WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Автори: Павлов О.А., Ковалюк Т.В. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Розглянуто стратегію розвитку ІТ-освіти через вимоги та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика

Міжнародна науково-технічна конференція

УДК 331.337.103.244

Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТндустрії

Автори: Павлов О.А., Ковалюк Т.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, Україна

Розглянуто стратегію розвитку ІТ-освіти через вимоги та пропозиції до

МОН та ІТ-індустрі. Показано, що вирішення проблеми дефіциту ІТ-кадрів слід

вирішувати в першу чергу через покращення якості ІТ-випускників.

Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-спеціальність, ІТ-кадри, ІТвипускники Вступ. Інформаційні технології (ІТ) зараз складають основу будь-якої розвиненої економіки. Для їх впровадження потрібні кваліфікаційні спеціалісти, наявність яких дасть Україні шанс конкурувати в аутсорсингових ІТ-проектах з Індією, Китаєм та іншими країнами. Це, у свою чергу, стримуватиме витік мозків за кордон, сприятиме появі нових робочих місць. Для студентів ІТ-освіта відкриває широкі можливості отримання перспективної роботи як у вітчизняних ІТ-фірмах, так і в представництвах закордонних високотехнологічних компаніях.

Постановка проблеми. Виходячи з прогнозних розрахунків темпів зростання вітчизняної ІТ-індустрії (35-40% на рік), до 2015 року з’явиться 168500 нових вакансій, з них 106 тис. в експорті, 62,5 тис. на внутрішньому ринку. Дефіцит фахівців щонайменше 91 тис., а якщо врахувати нинішній стан системи освіти, дефіцит складе майже 75% [1]. Кадрова криза в українській ІТ-галузі відчутна вже сьогодні. Не дивлячись на активність ІТ-компаній із впровадження освітніх ініціатив, загальний рівень випускників з профільних ІТ-спеціальностей знижується.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція Отже підготовка ІТ-спеціалістів у вищих навчальних закладів, що за кількістю та якістю соціально-особистісних та професійних компетенцій відповідатимуть вимогами ІТ-індустрії, є актуальною проблемою. ІТ-освіта має стати каталізатором в розвитку усієї системи освіти. Тому необхідність переходу до економіки знань ставить перед системою ІТ-освіти завдання підвищення якості і наукомісткості освітніх процесів для масової підготовки ІТ-фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання якості підготовки спеціалістів для ІТ-індустрії через реформування структури напрямів та спеціальностей, удосконалення освітніх стандартів відповідно до професійних стандартів, впровадження інформаційних технологій в навчальний процес тощо широко обговорюється в пресі та професійних колах. У статтях [2, 3,4, 5] поданий детальний аналіз проблем, що існують в сфері підготовки кадрів для ІТ-галузі, проблеми дефіциту кадрів в ІТ-індустрії та шляхи реформування ІТ-освіти, доцільності узгодження існуючих в Україні ІТ-професій з прийнятими в Європі кваліфікаціями.

Проте, проведений аналіз показує, що запропоновані підходи не забезпечують вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням потрібної для ІТ-індустрії якості підготовки ІТ-спеціалістів.

Мета статті. Завданням цієї публікації є обґрунтування шляхів подолання дефіциту ІТ-кадрів в Україні та покращення якості їх підготовки. Вирішити ці завдання можливо завдяки зусиллям ІТ-індустрії, МОН України, інноваційним технологіям, які впроваджуватимуть ВНЗ.

Вимоги ІТ-індустрії до ІТ-освіти. Щорічно українські ВНЗ випускають по близько 16 тис фахівців у сфері IT, але тільки 4-5 тис. з них працевлаштовуються за фахом.

За оцінками експертів 15% ІТ випускників не можуть працевлаштуватися за фахом через неякісну підготовку. Роботодавці хочуть бачити в молодих фахівцях професійні знання та уміння, зокрема: ґрунтовну математичну підготовку; професійні знання в області програмування; грунтовну підготовку в області комп’ютерної інженерії;

проектно-технологічну компетентність; уміння працювати в команді та проектах;

володіння навичками групової взаємодії; володіння іноземними мовами (англійською);

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція навички роботи зі службовими документами, достатню практична підготовка, економічну грамотність.

Серед особистісних якостей ІТ-випускників роботодавці схвалюють активну життєву позицію, високу мотивацію, схильність до саморозвитку, працьовитість, націленість на результат, розвинені комунікативні навички, схильність до здорового способу життя тощо.

Принципи ІТ-освіти в підготовці фахівців. На даний момент наявність кваліфікованих фахівців є істотною конкурентною перевагою українських ІТ-компаній на світовому ринку в очах закордонних замовників. При зниженні якості фундаментальної і технічної освіти в Україні ця перевага може бути втрачена вже в найближчі роки. Тому ВНЗ при підготовці ІТ фахівців орієнтуються в першу чергу на фундаментальність та науковість підготовки. Вузько спеціалізована підготовка студентів тільки для потреб сьогодення, орієнтована на певні технології, не дасть можливості в майбутньому самореалізуватися в інтересах компанії і самого фахівця.

Гармонізуючи вимоги ІТ індустрії до якості підготовки ІТ-випускників та традиції фундаментальності вищої технічної освіти, НМК з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» розробила агреговані пропозиції до МОН України та ІТндустрії Шляхи удосконалення якісної підготовки ІТ фахівців. Освітньо-професійна програма підготовки українських ІТ фахівців базується на системі Галузевих стандартів вищої освіти (ГСВОУ), які затверджені МОН протягом 2009-2011 р.р. В основу ГСВОУ покладені міжнародні документи Сomputing Сurricula 2001 – 2005, 2008

– 2010, 2013, розроблені такими організаціями, як ACM, IEEE, AIS. В цих документах визначені зміст та напрями підготовки ІТ спеціалістів, які відтворені і в українських ГСВО. Така гармонізація підготовки робить українських ІТ фахівців конкурентоспроможними із їх закордонними колегами.

Згідно з практикою розробки стандартів вищої освіти освітньо-кваліфікаційна характеристика має визначити компетенції випускників, задачі їх діяльності та уміння, які потрібні для їх розв’язання. Професійні стандарти, що визначають у рамках конкретної області професійної діяльності вимоги до змісту і умов праці, кваліфікації |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція і компетенції працівників за різними кваліфікаційними рівнями, мають стати основою розроблення стандартів вищої освіти. ГСВОУ зорієнтовані на компетентнісний підхід, узгоджені із новою структурою освітньо-кваліфікаційних (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та з Національною рамкою кваліфікацій, стануть дієвим інструментом для покращення якості освіти. Відповідно до вимог, висунутих у професійних ІТстандартах, здійснюватиметься корекція ГСВОУ з ІТ-напрямів та спеціальностей вищої освіти.

Навчальні плани ВНЗ мають бути розроблені на основі освітньо-професійної програми підготовки відповідно до ГСВОУ. Неприпустимо недотримання стандартів вищої освіти за номенклатурою дисциплін та їх обсягом. Контроль за відповідністю навчальних планів стандартам вищої освіти має бути строгим. Бажано відновити практику погодження навчальних планів під час ліцензування спеціальностей і напрямів підготовки в НМК.

Якісний склад навчальних планів за напрямом «Комп’ютерні науки».

Навчальний план складається із 4-ти циклів підготовки. Їх перелік на слайді:

гуманітарний, математичний, професійно-орієнтований, цикл практичної підготовки. З діаграми (рис.1) видний дисбаланс в циклах підготовки: великий гуманітарний блок 14% для технічного напряму і дуже мала частка практичної підготовки 7%.

Рис.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчального часу за циклами підготовки |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція Для задоволення вимог ІТ-індустрії щодо посилення практичної підготовки студентів пропонується збільшити кількість кредитів на практичну підготовку з 9 (11) до 15 кредитів за рахунок зменшення обсягу гуманітарних дисциплін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Пропозиції до Міністерства освіти та науки України. Доцільно передбачити внесення змін в зміст підготовки ІТ-фахівців відповідно до вимог ІТ-індустрії, зокрема:

посилити вивчення англійської мови як професійно-орієнтованої за рахунок викладання 15-20% дисциплін блоку програмування навчального плану англійською мовою.Оскільки програмісти використовують мови програмування, що базуються на англійській лексиці, працюють із англомовною документацією, то викладання професійних дисциплін цього блоку буде доречним;

не менше 10% магістерських атестаційних робіт з ІТ-спеціальностей мають бути захищені англійською мовою. Магістри, працюючи за технологією фріланса або в секторі аутсорсінгу, на вимогу ІТ-індустрії мають вільно спілкуватись англійською мовою із своїми партнерами;

посилити фундаментальну та професійно-орієнтованутехнологічну підготовку. Ця пропозиція викликана потребою забезпечити високу якість підготовки ІТ- фахівців.Складність та наукоємність ІТ-професій, високі вимоги до якості знань, умінь та компетенцій ІТ-фахівців, світовий досвід їх підготовки свідчать про необхідність готувати проектувальників і конструкторів інформаційних систем, комп’ютерних мереж і програмного забезпечення, аналітиків інформаційних та комп’ютерних систем, бізнес-аналітиків, спроможних моделювати та автоматизувати бізнес-процеси. Слабка фундаментальна підготовка забезпечить випуск тільки користувачів ІТ.

Досвід використання освітніх стандартів в Україні показав, що їх зміна відбувається через 5-8 років. В такій динамічній галузі як ІТ, де щорічно змінюються технології, зміна навчальних планів теж має відбуватися щорічно. Оскільки існують певні консервативні правила у ВНЗ, які унеможливлюють зміни в навчальних планах частіше ніж один раз на 4-5 років, реалізувати відповідність темпів зміни потреб ІТринку з темпами зміни навчальних планів можливо через корекцію варіативної частини навчальних планів. Динаміка змін має узгоджуватися з ІТ-індустрією. Для |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція цього потрібно визначити механізм погодження варіативної частини навчальних планів ВНЗ.

Аналогічно внесенню змін в навчальні плани потрібно корегувати і навчальні програми з дисциплін, визначаючи їх зміст і обсяг. Доцільно залучати представників ІТ-компаній до розробки та експертизи навчальних програм з окремих навчальних дисциплін та до керівництва курсовим та дипломним проектуванням за тематикою ІТкомпаній.

В цьому плані суттєву допомогу викладачам ВНЗ нададуть освітні програми та методичні матеріали провідних в Україні ІТ-компаній і залучення до викладання професійно-технологічних дисциплін у ВНЗ представників ІТ-галузі.

Відповідно до світової практики підготовки магістрів випускник звітує про свою компетентність та кваліфікацію кваліфікаційною роботою – магістерською дисертацією. Підняти вимоги до якості, актуальності, практичної цінності, достовірності магістерських кваліфікаційних робіт з ІТ спеціальностей можливо, визнавши їх статус як магістерської дисертації відповідно до світової практики.

Магістр має провести дослідження та здійснити апробацію отриманих результатів.

Магістерська робота має носити характер систематизованої та фундаментальної праці.

Державна атестація випускників за ОКР «Бакалавр» або «Магістр» має завершуватися захистом дипломного проекту чи магістерської дисертації відповідно.

Доцільно ввести в практику призначати головами державних екзаменаційних комісій (ДЕК) за напрямами ІТ-підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

представників ІТ-індустрії з провідних на ринку України ІТ-компаній. Головами ДЕК освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» рекомендувати призначати науковців з академії наук та галузевих наукових установ ІТ-профілю.

В Україні навчальний процес реалізується у формі аудиторної та самостійної роботи, обсяг яких складає 30-40% та 70-60% відповідно.

За таким обсягом самостійної роботи студент має вміти працювати з науково-технічною літературою, технічною документацією та самостійно опановувати професійні знання. Отже, існує потреба визначити джерела фінансування для розробки сучасних навчальноweb-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика Міжнародна науково-технічна конференція методичних комплексів з ІТ-дисциплін (навчальних посібників та підручників, методичних рекомендацій до комп'ютерних практикумів, курсового та дипломного проектування, засобів діагностики, дистанційних систем навчання тощо), зокрема іменні фонди, гранти ІТ-фірм, доходи від продажів підручників тощо. Для покращення якості навчальної літератури професійного спрямування доцільно запропонувати МОН України залучати до експертизи навчальних посібників та підручників з ІТ-галузі експертів з ІТ-компаній та на засадах спонсорської допомоги ВНЗ залучати ІТкомпанії до фінансування видання навчально-методичних посібників та підручників з грифом МОН України.

Якість ІТ підготовки пов’язана із кваліфікацією викладачів ВНЗ, тому регулярне підвищення кваліфікації та перепідготовка науково-педагогічних працівників ВНЗ в ІТ компаніях в рамках їх роботи над реальними комерційними ІТ проектами є важливим фактором.

Професійна сертифікація викладачів і навчальних програм є загальновизнаною світовою практикою. Доцільно враховувати сертифікати, що отримані викладачами ВНЗ в ІТ-компаніях, при підвищенні кваліфікації.

Для плідної самостійної роботи студентів та методичної допомоги викладачам доцільно розглянути можливість включити до тематичних планів науково-дослідних робіт МОН України розробку всеукраїнського освітнього ІТ контенту як ВЕБ-порталу та комплексу електронних засобів, інформаційних сервісів і ресурсів, що забезпечуватимуть формування відповідних кваліфікаційних характеристик.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Економічні науки 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навчальний посібник / М.Я. Коробов. – К. : Знання, КОО, 2000. – 378 с.5. Наконечна Г.Ф. Теорія економічного аналізу : навчальний посібник / Г.Ф. Наконечна, П.О. Магдійчук. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 200 с.6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навчальний посібник / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654 с.7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько. –...»

«УДК 551.508 : 630.551.579 І.Г. Грушка ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ВПҐ-4Ц Подано наукові основи методу вимірювання вологості матеріалів і середовищ, покладеного в основу розробки нового кондуктометричного приладу на принципах кондуктометра. Він призначений для експрес-вимірювання вологості і температури ґрунту. Описано цифровий вимірювальний пристрій, конструкція запатентованого переносного і стаціонарного датчика вологості ґрунту, які захищені українською та міжнародною заявкою на винахід....»

«Альтернативний (тіньовий) звіт про виконання Україною рекомендацій, наданих за результатами третього раунду оцінювання в рамках Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. Результати громадської оцінки станом на лютий 2014 Загальна редакція: Руслан Рябошапка, Олексій Хмара (Transparency International Україна) Авторський колектив Огляд підготовлено коаліцією неурядових організацій та незалежних експертів у складі: Олександр Банчук (Центр...»

«Стратегія діяльності ЄБРР в Україні на 2005-2007 роки (01 серпня 2005 р.) ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 1 ПОРТФЕЛЬ БАНКУ 1.1 ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ 1.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.3 ВПЛИВ ПОРТФЕЛЮ БАНКУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ВИСНОВКИ 1.3.1 Фінансові результати 1.3.2. Залучення співфінансування 1.3.3 Вплив на процес переходу до ринкової економіки 1.3.4 Висновки на основі досвіду 1.4 СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЮ 2 ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 2.1...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Шишацький Дмитро Володимирович УДК 658:336.22 ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РЕАКЦІЙ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в ПВНЗ «Донецький університет економіки та права» (м. Донецьк). Науковий керівник – доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ПРИДНІПРОВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР Всеукраїнська науково-практична конференція «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щОДО вИКОНАННя КОНТРОльНОЇ РОбОТИ здисципліни “СТАТИСТИКАПРАЦІ” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено професорами кафедри фінансів і статистики В. Б. Захожаєм і Б. П. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри фінансів і статистики (протокол № 4 від 11.10.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Захожай в. б., Ткач б. П. Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни...»

«Навчальний посібник 14. Кончилин, Т. Л. Нормальное общество: что у него внутри? / Т. Л. Кончилин // Экон. вестн. Ростов. гос. ун-та. — 2005. — Т. 3. — С. 143–153.15. Besley, T. Helth and Democracy / T. Besley, M. Kudamatsu // American Economic Review. — 2006. — Vol. 96, No. 2. — P. 313–318.16. Колодко, Г. В. Мир в движении / Г. В. Колодко; пер. с польс. — М. : Магистр, 2009. — 575 с. ТЕМА 4. ОСНОВНІ ЗАСАДИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ Г. Ю....»

«Впродовж 2006–2012 рр. Український незалежний центр політичних досліджень і Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція та розвиток” за підтримки Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ) реалізують ініціативу “Назустріч мирному і толерантному суспільству в Україні. Міжетнічні взаємини в АР Крим: просвіта та навчання”.Мета ініціативи: Підвищення рівня міжетнічної толерантності в АРК через забезпечення реалізації прав національних меншин, застосування ефективних методів...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2004. Вип. 33. С.168-172 Ser. econ. 2003. Vol. 33. P.168УДК СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У ГАЛУЗІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ Т. Бойко Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи,18 У цій статті проведено аналіз основних факторів та чинників, які визначаєть конкурентноспроможність держави та їхній вплив на форми та методи співпраці України з Європейським Союзом у галузі економіки. Україна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»