WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Кафедра економічної теорії ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до підготовки курсових робіт для студентів Факультету економіки і підприємництва усіх форм навчання зі Спеціальності : ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної теорії

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до підготовки курсових робіт для студентів

Факультету економіки і підприємництва усіх форм навчання зі

Спеціальності : 6.030502 “ Економічна кібернетика”, 6.030509 „Облік і аудит”.

Вінниця 2010

УДК ___________

К.е.н. Нікітченко В.С., ас. Клочковська В.О. Методичні вказівки з дисципліни

“Політекономія” до виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітньо-професійного рівня "" напряму підготовки – облік і аудит, – економічна кібернетика – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2010. – с.

Укладачі: к.е.н. Нікітченко В.С., ас. Клочковська В.О.

Рецензенти: Гарбар Ж.В., кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету Мулик Т.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету Методичні вказівки з дисципліни “Політекономія” до виконання курсових робіт для студентів заочної форм навчання факультету економіки та спеціальності : 6.030502 “ Економічна кібернетика”, 6.030509 „Облік і аудит”.

Рекомендовано науково-методичною радою ВДАУ (протокол № ___ від “___”________2010р.) ЗМІСТ стор.

ВСТУП 4

1.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 5

2. ВИБІР ТЕМИ 6

3. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ 6

4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ 6

5. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 7

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 7

7. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ВИНОСОК 10

8. ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 11

9. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 11

10. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ БАЛІВ ПО КУРСОВІЙ РОБОТІ 12

11. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 13 ДОДАТКИ 16 ВСТУП Реалізація завдань, пов'язаних з переходом до ринкової економіки; досягнення якісно нового стану суспільства; вдосконалення суспільних і, перш за все, виробничих відносин;

прискорення соціально-економічного розвитку країни, вимагає якісного покращання професійної підготовки спеціалістів. Кваліфікація, компетентність кадрів, їх готовність взяти на себе відповідальність за долю країни, в багатьох випадках визначають масштаби та темпи науковотехнічного прогресу, інтенсифікації виробництва та підвищення його соціально-економічної ефективності.

У вирішенні проблем у досягненні якісно нового стану суспільства, вдосконалення економічних відносин та господарчого механізму в цілому, особлива роль належить спеціалістам економічного профілю. Тому питанню покращання підготовки економічних кадрів приділяється особлива увага.

Підготовка таких спеціалістів базується на вихованні у них економічного мислення, навиків і методів дослідження економічних явищ, забезпечення співвідношення високого рівня економічної освіти з глибокими знаннями теорії та практики управління економікою, широким світоглядом у галузі техніки і технології. Формування таких якостей у сучасних спеціалістів у значній мірі пов'язане з вивченням економічної теорії в цілому і зокрема з такими її складовими частинами, як політична економія, макроекономіка, мікроекономіка та історія економічної думки.

Вивчення економічної теорії допомагає студентам уяснити суть економічних явищ і процесів, що проходять у сучасному суспільстві, економічних законів його розвитку, механізм їх дії і використання; уяснити необхідність і суть шляхів прискорення соціально-економічного розвитку на основі постійного вдосконалення економічних відносин, пов’язаних з переходом до ринку, прискоренням науково-технічного прогресу; розібратись в суті протиріч розвитку суспільства та напрямків їх вирішення. Вивчення політичної економії допомагає формувати такий тип економічного мислення, який потребує глибоких знань економічної теорії, надає можливість бачити далеко вперед і приймати неординарні рішення.

Для накопичення знань у галузі економічної теорії студент повинен систематично працювати над вивченням курсу політичної економії. Ця праця повинна базуватися на всебічному вивченні офіційних, державних документів та законів, затверджених Верховною Радою України, що забезпечують вдосконалення економічних відносин і становлення ринку Важливе значення при цьому набуває вивчення спеціальної економічної літератури і не тільки вітчизняної, а й зарубіжної.

У цьому значенні така форма роботи над курсом політичної економії, як підготовка і виконання курсових робіт, має дуже важливе значення. Цінність курсової роботи полягає в тому, що вона є першим кроком на великому шляху самостійної творчості економіста, який повинен вирішувати на довіреній йому дільниці важливі політичні та господарські задачі. Підготовка курсових робіт також сприяє досягненню цілого ряду цілей навчальної та виховної роботи. Вона забезпечує більш глибоке освоєння курсу політичної економії в цілому та його окремих розділів; оволодіння студентами діалектичного методу дослідження явищ в економіці, набуття навиків самостійної роботи над спеціальною, монографічною і довідковою літературою; освоєння методів збору, опрацювання та аналізу фактичного матеріалу, в тому числі і статистичного; розвиває економічне мислення, вміння вірно викладати свої думки, аналізуючи складні теоретичні проблеми, зв'язувати теорію з практикою, обґрунтовувати необхідність тих чи інших практичних рекомендацій. Велике значення курсової роботи полягає в тому, що вона є ефективною формою контролю за самостійною роботою студентів та їх успішністю.

Починаючи працювати над курсовою роботою, студент перш за все повинен обдумати її значення і роль в становленні його як спеціаліста, у формуванні спеціальних навиків, у розвитку економічного мислення. Усвідомлення цього є важливою умовою творчого підходу до написання курсової роботи, до вибору теми, прийомів та методів дослідження. При цьому необхідно звернути увагу на те, що без такого підходу курсові роботи мають завжди суттєві недоліки. У них відсутні власні думки і трактовки тих чи інших питань, вони, як правило, є простим переказом прочитаного, а часто просто плагіатом.

Підготовка курсової роботи - це складний процес вивчення різних джерел:

офіційних документів, монографій, періодичних друкованих видань, фактичного, в тому числі і статистичного матеріалу; процес переосмислення отриманих у результаті цього вивчення даних і фактів; встановленні власного погляду, своєї трактовки досліджуваного явища. Тому роботу, пов'язану з підготовкою курсової, не потрібно відкладати на останній місяць чи тиждень семестру, її необхідно вести протягом всього часу вивчення політичної економії.

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується студентом самостійно, на основі глибокого, творчого вивчення і переосмислення рекомендованої літератури, узагальнення фактичного та статистичного матеріалу. Переказ прочитаних джерел та їх простий виклад на папері не допускається.

Робота повинна показати глибокі знання офіційних документів та спеціальної літератури по вибраній темі.

При розкритті змісту вибраної теми студент повинен показати вміння використовувати метод матеріалістичної діалектики, наукової абстракції, аналізу і синтезу, співвідношення історичного і логічного, загального, особливого та одиночного для уяснення суті досліджуваних економічних явищ і процесів. Курсова робота повинна відбивати глибокі знання всіх питань теми в їх взаємозв'язку, здібність автора розкривати і аналізувати протиріччя, належні досліджуваним явищем і процесам, напрями їх подолання, вміння розглядати досліджувані проблеми у нерозривному зв'язку з завданнями економічного розвитку, практикою господарського управління.

У роботі автор зобов'язаний показати знання стану розробки питань вибраної теми в економічній літературі, розглянути, проаналізувати різні точки зору по проблемі, викласти і обґрунтувати своє поняття цієї проблеми, власну точку зору з питань, що розглядаються.

Розкриваючи суть економічних законів і категорій, необхідно глибоко, всебічно проаналізувати механізм їх дії, обґрунтувати рекомендації їх використання. Це означає, що у роботі автор повинен показати своє вміння використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У роботі автор повинен подати свої здібності, вміння збирати, обробляти, аналізувати, узагальнювати фактичний і статистичний матеріал, свідомо його використовувати для того щоб ті чи інші теоретичні виклади роботи, пропозиції, критичні зауваження мали не декларативний, а аргументований характер.

Зміст роботи повинен відповідати розробленому плану, вимогам логіки, не повинно бути повторів одних і тих же викладок і фактів.

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог, викладених у цій методичній розробці. Це відноситься до об'єму, оформленню зносок цитованих положень, таблиць, списку літератури та ін.

Кафедра визначає конкретні строки виконання, рецензування та захисту курсових робіт згідно з нижченаведеними вимогами.

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи на початку семестру.

2. Затвердження плану курсової протягом двох тижнів з початку семестру.

3. Подання завершеної курсової роботи не пізніше ніж місяць до початку екзаменаційної сесії

4. Захист курсової роботи проводиться до здачі іспиту з дисципліни, за встановленим графіком.

2. ВИБІР ТЕМИ Тема курсової роботи видається студентам викладачем. Принципи розподілу тем можуть бути різні. Але важливо, щоб вибрана тема була пов'язана з науковими інтересами студента, тому що вона може стати методологічною і теоретичною ос новою вивчення інших економічних дисциплін чи майбутні курсових з конкретною економікою, дипломного проекту.

Зустрічаються випадки, коли студент вибирає ту чи іншу тему роботи, яка з його погляду є найголовнішою чи по якій у нього є література. Такий підхід неправильний, тому що цьому випадку губиться головна ціль виконання курсової роботи - глибоке вивчення більш важливих і складних пробам політичної економії.

Вибір теми для студента заочної форми навчання набути пов'язаний з його виробничою діяльністю. В цьому випадку студент може використовувати конкретний і фактичний матеріал своєї установи чи підприємства. Як показує практика, така курсова по змісту стає багатшою, тому що робота над нею веде до появи цікавих і корисних пропозицій, спрямованих на покращання економічних показників підприємства.

3. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Після затвердження теми студенти знайомляться з відповідною літературою. В основу роботи повинно бути закладено глибоке вивчення Законів України, офіційних документів з проблем соціально-економічного розвитку країни, монографічної літератури вітчизняних та зарубіжних економістів.

Основна література до теми надається у програмі курсу політичної економії.

Додаткову літературу студенти підбирають самостійно, використовуючи бібліографічні списки, наведені у планах семінарських занять, каталоги бібліотеки. В курсовій роботі обов'язково потрібно використовувати фактичний і статистичний матеріал.

Основними джерелами фактичного матеріалу служать загальні і галузеві статистичні збірники та довідники, а також друковані в періодичний пресі звіти Держкомстату про хід соціально-економічного розвитку країни на кінець кварталу, півроку і на кінець кожного року. Фактичні та статистичні матеріали можна отримати в спеціальних журналах:

"Економіка України", "Економіка АПК", "Фінанси України", "Банківська справа", у газетах "Голос України", "Закон і бізнес", "Экономика и жизнь" та ін. Дані про економіку капіталістичних країн можна отримати з щорічних додатків до журналу "Мировая экономика и международные отношения" тощо.

Необхідно використовувати також фактичні дані з книг, брошур, газет, журналів, але при використанні фактичних даних з різних джерел необхідно пам'ятати те, що ними можна оперувати лише тоді, коли вони виражені в однакових одиницях виміру.

У курсовій роботі у багатьох випадках необхідно використовувати і місцевий матеріал, що характеризує розвиток області, міста, підприємства. Його можна взяти зі звітів підприємств, періодичної місцевої преси.

Кінцевим підсумком вивчення спеціальної літератури з проблеми повинно стати вироблення стрункої логіки курсової роботи і складання плану, який затверджується науковим керівником.

4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

Наступним етапом роботи є складання плану, який містить вступ, 3-4 ключові питання по вибраній темі та висновки. План може бути простим чи розширеним. У вступній частині формулюються актуальність вибраної проблеми, завдання курсової роботи, характеристика основних понять.

Основні питання плану повинні бути сформульовані чітко і коротко розміщені в строгій логічній послідовності. Те чи інше питання може бути роздрібнене на підпункти, якщо це необхідно.

У заключній частині надаються основні теоретичні висновки, до яких приходить автор у результаті досліджень.

Розробка плану є важливим і обов'язковим етапом у написанні курсової роботи. Від вірного його складання залежить структура, зміст і якість роботи. Необхідно на цьому етапі попередньо складний план обговорити з викладачем, отримати консультацію про подальшу роботу.

Надається для прикладу план по темі “Інфраструктура ринку та особливості її розвитку в сучасних умовах”.

Вступ.

1.Поняття, суть та основні елементи ринкової інфраструктури.

2.Банки, їх види і функції.

3. Біржі, їх види і функції.

4.Стан та перспективи розвитку інфраструктури ринку в Україні.

Висновки.

Для того, щоб полегшити написання курсової роботи, план може бути розгорнутий (в чорновому варіанті) у тези чи проспект з викладками основного змісту кожного розділу, питань і головних висновків.

5. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після всієї попередньої роботи можна приступати до написання тексту відповідно до плану. На наш погляд, спочатку необхідно підготувати чорновий варіант. Перш за все необхідно проаналізувати розробленість даної проблеми в соціально-економічній літературі, представити різні напрямки і точки зору. При цьому студент не повинен обмежуватись простим викладом тих чи інших точок зору, положень, необхідно виразити до них своє відношення.

Кожне висунуте положення необхідно теоретично доводити і закріплювати підібраним конкретним фактичним матеріалом, використовуючи роботи представників різних шкіл.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«УДК 130.2:572.028; 008; 101.1:316 В.Г. ВОРОПАЄВА Державна льотна академія України, м.Кіровоград ПРОБЛЕМА КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В статті дається аналіз проблем кризи ідентичності, що народжуються в умовах глобалізації та інформаційного суспільства, причини кризи ідентичності особистості та характерологічні особливості кризи ідентичності в інформаційному суспільстві; відмічається, що сучасна криза ідентичності проявляється у різноманітних формах...»

«О.В. Козьменко РЕЙТИНГУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ І РОЗРАХУНОК СТРАХОВИХ ТАРИФІВ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ Монографія Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 368.003.1:330. ББК 65.271-861.1в631 К59 Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 3 від 28.11.200 Рецензенти: доктор економічних наук, професор ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОРИСЕЙКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 657.4:657.6:336.2 (043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 201 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА І МАРКЕТИНГ» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання курсової роботи з вибіркової навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання Напрям(и) підготовки: 6.030504...»

«Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Львівській області Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією Г.М.Корисько Відповідальний за випуск М.М.Крупка Комп’ютерна верстка І.М.Бура Обкладинка Б.М.Сікотовський Статистичний збірник містить інформацію про основні показники діяльності підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Львівської області у...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Бібліографічна серія: Провідні вчені університету Анатолій Григорович Мазур БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ ЗА 1986 – 2008 РОКИ Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Бібліографічна серія: Провідні вчені університету Анатолій Григорович МАЗУР БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ ЗА 1986 2008 РОКИ Вінниця – 2008 УДК 378.12 ББК 91.9:65 Бібліографічна серія: Провідні вчені...»

«Український незалежний центр політичних досліджень Корпорація стратегічного консалтингу Гардарика Інститут власності і свободи Максим Лациба Дмитро Ляпін Костянтин Матвієнко ЯК ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ РОЗВИВАЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВО Київ 200 ББК 66.69(4УКР) Л30 Лациба, Максим. Як політичні партії розвивають підприємництво / М.Лациба, Л30 Д.Ляпін, К.Матвієнко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. [та ін.]. – К. : [Агентство Україна], 2009. – 116 с. ISBN 978-966-2157-16Публікація містить аналітичні матеріали,...»

«Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління Література: 1. Стец В. А., Стец І. І., Костюмчик М. Ю. Менеджмент персоналу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Лілея, 1996. – С. 71-73.2. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – С. 158-159.3. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. – М., 1992.4. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. – К.: Аконіт, 1999. – Т. 2. 5....»

«Економічні науки УДК 330.11 (477) Т. Г. ЗУБ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара РИНКОВА ФІЛОСОФІЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА І РЕАЛІЇ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У РЕСУРСОВИКОРИСТАННІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Здійснено оцінку змін в забезпеченні ресурсами ринково зорієнтованих продуцентів та результативності їх використання з відтворенням динаміки цих процесів у відповідності з процесами формування інституту ефективних власників. The assessment of changes in the market-oriented...»

«УДК 330.341 Костюк А. К. студентка групи УЗ-91, ФММ; Бояринова К.О. к. е. н., доцент Національний технічний університет України «КПІ» ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У статті виявлено та обґрунтовано чинники, що його сприяють або стримують інноваційний розвиток підприємств, розглянуто його проблеми та перспективи у сучасних умовах. In the article grounded factors which promote or restrain innovative development of enterprise, his problems and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»