WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЛУК’ЯНЕНКО ДМИТРО, ЛУК’ЯНЕНКО ОЛЬГА, ДОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДРА Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку АНОТАЦІЯ. У статті досліджено парадигми ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК [330.101+005.336.4]:339.9

ЛУК’ЯНЕНКО ДМИТРО,

ЛУК’ЯНЕНКО ОЛЬГА,

ДОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДРА

Імплементація парадигми економіки знань

у стратегії національного економічного

розвитку

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено парадигми економіки знань і фактори її впливу

на розвиток національних економік в умовах трансформації глобального конкурентного середовища. Проведено методологічну ідентифікацію базових категорій і понять стосовно визначення ключових факторів і параметрів сучасних економічних систем. На прикладі Південної Кореї доведено, що імплементація парадигми економіки знань в ініційовані і підтримувані державою довгострокові стратегії надає нові можливості соціально-економічного прогресу. Виявлено основні проблеми інноваційного розвитку економіки України через оцінку готовності її переходу до економіки знань у порівнянні з Південною Кореєю. Попри певні обмеження об’єктивного характеру, досвід останньої розглядається як приклад стратегічного успіху у створенні креативної інноваційної системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: глобалізація, постіндустріальна економіка, економіка знань, національна стратегія розвитку, інноваційна система, креативна економіка.

Вступ Становлення глобальної економіки як реальності ХХІ століття зумовило зміну парадигми економічного розвитку. У взамопов’язаному і одночасно поляризованому світі із нерівномірним розподілом ресурсів і благ, пошук нових джерел економічного розвитку є невід’ємною частиною національних політик і глобального моделювання.

Лук’яненко Дмитро Григорович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, директор Інституту глобальної економічної політики, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Має звання Заслуженого діяча науки і техніки України (2001 р.) та — ордени «За заслуги ІІІ-го ступеня» (2006 р.) та «За заслуги» ІІ ступеню (2012 р.). Головний редактор журналу «Міжнародна економічна політика» та «Цінні папери України». Автор більше 200 наукових праць. Основні напрями наукових досліджень — міжнародна економічна інтеграція, глобалізація економічного розвитку, міжнародна інвестиційна діяльність, глобальний менеджмент. Електронна адреса: lukianenko@kneu.kiev.ua Лук’яненко Ольга Дмитрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрями наукових досліджень — міжнародні організації, інноваційний розвиток, Європейська інтеграція. Електронна адреса: kaf404-mm@mail.ru Дорошенко Олександра Сергіївна — магістр з міжнародних досліджень, Жіночий університет «IXVA» (м. Сеул, Південна Корея), асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Основні напрями наукових досліджень — міжнародні організації. Електронна адреса: students-mm@mail.ru © Д. Лук’яненко, О. Лук’яненко, О. Дорошенко, 2013

ISSN 1811-9824. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 2013. № 2 (19)

Проблема здатності розвиватись у парадигмі економіки знань, долаючи негативні конкурентні впливи і достойно відповідаючи на виклики глобально кризового розвитку, стоїть практично перед усіма країнами світу, включаючи економічних лідерів. У США, де в ХХ столітті було створено унікальні умови для функціонування повних відтворювальних науковотехнологічних циклів практично в усіх галузях і сферах діяльності за рахунок концентрації найпродуктивнішої частини світового інтелектуального ресурсу, на загально національному рівні постійно актуалізується проблема забезпечення інноваційного лідерства та глобальної конкурентоспроможності. Експерти ЄС також стверджують, що забезпечення усталеної динаміки і конкурентоспроможності європейської економіки уможливлюється лише за умов, коли протягом наступних років ключовим пріоритетом її розвитку стане так званий трикутник знань, тобто створення, передавання й використання знань через дослідження, освіту, професійне навчання та інновації1.

Знаннєво-інноваційна спрямованість моделей розвитку, в свій час, забезпечувала конкурентоспроможність «азійських тигрів»

— Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Тайваню, Гонконгу. Амбіційно показовими є сучасні стратегії Сінгапуру («Інтелектуальний острів»), Південної Кореї («Е-Корея»), Китаю («Захоплення ХХІ століття за допомогою знань»), які, цілеспрямовано трансформуючи свої економіки з товарно-виробничих до інтелектуально-креативних, багато в чому задають темп сучасного світогосподарського розвитку і стають інноваційними модуляторами глобальної економіки.

Потенційну належність до інноваційних цінностей економіки знань у своїх стратегіях і програмах розвитку декларують Індія, Бразилія, Росія, Чехія, Угорщина, країни Балтії. Однак, як підкреслює Туєн, для цього необхідно реформувати саму економічну систему2, що, на наш погляд, для названих країн є вкрай складним і перспективним завданням. Однак, не можна ігнорувати і висновки Пітера Друкера стосовно того, що в майбутньому не буде бідних країн, а будуть лише байдужі3, коли відсталість визначається слабкою державною керованістю4.

Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. — Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів Остаточний варіант (проект від 19.10.2011). — К.: Фенікс, 2011. — 76 с.

Tuyen, Thanh Nguyen. Knowledge Economy and Sustainable Economic Development: A Critical Review. — Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/ New York. — 2010 — [Електронний режим].

Режим доступу: http://www.e-cademic.de/data/ebooks/extracts/9783598251818.pdf

Drucker, Peter. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. — New York:

Harper & Row. — 1969. — Pp. 394.

Питер Ф. Друкер. Менеджмент. Вызовы ХХІ века: Пер. с англ. — М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 256 с.

–  –  –

Метою статті є обґрунтування важливості поєднання інтелектуально креативного потенціалу суспільства та світових науково-технологічних досягнень для ефективної імплементації в стратегії національного економічного розвитку концептуальних засад економіки знань як вирішального фактору прогресу в умовах глобалізації. В даному дослідженні характеризується південно-корейська модель переходу до економіки знань, стратегічні досягнення країни та проблеми, що актуалізуються в умовах глобалізації. Висновки є, на думку авторів, актуальними для України, яка, знаходячись на початку трансформації до економіки знань, має складності з розробкою сучасної стратегії економічного розвитку. Головна ідея полягає в розумінні можливостей та обмежень застосування корейської моделі економічного зростання у стратегіях інших країн, насамперед, України.

Методологічний формат дослідження

У сучасній економічній теорії відбувається трансформація усталених категорій і понять, генерація нових методологічних підходів. Розвиваючись на основі постіндустріалізму і маючи певну логічну послідовність, вони формують живу тканину сучасної термінології, у центрі якої концепція економіки знань (рис. 1).

Розуміння знань як самостійного сутнісного елементу економічної діяльності є відносно не новим. Так, ще на початку ХХ-го століття, Йозеф Шумпетер запропонував теорію «креативної деструкції», як процесу абсолютної трансформації економіки, внаслідок поєднання знань з інноваційними процесами1. Махлуп вперше використав термін «економіка знань» у 1962 році у книзі «Виробництво та розповсюдження знань в США», де він звернувся до «знання» в широкому економічному сенсі, зазначивши, що розміщення ресурсів у сферах освіти та науково-дослідницької діяльності є важливою економічною складовою, а економіка освіти та економіка науководослідницька являють собою найдинамічніші нові напрямки спеціалізації економіки2.

Schumpeter, Joseph A. The Process of Creative Destruction. From Capitalism, Socialism and Democracy. — New York: Harper. — 1975 (Original publication 1942).

Machlup, Fritz. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. — Princeton:

Princeton University Press. — 1962. — Pp. 460.

–  –  –

У контексті еволюції джерел конкурентоспроможного розвитку слушною є думка Джозефа Стігліца стосовно того, що знання та інформація репродукуються сьогодні так само легко, як автомобілі та сталь вироблялися сотні років тому, а такі як Білл Гейтс, знаючи, як продукувати знання та інформацію, ефективніше ніж інші пожинають плоди і стають магнатами аналогічно тим, хто знав, як виробляти автомобілі і сталь сто років тому1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Він також підкреслив, що слід визнавати знання не тільки як суспільне, а й глобальне публічне благо і таким чином несе колективну відповідальність міжнародного співтовариства за створення та розповсюдження знань на користь розвитку2.

Іншими словами, конкурентні переваги сьогодні формуються у сфері генерації знань, які, в свою чергу, відображаються в інStiglitz, Joseph. Knowledge for Development: Economic Science, Economic Policy, and Economic Advice. – World Bank Conference on Development Economics. — Washington, D.C. — April 20—21.

— 1998.

Organization for Economic Cooperation and Development. The Knowledge-Based Economy. — OECD/GD (96)102. — Paris. — 1996.

ISSN 1811-9824. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 2013. №2 (19) новаціях. При цьому сучасний людський капітал включає в себе не просто здатність збору та накопичення інформації, а й уміння трансформувати її в знання, які можуть бути застосовані для практичного вирішення стратегічних завдань економічного розвитку. Більше того, у структурі економічних відносин ХХІ століття домінуватиме не просто людський, а інтелектуальний капітал, що реалізується переважно в нематеріальних продуктах і активах. Таким чином, перехід від індустріальної до постіндустріальної інформаційної стадії розвитку у парадигмі економіки знань стає категоричним.

За визначенням Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), «Економіка знань або економіка, що заснована на знаннях (англ. Knowledge-based economy) — це економіка, яка безпосередньо заснована на створенні, дистрибуції та використанні знань та інформації»)1. У сучасних умовах доступ до знань, інновацій, комунікацій стає не просто самостійним фактором розвитку, а вирішальним. Стимулюється осмислення феноменів інформаційної, нової та віртуальної економік, що потребує неупереджених самостійних досліджень, оскільки у надрах Інтернету зароджується не тільки «віртуальна економіка», а й «віртуальна політика», «віртуальна дипломатія», «віртуальна культура», «віртуальна освіта». Стає очевидним, що інформглобалізм, домінуючий практично на всіх світових ринках, призводить до оперування у всезростаючих обсягах його учасниками не тільки віртуальними активами і зобов’язаннями, але й віртуальними знаннями. Глобально організовані мультимедіакомпанії через вплив неекономічного і несилового характеру безпосередньо на розум людей фактично пригнічують індивідуальність та інтелект, нещадно при цьому їх експлуатуючи. Ілюзія відсутності очевидних для традиційної свідомості обмежень робить людину вільнішою з реалізації свого потенціалу, що сприяє підвищенню суспільної продуктивності. Одночасно, можливість безпрецедентного оперативного масс-медійного впливу на свідомість уже реально формалізує більшість сфер життєдіяльності, нав’язує суспільству стандарти глобальної псевдокультури. Разом із тим, реалії інформаційної епохи стимулюють інтелектуальний індивідуалізм, оскільки найбільш креативна частина інформаційних цінностей цивілізації міститься не на матеріальних носіях (вінчестерах, CD, серверах Інтернету), а в головах людей, їх кваліфікаціях, талантах, інформованості та сприйнятливості до творчого саморозвитку. У цьому контексті Organization for Economic Cooperation and Development. The Knowledge-Based Economy. — OECD/GD (96)102. — Paris. — 1996.

ISSN 1811-9824. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 2013. № 2 (19) перспективи розвитку пов’язуються із трансформацією інноваційної економіки в інтелектуальну та креативну.

Загалом, передумови новітньої економічної методології формуються у дослідженні глобалізації, яка у безпрецедентному своєму прояві є джерелом і стимулятором конкурентного розвитку і прогресу, будучи разом із тим не прямолінійною і гомогенною, оскільки її витрати і переваги розподіляються нерівномірно, асинхронно і непропорційно, насамперед, у міжкрановому плані.

Глобальна економіка, що формується, з одного боку, може розглядатись як суб’єктно, функціонально та інституційно структурована багаторівнева система, основним інтегруючим елементом якої є глобальний ринок. З другого боку, насьогодні мова не йде про універсальність і досконалість цієї системи, а скоріше про: глобальну доступність ресурсів та інновацій; глобальний характер факторної мобільності; глобальну ринкову уніфікацію та регуляторну гармонізацію; глобальну індивідуалізацію і корпоратизацію; регіонально-континентальну консолідацію; синхронізацію темпів і рівнів економічного розвитку в умовах циклічної кризовості; глобальну соціологізацію та політизацію економічних взаємовідносин. У структурі багатоукладної та змішаної глобальної економіки початку ХХІ століття присутні сегменти доіндустріоналізму, індустріоналізму і постіндустріоналізму, анклави інформаційної, нової, віртуальної, інноваційної, інтелектуальної, креативної економік.

За умов, коли знання стали ключовим чинником економічного зростання й прогресу, економісти мають досліджувати нові шляхи для більшої їхньої інкорпорації в інноваційні теорії, моделі та практики.

Досвід Південної Кореї

Південна Корея сьогодні є одним із найуспішніших прикладів застосування парадигми економіки знань у своїй стратегії розвитку. Сорок років тому вона мала практично однаковий рівень доходу на душу населення з Ганою, а вже на початку 1990-х років — перевищувала його в шість разів (рис. 2).

Особливу роль у досягненні економіки знань і трансформації до креативної економіки відіграла інноваційна система Південної Кореї, що розвинулася завдяки спеціалізованій державній політиці. В своїй еволюції вона перейшла від моделі наздоганяючого розвитку до моделі економічного розвитку, заснованої на знаннях. Коли урядом у 1980 р. вперше була запущена орієнто

<

ISSN 1811-9824. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 2013. №2 (19)

вана на просуванні НДДКР Національна науково-дослідна програма (ННДП), її основною метою було наздогнати країни, що розвиваються і абсорбувати прогресивні зарубіжні технології.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 11-12 липня 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 330.34(063) ББК 65.011я43 П 78 Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – 144 с. У збірнику представлені матеріали...»

«Правове регулювання економіки. 2010. № 10 13. Надюк З. О. Структурна перебудова регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров’я в Україні / З. О. Надюк // Держава та регіони. Серія : Державне управління. — 2008. — № 4. — С. 161— 165.14. Опришко В. Ф. Правові Чорнобильські проблеми / В. Ф. Опришко // Правове регулювання економіки : Зб. наук. праць. — 2009. — № 9. — С. 5—27.15. Онупрієнко А. Місце державних адміністрацій в системі виконавчої влади / А. Онупрієнко // Підприємництво,...»

«ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ» ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ТЕРНОПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГВУЗ «КРИВОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» КРИВОРОЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Менеджмент предпринимательской деятельности МАТЕРИАЛЫ ДЕСЯТОЙ ВСЕУКРАИНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №3 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 330. 341.1 М. П. ДЕНИСЕНКО, І. В. ВОРОНКОВ Київський національний університет технологій та дизайну ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У статті досліджено проблеми, з якими доводиться стикатися Україні при переході на інноваційний шлях розвитку. Обґрунтовується важливість прискореного створення передумов формування ефективної інноваційної політики. Позначені основні шляхи...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Кафедра економічної теорії ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання Тернопіль «Астон» Політична економія. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, кафедра економічної теорії / «Астон», 2009. – 96 с.Автори-упорядники: канд.екон.наук, доцент Ковальчук В.М., канд.екон.наук, доцент, почесний професор ТНЕУ Сарай М.І. Участь у...»

«Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського Інститут економіки і управління University of Barcelona Rgas Tehnisk universitte Wysza Szkoa Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Ростовський інститут(филиал) ФГОУ ВПО РГТЭУ Рада молодих вчених ДонНУЕТ ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щОДО вИКОНАННя КОНТРОльНОЇ РОбОТИ здисципліни “СТАТИСТИКАПРАЦІ” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено професорами кафедри фінансів і статистики В. Б. Захожаєм і Б. П. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри фінансів і статистики (протокол № 4 від 11.10.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Захожай в. б., Ткач б. П. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни...»

«ЗМІСТ Про Фонд Східна Європа стор. 3 Склад Правління та Консультаційної ради Фонду Східна Європа стор. Звернення Президента Фонду Східна Європа cтор. 5 Про програми Фонду Східна Європа стор. 6-9 Фінансова звітність стор. Донори та партнери Фонду Східна Європа стор. 11 Фонд Східна Європа (ФСЄ) міжнародна благодійна організація, заснована Фондом Євразія у 2008 р. Місія Фонду сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство...»

«ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Зміст Лекція № 1 і № 2 Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці.. 3 Лекція № 3 Система управління охороною праці в організації. 39 Лекція № 4 Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.. 62 Лекція № 5 Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, акутальні проблеми в...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 115-річниці з дня народження професора Петра Михайловича Білецького Частина ІІІ ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ НАУКИ Умань – 2011 УДК 63 (06) Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань: 2011. – Ч. ІІІ: Економічні та гуманітарні науки. – 340 с. У...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»