WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Омеляненко Д.С., студент 5-го курсу, спеціальність фінанси, ДВНЗ «УАБС НБУ» Науковий керівник: Конопліна Ю.С., кандидат економічних наук, ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація. У статті досліджено ...»

-- [ Страница 1 ] --

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013

УДК 336.64

СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТНОМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Омеляненко Д.С., студент 5-го курсу,

спеціальність фінанси,

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Науковий керівник: Конопліна Ю.С.,

кандидат економічних наук,

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Анотація.

У статті досліджено найбільш вживані способи отримання коштів

підприємством для здійснення експортно-імпортних операцій. Фінансування експортно-імпортних операцій підприємства необхідно поставити пріоритетним завданням фінансової політики підприємства, що в подальшому забезпечить стабільність його фінансової системи та економічного розвитку країни в цілому.

Саме для вирішення цих стратегічно важливих для підприємства питань, необхідно перш за все визначити особливості фінансування експортномпортних операцій, як процесу формування та використання фінансових ресурсів.

Ключові слова: експорт, імпорт, фінансування, фінансові ресурси, експортно-імпортні операції.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток світового господарства характеризується поглибленням міжнародного поділу і кооперації праці, посиленням взаємозв'язку держав світу, збільшенням об'ємів експортномпортних операцій. Масштаби міжнародної торгівлі постійно зростають. Обсяги світового експорту за останні 11 років збільшилися майже на 280% і досягли в Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 2011 році 18 211,3 млрд. дол. [1]. У таких умовах все більшого значення набувають способи отримання коштів підприємством для здійснення експортномпортних операцій, при веденні зовнішньоторговельної діяльності.

Експортно-імпортні відносини є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, виникають на основі міжнародного поділу праці і виражають їх взаємну економічну залежність. Структурні зрушення, що відбуваються в економіці країн під впливом науково-технічного прогресу, спеціалізація і кооперування виробництва підсилюють взаємодію національних господарств. Це сприяє активізації міжнародної торгівлі. Якості експортно-імпортних операцій багато в чому сприяє правильно організована робота фінансових служб підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостям фінансування експортно-імпортних операцій підприємств придають велике значення в розрізі останніх досліджень і публікацій. Серед українських вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії і практики виконання зовнішньоекономічних операцій слід відзначити, насамперед, таких вчених, як В.В. Козик [2], Ю.Г.

Козак [4], та інші.

Не вирішені частини досліджуваної проблеми. Незважаючи на широке освітлення даної проблематики в науковій літературі не вирішеними залишаються питання оцінки проблем, що виникають сьогодні при здійсненні фінансування експортно-імпортних операцій підприємства та можливих шляхів їх вирішення.

Метою статті є дослідження і систематизація існуючих підходів до визначення сутності і основних методів фінансування експортно-імпортних операцій підприємства.

Виклад основного матеріалу. Фінансування (кредитування) експортномпортних операцій є важливим елементом економічного розвитку підприємств, оскільки кредит, як і якість товару та його ціна, виступають важливим засобом конкурентної боротьби на світовому ринку. Фінансування експортно-імпортних операцій полегшує можливість збуту товару для експортера та придбання товару Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 для імпортера. Експортно-імпортні угоди фінансують кредитно-фінансові організації, держава, експортери, імпортери.

Експортні операції передбачають продаж і вивезення товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту. Імпортні операції – це закупівля і ввезення іноземних товарів для реалізації їх на внутрішньому ринку країнимпортера або виробничого споживання підприємством-імпортером [2].

Експортно-імпортні операції вважаються здійсненими, якщо товар після виконання певних митних формальностей та процедур, про які подані відомості для статистичного обліку, пропустили через митний кордон країни-контрагента.

Експортно-імпортна діяльність підприємств, які функціонують в умовах вільного ринку і займаються зовнішньою торгівлею, має свою специфіку і набуває нових характерних рис. Підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності повинні організовувати свою фінансову роботу відповідно до сучасних вимог, які будуються на загальноприйнятих правилах міжнародної торгівлі Інкотермс 2010 [3]. Дані правила та вимоги передбачають чітке розуміння й ефективне використання механізму проведення розрахунків та фінансування операцій експорту чи імпорту товарів та послуг.

Можна виділити декілька класифікаційних ознак фінансування експортномпортних операцій. Першою ознакою є стадія виробництва товару, який фінансуватиметься, тобто:

виготовлення товару для експортера;

складування товару в країні експортера;

транспортування товару;

зберігання на складі в країні імпортера;

реалізація товару;

використання товару в процесі виробництва та його амортизації.

Другою ознакою є термін користування кредитом, фінансування може бути:

коротостроковим (фінансування оборотного капіталу);

середньостроковим;

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 довгостроковим.

Фінансування експортних операцій – це різні способи отримання експортером фінансових коштів від різних фінансових установ до одержання платежу від імпортера [4]. У разі фінансування експортних операцій використовують усі форми кредитів, як і при внутрішній торгівлі, а також інші форми фінансування, які пов’язанні з наданими імпортеру умовами платежу.

Таким чином, до форм фінансування експортних операцій належать:

кредитне фінансування, яке включає грошовий кредит (коротко- та довгостроковий) та відкриття кредитної лінії;

передавання вимог (форфейтинг та факторинг).

Фінансування може бути одержане звичайними (традиційними) методами банківського фінансування або нетрадиційними. У випадку короткострокового фінансування експортних операцій традиційними методами є овердрафт у національній або в іноземній валюті. Овердрафт – це кредитна лінія, за якою клієнт може виписувати чеки до певної максимальної суми. При наданні овердрафту банк списує кошти з розрахунку клієнта в розмірах, більших ніж залишки на його рахунку, відкриваючи таким чином кредит. Угода про овердрафт кожного разу укладається знову і означає тільки одну домовленість про надання фінансування [4].

Кредитна лінія (credit line) – кредитна угода, відповідно до якої протягом передбаченого договором терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми (ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового надання кредиту [5]. Кредитування на умовах К.л. використовують у тому випадку, коли позичальник періодично потребує значних коштів або наперед не може точно визначити необхідну суму кредиту.

Нетрадиційним методом короткострокового фінансування є експортний факторинг. Експортний факторинг (factoring) – це посередницька фінансова операція, яка пов’язана з поступкою посередникові (фактору) кредитором (експортером) неоплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права на одержання платежу за Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 ними за рахунок сум, які стягуються з боржника (імпортера) за платіжними документами. Таким чином, факторинг являє собою покупку фактором (факторинговою компанією, факторинговим відділом банку) у постачальника комерційних рахунків з їх негайною оплатою постачальникові [3].

Фактор може оплатити рахунок також достроково або в момент настання терміну платежу. Зазвичай банк оплачує одноразово 80-90 % вартості рахункафактури, а 10-20 % – це резерв, що буде повернутий після погашення імпортером усієї суми боргу. Отже, банк набуває права на стягнення боргу, стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їхньої несплати. Фактор приймає фінансовий ризик, оскільки не має можливості пред’явити регресивну вимогу до постачальника, і тому одержує право на оплату фінансових послуг.

У договорі про факторинг, який укладається між експортеромпостачальником товару (послуг) та фактором, визначається вартість факторингових послуг.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вона складається з двох частин: комісії за обслуговування та вартості кредитування постачальника, тобто авансування його до моменту строку оплати рахунка клієнтом. Комісія установлюється у відсотках від суми комерційного рахунка в розмірі 0,25-2,5 %. Комерційні банки визначають розмір плати за домовленістю з конкретним клієнтом по кожному договору про факторинг, тому розмір комісії може бути вищим – 5 % і більше.

На розмір комісії впливають такі чинники:

масштаби виробничої діяльності постачальника;

надійність контрактів постачальника;

експертна оцінка фактором ступеня ризику неплатежу;

складність стягнення коштів із покупця.

У разі дострокової оплати фактором поданих документів розмір оплати за кошти, надані в кредит, розраховується за період між викупом платіжної вимоги і датою інкасування. Відсоток за кредит, як правило, на 1–2% вищий від ставок, які застосовують банки у випадку короткострокового кредитування підприємств.

Це пов’язано з необхідністю компенсації додаткових витрат і ризику банку.

Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 У випадку, якщо боржник здійснив платіж фактору і не одержав товари або одержав товари, які не відповідають умовам договору, він не може стягувати суми, які сплатив, з фактора. Але він має право пред’явити вимоги до постачальника. Боржник може стягувати сплачену суму з фактора у двох випадках:

якщо боржник сплатив фактору, але фактор не сплатив постачальникові;

якщо фактор сплатив постачальникові, знаючи про факт невиконання постачальником своїх зобов’язань перед боржником.

Експортний факторинг використовується переважно середніми торговельними підприємствами та виробниками, які серед своїх клієнтів мають постійних покупців. До переваг використання факторингу експортерами належать:

запобігання втратам за безнадійними боргами, зменшення витрат на утримання бухгалтерського апарату;

усунення валютних ризиків;

розширення кола партнерів та отримання знижок;

економія часу;

зменшення періоду фінансування.

Міжнародні факторингові операції координуються спеціально створеною міжнародною організацією "Factors Chain International"[6]. За данним "Factors Chain International" в Україні пропонують факторингові послуги 25 компаній.

Факторинг внутрішнього товарообігу склав 933 млн. евро, міжнародний оборот факторингу 22 млн. евро, всього – 955 млн. евро. Ця організація розробила спеціальний кодекс проведення факторингових операцій, у якому визначено зобов'язання факторингової компанії в країні експортера і відповідної компанії в країні імпортера.

До нетрадиційних методів фінансування відносять форфейтинг та операції міжнародних кредитних союзів. Форфейтування означає купівлю зобов’язань, погашення яких припадає на будь-який час у майбутньому і які виникають у Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 процесі постачання товарів і послуг без повернення будь-якому попередньому боржникові [3]. Здійснення операції форфейтингу передбачає, що експортер виконав свої зобов’язання за контрактом і прагне інкасувати розрахункові документи імпортера шляхом їхнього продажу з метою отримання готівкових коштів. Таким чином, продавцем векселя, що форфейтується, є експортер, який акцептує його у вигляді платежу за товари та послуги.

Покупцями (форфейтерами) стають банк або спеціалізована фірма. Вони беруть на себе всі комерційні ризики, пов’язані з неплатоспроможністю імпортерів, без права регресу (повернення) документів експортерові. Якщо імпортер не має бездоганної репутації, форфейтер вимагає в банку країнимпортера гарантію у формі авалю за борговими зобов’язаннями, які він хоче придбати. Виконання цієї умови дуже важливе з точки зору необоротності угоди, тому що в разі неплатежу боржником форфейтер може покластися тільки на цю форму банківської гарантії.

Форфейтер під час купівлі боргових вимог (векселів) відраховує відсотки за весь термін, на який вони виписані (дисконтує векселі). Експортер перетворює тим самим кредитну операцію за торговою угодою в операцію з готівкою. У цьому випадку експортер відповідає тільки за задовільне виготовлення та постачання товару, а також правильне оформлення документів за зобов’язаннями. Ця обставина разом з наявністю фіксованої ставки відсотка, яка стягується з початку операції, робить форфейтинг привабливим видом фінансування. Джерелом коштів для форфейтера ринок євровалют. Внаслідок цього облікова ставка за форфейтингом тісно пов’язана з рівнем відсотка за середньостроковими кредитами на цьому ринку. Облікова ставка може досягати 10% більше річних, залежно від ризику країни.

Форфейтинг, як правило, застосовується в разі продажу машин та устаткування. Контракти на продаж є середньо- та довгостроковими, вони укладаються на великі суми (середня сума контракту – 1-2 млн. дол.). Тому мінімальна сума, яка використовується при форфейтуванні, становить не менше ніж 250 тис. дол. Таким чином, розміри сум, які отримує експортер, не Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 перевищують розмірів звичайних комерційних кредитів, але в той же час не досягають масштабів кредитів покупцеві, що забезпечують поставку великих партій машин та устаткування. Форфейтинг займає проміжне місце між ними.

Купівля вимог (векселів) на велику суму може здійснюватися лише консорціумом форфейтерів.

Міжнародний кредитний союз – це асоціація фінансових компаній або банків у різних країнах, які укладають взаємні угоди щодо надання фінансування з частковими платежами. Якщо іноземний покупець бажає оплатити товари, що імпортуються, частковими платежами, то експортер може звернутися до члена кредитного союзу в своїй країні, який дасть розпорядження про надання фінансування через члена кредитного союзу в країні імпортера. Одержить негайну оплату без регресу до нього. Імпортер одержить фінансування частковими платежами [3].

Довгострокове фінансування експортних операцій передбачає:

випуск облігацій;

кредити покупцю надає банк, який обслуговує експортера.

Кредит надає банк країни-продавця безпосередньо покупцеві або його банку на суму укладеного контракту. Такий кредит становить 80-85 % контрактної ціни;Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Посібник з експлуатації Для користувача Посібник з експлуатації calorMATIC 370f Залежний від погодних умов регулятор з передачею даних радіоканалом UA Зміст Зміст 1 Вказівки до посібника з експлуатації 5.3.2 Режим Вечірка 1.1 Дотримання вимог спільно діючої документації. 3 5.3.3 1 день режим не вдома 1.2 Зберігання документації 5.3.4 1 день режим я вдома 1.3 Використані символи 5.3.5 Режим 1 x активна вентиляція 1.4 Паспортна табличка 1.5 Сфера застосування посібника 6 Технічне обслуговування...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “Міжнародне еконоМічне право” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Н. В. Плахотнюк Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (протокол № 6 від 06.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом плахотнюк н. в. Методичні матеріали щодо...»

«Електронний бюлетень Твій вибір – 2012 ОБ’ЄДНАНА ОПОЗИЦІЯ БАТЬКІВЩИНА Випуск № Автори: Світлана Конончук, Максим Лациба Зміст Організаційні та ідейні витоки ОО Батьківщина Партії-учасниці ОО Батьківщина. Лідер...6 Політичні партнери партії.. Бажаний спосіб реалізації влади (система державної влади)..7 Місце держави в соціальних та економічних процесах.. Освіта, наука та гуманітарний розвиток.. Обороноздатність країни.. Зовнішньополітичні орієнтації.. Права людини і громадянське суспільство....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Борисюк Ірина Олександрівна УДК 658:339.166.5:629.73(042.3) УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний автомобільно-дорожній університет Проблеми і перспективи розвитку підприємництва збірник наукових праць №1 (2), 2012 Харків Засновник і видавець – Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( ХНАДУ) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№18363-7163Р від 05.09.2011 р., видане Державною реєстраційною службою України Друкується за рішенням Вченої ради Харківського...»

«Національний лісотехнічний університет України однотипний матеріал фірми SOLIGNUM. Крім того, ЛФМ італійського виробника ICLA є дешевші за матеріали SOLIGNUM. Проведені експериментальні дослідження дають змогу відзначити придатність ЛФМ ICLA і SOLIGNUM для опорядження деревини з метою одержання високоякісних захисно-декоративних покриттів. УДК 674.09 Аспір. С.І. Яцишин; доц. Ю.І. Грицюк, канд. техн. наук – НЛТУ України, м. Львів МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ РОЗКРОЮ КОЛОД НА...»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCZ n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. 5 Використання безпроводової мережі WAN. Аспекти ергономічності Використання автентифікації за відбитками Початок роботи пальців Розміщення елементів керування і портів. Використання ТРМ Інформація про світлові індикатори Використання периферійних пристроїв Підключення джерела живлення Підключення док-станції Використання акумуляторної батареї Підключення зовнішніх...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 15-16 березня 2013 року) ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 15-16 марта 2013...»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCSA / Серія VPCSB / Серія VPCSE n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. 5 Використання безпроводової мережі WAN. Аспекти ергономічності Початок роботи пальців Розміщення елементів керування і портів. Використання ТРМ Інформація про світлові індикатори Використання периферійних пристроїв Підключення джерела живлення Приєднання реплікатора портів Використання акумуляторної батареї Підключення зовнішніх...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В. Б. Захожай, В. С. Федорченко ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ ББК 60.6я723 З Рецензенти: В. Г. Швець, д р екон. наук, проф. В. Г. Федоренко, д р екон. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 27.04.05) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 Г 126 / від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»