WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Калініна А. В., студентка 5-го курсу, Напрям підготовки «Фінанси» (спеціалізація «фінанси») ДВНЗ «УАБС НБУ» Науковий керівник: Дехтяр Н. А., Кандидат економічних наук, доцент кафедри ...»

-- [ Страница 1 ] --

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012

УДК 658.14

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

ПІДПРИЄМСТВА

Калініна А. В., студентка 5-го курсу,

Напрям підготовки «Фінанси»

(спеціалізація «фінанси»)

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Науковий керівник: Дехтяр Н. А.,

Кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів ДВНЗ «УАБС НБУ»

Анотація

У статті досліджено систему управління власним капіталом, охарактеризовано процес управління власними коштами підприємства, що забезпечує ефективне та раціональне використання накопиченої частини власного капіталу та формування власних фінансових ресурсів, які у свою чергу, забезпечують подальший розвиток підприємства. Проаналізовано склад, структуру та показники ефективності використання власного капіталу, та запропоновано систему заходів щодо покращення системи управління власним капіталом підприємства.

Ключові слова: власний капітал, управління власним капіталом, джерела формування власного капіталу, ефективність власного капіталу, рентабельність власного капіталу.

Постановка проблеми. Створення і функціонування підприємств будьякої форми власності неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. Власний капітал виступає не тільки основою створення, функціонування і розвитку підприємства, але й фактором його фінансової стійкості.

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 Як свідчить практика вітчизняних підприємств, інвестори надають перевагу тим підприємствам, де функціонує ефективне управління власним капіталом, яке забезпечить захист інтересів та покаже ефект від використання вкладених коштів. Актуальність теми визначається тим, що все частіше постає питання вирішення проблем управління власним капіталом як основним джерелом, що сприяє ефективній діяльності та підвищенню конкурентних переваг підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми сутності системи управління власним капіталом досліджувалися багатьма науковцями. Слід відзначити, що проблемам вивчення складу і структури, а також ефективності формування капіталу присвячено багато робіт таких учених: Бланк І. А., Бутинець Ф. Ф., Загородній А. Г., Кірейцев Г. Г., Білуха М. Т., Черенок М. Ф., Сичов Н. Г., Азріліян А. Н., Борисов А. Б., Ван Глен А., Кутер М. І., Скирпан О.

П., Бернстайн Л. А.,Сопко В. В., Голов С. Ф., Райзберг Б. А., Міддлтон Д., Чедвик Л., Безруких П. С., Кондратков Н. П., Краснова Л. П., Савицька Г. В. та ін.

Невирішені частини досліджуваної проблеми. Незважаючи на значний внесок вчених у вивчення проблеми формування та ефективного управління власним капіталом підприємств, певні питання потребують більш детального дослідження, зокрема розв’язання проблем щодо підвищення ефективності управлінням власного капіталу підприємств України.

Метою статті є дослідження системи управління власним капіталом підприємства, оскільки від неї залежить ефективна діяльність підприємства, що створюється з метою отримання прибутку, і реалізація якої можлива лише за умови збереження свого капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток України супроводжується трансформацією власності та середовища господарювання, ускладненими економічними процесами, концентрацією виробництва, що зумовлює необхідність забезпечення підприємств фінансовими ресурсами, зокрема власним капіталом.

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 Власний капітал є одним з найважливіших факторів ефективності будьякої економічної діяльності підприємства. Його динаміка може засвідчувати про якість фінансового менеджменту, структура та напрями використання – безпосередньо впливають на формування добробуту власників, визначаючи ринкову вартість підприємства.

Аналіз різних думок авторів щодо поняття власного капіталу підприємства як економічної категорії, що має теоретичний та практичний аспекти, засвідчив, що в сучасних умовах фінансовий менеджмент не має загальноприйнятого погляду на цю проблему. В літературних джерелах виділяють п’ять типових підходів щодо визначення власного капіталу: 1) як загальна вартість засобів підприємства, що належать йому на правах власності та використовуються для одержання прибутку (Бланк І. А., Бутинець Ф. Ф.[6], Загородній А. Г.[8], Кірейцев Г. Г. [10], Білуха М. Т.); 2) як категорія, що виражає частку власників у засобах виробництва (Стоянова М. Г., Сичов Н. Г.);

3) як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань (Нікбахт, Е., Гроппеллі А. [13], Ван Глен А. [7], Брікхем, Є.Ф.[5], Бернстайн Л. А.); 4) як капітал вкладений власниками (засновниками) підприємства (Сопко В. В., Голов С. Ф., Райзберг Б. А., Міддлтон Д., Чедвик Л.); 5) як джерело утворення майна, основне джерело фінансування (Безруких П. С., Кондратков Н. П., Краснова Л. П., Савицька Г. В.) Вдалий зміст власного капіталу формує перша та друга група економістів, визначаючи його як загальну вартість засобів підприємства, що належить йому на правах власності та використовується для одержання прибутку. Вважаємо, що дане визначення в найбільшій мірі розкриває сутність та призначення власного капіталу.

У свою чергу, Краснова Л. П., Шалашова Н. Г. під власним капіталом розуміють джерело утворення майна організації, що на нашу думку є неправомірним, так як джерелом утворення майна можуть бути як власні так і позикові кошти [15]. Автори Загородній А. Г. і Партин Г. О. зазначать, що власний капітал – це сукупність економічних відносин, що дозволяють Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 включити в господарський оборот фінансові ресурси, які належать власникам [8]. Зауважимо, що сутність власного капіталу можна розглядати не лише як сукупність економічних відносин, а й правових.

Бетге Й. Г. зазначає, що власний капітал, на відміну від залученого, надається в розпорядження підприємства без тимчасових обмежень і забезпечує, таким чаном, безперервність його господарської діяльності. В трактуванні даного визначення немає чіткого роз’яснення сутності власного капіталу, а лише зазначено результат ефективного використання [15]. Професор Білуха М. Т. пише, що власний капітал визначається вартістю майна суб’єкта господарювання, тобто чистими активами і складається зі статутного, додаткового, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та цільових фондів [2]. Таке визначення поняття розкриває зміст та склад власного капіталу, але не вказує його призначення.

Таким чином, проаналізувавши підходи різних авторів щодо трактування сутності «власний капітал», можна надати таке визначення цього поняття:

власний капітал – сукупність фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, що належать йому на правах власності та були створені за рахунок коштів власників підприємства або у результаті його ефективного господарювання, наявність яких забезпечує фінансову стійкість підприємства, тобто можливість та безперервність господарської діяльності та зниження його фінансового ризику.

Власний капітал утворюється шляхом внесення власниками підприємства грошових коштів або інших активів та шляхом накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві. Так як власний капітал є одним з найважливіших факторів будь-якої економічної діяльності підприємства, то його ефективне управління є головним питанням на сьогодні.

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності власного капіталу та здатності підприємства виплачувати прибуток кредиторам та співвласникам підприємства.

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 Управління власним капіталом за І. А. Бланком – це система заходів і методів, що направлені на забезпечення ефективного використання вже накопиченої його частини і формування власних ресурсів, що забезпечують розвиток підприємства [3].

Управління власним капіталом за Анрі Файолем – це система принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним формуванням власного капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності підприємства.

Система управління власним капіталом підприємства, на думку І. О.

Бланка, складається з управління формуванням капіталу та управління використанням капіталу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Під управлінням формуванням капіталу слід розуміти сукупність процесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які спрямовані на досягнення оптимальної структури капіталу та обсягів оптимального співвідношення різних форм капіталу при прийнятному рівні ризиків.

Під управлінням використання капіталу слід розуміти сукупність процесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які спрямовані на максимально ефективний розподіл за пріоритетними напрямами складових власного капіталу.

В умовах зростання ринку та його динамічності до проблем раціонального формування та використання власного капіталу підприємства додаються:

Оцінка реальної ринкової вартості власного капіталу та дієвості фінансово господарської діяльності підприємства (вартість капіталу визначається методом попередньої по елементної оцінки вартості капіталу та методом узагальненої оцінки вартості капіталу). При оцінці вартості капіталу керуються принципами:

порівнянності оцінки вартості власного і залученого капіталу;

динамічної оцінки вартості капіталу;

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 визначення межі ефективного використання додатково залученого капіталу.

Визначення оптимальної структури власного капіталу підприємства (формування оптимальної структури повинно враховувати основні критерії:

середньозважена вартість капіталу та рівень фінансової стійкості. Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок, що методику оптимізації доцільно побудувати в два етапи: проведення фінансового аналізу структури капіталу та розгляд інтегрованих шляхів оптимізації структури капіталу). Зі сторони функціонального призначення власний капітал має такі риси:

простота залучення використання;

більш висока дохідність та здатність генерувати прибуток;

підвищення конкуренто стійкості підприємства;

часто власний капітал, що залучений із зовнішніх джерел, має більш високу вартість порівняно з позиковим капіталом;

обсяг власного капіталу обмежений, тому підприємство може втратити можливість розширення діяльності та збільшення рентабельності за рахунок залучення позикових коштів за допомогою ефекту фінансового левериджу.

Створення ефективної концепції збереження власного капіталу (збереження класного капіталу є одним з основних показників якості фінансового управління підприємством. Другим після збереженням основним завданням є його примноження, бо воно сприяє зростанню фінансової стійкості підприємства).

Одним з показників збереження власного капіталу є показник «чисті активи», який визначається як різниця між активами підприємства та обсягом його зобов’язань. Згідно з фінансовою концепцією збереження капіталу, прибуток вважається заробленим підприємством тільки за умови, що сума його чистих активів на кінець розрахункового періоду перевищує суму чистих активів на початок цього періоду без урахування будь-яких виплат власникам або внесків протягом цього періоду.

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 Стратегічно важливим для України є розвиток машинобудування. Темпи розвитку цієї галузі мають перевищувати загальні темпи зростання промислового виробництва, створюючи умови для структурно інноваційної перебудови й технічного переоснащення всіх галузей економіки. Обсяг інвестицій у підприємства машинобудування, попри незначне зростання у 2011 р., залишається недостатнім. Питома вага інвестицій в основний капітал підприємств машинобудування також залишається низькою: 6,8 % у 2010 році, 7,3 % у 2011 році. Тому, важливим джерелом для подальшого розвитку підприємств машинобудування залишається власний капітал. Важливість дослідження обраної теми підтверджується і на прикладі підприємства машинобудівної галузі м. Суми ТОВ «Укрнафтозапчастина».

Для початку проаналізуємо склад і структуру власного капіталу підприємства. Результати розрахунків наведені у таблицях 1, 2.

–  –  –

Аналізуючи склад власного капіталу можна зробити наступний висновок, що загальний обсяг власного капіталу протягом досліджуваного періоду має тенденцію до зростання. Так у 2009 році обсяг власного капіталу склав 9022 тис. грн., а вже у 2012 році становив 17387 тис. грн. Найбільше збільшення обсягу власного капіталу спостерігалось у 2010 році. Це відбулося в основному за рахунок збільшення додаткового капіталу з 7596 тис. грн. у 2009 році до 15495 тис. грн. у 2010 році.

–  –  –

Найбільшу питому вагу у структурі власного капіталу протягом 2009рр. становить додатковий капітал (84,20 % і 90,44 % відповідно), а протягом 2011-2012 рр. – резервний капітал (57,73 % і 58,16 % відповідно).

Протягом аналізованого періоду найменшу питому вагу складав є статутний капітал підприємства. Також слід відмітити, що резервного капіталу у 2009 році не було, а протягом 2010-2011 рр. він різко зріс з 112 тис. грн. до 10112 тис.

грн. відповідно. Позитивною тенденцією є не тільки наявність нерозподіленого прибутку на підприємстві, але і його зростання протягом досліджуваного періоду.

Важливою складовою частиною механізму ефективного управління капіталом підприємства є системи його аналізу. Аналіз управління капіталом підприємства являє собою процес дослідження основних результативних показників ефективності його функціонування на підприємстві з метою виявлення резервів подальшого підвищення цієї ефективності. Для цього здійснюється аналіз фінансових коефіцієнтів, який базується на розрахунку співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою.

За рахунок власного капіталу підприємства повинні повністю покривати необоротні активи і мінімізувати величину оборотних активів (бажано 50 % планових оборотних засобів). Ефективність використання власного капіталу характеризується такими показниками: як фондовіддача і рентабельність.

Формули і результати розрахунків цих показників представлені у таблиці 3.

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 Таблиця 3 – Результати розрахунку показників ефективності використання власного капіталу ТОВ «Укрнафтозапчастина» за 2009-2012 рр.

Назва показника Рік

–  –  –Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ» м. Львів, 10-11 лютого 20 ЧАСТИНА II Львів 201 ББК УДК 3 А-43 Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу. VII Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 10 11 лютого 2012 року). – Львів у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2012.Ч.II. – с.152. ББК 65 УДК 33 А-43 Усі матеріали подаються в авторській редакції. ЗМІСТ НАПРЯМ 6. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Пономаренко О. Е....»

«Матеріали І регіональної науково-практичної конференції молодих науковців Секція 3. ІНФОРМАТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ к.т.н. Яровенко А.Г., студенти Клімов І.І., Мазуренко М.В. Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського ВІЛЬНА КРОССПЛАТФОРМНА СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ LAZARUS В роботі розглянуто структуру та функціональні можливості системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування Lazarus, яка є вільним аналогом відомої системи програмування Delphi. Результати...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Український державний Одеська національна академія університет фінансів зв’язку та міжнародної торгівлі ім. О.С. Попова Одеський інститут Інститут економіки фінансів та менеджменту ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ у схемах і таблицях Навчальний посібник Одеса – 20 УДК 658. 15(075) ББК 65.9(2)26я73 Ф5 Рецензенти: Є.А. Бєльтюков, доктор економічних наук, професор (Одеський національний політехнічний університет); С.К. Харічков, доктор економічних наук,...»

«РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА – ОСНОВА АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу http://www.mnau.edu.ua/ua/04_05.html Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївський національний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий інститут РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА – ОСНОВА АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Матеріали Причорноморської регіональної...»

«SWorld – 17-28 June 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2014 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2014 Искусствоведение, архитектура и строительство – Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и канализация УДК : 628.143 Шевчук А.Ю. ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОГОНІВ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м. Чернівці вул....»

«УДК 330.1:338.3 Д. О. Саричев, аспірант кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Головний спеціаліст відділу економічного аналізу та планування Департаменту фінансів та інвестицій Національної акціонерної компанії «Надра України», УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. У статті представлено авторську модель управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проведено узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності економічних...»

«УДК 339.1-051 Л. А. Прицюк 1 Методологія визначення категорії дилерського підприємства Розроблені стандарти дилерського підприємства з урахуванням основних видів їхньої діяльності. Запропонована методика визначення категорії автомобільного дилера за параметрами відповідності стандарту. Ключові слова: дистриб’ютор, дилер, стандарт, категорія, діяльність. Постановка проблеми. На автомобільному ринку України функціонують такі основні типи посередницьких формувань: дистриб’ютори, дилери, субдилери,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Кирикилиця Валентина Василівна УДК 378. 091. 3 : 030 – 057. 87 (043.3) АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗІ СЛОВНИКАМИ 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Східноєвропейському національному...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний автомобільно-дорожній університет Проблеми і перспективи розвитку підприємництва збірник наукових праць №1 (2), 2012 Харків Засновник і видавець – Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( ХНАДУ) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№18363-7163Р від 05.09.2011 р., видане Державною реєстраційною службою України Друкується за рішенням Вченої ради Харківського...»

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У М. ЛЬВОВІ ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ВПЛИВ ЄВРО-2012 НА АКТИВІЗАЦІЮ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА (Матеріали засідання «круглого столу») 15 грудня Львів – 200 УДК 339.924:658.0+ ББК 65.6 В 80 Рекомендовано до друку на засіданні Регіонального філіалу НІСД у м. Львові (Протокол №12 від 29.12.2009 р.) За умови...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»