WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 657:338.48 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ Богданова Ж.А., к.е.н., доцент кафедри обліку ...»

УДК 657:338.48

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

Богданова Ж.А., к.е.н.,

доцент кафедри обліку і аудиту

Таврійського національного університету

Досліджені і систематизовані існуючі підходи по відображенню у

бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів. В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних операторів та встановлено, що значний вплив на неї чинять такі фактори, як: місце надання туристичного продукту (територія України або зарубіжні країни); вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичного продукту (прямий або посередній); вид діяльності – в якості туристичного оператора або туристичного агента.

Ключові слова : бухгалтерський облік, облікова політика, документальне оформлення, туризм, туристичний оператор, туристичний агент Постановка проблеми. Питання обліку в підприємствах туристичної галузі є дуже актуальним. Це пояснюється суттєвою різницею відображення господарських операцій в обліку туристичними операторами та туристичними агентами. Порядок здійснення туристичної діяльності в Україні регламентується Законом України "Про туризм" [1], та й поруч інших законодавчих актів, які постійно змінюються та тягнуть за собою зміни як в сфері туризму, так і в майже усіх сферах економіки. Така ситуація постійно вносити ті чи інші корективи в туристичну діяльність, що викликає необхідність змінювати систему обліку на підприємствах туризму з метою найповнішого відображення фінансово - господарської діяльності. Тому виникла необхідність в систематизації існуючих підходів щодо відображення у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питаннями бухгалтерського відображення господарської діяльності туристичного оператора займалися такі вчені, як: З.А. Балченко, Н.О. Гура, Н.Б. Рошко, Т. Саєнко, І. Єгорова, Н.М.

Петрова та інші.

Недослідженими залишилися питання методики ведення бухгалтерського обліку туристичним оператором.

Метою цієї статті є систематизація існуючих підходів щодо відображення у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів Виклад основного матеріалу дослідження. На організацію та функціонування системи бухгалтерського обліку як основного джерела інформації для управлінських цілей здійснюються значні впливи з боку управлінського персоналу. У умовах приватної власності цілі і завдання бухгалтерського обліку можуть визначатися з урахуванням внутрішніх суб' єктивних мотивів і цілей власника капіталу та керівництва суб' єкта господарювання [6].

Туристичні підприємства, керуючись законодавством про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік, самостійно формують свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузі туризму і інших особливостей діяльності [3].

Облікову політику для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування розробляє головний бухгалтер підприємства, а затверджує – керівник та оформляють організаційно-розпорядчим документом - наказом чи розпорядженням.

У процесі туристичної діяльності створюється туристичний продукт – заздалегідь розроблений комплекс туристичних послуг, що об’єднує не менше двох таких послуг реалізовуваних за певною ціною. До складу турпродукту входять послуги з перевезення, розміщення туристів та інші послуги (організація відвідування об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо) [4, с. 3].

Притаманність туристичній індустрії досить специфічних рис зумовлює особливості в обліковому відображенні туристичної діяльності. Наприклад,

Рошко Н.Б. [5] пропонує згрупувати ці особливості за такими ознаками:

1) пов’язані з розмірами підприємства (і можливістю застосування спрощеної форми обліку);

2) пов’язані з особливостями визнання доходу (на дату надходження коштів або за датою закінчення туру);

3) пов’язані з особливостями обліку витрат (невеликі туристичні фірми можуть вести облік тільки на рахунках 23 або лише класу 8, а турбази, будинки відпочинку використовують рахунки 92 і 93);

4) обумовлені особливостями оподаткування тощо.

Перераховані особливості звичайно впливають на процес бухгалтерського відображення. Але вони не стосуються безпосередньо туристичних підприємств, оскільки розмір підприємства, облік витрат з використанням 9 або 8 класу здійснює вплив і на підприємства будь-якої іншої галузі.

Рошко Н.Б. [5] наголошує на тому, що особливості обліку туристичної діяльності обумовлюють використання специфічних рахунків На рис. 1 наведено запропоновані рахунки, які використовуються для відображення операцій з туристичним продуктом.

Документом, який підтверджує факт передання туристичного продукту є туристична путівка (ваучер). Виписана туристична путівка – це письмова згода на пропозицію укласти договір на продаж туристичного продукту туроператора або турагента [2].

для узагальнення інформації про доходи від 7031 “Дохід від реалізації реалізації туристичного продукту туристичного продукту”

–  –  –

В процесі здійснення господарської діяльності туристичний оператор застосовує такі ж первинні документи як і звичайне підприємство.

Перш за все, облікове відображення операцій з реалізації туристичного продукту буде залежати від форми туризму, тобто якщо це буде в’їзний або виїзний туризм, то в бухгалтерському обліку будуть наявні кореспонденції з купівлею та продажем іноземної валюти, у разі здійснення внутрішнього туризму такі операції будуть відсутні.

У випадку здійснення внутрішнього туризму існує значна залежність від того, кому реалізує туристичний продукт туроператор, це може бути або турист, або ж туристичний агент.

На основі вивчених раніше запропонованих методик було узагальнено методики бухгалтерського відображення процесу реалізації туристичного продукту за умови в' їзного (таблиця. 1) та виїзного туризму (таблиця. 2).

–  –  –

рахунок туроператора Відображені розрахунки з податкових зобов’язань Списано інвалюту для продажу (курс НБУ на дату списання Відображено курсову різницю

–  –  –

Зараховано гривні від продажу іноземної валюти за комерційним курсом Відображено суму комісійної винагороди банку

Відображено витрати на продаж іноземної валюти:

–  –  –

Відображено реалізацію туристичних послуг (курс НБУ) Закрито розрахунки з податкових зобов’язань Здійснено зарахування заборгованостей з іноземною туристичною фірмою Списано собівартість туристичного продукту Зафіксовано фінансовий результат

–  –  –

Надійшла передоплата від споживача туристичних послуг Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ Перераховано гривні для купівлі іноземної валюти з урахуванням пенсійного збору, комісійних банку та біржі Зараховано на поточний рахунок в іноземній валюті придбану банком на біржі іноземну валюту за курсом НБУ на день зарахування Відображено різницю між комерційним курсом купівлі валюти і курсом НБУ на дату зарахування інвалюти на поточний рахунок Відображено суму збору до Пенсійного фонду Відображено суму комісійних банку та біржі Повернено банком надмірно перераховані гривні на купівлю

–  –  –

Перераховано передоплату готелю за курсом НБУ на дату здійснення передоплати Відображено курсову різницю між курсом НБУ на дату зарахування валюти на рахунок підприємства і курсом НБУ на дату перерахування передоплати Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку зі

–  –  –

Отже, формування собівартості туристичного продукту відображається на запропонованому субрахунку 231 “Створення туристичного продукту” не залежно від форми туризму. В дебет даного рахунку списуються витрати на оплату послуг готелю, перевізників, заробітна плата і нарахування на неї працівників, які приймають участь у формуванні та реалізації туристичного продукту, вартість запасів. При реалізації створеного туристичного продукту рахунок 231 “Створення туристичного продукту” закривається на рахунок 9031 “Собівартість реалізованого туристичного продукту”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результати дослідження. В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних операторів та встановлено, що значний вплив на неї чинять такі фактори, як:

– місце надання туристичного продукту (територія України або зарубіжні країни);

– вид договору, згідно з яким здійснено реалізацію туристичного продукту (прямий або посередній);

– вид діяльності – в якості туристичного оператора або туристичного агента.

Висновки. Важливою передумовою удосконалення бухгалтерського обліку витрат є правильно розроблений робочий План рахунків. У процесі вивчення питань бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту запропоновано поділ рахунку 23 “Виробництво” в розрізі основних калькуляційних статей. При чому поділ на субрахунки до даного рахунку залежить від специфіки діяльності конкретного туристичного оператора. Використання запропонованих рахунків дасть змогу підвищити аналітичність обліку витрат і калькулювання собівартості туристичного продукту з урахуванням особливостей кожного підприємства.

Спісок літератури:

1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №13, ст. 180. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg = 1282-15

2. Наказ ДТАУ “Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання” від 06.06.2005 г. № 50/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0765-05.

3. Бургонова Г.Н. Гостиничный и туристический бизнес: особенности бухгалтерского учета и налогообложения: [учеб. пособие] / Г.Н. Бургонова, Н.А. Каморджанова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

4. Облік туристичних послуг // Баланс. – 2010. – № 33. – С. 3

5. Рошко Н.Б. Особливості обліку туристичних послуг, обумовлені специфікою туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Н.Б. Рошко // Збірник наукових праць “Економічні науки”. – 2010. – Вип. 6. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/20_OsOT.pdf

6. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку:

теорія і методологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 c.

Богданова Ж.А.

Систематизація існуючих підходів Богданова Ж.А.

щодо відображення в Systematization of existent бухгалтерському обліку approaches is in relation to a господарської діяльності reflection in the record-keeping of туристичних операторів economic activity of tourist operators Досліджені і систематизовані Investigational and systematized існуючі підходи по відображенню у existent approaches are on a reflection бухгалтерському обліку in the record-keeping of economic господарської діяльності activity of tourist operators. As a result туристичних операторів. В of research existent approaches are результаті дослідження systematized in relation to a reflection систематизовано існуючі підходи in the record-keeping of activity of щодо відображення в tourist operators and it is set that бухгалтерському обліку діяльності considerable influence on her is туристичних операторів та rendered by such factors, as: place of встановлено, що значний вплив на grant of tourist product (territory of неї чинять такі фактори, як: місце Ukraine or foreign countries); type of надання туристичного продукту agreement, which realization of tourist (територія України або зарубіжні product (direct or mediocre) is carried країни); вид договору, згідно з яким out according to; type of activity - as a здійснено реалізацію туристичного tourist operator or tourist agent.

продукту (прямий або посередній); вид діяльності – в якості туристичного оператора або Keywords: record-keeping, туристичного агента. registration policy, documentary registration, tourism, tourist operator, Ключові слова : tourist agent бухгалтерський облік, облікова політика, документальне оформлення, туризм, туристичний оператор, туристичний агент 
Похожие работы:

«УДК 339.138 Загорна Тетяна Олегівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Макіївського економіко-гуманітарного інституту; Стасюк Олександр Миколайович, студент економічного факультету Макіївського економіко-гуманітарного інституту КОНЦЕПЦІЯ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: ДЖЕРЕЛА ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ЕЛЕМЕНТИ У статті досліджено витоки формування холістичної парадигми, розглянуто існуючі підходи до трактування холістичного маркетингу та надано власне бачення концептуальних засад...»

«Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.128 c. У підручнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні, методологічні засади наукового пізнання і творчості, пошук та опрацювання наукової інформації, методи теоретичних та експериментальних досліджень із застосуванням ЕОМ, оформлення результатів наукових робіт. Для студентів вищих навчальних закладів. ЗМІСТ 1. Роль та завдання науки при переході до...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13 11. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции : 34. Karpinsky B.A. Role of budget-taxes in formation equation of the financial system of the staмонография / Р.В. Енгибарян. – М. : Изд-во Норма, 2007. – 496 с. te: evaluation and prognostic approach / B.A. Karpinsky, S.K. Shkulka // Nauka i studia. Ekonomiczne 12. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник /...»

«Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська. Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя УДК 331 : 338 : 314 Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська1 Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя Розглянуто теоретичні та прикладні засади якості трудового життя на макроі мікрорівнях. Визначено категорію і досліджено граничний рівень якості трудового життя за допомогою системи показників та індексів. Запропоновано напрямки удосконалення наукової і...»

«Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения УДК 371.315:811.111 Матвєєва К.С. викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті наведено аналіз експериментального навчання з формування навичок англійського мовлення у контексті професійної підготовки...»

«Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254: В 6 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 477-488. УДК 368.021 Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення канд. ек. наук, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «УАБС НБУ» Пластун В.Л. Анотація. Ця стаття присвячена одній з найбільш важливих проблем розвитку страхового ринку – страховому шахрайству, заходам боротьби з ним, а також впливом на діяльність страхових компаній. Ключові слова. Страхування,...»

«економіці / Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Мельник Л.Г., Божкова В.В., Тєлєтов О.С. / Під заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2005. – 582 с.3. Лук'янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком. – Суми: Університетська книга, 2002. – 316 с.4. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. – М.: Издат. группа Прогресс Пангея, 1994. – 304 с.5. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений: — С-Пб.: ЗАО...»

«МАТЕРІАЛИ 24-ї НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський державний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет МАТЕРІАЛИ 24-ї НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ м. Миколаїв, 14-16 березня 2012 р. Миколаїв УДК 378.147.89(063) ББК 74.58+72 М 34 Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ № (посвідчення 253 від 20.03.2012 р.) Редакційна колегія: В. С. Шебанін – д-р...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.7 спрямувати частину коштів від збільшення надходжень до державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, що забезпечили таке здійснення. Розв'язання проблеми, пов'язаної зі збільшенням власної дохідної бази місцевих бюджетів, неможливе без прийняття відповідних урядових рішень, зокрема: низькі граничні розміри ставок податків і зборів, які встановлюються місцевими органами (фіксований податок, вартість торгових патентів); збільшення доходів другого...»

«Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія (для студентів заочної форми навчання) Вінниця ВДТУ 2004 Методичні вказівки та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія / Уклад. А.О. Азарова, Н.В. Сачанюк-Кавецька. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60 с. Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»