WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шишацький Дмитро Володимирович

УДК 658:336.22

ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РЕАКЦІЙ ІНТЕГРОВАНИХ

КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2014 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в ПВНЗ «Донецький університет економіки та права»

(м. Донецьк).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Лепа Роман Миколайович, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), завідувач відділу проблем моделювання економічних систем.

доктор економічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Іванов Юрій Борисович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків), заступник директора з наукової роботи;

доктор економічних наук, доцент Жерліцин Дмитро Михайлович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної кібернетики.

Захист відбудеться «11» липня 2014 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий «06» червня 2014 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах економічного розвитку України підвищується необхідність використання ефективних методів прогнозування стану і результатів функціонування підприємств при змінах економічної системи. Економічне середовище в Україні характеризується високим ступенем нестабільності, однією з причин якої є часта зміна законодавства. При цьому найбільш важливим для економічних суб'єктів є податкове законодавство, яке регулює основні принципи їх відносин із податковими органами. Незважаючи на прийняття в 2011 р. нового Податкового кодексу України, податкова реформа ще далека від завершення. Практика свідчить, що багато положень Податкового кодексу потребують коригування й удосконалення. Крім того, згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачається послідовна зміна ставок основних податків. Завдання вдосконалення податкової політики, поставлені в Стратегії реформування податкової системи України до 2018 року, актуалізують потребу у здійсненні досліджень податкових реакцій економічних суб'єктів, аналізу їх дій і зміни стратегій розвитку під впливом податкового середовища.

В Україні рушійною силою економіки є інтегровані корпоративні структури, які забезпечують значну частку зайнятості працездатного населення та є основними виробниками ВВП. Також основне податкове навантаження припадає саме на інтегровані корпоративні структури. Так, за підсумками 2011 р., 84% всіх платежів до держбюджету від Донецької області забезпечували великі платники, причому по таких податках, як акцизний збір і податок на прибуток підприємств, їх частка наближалася до 100%. Незважаючи на те що в 2012 р. ця частка знизилася до 74,8%, великі платники податків дотепер залишаються основними наповнювачами бюджету. Від того, як саме інтегровані корпоративні структури будуть пристосовуватись до змін у податковому середовищі, залежить ефективність їх діяльності. Цим обумовлена актуальність дослідження підходів до оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур.

Проблемі дослідження податкових реформ та їх впливу на економічних суб'єктів присвячено праці зарубіжних і українських науковців: Е. Аткінсона, В. Вишневського, Ю. Іванова, І. Майбурова, Т. Меркулової, Дж. Мінца, П. М’єжковського, О. Папаіки, Е. Селігмена, А. Соколовської, Дж. Стігліца, О. Тридіда, А. Харбергера, в яких розглянуто різні підходи до оцінки макроекономічних наслідків змін податкового середовища, використання методів податкової оптимізації, податкового планування. Їх роботи становлять теоретичний базис мейнстриму сучасних досліджень у цій сфері. Питання розробки інструментів для оцінки податкових реакцій і податкової поведінки на підприємствах розглянуто такими вченими, як О. Амоша, І. Ансофф, П. Бойль, П. Друкер, Д. Жерліцин, О. Зборовська, Д. Кемпбелл, Р. Лепа, Ю. Лисенко, А. Череп.

Разом з тим проблема оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур в умовах українського податкового середовища є складною і далекою від остаточного вирішення. У даний час відсутні дослідження, що враховують специфіку податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур в Україні. Ця специфіка має прояв в таких чинниках: широкі можливості інтегрованих корпоративних структур щодо лобіювання своїх інтересів у законодавчих органах; орієнтованість більшості українських інтегрованих корпоративних структур на зовнішні ринки і виробництво продукції низьких ступенів переділу;

широкий вибір альтернативних податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур порівняно з іншими суб'єктами оподаткування. Необхідність подальших досліджень у цій сфері зумовила вибір теми, мети і завдань дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України «Управління розвитком промисловості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.), у рамках якої розроблено основні принципи податкового реагування підприємств на зміни і дисбаланси в податковому середовищі та Донецького університету економіки та права «Система управління соціально-економічним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання» (номер держреєстрації 0113U005546, 2013-2017 рр.), у межах якої розроблено концептуальні підходи до оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є подальший розвиток науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур. Для досягнення вказаної мети поставлено та вирішено такі завдання:

проаналізовано податкові реакції інтегрованих корпоративних структур;

здійснено аналіз практичного визначення оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур;

розроблено концепцію оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур;

сформовано підхід до оцінки впливу змін податкового середовища на інтегровані корпоративні структури;

розроблено підхід до рефлексивної адаптації інтегрованих корпоративних структур до податкового середовища;

запропоновано підхід до оцінки впливу податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур на їх податкові платежі;

удосконалено інформаційне забезпечення для оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур;

розроблено рекомендації щодо вдосконалення взаємодії інтегрованих корпоративних структур із податковими органами;

реалізовано концепцію оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур.

Об'єктом дослідження є процес оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур.

Предмет дослідження – методи і механізми оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур в умовах українського податкового середовища.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної роботи становлять фундаментальні положення економічної теорії, теорії оподаткування, економіко-математичного моделювання, інформаційного забезпечення, які висвітлено в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових і прикладних методів: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, економічного узагальнення – для дослідження теоретичних і методичних аспектів оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур; економіко-математичного аналізу та моделювання – для розробки підходів до оцінки впливу змін податкового середовища на корпоративні структури й оцінки впливу податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур на їх податкові платежі; рефлексивного управління


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– для розробки підходу до адаптації корпоративних структур до податкового середовища; інформаційних технологій – для розробки інформаційного забезпечення оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур; методи функціонального моделювання – при розробці рекомендацій щодо організаційного забезпечення взаємодії інтегрованих корпоративних структур із податковими органами; статистичні методи – при практичному використанні концепції оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, дані статистичної звітності українських підприємств, Державної служби статистики України, інформаційно-аналітичні матеріали, результати власних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретичних і методичних положень щодо оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур в умовах податкового середовища України. До найбільш важливих результатів, які визначають наукову новизну дослідження, належать такі:

уперше:

розроблено концепцію оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур, яка враховує такі їх специфічні риси, як здатність до активної адаптації та ширший вибір методів податкового планування за рахунок можливості впливу корпорації на зовнішнє середовище, що дозволяє спрогнозувати результати реалізації податкової політики інтегрованих корпоративних структур і розробити рекомендації щодо її вдосконалення;

удосконалено:

оцінку впливу податкових реформ на діяльність інтегрованих корпоративних структур, засновану на визначенні змін трансформаційних і транзакційних витрат, обумовлених податковим середовищем, що надає можливість виявити зміну основних показників діяльності інтегрованої корпоративної структури і спрогнозувати податкову реакцію економічних суб'єктів;

науково-методичний підхід до адаптації інтегрованої корпоративної структури до податкових реформ, який базується на рефлексивній оцінці положення інтегрованої корпоративної структури в податковому середовищі та використанні моделі оптимізації сфери ресурсного маневрування, що дозволить оцінити вірогідні зміни потреб інтегрованої корпоративної структури в ресурсах під впливом податкових реформ і розробити план ситуаційного реагування для оптимізації оподаткування;

оцінку впливу податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур на обсяг їх податкових платежів на основі моделі оптимізації інтегрованих корпоративною структурою своїх податкових платежів після зміни податкового середовища. На базі моделі оптимізації прогнозується поведінка такої структури і визначається очікувана сума сплачуваних нею податків;

організаційне забезпечення взаємодії інтегрованих корпоративних структур з податковими органами, засноване на методології функціонального моделювання, використання якого дозволить формалізувати податкові реакції інтегрованих корпоративних структур і підвищити можливість їх впливу на впорядкування податкового середовища, що сприятиме зростанню економічної ефективності інтегрованої корпоративної структури в умовах мінливого податкового середовища;

дістало подальшого розвитку:

інформаційне забезпечення для оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур, що базується на адаптації комплексних моделей фіскального прогнозування до цілей інтегрованої корпорації та виявленні специфічних інформаційних потоків, які виникають у процесі адаптації економічних суб'єктів до зміни податкового середовища. Такий підхід надає можливість спрогнозувати наслідки цих змін для інтегрованої корпоративної структури і забезпечити необхідною інформацією систему прийняття управлінських рішень у сфері податкової політики.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що запропонована концепція оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур, а також підходи до оцінки впливу змін податкового середовища на діяльність корпоративних структур, рефлексивної адаптації інтегрованих корпоративних структур до податкового середовища й оцінки впливу податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур на їх податкові платежі становлять комплексне методичне забезпечення для прийняття рішень, пов'язаних з управлінням інтегрованими корпоративними структурами в динамічному податковому середовищі. Використання відповідних інструментів дозволяє розробити заходи щодо підвищення ефективності функціонування українських інтегрованих корпоративних структур.

Одержані наукові результати, концептуальні положення, розроблені методи і моделі використано в діяльності ТОВ «НПК «Гірничі машини» (довідка 6-0047 від 17.01.2014 р.), ТОВ «Метінвест Холдинг» (довідка №159/04-2.00/10 від 24.01.2014 р.), ТОВ «Український аптечний холдинг» (довідка № 12/27-04 від 09.01.2014 р.), Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Донецькій області (довідка № 246/05-99-10 від 10.02.2014 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до формування системи оцінки податкових реакцій інтегрованих корпоративних структур. Основні положення, висновки і рекомендації одержано особисто автором шляхом узагальнення й аналізу теоретичного і практичного матеріалу. Внесок автора у колективно опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались і були схвалені на: IV Звітній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та викладачів «Наукові дослідження молоді» (КиївДубно, 2011 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи в умовах хаотично структурованої економіки» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми державного управління фінансово-економічною системою національної економіки»Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Спецвипуск 2012. Частина 2 7. Стеченко М. Управління регіональним розвитком. — К.: Вища школа, 2000. — С. 278—295.8. Сторонянська І. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку: Монографія / І. Сторонянська. — Львів: ІРД НАН України, 2009. — 392 с. Статтю подано до редакції 20.10.2012 р. УДК 378.4:339.924 Д.О. Ільницький, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (позначення стандарту) Професія Кухар Код 5122 Кваліфікація 3, 4, 5, 6 розряди Видання офіційне Київ 2007 Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від “29”серпня 2007р. №77 ПОГОДЖЕНО Міністерство праці та соціальної політики від “29”серпня...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» Для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» за спеціалізаціями «Маркшейдерська справа», «Охорона праці в гірництві» і «Розробка родовищ корисних копалин» Розглянута на засіданні кафедри «Економіка і маркетинг» Протокол №4 від 01.11.2010р. Затверджено на засіданні Навчально-методичної ради ДонНТУ...»

«УДК 005.21:005.342:658.82:658.624 Мельник Леонід Григорович д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету Дегтярьова Ірина Борисівна к.е.н., асистент кафедри економіки Сумського державного університету СИНЕРГЕТИЧНА ОСНОВА МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ У статті наведена класифікація синергізму та характеристика його видів, а також розроблений розрахунок синергетичного ефекту від впровадження інтегрованих маркетингових інноваційних рішень. Ключові слова: синергізм,...»

«Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія (для студентів заочної форми навчання) Вінниця ВДТУ 2004 Методичні вказівки та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія / Уклад. А.О. Азарова, Н.В. Сачанюк-Кавецька. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60 с. Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного...»

«УДК 339.187.42 Лебеденко М.С. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В даній статті розглядається поняття комунікацій та їх місце в системі маркетингу. Представлено основні теорії маркетингових комунікацій разом із сучасними поглядами на засоби просування. Особлива увага приділена появі Інтернет, що принципово змінив погляди на рекламу та комунікації. Також запропоновано коротку характеристику основних...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 40. С.19-25 Ser. econ. 2008. Vol. 40. P.19-25 УДК 336.7:338.1 МОНЕТАРНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ: КОМУ Й НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА М. Павлишенко Львівська комерційна академія Обгрунтовується думка, що номіналістична (кількісна), а відтак й монетарна теорія грошей, після виправлення допущених помилок, є продовженням розвитку трудової теорії грошей, а тому їх протиставлення необгрунтоване. Водночас відрив монетарної теорії грошей від вартісної...»

«ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 14 25 А. Б. Фляшнікова, канд. соц. наук, УДК 364.662 (477) старший викладач кафедри політології та соціології, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ОСОБЛИВОСТІ БІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ У статті проаналізовано негативні тенденції, що склалися в економіці України з часів набуття нею незалежності. Висвітлено найзначиміші причини поширення бідності в Україні. На основі соціологічних і статистичних даних розглянуто масштаби бідності....»

«Нові надходження за січень 2012 року Загальний відділ Філософія. Психологія Суспільні науки Соціологія, демографія, статистика Політика Економічні науки в цілому. Політична економія Застосування математичних методів в економіці Облік. Аналіз. Аудит Регіональна економіка Праця. Наука про працю. Економіка та організація праці Фінанси. Банківська справа. Гроші та грошовий обіг Організація та економічні питання підприємства Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство Право....»

«УДК 658.8 Дима Олександр Олексійович, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ «МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» У статті проведено аналіз дисертацій, захищених в Україні, у яких піднімалася проблематика «маркетингу послуг». Аналіз здійснено з метою вивчення стану розвитку теорії маркетингу послуг у вітчизняній науковій думці. Ключові слова: послуга, маркетинг послуг,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»