WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«С.М. Фролов Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій Монографія Суми «Видавництво СумДУ» УДК 005.915: 341.221. ББК 65.9 (4 Укр) 261. Ф Рецензенти: О.Ф. Балацький ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

С.М. Фролов

Бюджетний менеджмент і проблеми

розвитку прикордонних територій

Монографія

Суми

«Видавництво СумДУ»

УДК 005.915: 341.221.

ББК 65.9 (4 Укр) 261.

Ф

Рецензенти:

О.Ф. Балацький - доктор економічних наук, професор,

Сумський державний університет;

М.М. Єрмошенко - доктор економічних наук, професор,

Національна академія управління;

С.М.Козьменко - доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол №5 від 14.10.2010) Фролов С.М.

Ф 91 Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій: монографія / С.М. Фролов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – с.

ISBN 978-966-657-322У монографії розглядаються основні принципи, функції і методи бюджетного менеджменту. Досліджуються стан організації бюджетного менеджменту в Україні, стан виконання державного бюджету останніми роками, а також основні принципи і практична реалізація соціально-економічної політики держави на прикордонних територіях, наводяться основні засади і принципи організації бюджету у прикордонних областях України.

Монографія орієнтована на наукових співробітників, практиків державного управління і місцевого самоврядування, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

У монографії наведені дослідження, що були проведені у Сумському державному університеті.

УДК 005.915:341.221.

ББК 65.9 (4 Укр) 261.3 © Фролов С.М., © Видавництво СумДУ, ISBN 978-966-657-322Наукове видання Фролов Сергій Михайлович Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій Монографія Відповідальний за випуск С.М. Фролов Редактори: Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб Художнє оформлення обкладинки М.М. Гончаров Комп’ютерне верстання О.П. Дєдова Формат Видавець і виготовлювач Сумський державний університет, вул. Римского-Корсакова, 2, м. Суми, 4000 Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12. 2007.

Вступ Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її адміністративно-територіальних одиниць, підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання. Як мету такої політики необхідно також відзначити поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Особливо важливим вищезазначене є для прикордонних регіонів України.

Проте існує дуже багато причин стримування комплексного соціальноекономічного розвитку та забезпечення стабільності регіонів держави, ускладнення умов для зміцнення позицій України у міжнародному економічному співробітництві, повільного здійснення ринкових перетворень на місцях, виникнення та загострення багатьох соціальних, економічних, екологічних та інших проблем.

До основних проблем реалізації державного бюджету, які потребують негайного вирішення, необхідно віднести питання зростання державного боргу, постійний дефіцит бюджету, переважання у бюджеті частки соціальних витрат та скорочення капітальних інвестицій, дисбаланс у міжбюджетних відносинах.

В умовах, коли до цього часу залишаються невирішеними питання вибору пріоритетів для визначення цільових державних програм, можна констатувати, що множинність державної підтримки призводить до розпорошування коштів та створює реальну проблему недофінансування окремих заходів.

Дуже важливим аспектом реалізації бюджету є ефективні відносини між центральним та місцевими бюджетами. Необхідно переглянути порядок формування міжбюджетних трансфертів, виходячи із соціальних стандартів, але це неможливо без реформування місцевого самоуправління в цілому і адміністративно-територіального устрою зокрема. Проблемним аспектом залишається впорядкування джерел формування місцевих бюджетів розвитку.

Необхідність прискорення поступу України на шляху сталого розвитку, економічного зростання, поєднаного з активною соціальною політикою держави, демократизацією всіх складових суспільного життя, потребує формування якісно нової державної регіональної політики.

Розроблення пропозицій щодо подальшого реформування бюджетного механізму, яке б дозволило державі та місцевим органам самоврядування використовувати бюджет як дієвий інструмент регулювання регіонального розвитку, адже до цього часу в Україні не вдалося вирішити завдання використання бюджету як знаряддя активного впливу на економічні процеси на регіональному рівні, стимулювання розвитку підприємництва, залучення інвестицій в економіку регіонів, пріоритетного розвитку депресивних та проблемних територій.

Завдання проведення бюджетної реформи вимагають подальших наукових пошуків, ґрунтовних досліджень, зокрема, закріплення доходів, розподілу видатків, визначення міжбюджетних трансфертів та ін.

Саме означеному колу проблем, і в першу чергу дослідженню бюджетного менеджменту у контексті розвитку прикордонних територій, присвячена дана монографія. Дослідження може бути рекомендоване для фахівців у галузі фінансів і бюджетного менеджменту, а також для теоретиків і практиків місцевого самоврядування. Дослідження також буде корисним для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, викладачів та науковців.

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Загальні питання організації бюджетного процесу в Україні Ефективність управління бюджетом має вирішальну роль для держави.

Саме тому необхідно удосконалювати функції органів законодавчої і виконавчої влади та фінансових органів стосовно бюджету, а також стосовно методів, що використовують ці органи у процесі управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають під час руху бюджетних потоків.

На сьогодні ситуація Україні потребує істотних змін у розвитку бюджетного менеджменту, який, на думку більшості фахівців даної галузі, являє собою комплекс принципів, методів, функцій, прийомів і засобів, спрямованих на ефективне та цільове використання бюджетних ресурсів.

Економічні тенденції й наслідки світової фінансової кризи показали, що від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності державного регулювання економічних процесів. Зміни у структурних елементах бюджетного менеджменту (бюджетне планування, організація виконання бюджету, облік виконання бюджету та звітність, контроль за виконанням бюджету) повинні відіграти визначальну роль на різних етапах бюджетного процесу.

Як відомо, бюджетному плануванню держави передує підготовча робота, що включає в себе таке: розроблення основних прогнозних макропоказників соціального і економічного розвитку України на плановий рік; розроблення і затвердження Постанови Верховної Ради України «Про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний рік»; аналіз результатів виконання бюджету за минулий рік і очікуваного виконання бюджету в поточному році та підготовку інструктивних листів про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік.

Виконання основних функцій держави здійснюється завдяки розробленню і реалізації державної бюджетної політики. Як відомо, бюджетна політика є системою заходів і дій органів влади в галузі управління бюджетним процесом на основі концепції розвитку бюджетних відносин у складі загальної економічної політики, спрямованої на реалізацію поставлених завдань і цілей з економічного та соціального розвитку. Вона має сприяти державній підтримці зростання економіки, створенню умов для залучення інвестицій, проведенню протекціоністської політики відносно вітчизняних товаровиробників.

Стратегічною метою бюджетної політики є забезпечення фінансової і соціальної стабільності в країні.

Бюджетна політика держави здійснюється через функціонування бюджетного механізму, під яким розуміють сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку країни. До складу бюджетного механізму, на думку фахівців, слід включати бюджетне планування і регулювання (програмно-цільовий метод, методологічні засади організації міжбюджетних відносин), фінансові показники, нормативи, ліміти, резерви, пріоритети, принципи і функції, методи, технологію (алгоритм) та інструменти державної бюджетної політики 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До інструментів, через які здійснюється бюджетна політика, відносять:

щорічні послання Президента України до Верховної Ради України, Програма економічного і соціального розвитку України, щорічні Бюджетні резолюції Верховної Ради України (з 2003 року – Основні напрями бюджетної політики), закон про державний бюджет, закон про виконання державного бюджету, бюджетні програми всіх рівнів.

Величко, В.О. Бюджетна політика та особливості її формування в умовах нестабільності соціальноекономічного розвитку / В.О. Величко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1 (19). – С. 83–87.

За останні роки (2004-2009) бюджетна політика в Україні під впливом політичних та організаційних чинників зазнала значних змін. При цьому вона не відзначалася стабільністю та послідовністю. Зміни у складі урядових команд призводили не тільки до запровадження різних важелів її реалізації. Істотні корективи вносилися також у визначення цілей та пріоритетів бюджетної політики. Це стало основою різноспрямованого її впливу на розвиток економіки та вирішення соціальних проблем в Україні.

У 2007 році розпочато перехід до нової моделі бюджетної політики, було заплановано провести стабілізаційні заходи для підвищення ефективності розвитку державних фінансів, а також активізувати саме бюджетну політику з метою прискорення інвестиційної діяльності.

При визначенні напрямів удосконалення бюджетної політики важлива роль належить формуванню її цілей, а також першочергових завдань, які потребують вирішення. Згідно з Бюджетною стратегією на 2008-2010 роки (Прогнозом показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008-2010 роки), схваленою Постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2006 року № 1359, стратегічною метою є «побудова конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграція в європейське співтовариство». А до стратегічних цілей бюджетної політики віднесено досягнення високої якості життя громадян, конкурентоспроможності економіки, встановлення ефективної та справедливої влади, створення інтегрованої у глобальні процеси та шанованої у світі держави.

Урядом за орієнтир були прийняті показники, які відображають рівень життя, досягнутий у розвинутих країнах. При цьому завдання з розвитку економіки повинні відігравати роль засобів реалізації поставленої мети. За таких умов перетворення в економічній сфері повинні спрямовуватися на вирішення гострих соціальних проблем, що мають місце в нашій країні. Тому

Український вибір – огляд політичних подій [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:

www.uv.ukranews.com/cgi-bin/6/print.pl.

наголошується на необхідності прийняття курсу щодо формування конкурентоспроможної й водночас соціально орієнтованої економіки 3.

Досягнення головної мети бюджетної політики передбачає збільшення реальних доходів громадян, поліпшення якості товарів і послуг населенню, створення належних умов для здобуття освіти, охорони здоров'я, підвищення культури, захисту конституційних прав, охорони навколишнього природного середовища та ін. Для вирішення таких завдань необхідним є забезпечення поступального розвитку підприємницької діяльності, прискорення економічного зростання, досягнення повної зайнятості, стримування інфляції, активізація інвестиційної діяльності тощо.

Зрозуміло, що лише тільки завдяки бюджетній політиці не можна вирішити всі перелічені проблеми. Тому вона повинна, з одного боку, націлювати на забезпечення сприятливих умов для їх вирішення силами бізнесу та працездатної частини населення, а з другого – взяти на себе фінансування програм, яке неможливо здійснити без участі держави.

Існує ціла низка проблем реалізації бюджетної політики через державний бюджет, що обумовлено:

- недосконалістю правової регламентації бюджетного процесу, у тому числі: а) бюджетний процес лише частково обмежує можливості законодавчої влади переглядати доходи і видатки державного бюджету у бік збільшення; б) відсутність чіткого визначення предмету першого читання проекту закону про Державний бюджет України;

- недоліками, які не пов’язані з правовою регламентацією бюджетного процесу, в тому числі: а) невідповідність проекту закону про Державний бюджет України пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції);

б) порушення термінів проходження та ухвалення проекту закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України внаслідок загострення Чугунов, І. Я., Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету/ І.Я. Чугунов, І. В.

3 Запатріна // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 3–14.

політичної боротьби, наявності великої кількості альтернативних пропозицій, що ускладнюють досягнення консенсусу 4.

Бюджетний процес в Україні за період 2004-2009 років також мав ряд недоліків, а саме: невідповідність дійсних строків складання, розгляду та затвердження державного бюджету на наступний рік вимогам Бюджетного кодексу України; недовиконання значної частини бюджету практично за кожен рік зазначеного періоду.

Отже, у досліджуваний період з 2004 року по 2009 рік бюджетний процес в Україні відбувався в руслі досить гострого політичного протистояння, що нерідко призводило до політичних криз, та формування передумов для світової фінансово-економічної кризи. Особливу та вирішальну роль за 2006-2009 роки відігравала політична нестабільність у державі, адже при злагоджених антикризових діях органів державної влади ступінь впливу світової кризи можна було б набагато знизити. Саме ця ситуація привела до того, що зростав дефіцит бюджету, збільшувався державний борг, розмір соціальних виплат продовжував збільшувати, але досить повільно, при чому реальна їх вартість збільшувалася ще повільніше, оскільки цьому сприяло знецінення національної валюти через інфляцію.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |
 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України тається споживач за вдосконаленням способу задоволення своєї потреби. А це означає, що управління інноваційною діяльністю, всіма її ланками в ринкових умовах має опиратись на науково обґрунтовані методи. Література 1. Ільєнкова С.Д. Інноваційний менеджмент : підручник. – К. : Вид-во Юніті. – 2001.– С. 374.2. Коваленко А.О. Інноваційна діяльність у промисловості України // Економіка промисловості України. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – С....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«Міністерство освіти і науки України Левицька С.О. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Посібник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів» Рівне – 200 УДК 657.37 (075.8) ББК 65.052я7 Л 37 Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 14 \18-Г-1857 від 16.07.08) Рецензенти: Кужельний Микола Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ЛОЗОВИК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 658:005.21 СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА НА ОЛІГОПОЛІСТИЧНОМУ РИНКУ (на прикладі українських підприємств-виробників мінеральних добрив) Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу...»

«СПІЛЬНА ЗАЯВА про керівні принципи розвитку внутрішнього судноплавства та екологічного захисту Дунайського басейну Оригінал англійський 1. Вступ Дана Спільна заява є керівництвом для відповідальних осіб, що займаються питаннями внутрішнього водного транспорту (ВВТ) та екологічної стійкості (ВВТ), а також керівників водних господарств, що готують відповідні річкові плани, програми і проекти з екології та навігації. Процес підготовки Спільної заяви було ініційовано Міжнародною комісією із захисту...»

«УДК 343.35:[347.734:336.711.62(477)] М. В. Плотнікова, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, здобувач Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У статті обґрунтовується необхідність здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів Національного банку України та...»

«Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція УДК 331.337.103.244 Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТндустрії Автори: Павлов О.А., Ковалюк Т.В. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Розглянуто стратегію розвитку ІТ-освіти через вимоги та пропозиції до МОН та ІТ-індустрі. Показано, що вирішення проблеми дефіциту ІТ-кадрів слід вирішувати в першу чергу через...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Іван Ровенчак, Любов Котик МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ, ВІЙСЬКОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Навчально-методичний посібник Львів Львівський національний університет імені Івана Франка УДК 061(100)(075.8) ББК Ф7(0)я73Р Р еце нз е нт и : Дністрянський М. С. д-р. геогр. наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка) Заставецька О. В. д-р. геогр. наук, професор...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №5/2013 УДК 336.02(339.9) ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Герасимчук Л. С., студентка 4-го курсу, Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Науковий керівник: Веремчук Д. В., кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту СІБС УБС НБУ (м. Київ)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»