WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТРИВЕКТОРНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ НАЦІЇ Анотація У статті розглянуті тенденції демографічного розвитку українського суспільства, ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 338.45:6

Гарбаж Йосип Львович,

член Львівського крайового товариства “Рідна школа”,

генеральний директор науково-впроваджувальної фірми “Нова генерація”;

Яворський Михайло Степанович,

кандидат технічних наук, директор Львівського державного

центру науково-технічної і економічної інформації;

Левицька Ольга Олександрівна,

старший викладач кафедри менеджменту організацій

Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТРИВЕКТОРНОЇ СИСТЕМИ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ НАЦІЇ

Анотація У статті розглянуті тенденції демографічного розвитку українського суспільства, проаналізовані медико-соціальні показники та основні фактори, що визначають рівень здоров’я нації. У даному контексті запропонована концепція превентивної тривекторної системи охорони здоров'я для вирішення проблем депопуляції, збереження трудового потенціалу населення, покращення стану індивідуального та громадського здоров’я.

Ключові слова: демографічна криза, превентивна система охорони здоров'я, тривекторний підхід, страхування здоров'я.

Аннотация В статьи рассмотрены тенденции демографического развития украинского общества, проанализированы медико-социальные показатели и основные факторы, которые определяют уровень здоровья нации. В данном контексте предложена концепция превентивной тривекторной системы здравоохранения для решения проблем депопуляции, сохранения трудового потенциала населения, улучшения состояния индивидуального и общественного здоровья.

Ключевые слова: демографический кризис, превентивная система здравоохранения, тривекторный подход, страхование здоровья.

Annotation In the current article, trends of demographic development of Ukrainian society have been considered; medical and social indicators as well as the main factors determining the population health level have been analyzed. In this context the concept of preventive three-vector health care system has been proposed with the view of solving the problems of depopulation, saving the human resource potential, strengthening the state of individual and public health.

Key words: demographic crisis, preventive health care system, three-vector approach, health insurance.

Постановка проблеми. У розвинутих країнах світу рівень здоров'я нації є одним із найважливіших критеріїв оцінки роботи владних структур на всіх рівнях управління з усіма відповідними наслідками. Оцінка сьогоднішньої ситуації зі здоров'ям української народу є однозначною – це демографічна криза. Якщо негативні процеси триватимуть і далі, то Україна перетне межу незворотності руйнації трудоресурсного потенціалу. Крім того, індикаторами важкої демографічної ситуації у країні є криза у сфері соціально-медичного обслуговування, а також економічні проблеми. Більшість вітчизняних науковців вважає, що сучасна наука, не кажучи вже про медицину, виявилася неготовою запропонувати ефективні заходи з подолання демографічної кризи, у зв’язку з чим медико-демографічна ситуація і надалі залишатиметься вкрай складною, а дані питання – особливо актуальними.

Аналіз останніх досліджень. Останнім часом розгорнулась плідна робота з вивчення механізмів державного управління медичною сферою та вироблення практичних рекомендацій щодо державної політики у системі охорони здо р о в До с ’я. лідників у цій галузі в Укр а поки що небагато, але чітко їні простежується тенденція підвищення інтересу до проблем державноуправлінських рішень в охороні здоров’я таких вітчизняних учених, як В.М. Лехан, І.М. Солоненко, Я.Ф. Радиш, Ю.О. Гайдаєв, В.М. Рудий, Л.І. Жаліло, В.Ф. Москаленко, М.І. Білинська, Т.М. Камінська, З.С. Гладун та ін. Важливість даної проблеми зумовлює потребу подальших наукових досліджень.

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз сучасної медикодемографічної ситуації в Україні та обґрунтування доцільності формування якісно нової національної системи охорони, зміцнення і відновлення здоров'я, що базується на превентивних засадах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Складна ситуація останніх років пов’язана передусім із зменшенням чисельності населення (“вимиранням нації”) щорічно на 200-400 тис. осіб [4], погіршенням стану здоров'я (рівні захворюваності, смертності та інвалідності населення свідчать про загрозу національній безпеці держави), зменшенням тривалості якісного життя.

Досить великою є частка осіб пенсійного віку, у зв’язку з чим працездатне населення відчуває все більше соціальне навантаження. Сучасний рівень народжуваності, незважаючи на позитивну динаміку останніх років, – один із найнижчих за весь період післявоєнної історії: якщо у 1990 р. вона становила 12,6 на 1000 населення, то в 2008 р. – 11,0 при зростанні як загального коефіцієнта смертності (з 12,1 у 1990 р. до 16,3 у 2008 р.), так і показників материнської, дитячої смертності та осіб працездатного віку [4]. Згідно з міжнародними рекомендаціями рівень смертності немовлят не повинен перевищувати 10,0 на 1000 народжених живими, а фактично становив: 10,1 (2005 р.) і 10,4 (2008 р.) [4; 5].

Рівень відтворення населення в Україні дорівнює половині необхідного для простого заміщення поколінь рівня. Очікувана тривалість життя при народженні як глобальний показник оцінки здоров'я в Європі становить в середньому 75 років [1, с. 5], а в Україні за даними Державного комітету статистики – всього 68 [4].

Суттєво підвищився рівень загальної захворюваності в Україні: з 62335 випадків на 100 тисяч населення у 1990 році до 70461 у 2008. У структурі захворюваності за основними класами хвороб у 2008 році переважали хвороби:

органів дихання (29595,5 випадків на 100 тисяч населення або 42,1%), системи кровообігу (5363,6 випадків або 7,6%), травми та отруєння (4899,8 випадків або 7,0%), шкіри і підшкірної клітковини (4136,6 випадків або 5,9%) [3]. Існує стійка тенденція до збільшення соціально небезпечної захворюваності, зокрема на ВІЛ/СНІД, злоякісні новоутворення і туберкульоз. Зростає також смертність від даних хвороб, і, як наслідок, загострюються процеси депопуляції.

Структури, відповідальної за такий стан справ в державі, немає.

Міністерство охорони здоров'я не може бути відповідальним, бо є в основному тільки відомством із надання медичної допомоги. Навіть при найкращій організації своєї діяльності воно не може вирішити проблему рівня здоров'я і тривалості життя. Система медичної допомоги – це лише підсистема охорони здоров'я (лікувальна компонента), ефективність якої становить 8% (структура інших факторів, які визначають стан здоров’я населення, відповідно до загальноприйнятої моделі М. Лалонда [6, с. 16; 8], виглядає наступним чином:

екологія – 21%, спадковість – 20%, спосіб життя – 51%). Отже, рівень здоров'я і тривалість життя є не медичною, а комплексною соціальною проблемою.

Варто зауважити, що практично усі системи охорони здоров'я в світі, у тому числі в Україні, головним чином орієнтовані на подолання хвороб, що виникли, тобто на відновлення здоров'я. Це тактика боротьби з наслідками. А формування, охорона і зміцнення здоров'я – це запобігання хворобам, і тут, на жаль, системної діяльності не ведеться.

Конкретизація основних конституційних положень, що стосуються правового регулювання охорони здоров’я та її реформування, знайшла відображення у низці законодавчих і нормативних актів. Більше того, за останні декілька років було розроблено чимало програмних документів у сфері охорони здоров’я населення, а саме: Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України (2000 р.); Стратегічну програму “Україна: поступ у ХХІ ст.” і “Стратегія подолання бідності” (2001 р.); Міжгалузеву комплексну програму “Здоров’я нації на 2002-2011 рр.” (2002 р.); Стратегічний документ “Універсал національної єдності” (2006 р.), який включає необхідність підвищення ефективності заходів із збереження і покращення здоров’я нації; Національний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року (2007 р.), мета якого – покращення ресурсного забезпечення галузі; Концепцію розвитку медичної освіти в Україні на період до 2010 року (2008 р.) тощо.

Більшість із зазначених документів є різновекторними і пропонують реформування існуючої неефективної системи охорони здоров’я, а не створення принципово нової, що гальмує системні зрушення у даній галузі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Однією з причин невиконання статті 49 Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров'я та цільових державних програм, що привело до глибокої демографічної кризи, можна вважати наявність концептуальної проблеми (а через це і відсутність єдиної стратегії розвитку) в системі охорони здоров'я. Зокрема, офіційне поняття “охорона здоров'я” ототожнюється з медичною допомогою, а чіткого визначення поняття “система охорони здоров'я” та концепції збереження генофонду нації взагалі немає. Саме тому продовжує діяти витратно-розподільчий принцип використання бюджетних коштів, а існуюча система медичної допомоги, сформована в умовах планової економіки, не може пристосуватися до ринкових умов.

Виникла двозначна ситуація: з одного боку, слід зберегти позитивний потенціал системи медичної допомоги, сформованої в часи планової економіки, котрий руйнують ринкові умови, а з іншого боку – необхідно формувати принципово нову превентивну систему охорони здоров'я, яка б вихову в ала відповідальну за своє здоров'я людину.

Крім несформованої превентивної системи, важливою причиною сьогоднішньої ситуації, коли профілактика захворювань лише декларується, є також наявність концептуальних і деонтологічних (морально-етичних) проблем у становленні валеології як науки. Без закону “Про біоетику, ноосферну та валеологічну діяльність” неможливо сформувати ефективну систему безперервної валеологічної освіти та виховання. Без підготовлених кадрів (педагогів-валеологів і лікаріввалеологів) та без відповідної інфраструктури валеологічна діяльність неможлива.

Отже, розробка парадигми, концепції і стратегії виходу України з демографічної кризи повинна здійснюватися шляхом системного аналізу причин депопуляції, розробки та реалізації інноваційного соціального проекту, який повинен передбачати формування якісно нової, ефективної системи охорони здоров’я (а не реформування старої) і ґрунтуватися на:

альтернативному визначенні поняття “система охорони здоров’я”;

на новій редакції статті 49 Конституції України та законах “Про біоетику, ноосферну та валеологічну діяльність”, “Про паспортизацію (сертифікацію) здоров’я”, “Про страхування здоров’я” [7].

Сьогодні стає о евидним, що ні капіталізм, ні ко м ч унізм не здатні забезпечити необхідних умов для високої якості життя. Обидва шляхи – диктатура ідеології і диктатура грошей – ведуть до деградації людства.

Необхідний третій шлях – шлях гуманізації суспільства. Поки в Україні триває стихійний процес пристосування системи так званого безоплатного медичного обслуговування до ринкових умов господарювання, необхідно створювати принципово нову превентивну систему – систему охорони, зміцнення і відновлення здоров'я (тривекторний підхід), яка ґрунтується на високоморальних засадах та обов'язках особистості, а також передбачає розгортання природоохоронної (ноосферної) і валеологічної діяльності.

Під національною системою охорони, зміцнення і відновлення здоров'я (ОЗВЗ) ми пропонуємо розуміти історично обумовлену і створену народом систему цінностей, ідеалів, традицій та обрядів, котра має за мету відтворення і прогресивний розвиток популяції, та обумовлену об'єктивними (природними, генетичними, економічними і соціально-побутовими) факторами системну діяльність на державному, громадському та особистому рівнях, спрямовану на:

1) запобігання захворювань і нещасних випадків; 2) забезпечення нормального фізичного, психічного і духовного розвитку людини; 3) надання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги і реабілітації. Отже, з вищенаведеного випливає, що МОЗ України, аби взяти на себе всю повноту відповідальності за кінцевий результат своєї діяльності (рівень здоров'я і тривалість життя людей), повинно стати Міністерством охорони, зміцнення і відновлення здоров'я.

З метою збереження генофонду нації, її трудового та оборонного потенціалу колективом українських вчених (із залученням медичних фахівців, спеціалістів у сфері валеології і фізичного розвитку, а також громадськості) був розроблений варіант Концепції тривекторної системи охорони здоров'я та проект “Формування превентивної системи охорони здоров’я”, підготовлений спеціально створеними структурами (науково-впроваджувальна фірма “Нова генерація”, консорціум “Львіввалеополіс”, проблемна комісія “Санологія та валеологія” МОЗ та АМН України) [7].

Зазначені документи відповідають законодавчо обраному стратегічному пріоритетному напряму інноваційної діяльності в Україні на 2003-2013 роки, а саме: “Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища”. Крім того, Концепція превентивної системи охорони здоров'я ґрунтується на положеннях Конвенції ООН “Про права дитини”, Конституції та законодавстві України з питань охорони природи, життя і здоров'я людини, соціального становлення і всебічного розвитку молоді.

Отже, згідно з пропонованою Концепцією українська національна система ОЗВЗ повинна бути тривекторною на усіх організаційних рівнях (табл. 1).

Таблиця 1 Завдання тривекторної системи охорони, зміцнення і відновлення здоров'я

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я – ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я –

екологічний вектор валеологічний вектор медичний вектор

1. Моніторинг довкілля, 1. Моніторинг (паспортиза- 1. Швидка медична допомога та екологічна освіта і вихо- ція) здоров’я і фізичної під- спеціальні рятувальні служби.

вання, тобто формування готовки населення та відпо- 2. Поліклінічна допомога та статакого навколишнього се- відне стимулювання здоро- ціонарне лікування.

редовища, яке сприяє по- вого способу життя і фізич- 3. Фармація та медичне обладнання.

кращенню здоров'я. ного самовдосконалення. 4. Санаторно-курортне лікування.

2. Епідеміологічне благо- 2. Неперервна валеологічна 5. Індивідуальні програми реабіліполуччя населення, вете- освіта і виховання. тації дітей-інвалідів.

6. Профілактична медицина:

ринарна медицина. 3. Фізкультурно-оздоровча

3. Безпека життєдіяльності робота в поєднанні з фізич- - вакцинація і раннє виявлення в праці, транспорті, на ним вихованням. патології;

воді, в побуті, у над- 4. Рекреаційна діяльність, - санітарно-гігієнічна освіта і вихозвичайних ситуаціях. активно-руховий туризм. вання, долікарська взаємодопомога;Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор», Ізмаїл 2012 К.е.н. Сорока Л. М. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна УДОСКОНАЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В умовах трансформації економіки України гостро постала проблема нестачі інвестиційних ресурсів для розширення та відтворення основних засобів і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Матеріали IХ Міжнародної науковопрактичної конференції листопада 2010 року Київ – 2010 УДК – 330.34 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали IХ Міжнародної науковопрактичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010....»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ НАКАЗ від 6 червня 1997 року N 39 Про затвердження Норм обслуговування та нормативів чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.95 N 197 Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві наказую: 1. Затвердити Норми обслуговування та...»

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Гафарова Каріне Едемівна, старший викладач кафедри міжнародної економіки Великоданенко Юлія Олександрівна, студент 331.101.262 ПОКАЗНИКИ ОЦIНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦIАЛУ В сучасному світі головною умовою прогресу будь-якого суспільства є розвиток людського потенціалу, без якого неможливі жодні зміни у житті та діяльності, як однієї країни так і всіх країн світу. В останні роки загальною думкою стало те, що ефективність розвитку економічно...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 3 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2005 (На заміну ДК 003-95) Чинний від 01.04.2006 р. ПЕРЕДМОВА 1. Розроблено Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України за участю Інституту української мови НАН України та Науково-дослідного інституту...»

«ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 14 25 А. Б. Фляшнікова, канд. соц. наук, УДК 364.662 (477) старший викладач кафедри політології та соціології, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ОСОБЛИВОСТІ БІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ У статті проаналізовано негативні тенденції, що склалися в економіці України з часів набуття нею незалежності. Висвітлено найзначиміші причини поширення бідності в Україні. На основі соціологічних і статистичних даних розглянуто масштаби бідності....»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.025.12:338.124.4 (477) Т. В. Міхєєнко, ст. викладач ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ Анотація. У статті досліджується структура інституціонального середовища державного регулювання економіки регіонів; розглянуто чинники, що впливають на формування державної регіональної економічної політики, проблеми та напрямки інституціональної трансформації економічних відносин держави та...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра економічного аналізу і аудиту ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Практикум для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами напрямів підготовки 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030601 „Менеджмент” ІІ том МИКОЛАЇВ http://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_01_01.html УДК 65.011.47 : 005 ББК 65.053 О 64...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ МУЛЯРЧУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА УДК 658.5:338.24 АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВОПОБУТОВОГО СЕРВІСУ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«УДК 339:334.758 Світовий ринок злиттів і поглинань: економічний вимір та специфіка регулювання ОКСАНА ДАВИДОВИЧ* АНОТАЦІЯ. У статті проведено комплексний аналіз світового ринку злиттів і поглинань (М&А), охарактеризовано його еволюційні етапи, досліджено тенденції та особливості розвитку на різних етапах. Автор визначила мотиви здійснення злиттів і поглинань, їх вплив на економіку та зробила спробу виявити основні причини неудач. Проаналізовано специфіку регулювання злиттів у країнах ЄС та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»