернативної енергетики...»

«ДОДАТОК до листа Фонду державного майна України від 02.10.2013 № 10-18-12515 Інформація Фонду державного майна України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” у вересні 2013 року № Мета, зміст завдання та заходи Відповідальний за Строк Індикатор Стан виконання / з/п виконання виконання виконання Обґрунтування необхідності...»

«12. Плужников К. И. Транспортные условия внешнеторговых контрактов : учебн. пособ. / К. И. Плужников, Ю. А. Чунтомова. – М. : РосКонсульт, 2002. – 288 с.13. Бабаев И. А. Формирование генетического кода проекта как инструмента навигации по его жизненному пути / И. А. Бабаев, С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 2. – С. 5–11.14. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ А.М. Михайличенко, В.Б. Байдулін, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Навчально-методичний посібник Київ Науковий світ УДК 377.3:[502.171:620.9] (075) ББК 74.56 Я7 М 69 Друкується за рішенням вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол № від 2012 р.). Рецензенти: В.А.Савченко, доктор економічних наук,професор КНЕУ ім....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»