WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на овочевому ринку в структурі кластерних формувань Т.О. АРТЮХ, аспірант* Національний університет біоресурсів і природокористування ...»

аналіз основних конкурентів - поточна стратегія, поточна діяльність, включаючи

аналіз частки ринку; сильні й слабкі їх сторони; прогнозування майбутніх дій;

ефективність інформаційно-рекламної та збутової діяльності; тенденції розвитку

макросередовища, непідконтрольного підприємству.

Одержана в результаті таких досліджень інформація про обсяги виробництва;

співвідношення попиту і пропозиції; рівень і динаміка цін, відсоткових ставок і

прибутку; темпи інфляції; рівень зайнятості; товарні запаси; конкуренти; товаризамінники, прогноз розвитку ринку та інші показники дають змогу оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації і вживати заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції.

При проведенні маркетингових досліджень можна використовувати різні джерела інформації — законодавчі акти, постанови уряду, дані органів державної статистики, міністерств і відомств, періодичні видання, книги, публікації тощо. Нині найпростіші й найдоступніші в реалізації маркетингові системи побудовані на дослідженнях внутрішньої звітності. Наприклад, у підприємстві можна нагромаджувати статистичні дані за обсягами виробництва та реалізації продукції за різні періоди і за сегментами ринку. Однак спрощення звітності останніми роками призвело до того, що в більшості підприємств відсутні дані про реалізацію продукції за каналами збуту. Тим часом, дійовий маркетинг є продовженням розвитку ефективної системи обліку, планування й аналізу господарської діяльності та на цій основі підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції.

* Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на овочевому ринку в структурі кластерних формувань Т.О. АРТЮХ, аспірант* Національний університет біоресурсів і природокористування України Як показав аналіз стану ринку овочевої продукції, виробникам овочів потрібно зосереджувати більше зусиль для успішного функціонування на даному ринку.

Об’єктивною необхідністю є пошук нових альтернативних напрямів розвитку. На нашу думку, одним із шляхів вдалого функціонування підприємств овочевої галузі є використання можливостей кластерних об’єднань.

Мета статті — дослідити маркетингове забезпечення діяльності підприємств — виробників овочевої продукції завдяки кластерним формуванням.

Теоретичні й методологічні основи кластеризації закладені публікаціями як вітчизняних дослідників — Л. Другопольський, Б. Одягайло, С. Соколенко, С. Кравченко, О. Скидан1, а також зарубіжних учених, серед яких — М. Фрідмен (Mіlton Frіedman), М. Портер (Mіchael E. Porter) та інших, в яких мова йде про те, * Науковий керівник — О.Д.Гудзинський, доктор економічних наук, професор.

Другопольський Л.Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ // Економічний часопис XXI. — 2003. - №2. — С.38-54; Одягайло Б.М. Передумови кластеризації української економіки та підвищення її конкурентоспроможності / Генеза та глобалізація на адаптивність економічної системи (інституційний підхід): Моногр. — Львів: “Магнолія плюс”, 2006. — С.342Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. — К.: Логос, 2004. — С.5-11; Кравченко С.А. Кластерна адаптивність сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. — 2007. - №7. — С.30-37; Скидан О.В. Формування кластерної моделі АПК регіону // Агроінком. — 2005. — №1-2. — С.79-81.

Економіка АПК, 2009, №3

що економічний ріст має винятково точковий характер, і в будь-яких економічно розвинутих країнах зони росту співіснують із зонами депресії або, у найкращому разі, нульового росту.

Також кластерний підхід до вивчення економічних процесів формування конкурентоспроможності застосовується й у ряді інших теорій. Е. Лімер розглядав кластери з високим рівнем експорту при аналізі торгівлі на національному рівні.

Французькі вчені І. Толенадо та Д. Сольє використали поняття "філери" для опису груп технологічних секторів. Формування філерів обґрунтовувалося залежністю одного сектора від іншого за технологічним рівнем. Таким чином, філери являють собою вузьку інтерпретацію кластера, тому що ґрунтуються на одному із критеріїв виникнення кластера — на необхідності створення технологічних зв'язків між галузями й секторами економіки для реалізації їхніх потенційних переваг. Кластерний підхід також використовується в розробках шведських теоретиків. Їхня кластерна теорія в основному формується на структурі національної економіки, а точніше — на вивченні взаємозв'язків великих шведських багатонаціональних корпорацій. Сучасні теорії розвитку конкурентоспроможності на основі кластерів розроблені В. Фельдманом. Переваги даної теорії полягають у тому, що вони засновані на великих емпіричних дослідженнях диверсифікацій них форм у різних країнах1.

М. Портер у книзі "Конкуренція"2 дає п’ять визначень кластера:

1. Сконцентрована за географічною ознакою група взаємозалежних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг підприємств у родинних галузях, а також пов'язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств із стандартизації, торговельних об'єднань) у певних галузях, що конкурують, але при цьому ведуть спільну роботу.

2. Група взаємозалежних компаній, що географічно є сусідами, і пов'язаних з ними організацій, що діють у певній сфері, які характеризуються спільністю діяльності й взаємодоповнюючих один одного.

3. Система взаємозалежних підприємств та організацій, цінність якої як єдиного цілого перевищує суму складових частин.

4. Комбінація конкуренції й кооперації компаній (на географічно певній території).

5. Система взаємозалежних підприємств та інститутів, що у цілому більше, ніж проста сума її частин. Кластери відіграють важливу роль у конкурентній боротьбі й це приводить до підвищення продуктивності кампаній, ефективності урядів, університетів та інших інститутів в економіці.

Аналіз визначень "кластера", сформульованих авторами країн СНД (насамперед, Росії, України й Казахстану), які будуються, в основному, на теорії М. Портера, змушує зробити наступний висновок: однозначності й визначеності по цьому питанню немає. Їх поєднують тільки дві загальних умови: географічно компактне розташування й спеціалізація. Серед них можна виявити три широких групи визначень бізнес-кластерів, кожна з яких підкреслює основну рису їх функціонування:

регіонально обмежені форми економічної активності усередині родинних секторів, звичайно прив'язані до тих або інших наукових установ (НДІ, університети тощо);

вертикальні виробничі ланцги; вузькі сектори, в яких суміжні етапи виробничого процесу утворять ядро кластера (наприклад, ланцюжок "постачальник — виробник — збутовик — клієнт"). У цю ж категорію попадають мережі, що формуються навколо головних підприємств;

Feldman E.E. Souses of International Comparative Advantage: Theory and Evidence/ Cambridge, MIT Press, 1984.

Портер М. Конкуренция; пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 608 с.

Економіка АПК, 2009, №3 145 галузі промисловості, які знаходяться на високому рівні агрегації (наприклад, "хімічний кластер") або сукупності секторів на ще вищому рівні агрегації (наприклад, "агропромисловий кластер").

Із цього погляду кластерами можна вважати як будь-яку спеціалізовану територію, так і будь-яку вертикально-інтегровану компанію в союзі із взаємодіючими з нею регіональними інститутами, що в корені не вірно. Узагальнюючи визначення М. Портера, ЮНІДО та ряду вітчизняних дослідників, пропонуємо таке трактування: „кластер — це сконцентрована за географічною ознакою група конкуруючих компаній, які виробляють диференційований продукт, але ведуть загальну стратегію за межами даного регіону, для чого використовують спільну інфраструктуру”.

Аграрні кластери, як показала світова практика, є найбільш ефективною формою організації сільськогосподарського виробництва. Наприклад, у Данії агропромисловий комплекс за обсягами виробництва перевищує всі разом узяті інші сектори економіки і є ключовим із позицій споживчого ринку й інвестиційного потенціалу. Особливу роль у ньому відіграє молочний сектор, що включає власне тваринництво, сервіс, дослідницькі центри та постачальників технологій і устаткування. Датська Рада по розвитку бізнесу, що координує програми кластеризації, ініціювала ряд розробок у цій галузі, підключивши державні ресурси Міністерства бізнесу й промисловості, Міністерства наукових досліджень, Міністерства освіти та Міністерства праці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При цьому одним із основних факторів інтеграції для аграрних підприємств виступає саме спільний маркетинг, який можна охарактеризувати як колективну діяльність, що просуває продукцію або послуги кластера за кордоном, або на місцевому ринку. Майже всі кластери організують або беруть участь у спільних торгових місіях чи торгових виставках і розробляють деякі види галузевих брошур та матеріали у засобах масової інформації. Багато кластерів також шукають безоплатні засоби підтримки (від національних і міжнародних донорів до місцевого уряду) для розробки стратегії експортної та міжнародної торгівлі у галузях.

В Україні поки що відсутні приклади аграрних кластерів, що стабільно функціонують. Тому як спільний маркетинг у кластерному формуванні можна навести житомирський кластер з каменеобробки за підтримки проекту “Розвиток приватного сектору", що фінансується Міністерством міжнародного розвитку Великобританії, який створив спільний веб-сайт, що слугує засобом популяризації ресурсів і розповсюдженням внутрішніх знань. Веб-сайт представляє майже всі види каменю, що видобуваються в Україні, компанії кластера та їхні продукти, надає інформацію із термінології, що використовується в галузі, та дає можливість розрахувати приблизну ціну замовлення, беручи до уваги різноманітні види каменю, розміри, первинну й кінцеву обробку.

Проте вже є зародки аграрних кластерів, де інтеграційні процеси були ініційовані спільним пошуком зовнішніх ринків збуту. Так, стрімке зростання експорту кавунів з 2004 року зумовлено виключно кооперацією кількох фермерів із Херсонської області, які створили кооператив і спільними зусиллями розробили зовнішній збутовий канал. Вже у 2008 році стало відомо, що фермери Херсонщини починають новий проект - експорт у країни Європейського Союзу екологічно чистих безкісточкових кавунів.

Водночас важливо розуміти, що кластеризація дає змогу виробникам овочів не тільки спільно просувати свою продукцію, а й формувати ефективну систему маркетингового забезпечення діяльності кожного підприємства (рис.).

Говорячи про кваліфіковані кадрові ресурси, першочерговим вважаємо саме досвід роботи на овочевому ринку.

Не менш важливим є те, що виключно за наявності кластера можуть бути сформовані маркетингові структури, створювані для реалізації функцій маркетингового забезпечення діяльності підприємств на ринку овочів на принципах аутсоЕкономіка АПК, 2009, №3 рсингу. Такий підхід дасть можливість дрібним господарствам уникнути такої проблеми, як зростання умовно-постійних витрат відносно економічного потенціалу підприємства.

Підвищення ефективності маркетингового забезпечення діяльності підприємств на ринку овочів у результаті їх інтеграції у кластери Формування необхідної кількості досвідчених Формування ефективної маркетингової інфраструктури фахівців з маркетингу овочів

–  –  –

Напрями підвищення ефективності маркетингового забезпечення діяльності підприємств на ринку овочів у результаті їх інтеграції у кластери Спільне формування комплексу маркетингу позначиться на ефективності їх діяльності. Розглянемо це детальніше.

Спільне визначення обсягу та асортименту продукції, яке передбачає такі аспекти:

а) формування асортименту продукції. Так, спільна збутова діяльність кластера дає змогу точніше прогнозувати попит на різні види продукції, а отже, чітко формувати асортимент з урахуванням усіх ринкових тенденцій;

б) спільне планування обсягів продукції. Як показала практика, однією з ключових проблем ефективного просування овочевої продукції є неможливість виробника забезпечити покупцеві чітко визначені обсяги продукції стабільної якості. У кластері невеликі виробники овочів вже не стільки конкуруватимуть, скільки співпрацюватимуть. Так, одне невелике підприємство не може задовольнити потреб незначної регіональної роздрібної продуктової мережі, а кілька партнерських підприємств цілком можуть укладати такі контракти і бути для роздробу прогнозованими та ефективними партнерами;

в) якість продукції. Кооперування виробників дає можливість значно поліпшити якість продукції за рахунок спільного формування необхідних потужностей для її доробки й правильного зберігання.

Вважаємо необхідним наголосити, що поліпшення якості продукції нині для вітчизняних підприємств є ключовим завданням утримання їх конкурентоспроможності навіть на внутрішньому ринку.

Як показало проведене нами маркетингове дослідження1, переважна більшість споживачів (98%) уже сьогодні готова платити вище базарної ціни за овочі, передусім гарантованої якості й ті, які відсортовані та відкалібровані — 78%.

При цьому у більшості своїй вони хотіли б, щоб ціна не перевищувала базарну більше ніж на 5-15% (табл.).

Усне опитування 245 покупців у супермаркетах м.Києва. Вибірка не репрезентативна, однак відображає основні тенденції.

–  –  –

Необхідно відзначити той факт, що коли вартість упакованої овочевої продукції супермаркету не перевищуватиме ринкову більше ніж на 25%, то за неї готові платити 90% опитаних — що ще раз свідчить про важливість упакування для відвідувачів супермаркетів. Однак споживачі готові платити більше за овочі гарантованої якості, а вже потім за їх упакування, сортування та калібрування. Безперечно, в окремих випадках (як-то економічна криза, споживачі з низьким рівнем доходів) на перше місце при купуванні овочів виходить низька ціна, однак важливо враховувати, що у кожного виду овочів в Україні існують “іноземні конкуренти”, які часто при тій же ціні є доробленими та високої якості.

За таких умов роль кластера зростає і, що найважливіше, суттєво підвищуться ефективність витрат на спільне просування продукції. Адже кожне підпримство цілеспрямовано просуває не власний продукт, а свій кластер, позитивне ставлення до якого автоматично поширюється на усіх виробників. Також вважамо, що спільна маркетингова діяльність формує синергетичний маркетинговий ефект.

Доведено, що кластеризація створює значно більше напрямів підвищення ефективності маркетингового забезпечення діяльності підприємств на ринку овочів у результаті їх інтеграції у кластери, ніж просто спільне формування збутових каналів.

***

–  –  – 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації до виконання контрольної роботи здисципліни “аналіз інвестиційних Проектів” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри банківської та страхової справи Н. І. Чередніченко Затверджено на засіданні кафедри банківської та страхової справи (протокол № 11 від 18.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом чередніченко н. і. Методичні рекомендації до...»

«Шляхи розвитку української науки ЗМІСТ Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень. 3 Міжнародне співробітництво Наука – виробництву Наукові конференції, наради та інші організаційні заходи Наукова діяльність у ВНЗ Оцінки ефективності науки в Україні Перспективні напрями наукових досліджень Проблеми стратегії розвитку України Наука і влада Суспільні виклики і потреби Українська наука і проблеми формування інформаційного суспільства. 88 Міжнародний досвід Формування та...»

«УДК 330.1 А. В. Терентьєва, асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Досліджено сутність термінів «діяльність», «антикризова діяльність», види діяльності». Визначено окремі аспекти проблеми управління антикризовою діяльністю підприємства. Ключові слова. Діяльність, антикризова діяльність, антикризове управління, види діяльності підприємства. Вступ. Об’єктивна необхідність здійснення ефективної...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Д. О. ЧЕРНІКОВ МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338:35+339.923.061.1(477) Ч-49 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автор: Черніков Д. О. За редакцією к. е. н., с. н. с., заслуженого економіста України Я. А. Жаліла Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки...»

«УДК: 35.07:330.341.1 Ольшанська О.В., канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри регіональної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ АНОТАЦІЯ У статті проаналізовано сучасні проблеми регіоналізації економіки України в умовах становлення інформаційно-інноваційного технологічного укладу. Розглянуто сутність основних понять адміністративно-територіального...»

«УДК 336.717. Антонов С.М., канд. техн. наук голова Ради Асоціації Українські Фондові Торговці, Шишков С.Є. здобувач Інституту економіки та прогнозування НАН України ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Проаналізовано світовий досвід ціноутворення на фондових біржах, виявлено прогалини у вітчизняній нормативно-правовій базі, на цій основі віднайдено шляхи визначення ринкової вартості цінних паперів на фондових біржах України. Однією з...»

«Видавець: Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Postfach 5180 65726 Eschborn T +49 61 96 79-0 F +49 61 96 79-11 E info@giz.de I www.giz.de Контакти: Мартіна Гаеблер, GIZ Martina.Gaebler@giz.de Юлія Огаренко, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Ogarenko@ier.kiev.ua Автори: Розділи: 1 3.4; 4.1; Додатки: Наталія Сисенко, ІЕД, Україна Сергій Кандул, ІЕД, Україна Мартіна Гаеблер, GIZ, Німеччина Розділи: 3.5; 4.2: Хорст Ференбах, Сузанне...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Сумський державний університет Присвячується 75-річчю доктора економічних наук, професора О.Ф. Балацького ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Збірник тез доповідей Дванадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 18–19 квітня 2012 року) Суми Сумський державний університет УДК 502.13(063) ББК 65.9(4Укр)28ло Е 45 Рецензенти: С. М. Козьменко доктор економічних наук, професор Державного вищого навчального закладу...»

«МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Київ 200 ББК 67.9(4УКР)307 П6 Видання здійснено за сприяння програми МАТРА в рамках українсько-нідерландського проекту “Впровадження Цивільного кодексу в Україні” Колектив авторів: Горбунова Л.М. заступник Міністра юстиції, кандидат юридичних наук; Б огачов С.В. начальник Управління координації правової роботи та правової освіти; І в а н ч у к І.Ф. заступник начальника Управління координації правової роботи та...»

«12. Аналітична інформація щодо реалізації державної політики у сфері банкрутства Державним департаментом з питань банкрутства [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного департаменту з питань банкрутства. –– Режим доступу : http://sdb.gov.ua/control/;jsessionid=498636CFF616A410C20D3410574B82EF.13. Мінекономіки: ера банкрутства минає [Електронний ресурс] / Офіційний сайт «Економічна правда». — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/4b83fa1e5f69b/. 14. Регресивне банкрутство...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»