WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.761:004.942 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Н. Купрій Львівський національний університет імені Івана Франка ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія екон. 2009. Вип. 41. С.326-334 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.326-334

УДК 336.761:004.942

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ

МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Н. Купрій

Львівський національний університет імені Івана Франка

79000, м. Львів, пр. Свободи, 18

E-mail:nkupriy@yahoo.com У даній статті пропонується визначення поняття “невизначеність фондового ринку”. Розглядаються методи побудови економікоматематичних моделей поведінки фінансових інструментів з урахуванням фактору невизначеності ринку цінних паперів.

Ключові слова: інвестиційний ризик, неповнота інформації, недетермінованість, невизначеність фондового ринку, слабо структуровані задачі, теорія нечітких множин, нечітка міра, нечіткий інтеграл Суджено.

Постановка проблеми. Дослідження та наукове обґрунтування складних фінансово-економічних процесів, які відбуваються на фондовому ринку набувають сьогодні дуже важливого значення. На сучасному етапі розвитку ринку не достатньо класичного математичного інструментарію, тому надзвичайно актуальним питанням сьогодення є побудова та дослідження економіко-математичних моделей на ринку цінних паперів з урахуванням фактору невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням змісту поняття “невизначеність” та методам економіко-математичного моделювання з урахуванням цього фактору присвячено чимало наукових досліджень. У багатьох монографіях і статтях українських та зарубіжних економістів розглядається визначення цього поняття, методи його дослідження, побудова моделей за умов невизначеності. Зокрема, Лотов А.В. [4] зазначає, що основною проблемою при побудові адекватної економіко-математичної моделі є те, що „при описі закономірностей прийняття рішень необхідно враховувати не лише взаємодію людей з природою (тут йдеться про виробництво), а й взаємодію людей між собою (тобто, соціальноекономічні процеси)”. Щоб усунути дану проблему, при побудові моделей виробничу сторона економічного процесу моделювали окремо від соціальноекономічної і застосовували математичні методи в економіці за умов визначеності.

Та іноді при прийнятті рішень важко було знехтувати соціально-економічним фактором, що призвело до виникнення економіко-математичних моделі за умов невизначеності. Тому побудову моделей автор пропонує здійснювати з урахуванням людського фактору.

Взаємозв’язок між невизначеністю та особливостями людської поведінки зустрічаємо у [5]. Досліджуючи невизначеність, Мортіков В. говорить про поняття суб’єктивної ймовірності – оцінювання певним суб’єктом (експертом) можливості © Н. Купрій, 2009 Н. Купрій 327 появитого чи іншого наслідку. Очевидно, що дані можуть відрізнятися, оскільки людина може невірно передбачати настання подій. Масштаби неспівпадінь залежать від особливостей людської психології та від оцінюваного об’єкта.

На думку Азаренкової Г. [1], невизначеність – характерна ознака фондового ринку кожної країни, яка особливо є відчутною на ринках тих країн, які розвиваються. Як показує проведене автором дослідження, невизначеність фондового ринку в Україні проявляється в багатьох напрямках: коливанні значень фондових індексів (параметрів), складності побудови адекватних прогнозних моделей, специфіці його розвитку.

Під невизначеністю Недосєкін А.О. [6, с.10] розуміє неусувну характеристику ринкового середовища, пов’язану з тим, що на ринкові обставини одночасно впливає надзвичайно велика кількість факторів різної природи і напряму, що не піддаються сукупному оцінюванню. Хоча якщо б навіть всі фактори врахувати в моделі (що є малоймовірним), то залишилася б неусувна невизначеність щодо реакцій ринку на ті чи інші впливи. Для вирішення цієї проблеми він пропонує можливість моделювання фінансово-економічних процесів за допомогою трикутних або трапецієподібних нечітких чисел.

Постановка завдання. Ми вважаємо за доцільне ще раз зробити узагальнення із різносторонніх підходів до вивчення невизначеності, тим більше, що досі науковці не дійшли до спільної думки щодо цього. Також спробуємо дати означення невизначеності фондового ринку і проаналізувати методи побудови економіко-математичних моделей з урахуванням цього фактору.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку фондового ринку, зокрема ринку опціонів, для проведення ґрунтовного економічного аналізу вже не достатньо елементарних розрахунків. Таким чином, в останні десятиліття емітентами, інвесторами, професійними учасниками, аналітиками та іншими суб’єктами ринку створюються економіко-математичні моделі оцінювання, прогнозування, оптимізації поведінки фінансово-економічних показників та активів на фондовому ринку. І тоді за допомогою розроблених математичних моделей приймаються рішення щодо майбутньої стратегії поведінки інвестора на ринку.

Економіко-математичним моделюванням називається вивчення економічних об’єктів дослідження математичними засобами, проте не безпосередньо, а за допомогою деяких допоміжних об’єктів, які називаються математичними моделями. Побудова економіко-математичної моделі складається з наступних етапів: створення моделі системи, її розв’язання, аналізу відповідності моделі економічній проблемі та застосування результатів дослідження при прийнятті рішень.

Основною проблемою моделювання є питання відповідності (адекватності) моделі досліджуваного об’єкта, яка в кожному конкретному випадку має детально розглядатися та підтверджуватися або заперечуватися. Оскільки при моделюванні дослідження мають теоретичний характер, то легко отримати результати, які не матимуть жодного відношення до даного об’єкта. Тому при побудові моделей необхідно приділити належну увагу тестуванню, тобто, з’ясуванню їх адекватності. Та незважаючи на цю складність, дослідження моделей все ж таки переважає над безпосереднім дослідженням об’єктів, оскільки в них вивчаються лише основні властивості об’єктів і тому їх легше аналізувати.

328 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ… В основі сучасного економіко-математичного моделювання лежить використання комп’ютерних засобів та програмного забезпечення. Завдяки можливості оцінки декількох варіантів за різними критеріями та збільшенні швидкості розрахунків застосування обчислювальної техніки дає можливість підвищити продуктивність праці ринкового аналітика та його здатність знайти ефективне рішення порушеної проблеми.

Проте навіть із застосуванням найсучасніших комп’ютерних програм отримання адекватних результатів моделювання можливе лише у випадку наявності первинної інформації про досліджувані об’єкти. Точність і повнота інформації, а також реальні можливості її збору та опрацювання відіграють дуже важливу роль в економіко-математичному моделюванні. Тому для успішного використання розроблених моделей на практиці необхідно зібрати достовірні дані щодо значень складових моделі.

Вважається, що будь-який економічний вибір здійснюється в умовах дефіциту інформації. Тому коли ринкові суб’єкти не володіють усією інформацією щодо прийняття ними рішення, вони оперують в умовах невизначеності. Таким чином, у багатьох випадках поняття невизначеності асоціюється із неповнотою інформації.

Оскільки практично будь-який економічний вибір здійснюється за дефіциту інформації, проблема невизначеності має універсальний характер. Потрібно розрізняти первинну невизначеність (пов’язану з можливістю здійснення тієї чи іншої події) і вторинну, або ринкову.

Досить близьким до поняття невизначеності є непередбачуваність. У ринковій практиці під непередбачуваністю розуміють наступний принцип: якщо точно відома ціна, то невідомий час, коли вона досягне цього значення і навпаки. На ринку цінних паперів все значно складніше у зв’язку з великої кількістю залежностей і факторів впливу різної природи. Навіть якщо б ми могли сказати, що відомий кінцевий результат, то невідомим залишиться термін, відхилення від прогнозованого сценарію та інші непередбачувані наслідки.

Будь-які процеси на фондовому ринку пов’язані з невизначеністю, тобто, з ситуацією, коли невідомо, як будуть розвиватися події у майбутньому, наприклад, на скільки сильними будуть коливання цін, прибутковою чи збитковою буде конкретна інвестиційна стратегія. Оскільки неможливо визначити й описати усі залежності та закономірності, які діють на ринку, то на ньому завжди присутня певна випадковість та недетермінованість.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У багатьох випадках поняття фактору невизначеності є близьким до ризиковості. Тут невизначеність означає можливість інвестора оцінювати ситуацію на ринку та судити про його параметри лише з певним ступенем вірогідності. Специфікою інвестиційних рішень на фондовому ринку є те, що інвестор може невірно оцінити поточний стан ринку або фінансовий стан емітентів цінних паперів та помилково спрогнозувати майбутнє збільшення вартості придбаного фінансового активу, в той час, як багато неврахованих факторів можуть спричинити зниження ціни котирування даного активу.

Фактор невизначеності до великої міри впливає на інвестиційні рішення щодо вкладання або не вкладання коштів у конкретні цінні папери. Таким чином, при інвестуванні в цінні папери можливі збитки, які називають ризиком інвестицій.

Існує дуже багато видів ризику. В сукупності вони формують загальний ризик, який можна розглядати як невизначеність щодо можливості отримання доходу.

Н. Купрій 329 Кожен інвестор готовий взяти на себе певний ризик, хоча всі вони прагнуть мінімізувати ступінь невизначеності, якомога точніше спрогнозувати ситуацію на ринку і тим самим застрахувати себе від можливих збитків. Існують різні способи зменшення ризику в умовах невизначеності. Одним з найпоширеніших є принцип диверсифікації – розподіл ризику між декількома видами діяльності та інвестиційними рішеннями, тобто, різностороннє розміщення капіталу з різною метою, наприклад, інвестування в цінні папери та деривативи, вибір фінансових активів багатьох компаній, задіяних у різних секторах економіки. Також на ринку цінних паперів, зокрема деривативів, використовують хеджування як один із методів зменшення ризику. Дуже часто інвестори згідні пожертвувати деякою частиною своїх доходів для того, щоб потім уникнути великих збитків у майбутньому. Вивчення невизначеності при дослідженні ринку цінних паперів пов’язане з прагненням зменшити ризик втрат та збільшити ймовірність отримання максимального прибутку.

Отже, у зв’язку з існуванням різного роду взаємозв’язків між економічними та неекономічними чинниками на фондовому ринку, фактично неможливо говорити про наявність абсолютної визначеності. Вкладаючи кошти, інвестор не завжди може бути переконаним, чи йому вдасться повернути свій внесок і отримати дохід. Тобто, він діє в умовах більшої чи меншої невизначеності і відповідно вже з урахуванням цього фактору визначає свою готовність до інвестування в цінні папери або змінює стратегію поведінки на фондовому ринку.

Якщо ситуація щодо майбутнього капіталовкладень у конкретний вид цінних паперів володіє великим рівнем невизначеності, зазвичай інвестори не вкладають в них кошти. Очевидно, що чим більшою є невизначеність фондового ринку, тим більшою є вартість конкретних цінних паперів.

Під невизначеністю фондового ринку ми розуміємо його особливу ознаку, яка пов’язана з інвестиційним ризиком (ризиком втрати капіталовкладень та доходу), нестабільністю позиції конкретної галузі у структурі національної економіки або на міжнародному ринку, неповнотою інформації, особливостями психологічних реакцій людей, нечіткістю фінансово-економічних показників, недетермінованістю процесів, випадковістю та непередбаченістю ринкового середовища.

Таким чином, невизначеність на фондовому ринку має дуже великий діапазон – починаючи від можливості визначити інтервали зміни значень фінансових показників, їх ймовірності і закінчуючи цілковитою непередбачуваністю майбутньої кон’юнктури ринку.

Економіко-математичне моделювання процесів та явищ, які виникають на ринку цінних паперів, можна поділити на три групи: за умов визначеності, за умов імовірнісної невизначеності та за умов невизначеності (повної невизначеності).

Якщо задано достатньо даних для проведення фінансово-економічного аналізу, наявна повна та достовірна інформація про об’єкт цього аналізу, що дає змогу побудувати його формальну математичну модель, створити алгоритм її розв’язання, застосувати результати дослідження при прийнятті рішень, то маємо справу із моделюванням за умов визначеності.

Під час дослідження процесів на фондовому ринку не завжди наявні повні та достовірні дані про об’єкт моделювання. Хоча іноді закономірності їхньої поведінки можливо описати за допомогою імовірнісних характеристик, тобто визначити імовірнісний розподіл. У цьому випадку розробляють моделі за умов 330 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ… імовірнісної невизначеності. Основними принципами теорії ймовірності в задачах економіко-математичного моделювання на фондовому ринку є наступні: вивчення загальних властивостей об’єктів, при дослідженні яких вводиться поняття ймовірності; визначення імовірнісних характеристик, які використовуються при описі економічних процесів та явищ, які виникають на ринку цінних паперів;

розробка методів перевірки відповідності побудованих моделей тим реальним ситуаціям чи станам ринку, які вони повинні описувати.

Відзначимо, що математичні моделі економічного аналізу за умов визначеності та імовірнісної невизначеності ефективно використовуються під час проведення різноманітних розрахунків на фондовому ринку і досить рідко для допомоги при прийнятті інвестиційних рішень.

На ринку цінних паперів виникає багато задач, які містять труднощі двох типів – неможливість однозначного визначення певних параметрів моделі, їх імовірнісних характеристик та неможливість застосування теорії статистичних рішень для моделювання оптимальної поведінки інвесторів. Так виникає необхідність розробки економіко-математичних моделей за умов невизначеності.

У задачах цього типу визначена хіба область зміни деяких параметрів, для них, крім неповноти інформації, характерна багатоманітність і складність впливу соціальних, економічних та політичних чинників. За таких умов неможливо побудувати адекватну досліджуваному об’єкту математичну модель. З огляду на це головну роль під час розв’язання таких задач відведено людині, а математичні методи вона застосовує як допоміжні інструменти. Деякі з таких задач частково можна формалізувати, застосовуючи математичні методи, які запроваджено у практику економічних досліджень порівняно недавно [7, с.36-40].

На сьогоднішній день існує багато теорій для аналізу, дослідження та опрацювання невизначеності, зокрема [3, с. 97]

1. Багатозначна логіка.

2. Теорія ймовірності.

3. Теорія помилок.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Починок К. Б. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 84-91. УДК 342.951 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Починок К. Б. Національний університет державної податкової служби України м. Ірпінь, Україна У статті досліджено теоретичні аспекти формування та розвитку технічного регулювання в контексті адміністративної реформи, а також розглядається...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Випуск 47 ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ЗРУШЕНЯ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Одеса ББК 65.01+65.011 УДК 332.15+338 ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ. Випуск 47: Проблеми та сучасні зрушеня в реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – 351 с. Головний редактор Буркинський Б.В. – академік НАН України, доктор економічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ На правах рукопису УДК : 616-089.168-089.44:54-414(043.3) РИБАЛКО ЄЛІЗАВЄТА АНАТОЛІЇВНА АПЛІКАЦІЙНА СОРБЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ (експериментальне дослідження) 14.01.03 – хірургія Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра Науковий керівник: к. мед. н., доцент кафедри хірургії з дитячою хірургією та...»

«Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Кафедра соціально-економічної географії New Image Marketing Group Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України ІНТЕРВ’ЮЕР У МАСОВОМУ ОПИТУВАННІ Кишеньковий навчально-методичний посібник УДК 303.62 ББК 60.550.57 Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Херсонського державного університету. Протокол №2 від 23 вересня 2013 р.Р е ц е н з е н т и: Онищук В.М., доктор соціологічних наук, професор, завідувач...»

«Міністерство транспорту та зв’язку України Державна адміністрація зв’язку Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Одеса ОНАЗ УДК 336.771.22:339.17 Ф-59 Рецензенти: О.С. Редькін – д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки, зав. каф. Фінанси Одеського інституту фінансів УДУФЕФ, В.В. Немченко – д.е.н., проф., зав. каф. Обліку та аудиту...»

«138 { Український інформаційний простір } УДК 316.32 Особливості реалізації Костянтин КОНДОВ, викл. соціального контролю в соціологічних теоріях інформаційного суспільства В статті описуються зміни, що відбуваються в механізмах здійснення соціального контролю з розвитком сучасного інформаційного суспільства. Зокрема, розглядаються нові умови та способи соціального тиску, а також розвиток демократичних можливостей реалізації соціального контролю під впливом сформованих...»

«ВIВТОРОК, 25 вересня 2007 року №175 (3588) РОБОЧА ПОЇЗДКА УРЯДOВИЙ КOМIТЕТ ‚ ‚ ‡ ‚i ·i i ‡‚‰‚ i ‰· Учора вiце-прем’єр-мiнiстр Андрiй Клюєв провiв засiдання Урядового коУ вихiднi днi Президент України Вiктор Ющенко побував з мiтету з питань розвитку галузей економiки. На засiданнi пiдтримано проект робочими поїздками у Хмельницькiй, Тернопiльськiй та постанови Кабмiну «Про затвердження Рамкової угоди мiж урядом України та урядом Аргентинської Республiки про спiвробiтництво у сферi...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) Список використаних джерел 1. Мартякова О.В. Грошові потоки в системі управління фінансовогосподарсьвою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Мартякова, В.А. Харченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 32 (126) – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 158–162. – Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip32/32_22.pdf 2. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік...»

«Квартальний бюлетень з корпоративної відповідальності До вашої уваги дев’ятий випуск Бюлетеня з корпоративної Випуск 9. Квітень 2012 р. відповідальності PwC Україна. У ньому ви зможете ознайомитися з проектами, які ми реалізували у січні, лютому та березні 2012 року. Ми сподіваємося почути ваші думки та коментарі щодо соціальної діяльності PwC Україна. Якщо у вас є ідеї щодо нових соціальних проектів або ви бажаєте поділитися своєю думкою про наш бюлетень, пишіть Анні Онищенко на адресу...»

«Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМ ДОСВІДОМ Федоришина Л.І., к.і.н., доцент Глазко Н.Д., асистент В статті розглянуто становлення та розвиток біотехнологій, наслідки їх впровадження. Також проаналізовані фактори впливу на створення центрів та програм з напрямом інноваційно-інвестиційної діяльності для впровадження новітніх технологій в економіку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»