WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 35; 303.032 Завадський М.О., магістр права ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ На даний період офіційне бачення майбутніх змін у структурі ...»

УДК 35; 303.032

Завадський М.О.,

магістр права

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ

СТРУКТУР ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

На даний період офіційне бачення майбутніх змін у структурі виконавчої влади

полягає у тому, що адміністративна реформа має бути органічною складовою більш

масштабного процесу трансформації суспільних відносин в Україні. Зважаючи на це у

статті здійснено узагальнення основних напрямів реформування організаційних структур виконавчої влади, які доцільно застосовувати при адміністративній реформі.

На данный период официальное виденье будущих изменений в структуре исполнительной власти заключается в том, что административная реформа должна быть органической составляющей более масштабного процесса трансформации общественных отношений в Украине. Ввиду этого в статье осуществлено обобщение основных направлений реформирования организационных структур исполнительной власти, которые целесообразно применять при административной реформе.

On this period official vision of future changes in the structure of executive power consists in that administrative reform must be the organic constituent of more scale process of transformation of public relations in Ukraine. Because of it generalization of basic directions of reformation of organizational structures of executive power, which it is expedient to apply at administrative reform, is carried out in the article.

Постановка проблеми. Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного управління. Необхідність формування нової системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні до останнього часу недооцінювалась. Нова система державного управління в Україні має бути створена шляхом проведення адміністративної реформи.

Сучасний стан проблеми. Існуюча в Україні система державного управління залишається в цілому неефективною, вона еклектично поєднує як інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інститути, що сформувалися у період незалежності України. Ця система є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у проведенні соціальноекономічних і політичних реформ.

Мета. Метою роботи є виділення та узагальнення основних напрямів реформування організаційних структур виконавчої влади, які доцільно застосовувати при адміністративній реформі.

Виклад основного матеріалу. Зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами суспільного життя. З іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава. Метою адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересом. Ця система державного управління буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною. Витрати на утримання управлінського персоналу будуть адекватними фінансовоекономічному стану держави.

Для досягнення мети адміністративної реформи в ході її проведення має бути розв'язано ряд завдань:

формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління;

формування сучасної системи місцевого самоврядування;

запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;

організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів;

запровадження раціонального адміністративно-територіального устрою.

Адміністративна реформа має здійснюватись у кількох напрямках. Перший це створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні.

Другий - це формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління. Третій - це кадрове забезпечення нової системи державного управління. Четвертий - це зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління. П'ятий - це наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її функціонування.

Реформування організаційних структур виконавчої влади є найбільш складною проблемою адміністративної реформи в Україні. Після проголошення державної незалежності в Україні обсяги управлінської діяльності зросли у деяких сферах у 20 - 30 разів, а окремі з них (оборона, зовнішня політика) були утворені заново. Тому характерний для радянських часів метод реформування апарату управління шляхом його скорочення сьогодні не можна розглядати як ефективний. Тут потрібен, системний підхід, який дозволяє визначати оптимальні для потреб України кількість та структуру органів виконавчої влади.

Як відомо, у ході системних перетворень Україна зіткнулася з проблемами організації виконавчої влади нового типу. Існуюча структура уряду України є однією із перепон на шляху до економічного зростання. Міністерства не змогли виробити і реалізувати ефективну політику, щоб зменшити масштаби тіньової економіки, запобігти погіршенню стандартів у сфері охорони здоров'я та освіти, збільшенню нерівності у розвитку регіонів і зубожінню значної частини населення. Державна служба є неефективною, бо вона ще не повністю трансформована в інституцію, що забезпечує реалізацію державної політики.

Заходи реформування грунтуються на вироблених світовою практикою принципових засадах функціонування виконавчої влади у демократичній соціальній, правовій державі, серед яких ключове значення мають такі:

пріоритетність законодавчої регламентації функцій, повноважень та порядку діяльності органів виконавчої влади;

незалежність здійснення функцій та повноважень виконавчої влади від органів законодавчої і судової влади у межах, визначених Конституцією і законами України;

здійснення внутрішнього та судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб, насамперед, з позиції забезпечення поваги до особи та справедливості, а також постійного підвищення ефективності державного управління;

відповідальність органів виконавчої влади, їх посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких були порушені;

запровадження механізму контролю за функціонуванням виконавчої влади з боку суспільства через інститути парламентської прямої демократії, передбачаючи, що вищі посади в ключових органах виконавчої влади є політичними посадами;

принципи ефективності, відкритості та доброчесності в роботі уряду та інших органів виконавчої влади.

Реформування державної служби в Україні покликано забезпечити підбір і розстановку високопрофесійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління. У ході адміністративної реформи необхідно законодавчо унормувати інститут служби в органах місцевого самоврядування (муніципальної служби).

Виконавча влада, реалізуючи призначення демократичної, соціальної правової держави, створює для реалізації прав і свобод громадян, а також надання їм широкого кола державних, в тому числі управлінських послуг.

Держава цілеспрямовано мінімізує своє втручання в життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, які в даний період розвитку суспільства взмозі гарантувати і неможливо знайти на ринку послуг. Вона постійно прагне дерегулювання, тобто передачі своїх функцій механізмам ринкової саморегуляції і недержавним інституціям. Цей процес має грунтуватися на тому, що:

1) надання послуг з боку виконавчої влади повинно бути спрямовано на задоволення потреб особи і суспільства. Тому потрібно визначити перелік відповідних послуг, які потрібні громадянам, а також критерії оцінки якості та ефективності їх надання;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2) соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише у разі, якщо це обумовлено інтересами всього суспільства. Відносини між споживачами та постачальниками товарів і послуг регулюються ринком, окрім тих випадків, коли він не може адекватно задовільнити потреби суспільства;

3) управлінські послуги повинні бути платними тільки у випадку, коли громадянин має вибір - чи користуватися, цією послугою, чи ні;

4) управлінські послуги повинні надаватися, насамперед, на низових рівнях структури виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до споживачів. У деяких випадках надання послуг на більш високому структурному рівні може бути обумовлено потребами економіки чи вимогами до якості надання послуги.

Адміністративна реформа розрахована на відносно тривалий період її реалізації і включає три етапи.

У ході підготовчого етапу реформи мають бути розроблені та офіційно схвалені Концепція адміністративної реформи та Програма здійснення адміністративної реформи. На цьому етапі розв'язуються першочергові питання, пов'язані з поточним удосконаленням елементів існуючої системи державного управління.

На другому етапі запроваджуються організаційно-правові засади реформування ключових елементів системи державного управління.

На третьому етапі поглиблюються трансформаційні процеси, формуються нові інститути, організаційні структури та інструменти державного управління.

На всіх етапах реформи вживаються заходи щодо її законодавчого, кадрового, наукового та інформаційного забезпечення, зміцнення та оновлення нових фінансово-економічних основ державного управління.

Адміністративно-територіальна реформа також має бути тісно пов'язаною із судово-правовою реформою. Трансформація виконавчої вертикалі неможлива без створення нової системи адміністративного права. Але для цього необхідно прийняти бодай базові закони «Про судоустрій в Україні», Адміністративний кодекс, сформувати адміністративну юстицію (адміністративні суди) тощо.

Не слід забувати також і про те, що передумовою успішної реалізації адміністративної реформи є ефективні ринкові перетворення в економіці.

Адміністративно-територіальна реформа тісно пов'язана з трансформацією політичних процесів, які передбачають встановлення системи відповідальності у масштабі «громадянське суспільство — політичні партії — парламент, обраний на партійній основі — уряд, який несе відповідальність перед парламентом — державні службовці – регіональні та місцеві органи представницької влади». Власне, попри всі заяви і влади, і нової опозиції, підготовка до реформи все ще залишає бажати кращого.

На сьогодні офіційне бачення майбутніх змін у структурі виконавчої влади полягає у тому, що адміністративна реформа має бути органічною складовою більш масштабного процесу трансформації суспільних відносин в

Україні. Вона повинна здійснюватися паралельно з іншими реформами:

конституційною, судово-правовою, економічною та іншими. Саме необхідність забезпечити конституційні основи для реформування гілок влади, розподілу між ними повноважень і відповідальності, потребують політичної реформи та створення дієвих управлінських важелів для контролю над виконанням реформаторських планів.

Використані джерела інформації:

1. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні /під ред. О. О. Кордуна/.—К., МАУП, 2000

2. Загальна теорія держави та права / За заг. ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997р.

3. Державне управління: теорія і практика /під ред. В. Б. Авер`янова/.—К., „Юрінком Інтер”, 1998р.

4. Сарапін В. О. Ідеологія системних реформ в контексті стабілізації соціально-економічного та політичного розвитку України на рубежі століть (політологічний аналіз) : автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політична культура та ідеологія" / В. О. Сарапін. – К., 2005 5. Інноваційна стратегія українських реформ / [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко]. – К. : Знання України, 2002.

6. Щокін Г. В. Управління суспільним розвитком : загальна концепція / Г. В. Щокін. – К. :

МАУП, 2005

7. Мильнер Б. З. Реформы управления и управление реформами : в 2 ч. / Б. З. Мильнер. – М. :

Ин-т экономики РАН, 1994г.

Рецензент: Канавець М.В., к.держ.упр. 
Похожие работы:

«УДК 330.341.1 І.В. Юхновський Київський національний університет імені Тараса Шевченка СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ Досліджено сутність та структуру інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки. Систематизовано основні підходи щодо трактування та виокремлення основних напрямів формування інноваційно-інвестиційного потенціалу в контексті забезпечення потреб розширеного відтворення економіки. Ключові слова:...»

«Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» Фонд Чарльза Стюарта Мотта Програма «Школа як осередок розвитку громади» СТАНДАРТИ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ШКОЛИ: ШКІЛЬНА КУЛЬТУРА Навчально-методичний посібник Серія науково-методичних матеріалів у 9 посібниках КИЇВ ВИДАВНИЧИй ДІМ «ПЛеяДИ» УДК 373.3./5:172(075) ББК 74.200.51я72 Т Автор: Товкало М.Я. Науковий керівник і редактор – Даниленко Л.І., доктор педагогічних наук, професор, заступник завід­ увача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту...»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCZ n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. 5 Використання безпроводової мережі WAN. Аспекти ергономічності Використання автентифікації за відбитками Початок роботи пальців Розміщення елементів керування і портів. Використання ТРМ Інформація про світлові індикатори Використання периферійних пристроїв Підключення джерела живлення Підключення док-станції Використання акумуляторної батареї Підключення зовнішніх...»

«Яковлєв А.І., Мозенков О.В., Кобєлєв В.М. “МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗБИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИ ВИХОДІ З ЛАДУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ” УДК 621.313.3 ББК 31.261.63.02 Я 4 Автори: А.І.Яковлєв, О.В.Мозенков, В.М. Кобєлєв Рецензент: О.Ф. Балацький, докт. екон. наук, професор., кафедри управління Сумського державного університету Я 47 Яковлєв А.І., Мозенков О.В., Кобєлєв В.М. Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електротехнічного обладнання”. Харків: ВВП «Контраст», 2012. – 120с., 4...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БРЮХАНОВ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ УДК 303.3:502.5 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ НА РІВЕНЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук СУМИ 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті, Міністерство аграрної політики України Науковий керівник: кандидат...»

«МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 29-30 ВЕРЕСНЯ 2011 Частина ІІ Одеса УДК 330.316 (043) ББК 31.2. Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – Ч.ІІ. –с.144. УДК 330.316 (043) ББК 31.2. Усі матеріали подаються у авторській редакції. Рекомендовано до друку...»

«УДК: 339.146.4.001.37 Зайчук Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ТАРГЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У статті розглянуті методичні підходи до визначення ринкового потенціалу, які застосовуються у світовій практиці. На основі аналізу існуючих наукових підходів до вибору цільового ринку розроблено адаптовану до потреб та...»

«УДК 354.82:330.341.1 JEL Classification: Е60, О20, Р40 Терьошкіна Наталія Євгенівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна) ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ У статті розкриваються економічний зміст і взаємозв’язок понять «розвиток» та «інноваційна стратегія». Також визначено основні види та особливості інноваційних стратегій на...»

«Н.В. КОВТУН СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Монографія Київ – 2005 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК ББК Рекомендовано до друку вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 15 лютого 2005 р ) Рецензенти: А.В. Головач, доктор економічних наук, професор кафедри статистики Київського...»

«УДК 658.628 Крива Д. В. магістр Куденко Н. В. Професор, доктор екон. наук Маркетингове управління асортиментом та номенклатурою на підприємстві Стаття присвячена основним процесам управління асортиментом та номенклатурою товарів на підприємстві. Узагальнено та представлено основні етапи при процесі планування товарного асортименту промислового підприємства. Ключові слова: планування та управління асортиментом та номенклатурою, асортиментна концепція, формування асортименту. Вступ. В умовах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»