WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Методичні вказівки Для студентів V курсу спеціальності “Банківська справа” – 07.050.105 Суми Ініціатива УДК 336.71(073) Н27 Рекомендовано до видання ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра банківської справи

НАПИСАННЯ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Методичні вказівки

Для студентів V курсу спеціальності

“Банківська справа” – 07.050.105

Суми

Ініціатива

УДК 336.71(073)

Н27

Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 4 від

28.11.2000 р.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 2 від 11.10.2000 р.

Укладачі:

доктор економічних наук, професор І.В. Сало;

кандидат економічних наук, доцент В.В. Коваленко

Рецензенти:

кандидат економічних наук, доцент Української академії банківської справи Н.Г. Слав’янська;

заступник начальника Територіального управління НБУ С.В. Шкарупа Відповідальний за випуск кандидат економічних наук, доцент Г.М. Мартинюк Н27 Написання дипломної роботи: Методичні вказівки для студентів V курсу спеціальності 07.050.105 – Банківська справа / Уклад.: І.В. Сало, В.В. Коваленко. – Суми: Ініціатива. – 2001. – 27 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо організації процесу підготовки студента до написання дипломної роботи, вибір теми, складання графіка написання роботи, призначення наукового керівника.

Подані основні складові дипломної роботи і правила їх оформлення.

Визначено критерії оцінки дипломної роботи перед державною екзаменаційною комісією.

УДК 336.71(073) © Ініціатива, 2001 ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ...............5

3. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ........

8. ДОДАТКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Процес теоретичного навчання і придбання студентами навиків самостійної роботи в певних умовах діяльності банківських установ при переході до ринкової економіки є досить актуальнимпитанням.

Тому, відповідно до реалізації ступеневості вищої освіти, що передбачає здобуття певного рівня освіти і кваліфікації, написання і захист дипломної роботи є завершальним етапом п’ятирічного навчального процесу підготовки спеціаліста.

Дипломна робота – це індивідуальне завдання науководослідницького, творчого характеру, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосувати при розв’язанні конкретних економічних, соціальних та виробничих завдань.

Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студента у вищому навчальному закладі – Українській академії банківської справи, і передбачає:

• систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних науково-економічних і виробничих завдань;

• подальший розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою дипломної роботи.

Слід зазначити, що дипломна робота – це не переказ джерел літератури, а достатньо самостійна дослідницька праця. Вона повинна включати:

• дослідження проблеми, яка не отримала достатнього розвитку в літературі;

• виявлення і введення у науковий оборот нових джерел і висвітлення на цій основі нових фактів;

• встановлення нових зв’язків між відомими явищами;

• нову постановку відомої проблеми;

• оригінальні висновки;

• рекомендації щодо використання виявлених матеріалів і висновків в науці і практиці.

Дані методичні вказівки розроблені на підставі Закону України “Про освіту”, “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інших нормативних актів з питань вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 р. № 161, і спрямовані на надання студентам необхідної допомоги в організації підготовки і захисту дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Українська академія банківської справи

2. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ Кафедра банківської справи визначає та затверджує тематику дипломних робіт, яка щорічно переглядається і доповнюється з урахуванням змін, що віддзеркалюють сучасний стан справ в банківській системі, а також відповідних вимог законодавчої і нормативної бази.

При розробці тематики враховується спрямованість виконуваної на кафедрі науково-дослідницької роботи, а також затверджений перелік банківських та фінансово-кредитних установ, що є базовими для проходження студентами переддипломної практики.

Перелік рекомендованих тем дипломних робіт для студентів спеціальності 07.050105 – “Банківська справа” надається кафедрою.

Тема дипломної роботи обирається студентом відповідно до наведеної тематики. В окремих випадках студентам, які виявили схильність до науково-дослідницької роботи, надається право запропонувати свою тему дипломної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. Перевага віддається темам, які продовжують розробку виконаної студентом курсової роботи з дисципліни: “Банківські операції”, “Аналіз банківської діяльності”, або безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника. Запропонована студентом тема повинна бути погоджена з науковим керівником і завідуючим кафедрою.

При виборі теми дипломної роботи потрібно враховувати спрямованість фахової спеціалізації і можливість використання в дипломній роботі конкретного фактичного матеріалу, зібраного під час проходження виробничої і переддипломної практики. У зв’язку з цим затвердження тем дипломних робіт здійснюється кафедрою до початку виробничої практики. Не дозволяється виконувати декільком студентам дипломну роботу з однакової теми на базі однієї банківської чи фінансовокредитної установи.

Закріплення теми відбувається на підставі письмової заяви студента на ім’я завідуючого кафедрою (Додаток А) і затверджується наказом ректора УАБС після подання відповідної інформації. Як виняток, уточнення і зміна теми дипломної роботи можливі протягом двох тижнів з початку виробничої практики після відповідного обґрунтування і оформлення.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

1. Нові банківські “електронні” послуги.

2. Комплексна автоматизація відділення (управління, дирекції) комерційного банку.

Українська академія банківської справи

Системи і технології банківського самообслуговування.

3.

Системи і технології home-banking.

4.

Карткові платіжні системи.

5.

Банківські аналітичні системи.

6.

Автоматизація банківських операцій.

7.

Системи і технології підтримки прийняття управлінських рішень у 8.

банках.

9. Автоматизація управління банківськими ризиками.

10. Перспективи розвитку платіжних систем.

11. Банківське обслуговування інформаційного бізнесу.

12. Платіжні системи на основі Internet-технологій.

13. Організація віртуального та мобільного банкінгу.

14. Організація дистанційного обслуговування клієнтів.

15. Сучасні інтегровані автоматизовані банківські системи.

16. Стратегія і тактика грошово-кредитної політики і її вплив на діяльність НБУ.

17. Валютний ринок України: основні тенденції розвитку.

18. Методологічні засади організації банківського нагляду з боку НБУ.

19. Організація емісійно-касової роботи НБУ та шляхи її удосконалення.

20. Формування попиту і пропозиції на гроші в умовах економіки перехідного періоду.

21. Фінансовий механізм операцій рефінансування НБУ та основні напрямки його удосконалення.

22. Операції НБУ з цінними паперами та їх вплив на стабілізацію національної грошової одиниці України.

23. Організація платіжно-розрахункових відносин в Україні.

24. Нові банківські продукти на ринку банківських послуг України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


25. Формування та управління капіталом комерційного банку.

26. Формування та управління ресурсами комерційного банку.

27. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні.

28. Міжгосподарські безготівкові розрахунки і їх розвиток в Україні.

29. Розрахунки за допомогою пластикових карток і проблеми їх розвитку в Україні.

30. Кредитні операції комерційних банків і перспективи їх розвитку в Україні.

31. Споживче та іпотечне кредитування і його розвиток в Україні.

32. Формування та управління інвестиційним портфелем банку.

33. Формування та управління кредитним портфелем банку.

34. Банківські послуги та їх розвиток в Україні.

35. Банківське обслуговування населення.

36. Кредитоспроможність позичальників і її оцінка.

Українська академія банківської справи

37. Кредитування населення і проблеми його розвитку в Україні.

38. Комерційні банки України на ринку цінних паперів.

39. Кредитний ризик і шляхи його оптимізації.

40. Банківські ризики та шляхи їх оптимізації.

41. Ліквідність та доходність комерційного банку.

42. Кредитування малого бізнесу.

43. Форми забезпечення банківських кредитів і їх розвиток в Україні.

44. Роль кредиту в розвитку агропромислового комплексу України.

45. Банківський маркетинг та його особливості в сучасних умовах розвитку банківської системи України.

46. Аналіз конкурентоспроможності комерційного банку.

47. Вибір стратегії комерційним банком на ринку банківських послуг.

48. Реформа банківського обліку і звітності.

49. Діяльність комерційного банку на валютному ринку.

50. Діяльність комерційного банку на ринку валютних депозитів.

51. Діяльність комерційного банку на ринку валютних кредитів.

52. Діяльність комерційного банку у сфері міжнародних кореспондентських стосунків.

53. Обслуговування комерційним банком України кредитів міжнародних фінансово-кредитних організацій.

54. Інфляція в Україні: причини та шляхи подолання.

55. Вплив інфляції на банківський сектор України.

56. Процентна політика українських банків.

57. Міжбанківський кредитний ринок в Україні.

58. Кредитні спілки на фінансовому ринку України.

59. Міжнародні фінансово-кредитні організації та ефективність їх діяльності в Україні.

60. Становлення і розвиток ефективної системи міжбанківських розрахунків в Україні.

61. Платіжна система України і стратегія її розвитку.

62. Стратегія та тактика НБУ як органу валютного регулювання та контролю.

63. Грошово-кредитна політика і принципи регулювання банківської сфери в Україні.

64. Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ і підвищення ефективності їх використання в Україні.

65. Організація та ефективне регулювання готівкового обігу в Україні.

66. Становлення і розвиток ефективної системи банківського регулювання і нагляду в Україні.

67. Управління активами і пасивами банку.

68. Управління портфельним ризиком в комерційному банку.

Українська академія банківської справи

69. Внутрішньобанківський аудит: організація та ефективність функціонування.

70. Управління ліквідністю в комерційному банку.

71. Управління видатками в комерційному банку.

72. Аналіз доходів і видатків банків.

73. Аналіз прибутковості банківської діяльності.

74. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

75. Функціонування комерційних банків у складі промисловофінансових груп.

76. Особливості та методи управління ресурсами комерційного банку.

77. Управління капіталом комерційного банку.

78. Управління процесом залучення додаткового капіталу комерційного банку.

79. Розробка дивідендної політики комерційного банку.

80. Емісійна політика комерційного банку.

81. Менеджмент депозитних джерел ресурсів комерційного банку.

82. Управління недепозитними джерелами ресурсів комерційного банку.

83. Управління валютною позицією комерційного банку.

84. Розробка кредитної політики комерційного банку.

85. Управління процесом кредитування юридичних осіб.

86. Управління процесом кредитування фізичних осіб.

87. Проблемна заборгованість комерційного банку та управління нею.

88. Управління фондовим портфелем комерційного банку.

89. Розробка фондової політики як основи управління фондовим портфелем комерційного банку.

90. Ризики активних операцій і їх менеджмент.

91. Управління філіями комерційного банку.

92. Управління кредитним портфелем КБ.

93. Вдосконалення організації кредитної роботи в КБ.

94. Аналіз ефективності систем оцінки кредитоспроможності позичальників.

95. Особливості організації довгострокового кредитування.

96. Облік фінансових результатів діяльності банку.

97. Організація обліково-операційної роботи в банку.

98. Методологічні засади організації обліку капіталу комерційного банку.

99. Організація управлінського обліку в комерційних банках.

100. Податковий облік в комерційних банках та основні напрямки його удосконалення.

101. Аналітичний облік операцій у банках: основні тенденції розвитку.

102. Облік розрахункових операцій та шляхи його удосконалення.

Українська академія банківської справи

103. Облік міжбанківських розрахунків.

104. Організація обліку та контролю касових операцій в комерційних банках.

105. Облік депозитних операцій комерційних банків.

106. Методологічні засади обліку кредитних операцій комерційних банків.

107. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 32.019.5 ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Фурсін О.О. (м. Запоріжжя) Анотації В статті дається аналіз формування моделі стійкого економічного розвитку в умовах конкурентоспроможності глобальної економіки регіону; аналізується поняття «сталий розвиток», підходи до його вивчення; зарубіжний досвід вивчення сталого розвитку; умови досягнення сталого розвитку в умовах трансформації сучасного українського...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ аналітична доповідь КИЇВ 201 Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності.К.: НІСД, 2012. 43 с.Автори: Жаліло Я. А., к.е.н., с.н.с. (керівник авторського колективу, розд. 1-3) Покришка Д. С. (розд. 2.1, 2.3, 3.3 б-в) Белінська Я. В., д.е.н., доц., с.н.с. (розд. 2.4, 3.3 е) Павлюк А. П., к.е.н., с.н.с. (розд. 2.1, 3.3 б-в) Молдован...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧАСТИНА І Одеса УДК 330.34(063) ББК 65.237я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«Т. К. Мещерякова, В. О. Козловський, О. Й. Лесько БІРЖОВА СПРАВА Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Т. К. Мещерякова, В. О. Козловський, О. Й. Лесько БІРЖОВА СПРАВА Практикум Вінниця ВНТУ УДК 336.7(075) ББК 65.264.31я М5 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 25.11.2010 р.) Рецензенти: Я. Д. Крупка, доктор...»

«СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УДК [330.101:331.522.4] (477) А. Є. Никифоров, канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.16-34 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.16-34 УДК 336.131(477) ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ М. Крупка Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 Досліджено сутність та проблемні аспекти запровадження програмно-цільового методу бюджетування в рамках вітчизняної економіки. Обґрунтовано на основі аналізу досвіду зарубіжних країн його особливості, складові елементи та...»

«УДК 658.330.356 В.І. Довбенко Національний університет “Львівська політехніка” УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Довбенко В.І., 2013 Розглянуто перспективи формування конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. Досліджено умови підвищення конкурентоспроможності, критерії та чинники впливу на процеси інноваційного розвитку підприємств за умов глобалізації. Запропоновано модель розвитку підприємства із врахуванням вимог...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ” (для магістрів) Київ 2005 Підготовлено кандидатом економічних наук, професором МАУП В. А. Коростельовим Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом (протокол № 2 від 14.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Коростельов В. А. Навчальна програма дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с....»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.10 Рвп 2006 р. = 9278 / 44915,6 100 % = 20,7 %; Рвп 2010 р. = 19764 / 88478,7 100 % = 22,3 %. Розрахуємо точку беззбитковості за 2006 р. і 2010 р. Тб 2006 р. = 6385 / 20,7 % – 5,8 % = 428,5 тис. грн; Тб 2010 р. = 13574 / 22,3 % – 5,3 % = 798,5 тис. грн. У 2010 р. точка беззбитковості становила 798,5 тис. грн, що порівняно з 2006 р. більша на 370 тис. грн. З економічного погляду зростання обсягу товарообороту є виправданим доти, доки граничні...»

«Посібник користувача Зміст ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Умови зберігання, транспортування та використання 5 Обслуговування 6 Утилізація 8 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ Заряджання акумулятора 13 Керування живленням 14 Завантаження файлів 16 Навігація 17 Робота з екранною клавіатурою 18 Встановлення microSD-карти 20 ЗЗЗЗЗ 2 Встановлення додаткових словників 21 ГОЛОВНЕ МЕНЮ Останні події 24 Бібліотека 24 Нотатки 28 Програми 28 Змійка 29 Годинник-календар 29 Косинка 30 Словник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»