WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Із вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувач кафедри, професор Міценко Н.Г., зазначивши основні досягнення кафедри в науковій роботі за звітний період. Професор ...»

наукової конференції „Актуальні проблеми післякризового

відновлення економіки України”

за участі професорсько-викладацького складу та аспірантів

3 квітня 2013 року кафедрою економіки підприємства було проведено засідання

секції „Пріоритети та напрями розвитку підприємств у післякризовому періоді” в

рамках конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчальнонаукового комплексу „Академія” „Актуальні проблеми післякризового відновлення

економіки України” за підсумками роботи у 2012 році.

У роботі секції взяли участь викладачі та аспіранти кафедри. На обговорення були винесені важливі питання розвитку вітчизняних підприємств, наслідки кризового періоду, шляхи подолання негативних тенденцій та перспективи розвитку діяльності підприємств та їх потенціалу.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувач кафедри, професор Міценко Н.Г., зазначивши основні досягнення кафедри в науковій роботі за звітний період.

Професор Міценко Н.Г. та доцент Лупак Р.Л. презентували доповідь „Формування конкурентних переваг підприємств споживчої кооперації”, наголосивши на важливості формування позитивного іміджу підприємств споживчої кооперації задля залучення більшої кількості споживачів, формування системи їх лояльності, а, отже, нарощування темпів розвитку кооперативного товарообороту.

Професор Блонська В.І. представила дослідження „Вплив стратегії розподілу прибутку на розвиток економічного потенціалу підприємства” на прикладі підприємств Львівської області. Вона висвітлила перешкоди в господарській діяльності підприємств при формуванні економічного потенціалу та окреслила можливі шляхи їх подолання. У розвиток цієї доповіді виступила доцент Маринич І.А. „Деякі проблеми управління ефективністю стратегії підприємства”.

Доцент Дуда С.Т. у доповіді „Соціальні аспекти регулювання та мотивації ефективності використання трудового потенціалу підприємств” закцентувала увагу на новітніх підходах до мотивації праці, які ґрунтуються на використанні та трансформації піраміди потреб Маслоу.

Цікавим був виступ доцента Іляш О.І. „Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності малих підприємств у посткризовому періоді”, у якому висвітлювалися можливості розвитку інформаційного поля малих підприємств, виходячи з досвіду економічно розвинених країн та адаптації розроблених методик до реалій вітчизняної економіки.

У межах свого дисертаційного дослідження виступила доцент Гринкевич С.С. з доповіддю „Стратегічні пріоритети розвитку трудового потенціалу України”, в якому розглядались актуальні питання зміни пріоритетів розвитку трудового потенціалу у зв’язку із формуванням інформаційного суспільства в Україні.

Доцент Дуляба Н.І., яка в 2012 році завершила формування НМКД „Управління витратами” представила доповідь „Проблеми та перспективи управління витратами підприємства”, в якій відобразила основні проблеми та перспективи управління витратами підприємства; конкретизувала основні напрями оптимізації витрат підприємств у посткризовий період.

Доцент Заярна Н.М. відповідно до своїх наукових інтересів представила доповідь „Економічна природа та сутність соціально-економічної ефективності функціонування підприємств торгівлі”, наголосивши на важливості соціальної ролі торгівлі, соціальної відповідальності торговельних підприємств.

У продовження піднятої теми доцент Свелеба Н.А. та здобувач Бігус М.М.

презентували спільну доповідь „Роль соціального партнерства у забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу”, підготовлену за результатами дисертаційного дослідження здобувача.

Доцент Ільчук О.О. виступила за темою „Інвестиційне забезпечення господарської діяльності підприємств торгівлі у сучасних умовах”, Вона подала власне бачення інвестиційного забезпечення господарської діяльності підприємств торгівлі у сучасних умовах, ґрунтуючись на даних статистичної інформації. У розвиток зазначеної доповіді з повідомленням виступила аспірантка Орлик І.О.

Результати досліджень, заслуханих та обговорених у жвавих дискусіях на секційному засіданні кафедри економіки підприємства, рекомендовано опублікувати у фахових виданнях та використати в подальшому при написанні дисертацій та викладанні фахових дисциплін.

3 квітня 2013 року кафедрою банківської справи було проведено засідання секції „Підвищення ролі банківської системи України у відновленні національної економіки” в рамках конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу „Академія” „Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України”.

У роботі секції взяли участь викладачі та аспіранти кафедри. До обговорення були представлені дослідження на актуальні питання теорії та практики банківництва у контексті підвищення стійкості та ефективності банківської системи України, збільшення її впливу на розвиток національної економіки.

Увагу учасників секційного засідання привернула змістовна доповідь заступника завідувача кафедри з наукової роботи доцента Чікіти І. Б., присвячена шляхам підвищення впливу банківської системи України на економічне зростання.

Було наголошено на основних аспектах взаємозв’язку фінансової системи і зростання економіки, факторах, які визначають цей взаємозв’язок, проаналізовано фінансові показники, які характеризують рівень розвитку фінансової системи в Україні, пострадянських державах та країнах із розвинутою економікою. Жвава дискусія розгорнулася навколо питання про причини і наслідки кризи фінансового сектора Кіпру в контексті розглянутих у доповіді показників.

Доцент Самура Ю. О. у своїй доповіді детально розглянув тенденції та перспективи розвитку мікрокредитування в Україні, як фактора підвищення конкурентоздатності вітчизняної економіки та забезпечення її зростання.

У своїй доповіді доцент Рущишин Н. М. здійснила аналіз динаміки інвестиційного кредитування торговельних підприємств у сучасних умовах, охарактеризувала його особливості та фактори, які сприятимуть зростанню банківського інвестиційного кредитування.

–  –  –

Результати свого дослідження розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні представляє ас. Лукасевич М. Р.

Результати наукового пошуку викладачів та аспірантів кафедри будуть опубліковані у фахових виданнях, використані при написанні дисертацій та у викладанні курсів фахових дисциплін.

3 квітня 2013 року кафедрою фінансів і кредиту було проведено засідання секції „Фінансові інститути і фінансові ринки: посткризові трансформації” в рамках конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу „Академія” „Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України”.

Учасниками наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів секції кафедри фінансів і кредиту „Фінансові інститути і фінансові ринки:

посткризові трансформації ”були: к.е.н., проф. Біла О.Г., к.е.н., доц. Чуй І.Р., к.е.н., доц. Черкасова С.В., к.е.н., доц. Оліярник В.В., к.е.н., доц. Мицак О.В., к.е.н., доц.

Власюк Н.І., к.е.н., доц. Юсипович О.І., к.е.н., доц. Крамченко Р.А., к.е.н., доц. Вірт М.Я., к.е.н., доц. Асаулюк С.Л., к.е.н., ст. викл. Андрейків Т.Я., ст. викл. Дрівко М.М., ст. викл. Коновал С.Е., ас. Черевко Х.Л.

На наукову конференцію були запрошені і магістри спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит” Інституту економіки та фінансів.

Відкрив секційне засідання доцент кафедри фінансів і кредиту Юсипович О. І., який зазначив про важливу роль ефективного функціонування фінансового сектору як необхідного елементу успішного розвитку національної економіки у післякризовий період.

У ході обговорення були представлені дослідження на актуальні питання теорії та практики фінансових інститутів і фінансових ринків у контексті підвищення ефективності функціонування фінансової системи України.

Найактивнішу участь у секційному засіданні виявили аспіранти кафедри фінансів і кредиту: Гецілевич М.Б., Шара А.К., Кубай М.В., Бісик Н.О., Руда Г.М., Харук В.А.

Із доповіддю „Управління інвестиційною діяльністю об’єктів торговельної нерухомості” виступив асп. Гецілевич М.Б. Автором проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності об’єктів торговельної нерухомості України та визначено шляхи її активізації.

Асп. Шара А.К. виступила із доповіддю „Санаційний аудит підприємств роздрібної торгівлі”, в якій узагальнила результати наукового пошуку щодо теоретичних аспектів санаційного аудиту підприємств роздрібної торгівлі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Свою доповідь „Реалізація боргової політики України на сучасному етапі” представила асп. Кубай М.В., в якій основну увагу було зосереджено на питаннях управління борговою політикою держави.

Із доповіддю „Особливості формування фінансових ресурсів банківських установ” виступила асп. Бісик Н.О., яка звернула увагу на проблемні аспекти формування банківських ресурсів в умовах посткризових трансформацій.

Із доповіддю „Особливості організації функціонування фінансових ресурсів акціонерних товариств в ринкових умовах” виступає асп. Руда Г.М. У своїй доповіді автор наголосила на методах формування фінансових ресурсів та оптимальних шляхах фінансування діяльності та залучення капіталу акціонерними товариствами.

Доповідь асп. Харука В.А. „Ринок нафтопродуктів України як об’єкт інвестування” зацікавила актуальністю висвітлення проблем щодо активізації основних інвестиційних процесів на ринку нафтопродуктів та шляхів стимулювання інвестиційної діяльності на ньому.

3 квітня 2013 року за участю викладачів та аспірантів кафедр аудиту та бухгалтерського обліку відбулося секційне засідання „Проблеми обліку, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання” у рамках наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів навчально-наукового комплексу „Академія” – „Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України”.

Під час секційного засідання були заслухані та обговорені проблемні питання обліку, аналізу, аудиту та контролінгу у контексті трансформаційних економічних процесів та сучасних моделей управління підприємствами.

Так, зокрема, доцент кафедри аудиту С. П.

Лозовицький у своїй доповіді „Проблеми та перспективи впровадження внутрішнього аудиту у діяльність підприємств України” наголосив на необхідності впровадження аудиту у практику діяльності підприємств у силу тих обставин, що він, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, допомагає досягти поставлених підприємству цілей.

Крім цього, доповідач детально зупинився на таких проблемах розвитку внутрішнього аудиту в Україні, як: недостатнє розуміння менеджерами підприємств сучасного підходу до сутності поняття внутрішнього аудиту і його місця в управлінні; брак спеціалістів – професійних внутрішніх аудиторів та відсутність науково - обґрунтованої методики.

Однак, науковець зазначив, що поступове збільшення вартості послуг зовнішнього аудиту; інтеграційні економічні процеси; зростання інвестиційної привабливості українських підприємств та розвиток корпоративної культури управління слугують гарним підґрунтям для подальшого розвитку внутрішнього аудиту.

–  –  –

Організаційнометодичні питання обліку технологічних відходів на підприємствах поліграфії висвітлив у своїй доповіді доцент кафедри бухгалтерського обліку А. М. Должанський.

У виступі доповідач розкрив суть розробленої ним на основі теоретичних і прикладних досліджень методики обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах. В основу методики було покладено принцип ведення обліку за виробничими операціями і технологічними процесами з узагальненням результатів за трьома основними стадіями поліграфічного виробництва та діяльністю підприємства загалом. На думку виступаючого, впровадження зазначеної методики у практику підприємств поліграфічної галузі сприятиме прийняттю обґрунтованих цінових рішень.

Гостру наукову дискусію викликали доповіді:

- професора В. О. Озерана „Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю в споживчій кооперації”;

- професора Б. В. Гриніва „Економічні аспекти формування зобов’язань підприємств торгівлі”;

- завідувача кафедри бухгалтерського обліку, доцента В. І. Бачинського” Моделі контролю діяльності суб’єктів кооперативних систем”

Були зроблені доповіді і за результатами дисертаційних досліджень:

- ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку І. О. Гайдук ”Функції управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств споживчої кооперації”;

- ас. кафедри аудиту Я.Л. Косіва „Методика формування облікової політики підприємства у галузі розрахунків за товари”;

- ас. кафедри бухгалтерського обліку К. І. Кузьмінської „ Управлінська звітність у системі управління підприємством”.

В обговореннях доповідей взяли участь викладачі та аспіранти кафедр аудиту і бухгалтерського обліку.

Результати досліджень будуть опубліковані у Віснику академії. 
Похожие работы:

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Т.І. Дерев'янкін ВІДРОДЖЕННЯ І СПРОБИ ПЕРЕБУДОВИ РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946–1991 рр.) У статті досліджено процеси відродження і подальшої еволюції адміністративнокомандної системи радянської економіки. У цьому зв'язку охарактеризовано спроби приведення форм і методів господарського керівництва у відповідність до об'єктивних законів розвитку суспільного виробництва (незавершені повороти 1956, 1965, 1985 рр.). Показано...»

«УДК 622.267.023.67:624.138.4 № держреєстрації 0108U000542 Инв. № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет (Державний ВНЗ НГУ) 49005, Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, тел. (0562)47-32-09, факс: 744-622-14 телекс: 14-34-57 AGAT SU, e-mail: HomenkoO@nmu.org.ua ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи д-р техн. наук, професор О.С. Бешта 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ РОЗРОБКА РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ...»

«ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії № 4 (21), 2010 122 УДК 336.1:352 Крук О. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Перспективи соціально-економічного розвитку місцевих бюджетів напряму пов’язані з рівнем їх фінансового потенціалу. Сучасний стан місцевих бюджетів обумовлює підвищити увагу до оптимального та раціонального формування їх фінансових ресурсів, а також визначення потенційних можливостей їх нарощування. Тому в умовах...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №6/2014 УДК 336.02:336.71 ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ Гашко А.Ю., студентка 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Олещук М.Г., кандидат економічних наук, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація В статті систематизовано погляди науковців на трактування поняття «податкова політика» та розглядаються...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У 2011 РОЦІ: ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ, ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ Аналітична доповідь Київ – 2011 УДК 330. 131. 7 (477) Т 39 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Тищук Т. А., к. е. н., доцент (керівник авторського колективу); Харазішвілі Ю. М., д. е. н., с. н. с.; Іванов О. В. За загальною редакцією Я. А. Жаліла, к. е. н., с. н. с., заслуженого економіста України Електронна...»

«Формування ринкової економіки. 2010. № 23 варів або послуг. Повноцінне позиціонування конкретної торговельної марки виражається в пропозиції цінності, тобто цілого ряду переваг товару або послуги, на основі яких і будується стратегія позиціонування. Міцну позицію не можна завоювати порожніми обіцянками. Якщо компанія позиціонує свій товар за допомогою пропозиції вищої якості або більшого об’єму послуг, вона потім повинна буде надати обіцяну якість і послуги. Інакше вона просто втратить цих...»

«УДК 378:331.556.4 ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТРАТЕГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Зінов’єв І. Ф., д.е.н., професор Класичний приватний університет Визначено умови розвитку української системи вищої економічної школи та ступінь потреби економічних кадрів у контексті мобільності робочої сили. Оцінені економічні ефекти впровадження стратегічних альтернатив інтеграції української вищої школи у світовий освітній простір. Визначені фактори та інструменти використання запропонованих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Коблянська Інна Ігорівна УДК 005.93:502.174 (043.5) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Мішенін Євген Васильович доктор економічних наук, професор Суми –...»

«УДК 658.8: 339.138 О. В. Данніков, канд. екон. наук, доц., кафедра маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-РІШЕНЬ ОПЕРАТОРАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АНОТАЦІЯ. Запропоновано, з метою проведення порівняльного аналізу, огляд особливостей роздрібної торгівлі Японії, США та Німеччини по таких напрямах (параметрах), як структура галузі, характеристика форматів, поточні тенденції розвитку...»

«434 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 4. Шостка А.Н. Эссеистика. — Новоград: Волынская городская типография, 2003. — 124 с.5. Ерогова А.М. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка. — М.: Издательство «Международные отношения», 1974.6. Teaching Business English, Oxford University Press 7. Earl W. Stevick Teaching and Learning Languages Cambridge University Press 8. Thomas B.J. Advanced Vocabulary & Idiom Longman 2004 9. Alexander L.G. Right Word Wrong Word Longman 2003...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»