WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«16. Безугла В. О. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності реґіонів України [Електронний ресурс] / В. О. Безугла. –– Режим доступу до статті : ...»

-- [ Страница 1 ] --

16. Безугла В. О. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності реґіонів України [Електронний ресурс]

/ В. О. Безугла. –– Режим доступу до статті : http://eprints.ksame.kharkov.ua/1291/1/53Безугла.pdf.

17. Клоцвог Ф. Н. Макроэкономическая оценка ресурсно потенциала российских регионов /

Ф. Н. Клоцвог, И. А. Кушникова // Проблемы прогнозирования. –– 1998. –– № 2. –– С. 23––24.

18. Комарова М. А. Пути и механизмы обеспечения конкурентоспособности российских регионов / М. А. Комарова // Сб. науч. трудов Поволжской академии гос. службы им. М. А. Столыпина. –– Саратов, 2007. –– С. 22––25.

19. Ларина Н. И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности страны и регионов / Н. И. Ларина, А. И. Макаева // ЭКО. –– 2006. –– № 10. –– С. 19––20.

20. Портер М. Международная конкуренція / М. Портер. –– М. : Международные отношения, 1993. –– 896 с.

21. Ермишина А. В. Конкурентоспособность региона [Электронный ресурс] / А. В. Ермишина. –– Режим доступа к статье : http://www.cfin.rumanagement/stratery/competitiveness.shtml.

УДК 657.221:504.03

ЕКОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

У КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Замула І. В., д.е.н., доцент Житомирський державний технологічний університет Досліджено суперечність та взаємозв’язок економіки та екології, встановлено сутність концепції стійкого розвитку та її вплив на бухгалтерський облік, виявлено шляхи розвитку бухгалтерського обліку в частині теорії та методології під впливом концепції стійкого розвитку економіки.

Ключові слова: стійкий розвиток, екологічна економіка, бухгалтерський облік екологічної діяльності.

Замула И. В. ЭКОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В

КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ / Житомирский государственный технологический университет, Украина Исследована сущность и взаимосвязь экономики и экологии, определена сущность концепции устойчивого развития и ее влияние на бухгалтерский учет, определены пути развития бухгалтерского учета в части теории и методологии под влиянием концепции устойчивого развития экономики.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая экономика, бухгалтерский учет экологической деятельности.

Zamula I. V. ECOLOGY AS THE OBJECT OF RESEARCH OF ECONOMIC SCIENCES IN THE CONTEXT

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT / Zhytomyr State Technological University, Ukraine The concept and relationship between economy and ecology have been researched, the essence of the concept of sustainable development and its impact on the accounting has been determined as well as the ways of accounting development in theory and methodology under the influence of the concept of sustainable economic development have been determined.

Key words: sustainable development, environmental economy, environmental accounting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Серед глобальних проблем екологічній належить одне з провідних місць. Глобальними вважаються проблеми, якщо вони мають загальносвітовий характер; нерозв’язання їх викликає загрозу існуванню людства; потребують невідкладних скоординованих дій світового співтовариства [1, с. 51]. Екологічна проблема підпадає під перераховані критерії, тому її можна вважати глобальною. Зародження та формулювання поняття “глобальні проблеми” пов’язане, в основному, з комплексом питань, характерних для відносин людина-природа-суспільство. У зв’язку з цим екологічний аспект поступово проникає в кожну науку, інтегруючи їх як знання.

З одного боку, помилково абсолютизувати статус екологічної проблеми в ієрархії сучасної глобалістики, проголошуючи погляд на природу і суспільство через призму відносин людина-біосфера як деяку “екофілософію”, нібито здатну дати ключ до вирішення проблем світового розвитку. З іншого боку, саме екологічна проблема є своєрідним “лакмусовим папірцем”, за допомогою якого фіксуються зміни якості

Економічні науки

середовища. За В. А. Лосем, “ефективність розв’язання сучасних соціально-екологічних суперечностей є одним з показників “здоров’я” чи “хвороби” цивілізації” [2, с. 45].

В останнє десятиліття ХХ ст. людство встановило кардинально важливий факт: природне середовище не може бути нескінченним джерелом ресурсів і благ. Невичерпних ресурсів не існує, споживання практично всіх видів ресурсів обмежене факторами екологічного або економічного порядку.

Згідно з індексом живої планети (Living Planet Index), який відображає стан світової природної системи, за період з 1970 р. до 2000 р. відбулося загальне погіршення стану системи на 37 % [3, с. 108]!

У “Попередженні людству від вчених світу”, яке у 1992 р. підписали майже 1700 провідних вчених, включаючи більшість Нобелівських лауреатів, прозвучало таке: “Наше масове втручання в природу з усіма її взаємозв’язками – у поєднанні з шкодою, що завдається навколишньому середовищу за рахунок знищення лісів, зникнення видів та зміни клімату, може викликати ланцюг негативних наслідків по всьому світу, включаючи непередбачуване руйнування ключових біологічних систем, будову та динаміку яких ми ледве розуміємо. Незнання масштабів цих явищ в жодному випадку не вибачає нашої самозаспокоєності та зволікання у визнанні небезпеки” [4].

Природне середовище не може бути лише зовнішнім середовищем людської діяльності – воно є складовою загальної системи “суспільство-природа”, а людство, відповідно, є частиною природи. Таким чином, економічні, соціальні та екологічні відносини переплітаються, а сучасну екологічну кризу слід розглядати як кризу соціальну та економічну.

Потреби людства дедалі зростають, що зумовлює використання більшої кількості природних ресурсів. За оцінками експертів межа допустимого впливу людини на навколишнє природне середовище (НПС) складає приблизно 1-2 % антропогенного споживання її первинної продукції. На сьогодні таке споживання перебуває вже на рівні 7-10 % [5, с. 14].

В Україні темпи деградації НПС до 2010 р. досягли таких значень: 85 % території країни забруднено, 18 % – уражено ерозією, на 17 % земель почалися процеси підтоплення, близько 20 % земель забруднено важкими металами. Спостерігається значне нагромадження відходів виробництва – 25 млрд. тонн на території у 160 тис. га, яка щороку збільшуються в середньому на 4 тис. га. Зростає забруднення водоймищ, ґрунтових вод. Тільки в результаті Чорнобильської аварії забруднено 12 областей; загальна площа земель, забруднених радіонуклідами, становить більше 10 %. У цілому лише 1 з кожних 10 га сільськогосподарських угідь має задовільний екологічний стан [6, с. 34]. Таким чином, в Україні спостерігається екологічна криза, яка руйнує традиційну систему життєзабезпечення нації та є однією з головних причин неминучої деградації українського суспільства.

Отже, враховуючи значні темпи деградації НПС, актуальною є проблема пошуку та розвитку економічного інструментарію для вирішення екологічних проблем України та світу в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням питань співвідношення інтересів економіки та екології займалися А. Гор, В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев, В. А. Лук’яніхін, Л. Максимів, Л. Г. Мельник, Дж. М. Майер, Н. В. Маслов, В. Д. Параджанов, Н. П. Петрушенко, С. А. Подолинський, Дж. Е. Раух, Р. Репетто, М. Д. Руденко, А. Філіпченко, В. О. Шевчук.

Проблему розрізненості наук, заперечення взаємного їх впливу підняв у середині 50-х рр. ХХ ст. Ч. Сноу.

У західній пресі між прихильниками та противниками концепції Ч. Сноу розгорнулася полеміка, у ході якої висловлювалися, зокрема, побоювання, що збереження тогочасних тенденцій у розвитку науки призведе до подальшого посилення антагонізму між природно-технічним і соціально-економічним знанням, до знищення історично сформованих зв’язків між суміжними сферами науки.

Спроба підвести підсумки цієї дискусії наприкінці 70-х рр. ХХ ст. знову виявилася невдалою. Разом з тим, у межах цієї і подібних дискусій виявляються і нові моменти. Якщо раніше спостерігалося абсолютне домінування статусу природничих наук в ієрархії наукового знання, то в 70-х рр. ХХ ст., коли посилювалися ціннісні тенденції в природознавстві, учені все частіше почали звертатися до гуманітарних наук.

В умовах кризи структури наукового знання посилювалося прагнення вийти на рівень деякої “інтегрованої” культури. Саме в цьому контексті розвивалися уявлення про “третю культуру”, у рамках якої передбачалося використання результатів, отриманих науками, пов’язаними з вивченням способу життя людини. У широкому соціальному контексті ця ідея реалізована в концепції про “третю цивілізацію”, що є нібито альтернативним шляхом розвитку не тільки науки, але і суспільства в цілому.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По суті, йшлося про пошуки шляхів подолання кризових тенденцій у розвитку суспільних відносин і науки зокрема, пов’язаних у значній мірі із загостренням соціально-екологічних суперечностей.

За дослідженнями Л. Г. Мельника [7, с. 17], у фундаментальних розробках основоположників марксизму, представлені спроби в логічному позитивізмі вийти на рівень “уніфікованої науки” процеси Вісник Запорізького національного університету №1(9), 2011 взаємозв’язку наук чітко прослідковувалися, статус інтеграційних тенденцій у науці, поряд з диференціацією знання, постійно зростав. Важливу роль у формуванні єдності наукового методу відігравав так званий Віденський гурток (“ранній” Л. Віттинштейн, Р. Карнап, М. Шпік, О. Нейрит, Ф. Вайцман, Г. Ган та інші). Філософія Віденського гуртка згодом стала відома як “логічний позитивізм”.

Однак тільки на межі 70-80-х рр. ХХ ст., коли цивілізація зіткнулася з вирішенням проблем глобального масштабу, ідея інтеграції знання переходить з переважно теоретико-методологічної сфери в практичну [2, с. 46]. Значною мірою це пов’язано із загостренням світової екологічної ситуації, аналіз якої вимагав посилення інтеграційних тенденцій у науці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Вважаємо за доцільне дослідити взаємозв’язок економіки, в т.ч. бухгалтерського обліку, та екології в ретроспективі та за сучасних умов, а також розкрити та проаналізувати суперечності між зазначеними науками, з метою визначення шляхів їх подолання.

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

У рамках сучасної сукупності наук про природу та суспільство важко знайти сферу знання, яка уникнула б впливу екологічних уявлень, концепцій і теорій, тобто процесу, названого екологізацією науки.

Більшості наук властива тенденція до формування відповідних екологічних підсистем, це зумовлено тим, що принципи діалектичного матеріалізму дозволяють встановити взаємозв’язок між природничонауковим, технологічним і гуманітарним змістом проблеми взаємин людини і середовища її проживання.

З одного боку, екологічні ідеї реалізуються в рамках конкретного знання, а з іншого – асиміляція загальнонаукових уявлень підвищує статус екологічної проблеми в ієрархії сучасного наукового знання.

Таким чином, екологічний підхід набуває загальнонаукового характеру.

Існують внутрішньодисциплінарний, міждисциплінарний і проблемний напрями екологізації науки (рис. 1).

НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НАУК

–  –  –

Рис. 1. Напрями екологізації економіки Внутрішньодисциплінарна екологізація полягає в інтеграції, синтезі уявлень, сформованих певною наукою. Наприклад, економіка в процесі орієнтації на вирішення екологічної проблеми поєднує макро-, мезо- та мікрорівні. Міждисциплінарна екологізація здійснюється на базі двох або більше наук суміжного профілю. Так, економіка і екологія спрямовують свої зусилля для визначення шляхів поєднання зростання ефективності діяльності суб’єкта господарювання та відновлення НПС. Проблемна інтеграція пов’язана з вирішенням певного комплексного соціально-екологічного завдання, виконання якого вимагає взаємозв’язку різних сфер природних, технічних і суспільних наук. Так, проблема ліквідації радіоактивних відходів не може бути вирішена без участі не тільки фізичних і біологічних, але і суспільних наук.

Спочатку екологічна інтеграція знання здійснюється на онтологічному рівні, що значно не впливає на теоретико-методологічний апарат взаємодіючих наук. Однак, вийшовши на гносеологічний рівень, ідея синтезу знання призведе до формування певної універсальної системи. Взаємозв’язок онтологічного та гносеологічного рівнів процесу інтеграції науки здійснюється на соціетальному рівні, у рамках якого виявляється діалектика практичного і теоретичного в пізнанні [2, с. 47].

Усвідомлення екологічних загроз і неминучих екологічних наслідків порушення природного довкілля, що виражається з одного боку, в надмірному і часто ірраціональному споживанні природних ресурсів, а з іншого – виході екосистем за межі їх регенеративної здатності через виникнення надмірної кількості

Економічні науки

відходів, які більше не в змозі абсорбувати, призвело до появи і розвитку концепції стійкого розвитку та нового наукового підходу “екологічна економіка” [8]. У вітчизняній літературі застосовується також термін “екологічно збалансована економіка”, у якій визначальною є гіпотеза про те, що виробництво більше не може розвиватися без урахування законів цілісності природних систем.

Дослідження в напрямі стійкого розвитку зумовлені диспаритетом у володінні та розпорядженні доступними і створеними сучасною цивілізацією колосальними матеріальними та духовними ресурсами, а також наростанням антагонізму між суспільством і НПС. У ній органічно пов’язані соціальний і екологічний аспекти діяльності людини. Стійкий розвиток як особливий тип розвитку світової цивілізації покликаний забезпечити збереження умов проживання людства на Землі та подальшого їх покращення.

Питання стійкого розвитку у своїх працях піднімали О. О. Веклич, Б. М. Данилишин, В. К. Данилко, С. І. Дорогунцов, В. М. Жук, Л. Г. Мельник, П. Г. Олдак, В. М. Трегобчук, А. Д. Урсул, М. К. Шапочка, В. О. Шевчук, В. Я. Шевчук. Це свідчить про формування принципового розуміння необхідності забезпечення досягнення стійкого розвитку, але й досі відсутній механізм його практичної реалізації.

Проблема полягає в економічних механізмах їх подолання. Тому необхідним є вивчення можливості та визначення шляхів реалізації концепції стійкого розвитку через систему бухгалтерського обліку. За В. М. Жуком “… до цього часу бухгалтерською наукою не напрацьовано парадигм та методологій обліку і контролю провадження гармонійного економічного порядку та сталого розвитку цивілізацій, процесів примноження та збереження як фізичного капіталу, так і відновлювальних енергетичних активів в економічній діяльності” [9, с. 160].Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 130.2:572.028; 008; 101.1:316 В.Г. ВОРОПАЄВА Державна льотна академія України, м.Кіровоград ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В статті дається аналіз проблем кризи ідентичності, що народжуються в умовах глобалізації та інформаційного суспільства, причини кризи ідентичності особистості та характерологічні особливості кризи ідентичності в інформаційному суспільстві; відмічається, що сучасна криза ідентичності проявляється у різноманітних формах...»

«Любич А.В. УДК 342.9(477) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІСТ РОЗДІЛ СТОРІНКА Анотація і постановка проблеми. Інша країна очима іноземця нерезидента. 2 Адміністративна та територіальна реформи у Чеській Республіці та Україні. Сучасна децентралізація Регіональний та соціально-економічний розвиток Відносини між різними формами власності та організаційноправовими формами Вплив багатосторонніх домовленостей на двостороннє 10...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра економіко-правових дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВЕ ПРАВО Для напряму Правознавство Автори: Чубенко А.Г., професор кафедри, кандидат юридичних наук, с.н.с.; Андрущенко І.Г., доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент; Удовик М.С., доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент. Затверджено на засіданні кафедри протокол № 2 « 5 » вересня 2013 року КИЇВ–2013 ЗМІСТ 1....»

«УДК 657.1 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСУРСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ Г.В. Нашкерська Львівський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України, halyna.nashkerska@gmail.com Для оцінювання ефективності діяльності підприємства необхідно визначити напрямки використання ресурсів для здійснення та забезпечення виробничих і управлінських функцій. Для цього доцільно здійснити їх ес розподіл за проектами або підрозділами, в яких здійснюється...»

«УДК 330.101.8 Т. І. Решетняк, канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»ОНТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ: НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація. У статті розглядаються проблеми визначення цілей і логіки здійснення онтологічного аналізу як наукового методу в економічних дослідженнях; співставлено зміст різних підходів до з’ясування мети й завдань онтологічного аналізу в різних дисциплінах; запропоновано класифікацію онтологій за критерієм...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри економіки Н. М. Бондар Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № 4 від 03.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Бондар Н. М. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни “Теорія економічних ризиків” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 36 с. Методична...»

«ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО “ВІСНИКА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ “ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ” Вимоги щодо підготовки рукописів статей для публікації у “Віснику Чернігівського державного технологічного університету” (далі Вісник ЧДТУ) (внесено до Переліку наукових фахових видань ВАК України, затвердженого постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2, бюлетень ВАК України № 4, 2010), розроблені з урахуванням...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Донецького державного університету управління ТОМ ХІІ Серія „Технічні науки: управління проектами та програмами” Випуск 176 „Проектно-орієнтована діяльність соціально-економічних систем: сучасний погляд” Донецьк 20 Серія «Технічні науки: управління проектами та програмами»   ББК У050 П Проектно-орієнтована діяльність соціально-економічних систем: сучасний погляд: зб. наук. праць ДонДУУ. –Донецьк: ДонДУУ, 2011. – Т.11....»

«УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 336:228.32 О.В. Акіншина Національний університет “Львівська політехніка”, Л.І. Третьякова Львівський інститут менеджменту МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ © Акіншина О.В., Третьякова Л.І., 2013 Досліджено основні ознаки глобалізації економіки, методи та схеми міжнародного податкового планування. Наведено класифікацію та дано характеристику методів трансфертного ціноутворення. Розглянуто інструменти міжнародного...»

«УДК 316. 334.23 Сірий Є.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, доктор соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТАХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ТА СУБ`ЄКТИВНО-ЦІННІСНИХ НАСЛІДКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД В статті відображено реальний стан та дано відповідну оцінку розвитку малого підприємництва як елемента ринково-підприємницької системи в Україні, через призму розгляду впливу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»