WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ткачук Г.П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТИПУ ПРАВИЛЬНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ Сьогодні діючі Державні стандарти з розділу “Читання” зобов’язують засвоювати літературу як ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ткачук Г.П.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ

ТИПУ ПРАВИЛЬНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ

Сьогодні діючі Державні стандарти з розділу “Читання” зобов’язують

засвоювати літературу як вид мистецтва з першого класу, наближуючи

методику сприйняття художнього твору молодшими школярами з методикою

літературного читання в середній ланці школи.

Така наступність системи викладання літератури у початковій і середній шкільній ланці забезпечує єдину безперервну систему літературної освіти і є, безперечно, показником еволюції методичної науки. Разом з тим, не менш важливою стала у цій галузі знань проблема збереження особливостей початкового етапу навчання, збереження досвіду організації читацької діяльності, формування типу правильної читацької самостійності.

Як забезпечити наступність і безперервність літературної освіти і не втратити специфіку початкового етапу? Тут не обійтися без науки, і перш за все, методичної науки. Методика навчання читанню – це розділ методики рідної мови, тобто органічна частина науки про те, як найбільш економно, розумно і продуктивно побудувати процес формування у молодших школярів типу правильної читацької діяльності і самостійності. Ці два поняття – чисто методичні.

Читацька самостійність – це особистісна якість читача, яка характеризується позитивними мотивами читача, що спонукають його звертатися до окремих книжок, системою знань, умінь і навичок, які дають можливість з найменшою затратою сил і часу реалізувати свої потреби у читанні. Читацька самостійність виражається у тому, що читач відчуває внутрішню потребу і виявляє стійке вміння читати книжки за самостійним і усвідомленим вибором.

Читацька діяльність знаходить своє об’єктивне вираження в інтересі до книжки взагалі і в умінні думати над книжкою під час її вибору, під час читання першої фрази і першого слова, це творче осмислення прочитаного після того, коли книжка закрита.

Тип правильної читацької діяльності – це обов’язкова умова для формування читацької самостійності, а читацька самостійність – це гарантійний результат типу правильної читацької діяльності. Отже, ці два поняття взаємозв’язані, взаємопроникливі.

Теоретичні принципи становлення типу правильної читацької діяльності як особистісної риси молодшого читача повинні бути покладені в основу роботи учителя початкових класів.

Саме вчитель одночасно проектує навчання молодшого школяра читанню та сприйманню літератури як процесу і вивчення літератури як предмета мистецтва. На уроці читання всі учасники (суб’єкти) і компоненти процесу навчання підпорядковані кінцевій меті – формуванню інтересу до мистецтва слова. Учні прагнуть стати читачами, учитель – кваліфікований читач і знавець літератури, методи і методичні прийоми допомагають засвоєнню навчального матеріалу і формуванню типу правильної читацької діяльності.

На уроці читання, зокрема позакласного читання, має реалізовуватись сучасний особистісно-зорієнтований підхід у навчанні.

Визначальною спрямованістю такої роботи є розвиток у дітей уміння мислити, розмірковувати, аналізувати, робити висновок, застосовувати знання на практиці і в нових умовах, разом з тим є формування у них умінь виробляти власну точку зору, оцінку життєвих фактів і явищ, переконання та ідеали.

У центрі уроку читання має бути особистість дитини, якості читача, які удосконалюються під впливом і за допомогою літератури як мистецтва.

Процес становлення кваліфікованого читача має бути спрямований на знання книг і вміння ними користуватись.

Якщо ж процес становлення читача не націлений на знання книг, а головну роль у навчанні самостійному читанню відіграє учитель, а не книга, то це неминуче перетворить “читаючий клас” у “нечитаючий”. Постійне читання “за лідером” є ознакою ненавченості читача, незнання ним доступного кола книг.

Постає питання: Що є предметом і об’єктом читацької діяльності і самостійності?

Об’єктом на уроці є книжка, світ книжок і окремі твори. Предметом – процес формування типу правильної читацької діяльності і самостійності через літературний твір і його мову.

Надійною умовою формування уміння читати є постійне збільшення книжкового оточення і безпосередня діяльність під керівництвом учителя, який добре володіє методикою читацької культури.

Зміст книжкового оточення, на нашу думку, має базуватися на таких провідних принципах як: художньо-естетичному, чуттєво-образному і літературознавчому. Добір творів для дитячого читання може бути тематичним, жанровим чи змішаним.

Вчителеві не треба боятись дати дітям волю у виборі книжки для читання, але разом з тим і не пускати цю роботу на самоплив. Так, на підготовчому етапі (1 кл.) педагог бере на себе всі види мовленнєвої діяльності. Він сам готує учнів до слухання, сам читає і організовує усвідомлення прослуханого. Учні ж виконують короткі ігрові, знайомі і близькі їм дії, наслідують учителя. Тобто, читацька самостійність формується за ініціативою учителя, який привчає першокласників вдивлятись, вчитуватись, запам’ятовувати, знаходити знайоме і схоже. Все це сприятиме формуванню посильної читацької діяльності, постановці і відповіді на такі три основні питання:

– Чи знайома мені ця книжка?

– Про що вона мені може розказати?

– Чи знайду я в ній знайомі і улюблені мені казки, вірші, оповідання?

На початковому етапі (2 кл.) учитель передає дітям логіку основного методу роботи з книжкою – метод читання – розгляд, вчить алгоритмам дій до читання, в процесі читання і після нього. Для уроків читацької самостійності ми рекомендуємо книги і твори різних типів, жанрів, тематики і авторів.

Розуміючи проблеми книжкового оточення, а особливо сільських шкіл, рекомендовано хрестоматію для позакласного читання в 2 кл. “Віконце у великий світ” і посібник для вчителя “Уроки позакласного читання в 2 класі”.

У 3 класі, на основному етапі, включається як ведучий, монографічний принцип планування. Він передбачає поглиблення життя і творчості класика (автора) літератури чи особливостей конкретного жанру художнього твору і розкриття його образів.

На підсумковому етапі (4 кл.) навчання читацької самостійності пропонуємо принцип довготривалого заглиблення у тему, жанр, творчість окремого письменника. Тут пропонуються великі за обсягом твори, читання “з продовженням”. Ця діяльність, переконані, найбільш наближена до організації уроків літературного читання в 5 класі. Разом з тим, перші великі твори школярі повинні прочитати і пережити разом з учителем, під його безпосереднім керівництвом.

Методична майстерність учителя – гарант якості читання, усвідомлення і переживання з автором і героями літературного твору.

Ця проблема дуже широка, тому виділимо проблеми, які піддаються прогнозу, вибору учителем видів і прийомів роботи на уроці, вибору запитань і завдань за прочитаним.

Методично підготовлений учитель вміє змінювати види і прийоми читання в потрібний момент, а цим самим підтримує інтерес до уроку і тексту. Ігровий, цікавий і захоплюючий характер завдань складає позитивний емоційний фон і вчить молодших школярів любити сам процес читання.

У підготовчій бесіді не розсіювати увагу учнів від багатослівної інформації, а повести її так, щоб діти зацікавились образами твору, щоб пробудити їх уяву і фантазію. Первинне усвідомлення твору повинно дати простір для самовираження: поділись думками і почуттями, які виникли; за кого ви хвилювались і чому, що вразило вас під час читання та інше.

Типовість запитань і завдань для цілісного сприйняття твору залежить від специфіки жанру, його змісту і форми. При цьому не обійтися без репродуктивних запитань, завдань на словесний опис картин природи, портретів героїв, виділення моралі й алегорії, реального і фантастичного, поділу тексту на частини і складання плану; без уваги до мови тексту і художнього слова у ньому, формулювання ідеї твору, того основного, що треба запам’ятати і як пов’язати його з самостійним читанням і життям зокрема.

Літературно-методичний аналіз тексту – суть літературної пропедевтики, формування читацької самостійності.

Визначивши специфіку тексту, учитель уже під час підготовки до уроку проводить літературно-методичний аналіз, осмислюючи його тему, ідею, образи, жанр, сюжет, композицію, мовні засоби. Далі відзначає, які з елементів тексту доступні самостійному дитячому сприйманню, а які виникнуть труднощі. Потім намічає, якими способами побороти нерозуміння, наприклад, складних образів, епізодів, уривків тексту, як підвищити рівень сприйняття твору до естетичного.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Такий літературно-методичний аналіз розвиває необхідне учителю початкових класів двояке сприймання: очима дитини і дорослого, знімає невпевненість перед новим текстом, планує успішну роботу учнів. У підготовці до уроку педагог має повно і достатньо планувати читацьку і навчальну діяльність всіх учнів класу.

Так, після читання на уроці позакласного читання в 2 класі вчителем оповідання В.Сухомлинського “Як дзвенять сніжинки” варто подбати про виділення головної думки. Міркування будуть такими:

Коли відбувалась описана подія? (Ввечері). – Яким здається сніг у цю пору дня? (На заході сонця сніг здається рожевим, а трохи пізніше – фіолетовим). – Як розпочався снігопад? (Насунула чорна хмара. Потемнів сніговий килим, зникли зорі). – Що вдалося авторові почути під час снігопаду? (Ніжний дзвін). – З чим порівнюється він? Закрийте очі, схиліть голівки, вслухайтесь (вчитель доторкається срібним предметом до кришталевої вази). – Що ж дзвенить? (Учні підняли голівки). Автор у чому нас переконує? (“То дзвенять маленькі сніжинки. Висять на ялинкових гілочках, доторкуються одна до другої, немов срібні дзвіночки. І дзвенять.

Аж місяць прислухається”).

Учитель: Це і є головна думка твору. Спробуйте передати її своїми словами. (Діти передають). – Яка ж мета цього твору? (Василь Сухомлинський хоче допомогти нам прислухатись і вдивлятись у чудову природу, розуміти її).

Твір, який читали учні на цьому ж уроці самостійно – “Хлопчик хотів приголубити сніжинку” – дає можливість виділити риси характеру і вдачі хлопчика, описати сніжинку, пояснити причинно-наслідкові зв’язки у природі, перевірити деякі наукові твердження. Запитаннями-завданнями вчитель веде учнів у світ художності, моральності, переконливості:

– Про що цей твір? (Про сніжинку). – Якою вона описана автором?

Зачитайте і виділіть ці слова (Вона легка, прозора, мов пушинка, красива, мов зірка). – Що стурбувало хлопчика? (Він боявся, що сніжинка впаде на землю і її затопчуть). – Як думаєте, яке серце було у хлопчика? (Він був чуйним, добрим). – Що ж захотілося зробити хлопчикові? (Він захотів приголубити сніжинку, хотів взяти її у руку). – Що ж сталося з сніжинкою на теплій долоньці хлопчика? (Сніжинка стала крапелькою води). – Що робиться із снігом у теплі? (Розтає). – Перевірте це твердження.

Отже, під час опрацювання цих творів діти вчаться виділяти незвичайне, емоційно сприймати образне слово, дивуватись і милуватись, пізнавати закони природи.

Разом з тим, є всі можливості виробляти необхідні читацькі уміння з літературної пропедевтики:

– правильно називати книжку і твір;

– ставити запитання за текстом і повно відповідати на них;

– коротко, але змістовно і в логічному зв’язку передавати зміст твору;

– висловлювати своє ставлення до вчинків героїв (персонажів) твору;

– помічати і сприймати засоби художньої виразності тощо.

Використання книжки як навчального матеріалу за своїм прямим призначенням створює основу для ефективної організації самостійної читацької діяльності.

Ми вже говорили, що кваліфікований читач володіє типом правильної читацької діяльності, а звідси – і читацькою самостійністю. Це означає, що читач усвідомлює свої духовні запити і впевнений, що їх можна реалізувати шляхом читання книжок. На схемі-моделі це буде виглядати так:

Мета Коло Книгачитання читання (світ об’єкт (усвідомлені доступних (усвідомлення духовні запити) книжок) мети читання) Серед компонентів типу правильної читацької діяльності, як видно зі схеми, явно надається пріоритет знанню книг із доступного кола читання, саме на ньому замикаються всі зв’язки.

Все це стосується лише кваліфікованого читача. Для ненавченого читача книжка мовчить, і тому дуже швидко стає нецікавою. Звідси, дитині потрібні питання, які б збуджували думку і вимагали відповіді, їй потрібне спілкування, підтвердження чи заперечення своїх думок, здогадок, одним словом – потрібний помічник, який допоможе знайти ту книжку, з якою хочеться спілкуватись. Тільки в такому випадку світ книг стане школяреві цікавим, а окрема книжка бажаною, як мудрий співбесідник.

Мотивація і самоконтроль читацької діяльності – запорука зорієнтовано особистісного розвитку дитини.

Учитель-професіонал постійно перевіряє якість плану уроку запитаннями чому?, для чого?, що розвиває це завдання у дитини?

Розвивати мотивацію читання – значить осмислювати свою роботу і контролювати її хід на користь розвитку особистості школяра.

Вивчення мотивів читання допомагає анкетування в кінці кожного навчального року. Попросіть учнів відповісти на питання:

– Чи любите ви читати? (Вибрати одну із відповідей: так, ні, не дуже).

– Для чого ви читаєте? (Відповідь не підказувати).

Зібравши відповіді, проаналізуйте кількість і якість мотивів читання, висловлених дітьми. Найвищий бал, безперечно, одержить той учитель, який прочитає в анкеті особистісно-зорієнтований мотив: “Мені подобається саме читання, від нього я стаю кращим”, “Цікаво узнавати нове”, “Я захоплююсь читанням”, “Я вдячний книзі за нові знання”, “Люблю читання за те, що розвивається моє мовлення – гарно пишу твори”, “Читаю, щоб добре вчитися і багато знати”, “Хочу одержати хорошу оцінку” і та ін.

Одночасне формування у молодших школярів всіх основних компонентів, типу правильної читацької діяльності пробуджує потребу і звичку сприймати книжку як об’єкт живий.

Через книжку дитина вчиться пізнавати реальний і загадковий світ. Тому так важливо навчити її любити книжку, відчувати потребу у ній, розуміти її і бажати наслідувати улюблених героїв. А щоб так сталось, вивченню літератури мають передувати завдання з самого читання літературного твору.

Використана література:

1. Обучаем по системе Л.В.Занкова: Книга для учителя. – М.:

Просвещение, 1996. – С. 3-41.

2. Перова Г.М. Теоретико-методические основы планирования уроков чтения в начальных классах // Нач. школа, - № 1, 2002 – С. 46-53.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ № З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 15 березня 2011 року «Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин»1. Оголосити до відома і виконання рішення колегії Держкомархіву від 15 березня 2011 року «Про дотримання Держкомархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин» (додається).2. Контроль за виконанням цього рішення лишаю за собою. Голова Державного комітету О. П. Гінзбург начальник управління інформації...»

«Національний лісотехнічний університет України 12. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.13. Немировский І.Б., Старожукова І.А. Бюджетирование. От стратеги до бюджета – пошаговое руководство. – М.: ООО И.Д. Вильямс, 2006. – 512 с.: ил.14. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. – Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.15. Хорнгрен Ч.Т, Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект/ Пер. с англ. Я.В. Соколов. – М.:...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ СТАНЬКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА УДК 330.341. ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”) Спеціальність 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною...»

«Національний лісотехнічний університет України нізму стимулювання інвестиційної діяльності суб'єктів поводження з ТПВ на регіональному рівні, що дав би змогу узгодити їхні економічні інтереси. Література 1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга-Н, НикаЦентр, 2001. – 448 с.2. Хижнякова Н.О. Інтегральне оцінювання рівня розвитку систем поводження з твердими побутовими відходами// Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів. Секції...»

«ВИСНОВКИ Використання запропонованого підходу до аналізу динаміки показників результативності діяльності борошномельних підприємств дозволяє сформувати якісно новий тип аналітичного забезпечення управління такими підприємствами, який визначає тенденції зміни рівня визначених складових результативності. Таким чином, аналіз результативності діяльності підприємств борошномельної промисловості на основі дослідженого складу її індикаторів дозволяє одержати значно більший масив інформації, ніж при...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Київ – 2013 Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України. – К.:НІСД, 2013. – 30 с.Автори: Тищук Т. А., к. е. н., доц. (керівник авторського колективу) Покришка Д. С. Махортих Д. О. Іванов О. В. За редакцією к. е. н., с. н. с., Заслуженого економіста України Я. А. Жаліла Доповідь підготовлено до засідання круглого столу. При повному або частковому відтворенні матеріалів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису БОНДАР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА УДК 005.332.4:658:502.17(043.5) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Кислий Володимир Миколайович, кандидат економічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України Науково-дослідний економічний Україна: інститут Інститут економічних досліджень перспективи розвитку та політичних консультацій Національний інститут стратегічних досліджень Інститут еволюційної економіки КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ Представництво Міжнародного Валютного Фонду в Україні Міжнародний центр перспективних досліджень CASE Україна Райффайзен Банк «Аваль»...»

«ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЦИКЛІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Матеріали засідання “круглого столу” Львів – HESP OSI (ІНСТИТУТ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА (м.Будапешт, Угорщина) РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У М. ЛЬВОВІ ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЦИКЛІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ (Матеріали засідання круглого столу) 12 грудня Львів – 200 УДК 330.5:332. Рекомендовано до друку на засіданні регіонального філіалу НІСД у м. Львові (Протокол №12 від.23.2008 р.) За...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»