WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |

«Рецензенти: Жупанський Я.І. - доктор географічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, академік АН ВШУ; Школа І.М. - доктор економічних наук, ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 332.13(477)(075.8)

ББК 65.049(4УКР)6я7

Р6

Затверджено Міністерством освіти і науки України як

підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист МОНУ№ 14/18.2-977від 12.05.2004року)

Рецензенти:

Жупанський Я.І. - доктор географічних наук, професор Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича, академік АН ВШУ;

Школа І.М. - доктор економічних наук, професор Київського національного

торговельно-економічного університету

Жук М.В., Круль В.П.

Р 64 Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України:

Підручник. К.ІКондор, 2004. - 296 с.

15ВН 966-8251-68-7 У підручнику розкриваються науково-методичні основи і чинники розміщення продуктивних сил. Здійснений ретроспективно-територіальний аналіз розвитку І розміщення продуктивних сил в Україні від палеоліту до найновіших часів. Подана соціально-економічна та ресурсна база для розвитку господарства України. Розглянуті галузеві та територіальні особливості поширення продуктивних сил, зроблені акценти на галузевій структурі експортного виробництва та територіально-галузевій спрямованості експорту. Наведена економіко-географічна характеристика економічних регіонів України.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних та географічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться особливостями господарського розвитку України і сучасним станом її продуктивних сил.

І8ВК 966-8251-68-7 © Жук М.В., Круль В.П., 2004 © «Кондор», 2004 © Скрипник Я.П., 2004 (картографічний матеріал) Зміст Вступ

РОЗДІЛ 1. Науково-методичні основи, чинники розміщення і територіальна організація продуктивних сил

1.1. Особливості, предметі завдання курсу

1.2. Методи дослідження територіальної організації господарства..

1.3. Закономірності, принципи та чинники розміщення................. 14 продуктивних сил

.,4. Територіальна організація продуктивних сил і принципи управління господарством регіонів

РОЗДІЛ 2. Історико-географічні аспекти розвитку та розміщення продуктивних сил в Україні

2.1. Доба привласнюючого господарства

2.1.1. Господарський розвиток території України за палеоліту.. 23 2.1.2. Зміна господарської спеціалізації населення України доби мезоліту

2.2. Виникнення і розвиток відтворювального господарства..............27 2.2.1. Територія України та її населення в неоліті

2.2.2. Загальна характеристика господарства України мідної доби 29 2.2.3. Господарство племен України під час бронзової доби.........31

2.3. Відокремлення ремесла від сільського господарства..................33 2.3.1. Загальна характеристика господарського розвитку України у ранню залізну добу

2.3.2. Господарство Скіфії

2.3.3. Грецька колонізація України; колонії греків, їхнє господар ство

2.4 Другий етап відокремлення ремесла від сільського господарства 38 2.4.1. Господарство стародавніх слов'ян

2.4.2. Розвиток сільськогосподарського виробництва, ремесла і торгівлі у часи Київської Русі

2.4.3. Загальний стан землеробства і ремесла після монголотатарської навали

2.5. Доба мануфактурного виробництва

2.5.1. Розвиток землеробства, тваринництва і промислів, зарод ження мануфактурного виробництва у XVI — першій половині XVII ст…………………………………………………………49 2.5.2. Територіальний поділ праці, внутрішня і зовнішня торгівля у 1500-1650 рр

2.5.3. Економічне станбвище Лівобережної, Слобідської, Право бережної України, Галичини та Волині, мануфактурна про мисловість у другій половині XVII ст

2.5.4. Розвиток сільського господарства і промисловості в Україні впродовж XVIII ст

2.6. Доба капіталізму

2.6.1. Сільське господарство, промисли і промисловість України у першій половині XIX ст

2.6.2. Спеціалізація землеробства і тваринництва, розвиток промисловості в Україні у 60-90-х рр. XIX ст

2.6.3. Економіка України на переломі ХІХ-ХХ ст. (до завершення першої світової війни)

2.7. Адміністративно-командний етап розвитку

2.7.1. Господарство УРСР за роки трьох п'ятирічок (до 1941 року). 84 2.7.2. Стан економіки УРСР після закінчення другої світової війни ідо початку років застою (1964р.)

2.7.3. Економічний розпиток УРСР ча роки застою (1964-85 рр.) 90 2.7.4. Економіка УРСР за роки "перебудови" (1985-91 рр.).........92 РОЗДІЛ 3. Соціально-економічна та ресурсна база продуктивних сил України

3.1. Соціально-економічний потенціал України

3.2. Потенціал трудових ресурсів

3.3. Науково-технічний потенціал

3.4. Мінерально-сировинні ресурси

3.5. Земельні та агрокліматичні ресурси

3.6. Потенціал водних ресурсів

3.7. Потенціал лісових ресурсів

3.8. Природно-рекреаційні ресурси

РОЗДІЛ 4. Особливості розміщення продуктивних сил

4.1. Виробничий потенціал України

4.2. Галузева структура економіки

4.3. Промислове виробництво

4.3.1. Паливно-енергетичний комплекс

4.3.2. Металургійний комплекс

4.3.3. Машинобудівний комплекс

4.3.4. Хімічна промисловість

4.3.5. Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 147 4.3.6. Промисловість будівельних матеріалів

4.3.7. Комплекс галузей із виробництва предметів народного споживання

4.4. Сільськогосподарське виробництво

4.4.1. Рослинництво

4.4.2. Тваринництво

РОЗДІЛ 5. Експортноорієнтоване виробництво України................171

5.1. Галузева структура експортного виробництва

5.2. Територіально-галузева спрямованість експорту

5 V Структура і територіальні особливості експорту послуг...........187 РОЗДІЛ 6. Економічні регіони України

6 І. Регіональна економічна політика в Україні та економічна стратегія розвитку регіону

6.2. До економічного районування України

6 3. Донецький економічний район

6.4. Карпатський економічний район

6.5. Кримський економічний район

6.6. Північно-Західний економічний район

6.7. Північно-Східний економічний район

6.Н Подільський економічний район

6,9 Придніпровський економічний район

6,10. Причорноморський економічний район

в, 11. Столичний економічний район

6 12. Центральний економічний район

Література

І

–  –  –

У сучасній економічній науці питанням просторової організації продуктивних сил надається чимало уваги. Причому ця увага зосереджується, в основному, на висвітленні галузевої структури господарства, показу його територіальної диференціації, що інтерпретується у межах економічних районів. Така загальноприйнята схема розгляду особливостей розміщення продуктивних сил, що може мати деякі відхилення в залежності від поглядів і задумів конкретних авторів. Головною тут, усе-таки, є одномоментна візія географічного буття економічного фундаменту суспільства — його господарства.

Такий підхід раціональний, однак до кінця несправедливий. Адже при цьому часто-густо ігноруються першовитоки економічного статус-кво будь-якого господарського виробництва. Тому без ретроспективного огляду (у повному хронологічному зрізі) господарства буде незрозумілим його теперішній стан. Більшість сьогочасних аналізів територіального поширення виробництва страждають на аберацію обмеженого історизму, що проступає в зацикленні на сучасній добі.

Виходячи з означеного вище, після першого традиційного загальнотеоретичного розділу, у наступному другому, нами пропонуються історико-географічні аспекти розвитку господарства України. Огляд здійснений від найдавніших часів (палеолітичної доби), коли людина займалася примітивним господарством (нічого не створюючи), яке прийнято називати привласнюючим. Подальший виклад провадився за етапами, що характеризують якісні зміни у суспільно-економічному виробництві: відтворююче господарство, постава ремесла, мануфактури тощо. Саме такі акценти дозволяють ліквідувати вихолощеність територіально-економічного аналізу сьогодення, увівши його в русло загального історичного господарського процесу в національних вимірах. У даному випадку ми дотримуємося думки, що знання про будьяке явище чи процес буде неповним без уяви про його динаміку. Тут ще раз, для переконливості, можна послугуватися загальновідомою істиною, ледь перефразувавши її: "Без знання минулого неможлива уява про майбутнє".


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


М.В.Жук, В.П.Круль РОЗДІЛ 1. Науково-методичні основи, чинники розміщення і територіальна організація продуктивних сил

–  –  –

Зародження науки про розміщення продуктивних сил та особливості регіональної економіки зобов'язане, насамперед, економічній і соціальній географії, у надрах якої вона й постала. Саме остання вивчає розташування виробництва та його окремих галузей загалом і суспільно-територіальний поділ праці та територіальну організацію народного господарства, зокрема. Економічна географія пройшла свій шлях становлення від початкових етапів, коли вона виконувала здебільшого довідкові функції (до середини XIX ст.), до сьогоднішніх часів, коли вона перетворилася у науково-пізнавальну дисципліну, бо у своїх дослідженнях опирається на економічні закони розвитку.

Саме вищевикладене дає підстави стверджувати, що економічна та соціальна географія має найтісніший зв'язок із наукою про розміщення продуктивних сил та їхню диференціацію, яка входить до кола економічних дисциплін, хоча, водночас, спирається на результати наукових досліджень не тільки географічних, але й природничих, технічних, суспільних наук. Висліди їхніх вишукувань безпосередньо впливають на характер розміщення промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту тощо. Усе ж провідною заувагою щодо основних положень розміщення продуктивних сил є їхнє базування на законах і категоріях, які вивчає і визначає економічна теорія.

Отже, наука про розміщення продуктивних сил і економіку регіонів, як економічна дисципліна, широко послуговується результатами наукових досліджень галузевих економік, економіки праці, менеджменту, маркетингу, економіки природокористування, економічної історії, економічної статистики, економічної кібернетики тощо. Ці дисципліни забезпечують ЇЇ інформацією, методами дослідження, різноманітними кількісними показниками, що параметризують економічний процес. Натомість, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка збагачує інші економічні науки власними категоріями, інформативним матеріалом про регіональні економічні харакміщення продуктивних сил і економіка регіонів України ті'ристики, геопросторовими узагальненнями галузевої структури, демоекістичною детермінізацією останньої тощо. Загалом наука і праки ка розміщення продуктивних сил, їхня територіальна інтерпретація мають першочергове значення для територіального планування та формування цільових галузевих і територіальних комплексних прорам.

Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів — галузь економічної науки, яка ґрунтується на загальних економічних законах, їхні завдання, найперше, полягає у визначенні та виробленні теорегичних засад, необхідних для практичного розв'язання проблем раціоналізації просторового розосередження населення та виробництва.

Дми досягнення означеної мети необхідне здійснення всеосяжної характеристики соціально-економічної та ресурсної бази суспільного ті робництва, виявлення особливостей демографічних умов та екістичиого поля і простеження впливу останніх на загальнодержавний та реї Іональний господарський комплекс. Звичайно, сьогоднішня фіксаційна картина стану розміщення продуктивних сил є результатом І х 11 ього тривалого розвитку, тому тут необхідно досліджувати історичну динаміку, щоб наголосити на історико-географічних закономірног І их зміни господарсько-культурних угруповань будь-якої території.

У теоретичному і практичному плані завдання економіки регіонів можна розділити на три групи: методологічне і практичне дослідженим територіальних пропорцій розвитку народного господарства; розробка загальної теорії та наукове обгрунтування об'єктивних чинників І ріщюнального розміщення продуктивних сил; дослідження процесів формування економіки регіонів. Виходячи з цього, пріоритетним є нинчсння процесів, які впливають на регіональну економіку, а саме:

удосконалення розподілу праці, територіальна організація господарства регіонів, структурна перебудова економіки, міжнародне співробтництво у розвитку продуктивних сил окремих територій тощо.

Отже, предметом розміщення продуктивних сил і економіки регіонів є дослідження галузей економіки, найважливіших природноекономічних, демографічних і екологічних особливостей регіонів, а також міжрегіональних, внутрірегіональних і міждержавних економічних зв'язків. Іншими словами, провідною складовою предмета нинчення даної дисципліни є просторова організація продуктивних І ил, або просторовий аспект суспільного відтворення.

Розміщення продуктивних сил у розрізі регіонів передбачає дослідження закономірностей та принципів усіх елементів продуктивних

М.В.Жук, В.П.Круль

сил і соціальної інфраструктури у територіальному аспекті на різних рівнях: населений пункт, низовий адміністративний район; область чи автономна республіка; економічний район; країна загалом. До їхнього визначення належить також аналіз, прогнозування й обгрунтування напрямів розміщення продуктивних сил із урахуванням загальної стратегії соціально-економічного розвитку й екологічних вимог.

Важливі завдання, що постають перед висвітленням регіональних особливостей розміщення продуктивних сил полягають у вивченні природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів, трудових ресурсів і сучасних демографічних проблем. Доцільним бачиться також аналіз стартового рівня економіки України та її територій у період становлення і розвитку ринкових відносин, що визначає основні чинники розташування продуктивних сил у цей час та розвиток структури господарства. В означеному контексті необхідне визначення шляхів раціоналізації останньої та спрямування структурної перебудови економіки України й її регіонів.

Предметом розміщення продуктивних сил є водночас розробка концепції розвитку економічних і соціальних процесів у регіонах країни, виявлення економічних важелів впливу на процеси викладення інвестицій і регіонального розвитку. Він (предмет) також охоплює вивчення регіональних фінансово-кредитних відносин і процесів формування регіональних ринків.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |
 
Похожие работы:

«ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ЛЬВІВ Демографічний прогноз до 2030 року для міста Львова. Звіт підготовлено в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП). Авторський колектив: Жаклін Палладіні (радник з демографічних питань, Проект РЕОП) Наталія Ходько (консультант зі статистичного аналізу, Проект РЕОП) Наталія Левчук (провідний науковий співробітник, Інститут демографічних та соціальних...»

«УДК 342.95 М. Г. ШУЛЬГА, канд. юрид. наук, доц., професор кафедри адміністративного права, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків МИТНИЙ РЕЖИМ ТРАНЗИТУ Стаття присвячена визначенню митного режиму транзиту, умовам застосування, існуючим обмеженням, встановленим вимогам, статусу товарів, що знаходиться під цим режимом. Ключові слова: митний режим, митний режим транзиту, митний контроль, митне оформлення, декларування. Система адміністративного...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Методичні рекомендації Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних...»

«до структури витрат, об’єктів калькулювання, собівартості продукції. Групування витрат за економічними елементами дозволяють регулювати структуру витрат за економічною однорідністю, використовувати дані для ціноутворення та контролювати ефективність використання ресурсів за деталізованими даними — статтями калькуляції. Література 1. Чумаченко М. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США — М.: Финансы, 1971. — 240с.2. Сафонова Т. А. Бухгалтерский учет в системе комплексного управления...»

«УДК 331.56 Д. О. Осипча, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Т. В. Шлапко ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ Стаття присвячена дослідженню правового статусу безробітного як суб’єкта правовідносин...»

«Оксентюк Р. Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Р. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 234-241. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12oravmi.pdf. УДК 339.138 JEL Classification: M37 Роман Оксентюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, e-mail: kaf_mp@tu.edu.te.ua здобувач,...»

«ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА 79 УДК 339.138 Співаковська Т.В., Гнатівська Д.П. Національній технічний університет України “КПІ” МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У статті досліджено мотиви вибору іноземними студентами вищих навчальних закладів України та проаналізовано можливості українських вищих навчальних закладів на міжнародному ринку освітніх послуг. На основі цього аналізу запропоновано рекомендації щодо вдосконалення міжнародної...»

«Микола Орлов Кращі практики креативу і естетики використання міського простору Посібник про важливі дрібниці, які перетворюють сірі та одноманітні місця проживання на яскраві і комфортні міста у яких хочеться жити.Зміст: Вступ Сторінка 2 Звичайні Лавочки 5 Ландшафтний дизайн біля під'їзду 11 Дахи багатоповерхівок 18 Сміттєві контейнери, урни, смітнички 21 Облаштування гідропарку 31 Зупинки громадського транспорту 42 Фасади та яскраві образи міського 46 простору Дороги, пішохідна зона 50...»

«УДК: 338.24 Б.Д. Гречин, І. Петецький Національний університет “Львівська політехніка” ЛОГІСТИЧНІ “СУПЕРМАРКЕТИ” В ОБСЛУГОВУВАННІ ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ © Гречин Б.Д., Петецький І., 2012 Наведено результати формування та впливу логістичних “супермаркетів”, системи точно в послідовність (JIS), системи точно в термін (JIT) та системи Kanban на монтажні системи підприємств-виробників транспортних засобів, зокрема автомобілів. Проведене дослідження дало змогу зробити багато...»

«операцiй, оборотно-сальдова вiдомiсть, Головна книга). Дані поточного бухгалтерського обліку не підлягають коригуванню[2]. Наступним етапом є розрахунок коефіцієнта коригування за видами активів, капіталу, зобов’язань. Згідно П(С)БО 22 «Вплив інфляції» коефіцієнт коригування розраховується як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання відповідної статті звітності[1]. Після цього необхідно провести розрахунок коригування фінансової звітності по кожній статті...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»