WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Розділ 1. Нормативно-правові акти. Державне регулювання у сфері управління відходами Гуменный В. Применение термина «опасные отходы» к промасленному песку и ветоши / В. Гуменный // ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua

Тематична виставка

"Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації"

(надходження II півріччя 2013)

Розділ 1. Нормативно-правові акти. Державне регулювання у сфері управління

відходами

Гуменный В. Применение термина «опасные отходы» к промасленному песку и ветоши / В. Гуменный //

Экология предприятия. – 2013. – № 6. – С. 70-75.

Р/589

Зам. директора – главный химик ООО « Российско-украинское научно-производственное предприятие Агринол», канд.

хим. наук поделил ся своими соображениями о некоторых пробл емах реформирования и совершенствования нормативной базы обращения с отходами в Украине.

Р 345318 Формування та реалізація національної екологічної політики України [Текст] : монографія / [Веклич О. О., Волошин С. М., Жарова Л. В. та ін.] ; за наук. ред. С. О. Лизуна. - Суми: Університетська книга, 2012. – 336 с.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та організаційно-управлінські підходи і практичні заходи щодо реалізації екологічної полі тики України. Обґрунтовано необхідність створення моделі держав ної екологічної політики України та її регіонів, що відповідає сучасним вимогам до екологічної безпеки розвитку й враховує міжнародні, макроекономічні, фінансові, податкові та інші важелі соціально-економічного зростання.

Яреськовська І. Поводження з відходами упаковки. Нормативно-правове регулювання / І. Яреськовська // Экология предприятия. – 2013. – № 5. – С. 56-63.

Р/589 Проблема поводження з відходами упаковки та їх утилізації є однією з найактуальніших проблем розвитку пакувальної індустрії і стосується всіх держ авних, муніципальних та громадських струк тур краї ни. Щороку Україна втрачає значні обсяги вторсировини у вигляді відходів паперу, картону, скла, полімерів.

Розділ 2. Загальні питання Р 345461 Беляев, Николай Николаевич.

Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения [Текст] : [монография] / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная. - Д.: [Нова ідеологія], 2012. – 112 с.

В монографии рассматривается построение новых многомерных CFD моделей транспорта загрязнителя в вертикальных отстойниках. Расчет гидродинамики течения реализуется на баз е модели потенциального течения, а для решения задачи массопереноса используется уравнение транспорта загрязнителя. Представлены

–  –  –

Р 345261 Боголюбов, Володимир Миколайович.

Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти ф ормування проф есійної компетентності магістрів-екологів [Текст] :

монографія / Боголюбов Володимир Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон: Вид. Грінь Д. С., 2013. – 324 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти розробки професі йних компетенцій для формування професійної компетентності майбутніх магістрів-екологів в умовах переходу України до сталого розвитку.

Обґрунтовано компл екс соціально-особистісних, загальнонаукових та професійних компетенці й для розробки Галузевих стандартів вищої освіти для ОКР «Магістр».

Запропоновано основні напрями формув ання і діагностики готовності майбутніх магістрів-екологів до професійної діяльності в умовах переходу суспільства до сталого розвитку.

Б 15981 Громадська оцінка державної екологічної політики в Україні у 2012 році [Текст] : доповідь громадських природоохоронних організацій / Центр екол. освіти та інф-ї Нац. екол. ради України. - К.: [Центр екологічної освіти та інформації], 2013. – 286 с.

Доповідь містить різнобічний та глибокий аналіз процесу реалізації екологічної політики України у 2012 році, який здійснил и громадські природоохоронні організ ації у співпраці з науковцями та експертами, і на його основі оці нили роботу органів влади та державного управління у сфері охорони природи, висвітл ені місцеві, регіональні та загальнонаціональні екологічні проблеми.

Б 15977 Екологія і природокористування [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. природокористування та екології. - Д.: [ІППЕ НАНУ].

Вип. 16. - Д., 2013. - 315 с.

У збірнику представлено результати теоретичних та прикладних дослідж ень з актуальних пробл ем екології та природокористування, презентовані на VII міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної без пеки регіонів». Розглянуті питання присвячені загальним проблемам довкілля та сталого розвитку, природно-ресурсному потенці алу території та його раціональному використанню, екологоорієнтованим та ресурсозберігаючим технологіям, поводженню з відходами, моніторингу довкілля, екологічній та техногенній безпеці.

Р 344885 Іванюта, Сергій Петрович.

Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків [Текст] : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К.: [НІСД], 2012. - 308 с.

Досліджено сучасні тенденції та характер змін ак туальних джерел загроз екологічній та природно-техногенній без пеці у природному, техногенному та соці альному середовищах. Оцінено рівні безпеки основних об’єктів захисту регіонів держави – осіб, господарських об’єктів і довкілля, а також вплив актуальних природних і техногенних загроз на безпеку ек сплуатації об’єктів критичної транспортної інфраструктури, зокрема магістральних елек тромереж і газопроводів, залізничних колій, міжнародних транспортних коридорів та мостів. Розглянуто методологію оцінки економічного ризику природних і техногенних катастроф на регіональному рівні. Дано оцінку ризику життю та Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua здоров’ю людини, а також ризику матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій різного походження, проаналізовано динаміку їх змінювання для регіонів України.

Р 345230

–  –  –

В сборнике представлены материалы, отражающие инновационные подходы к решению актуальных пробл ем развития базовых отрасл ей промышленности, повышения энергоэффектив ности функ ционирования предприятий промышленности и коммунальной сферы, экологии предприятий и регионов. Изложены медико-экологические аспекты природоохранной деятельности, предложены инновационные малозатратные энергосберегающие технологии и оборудов ание, современные технологии и оборудов ание для утилиз ации промышленных, бытовых и особо опасных отходов, решения пробл ем з ащиты воздушного и водного бассейнов. Рассмотрены методы определения, предотвращения, компенсации и ликвидации эколого-экономического ущерба окружающей природной среде и здоровью насел ения в результате производственной деятельности предприятий.

Р 345827 Киотский протокол [Текст] : краткий обзор, механизмы, JI-проекты Германия-Украина / Becker Buttner Held, Arzinger. - [К.] ; [Berlin] : [б. и.], [2013]. - 28 с.

–  –  –

А. Принципы: Киотский протокол – больше, чем просто торговля воздухом?!

В. Что в целом понимают под проектом по защите климата в соответствии с Киотским протоколом?

C. О каких проектах может идти речь?

D. Реализация / ход проекта совместного осуществления в Украине E. Проекты совместного осуществления – беспроигрышный вариант для украинских компаний и иностранных инвесторов F. Часто задаваемые вопросы (FAQs) G. Портрет компании ВВН и Arzinder; Контактные лица.

Р 345653

Кузьменко, Олександр Борисович.

Процедура екологічного аудиту в системі екоменеджменту підприємства [Текст] :

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Кузьменко, В. І. Андрєєв ; Чорномор. держ.

ун-т імені Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. - 184 с.

У навчальному посібнику викладено правову і нормативно-організаційну базу екологічного менедж менту та аудиту, систему показників для оцінки системи екоменеджменту на підприємстві, процедуру та протокол екологічного аудиту, а також надано приклад практичного аудитув ання.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua

–  –  –

Особливе місце в обліку відходів належить обліку наднормативних і безхазяйних відходів, їх своєчасному виявленню, встановленню причин їх утворення та розробленню заходів з недопущення їх утворення далі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Р 345317 Малюк, Оксана Сергіївна.

Формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства [Текст] : монографія / О. С. Малюк, В.

С. Кирилюк. - Суми : Університетська книга, 2013. - 157 с.

Удосконал ено теоретичні та методичні підходи до формування екологозбал ансов аної інвестиційної стратегії підприємств а. Обґрунтовано та доповнено систему індикаторів оцінки екологічної складової інвестиційної стратегії підприємств а. Обґрунтовано методичний підхід до оці нки економічної ефективності інвестування з урахуванням категорії еколого-економічного ризику. Розроблено критерій екологічної ефективності інв естиційної стратегії підприємств а. Запропоновано механізм еколого-економічної оцінки ефек тивності інвестиційних проектів. Розвинуто методичний інструментарій формув ання екологозбал ансованого портфеля проектів.

Р 345638

–  –  –

Московко М. Страхування відповідальності експортера при транскордонному перевезенні та утилізації (видаленні) небезпечних відходів / М. Московко // Экология предприятия. – 2013. – № 7. – С. 30-36.

Р/589 Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовищ а і здоров’я людини та які потребують спеці альних методів і засобів поводження з ними (ст.1 Закону України «Про відходи»).

Р 345449

–  –  –

До наукового видання включено наукові статті з пробл ем і ндикації забруднення навколишнього середовища, антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ, медико-екологічних проблем, охорони природи та раціонального природокористування.

–  –  –

У статті розглянуто сутні сть поняття «відходи», їх види, зазначено шляхи поводження з ними, зокрема їх використання в якості вторинної сировини, а також ситуацію на українському вторинному ринку. Проаналізовано використання відходів в якості вторинних ресурсів на прикл аді промислового підприємства ПрАТ «КЕРАМЕТ» та світовий досвід поводження з ними.

Б 15982 Приходько, Микола Миколайович.

Екологічна безпека природних і антропогенно-модифікованих геосистем [Текст] : монографія / М. М. Приходько ;

Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 201с.

Висвітлено теоретико-методологічні засади екологічної без пеки природних і антропогенно-модифікованих геосистем.

Обґрунтовано необхідність розвитку наукового напряму конструктивної географії – екологічна без пек а геосистем.

Здійснено аналіз та оцінено екологічні ризики (антропогенної перетвореності природних геосистем, забруднення атмосферного повітря і пов ерхневих вод, паводки, зміна клімату). Розглянуто проблеми екологічної без пеки лісових, водних і агросистем. Обґрунтовані система управління екологічною без пекою природних і антропогенномодифікованих геосистем та наукові підходи до планування і конструювання нових екологічно безпечних геосистем.

Р 345549

Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку. [Текст] : матеріали III Всеукр. наук.практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Ірпінь, 18 квітня 2013 р. / Нац. ун-т держ. податкової службиУкраїни, Обліково-екон. ф-т, Каф. техногенно-екол.безпеки. - Ірпінь : [НУДПСУ], 2013. - 191с.

У матері алах Всеукраїнської науково-практичної конференції розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні пробл еми техногенно-екологічної безпеки України в сучасний період та в перспек тиві. Значна увага приділена: сучасним видам науково-практичної діяльності людини в галузі охорони НПС; економіко-правовим засадам раціонального використання природних ресурсів; технологічному розвитку і екологічному стану НПС;

правоохоронній діяльності в галузях господарювання; формуванню екологічного світогляду, культури безпек и та здоров’я населення, захисті довкілля та матеріально-технічних цінностей суспільства.

–  –  –

У статті розглядаються результати статистичного аналізу особл ивостей економічної динаміки провідних економічних макрорегіонів світу, здійсненого у зв’язку з динамікою природоохоронних витрат і інвестицій в країнах Євросоюзу.

Приріст таких витрат виявляє періодичність, пов’язану із середньостроковою економічною циклічністю, періоди зростання приросту – із циклом модерніз ації економік у 1980-х рр., глибокий спад таких витрат – із кризою 2008-2009 рр. Обґрунтована гіпотеза про зв'язок динаміки так их витрат із рівнем середньодушових доходів у формі екологічної кривої Кузнеця: у розвинутих країнах – із досягненням провідним технологічним укладом стадії зрілості, в економіках з ринками, що швидко розвиваються – із закінченням періоду індустріалізації або модернізації.

Р 345755 Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Хоботова, Еліна Борисівна.

Основи екологічної токсикології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму "Екологія, охорона навколиш. середовища та збал ансоване природокорист. / Е. Б. Хоботова, М. І. Уханьова, О. М. Крайнюков ; Харк. нац.

автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 280 с.

Наведено загальні відомості про основні критерії токсичності промислових отрут, з акономірності ток сичних ефектів за умови впливу декількох шкідливих речовин. Розглянуто особливості надходж ення, перенесення, розподілу та виділення отрут із організму; сучасні концепції гігієнічної регламентації та стандартизації шкідливих речовин.

Р 345348

–  –  –

6. Экологические пробл емы человечества

8. Природно-экологическое состояние Украины

9. Водный бассейн

10. Климат

11. Растительность

12. Прогнозы последствий климатическ их изменений в Украине

13. Альтернативная энергия и др.

Якуненко К. В. Модель оцінювання кількісних еф ектів від впровадження Україною директиви ЄЕнС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря / К. В. Якуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2013.

– № 7. – С. 146-155.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«УДК 331.56 Д. О. Осипча, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Т. В. Шлапко ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ Стаття присвячена дослідженню правового статусу безробітного як суб’єкта правовідносин...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2010. Вип. 44. С.30-35 Ser. econ. 2010. Vol. 44. P.30-35 УДК 331.101: 336.76 ЛЮДСЬКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ПРОГРАМНЕ БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ О. Стефанишин Львівський національний університет імені Івана Франка Розкрито зміст людського інтелектуального потенціалу та обґрунтовано перспективність застосування новітніх інструментів фінансування його розвитку на основі бюджетних та позабюджетних ресурсів. Ключові слова:...»

«УДК 339.137.2:658 Степанкова А.А. Кавтиш О.П. канд. економ. наук Національний технічний університет Україні «КПІ» СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА MANAGEMENT SYSTEM OF PRODUCT COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE Розглянуто проблеми управління конкурентоспроможністю продукції, окреслено сутність даного поняття, наведено схему функціонування системи управління конкурентоспроможністю та описано її структурні елементи. Рассмотрены проблемы управления конкурентоспособностью...»

«ISSN 2225-7543 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 2 (58) Чернігів УДК 330. ББК 65.12.45 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 5 від 28.05.2012 р.). Вісник Чернігівського державного технологічного університету включено до нового переліку наукових фахових видань ВАК України, затвердженого постановою Президії ВАК України від 10 березня 2010 р. №...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК [331.212.2 + 57.02]:630*1 (477.83) Доц. Л.Д. Загвойська, канд. екон. наук; магістр Н.І. Копач – НЛТУ України, м. Львів ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ ПЛАТИТИ ЗА ПОСЛУГИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ Методом умовного оцінювання визначено величину готовності населення Львівщини платити за послуги лісових екосистем, побудовано економетричну модель готовності платити за ці послуги, досліджено вплив десяти факторів на цю...»

«8. Шталь Т. В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі : дис.. канд. екон. наук : 08.07.05 / Т. В. Шталь : Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 312 с.9. Чорна М. В. Дослідження сутності поняття «інновація» та його сучасних особливостей / М. В. Чорна., С. В. Глухова // Вісник Хмельницького Національного університету. Економічні науки. — 2009. — № 1 (125). — С. 154—159.10. Гвоздецький В. Д. Сучасні проблеми оцінювання ефективності...»

«УДК 330.341.1:655.41 Є.В. Канченко Національний технічний університет України “КПІ”, кафедра міжнародної економіки ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ © Канченко Є.В., 2012 Досліджено закономірності та форми вияву дії закону концентрації промислового і банківського капіталів. Зазначено, шо злиття і поглинання відбувається і в невиробничій сфері, а саме в ЗМІ. Здійснено порівняльний аналіз стану видавничого підприємництва України, Росії і Білорусі; проаналізовано...»

«УДК 330.320.656.13 В.М. Глібчук Інститут менеджменту та економіки „Галицька академія”, м. Івано-Франківськ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕТИЦІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ © Глібчук В.М., 2008 Уточнено сутність поняття інвестиційний проект, обґрунтовано важливість проведення інвестиційного аналізу та запропоновано методику оцінки економічної ефективності інвестицій, яка ґрунтується на комплексному застосуванні елементів різноманітних методів оцінки ефективності інвестицій...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу “Управління кризами та ризиками” КИЇВ – 2005 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com УДК 364.122 Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Управління кризами та ризиками” / Укладачі: Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М. – К.: Центр дистанційного навчання НАДУ при Президентові України, 2005. – 29 с. Р...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧАСТИНА І Одеса УДК 330.34(063) ББК 65.237я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»