WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 622.271.3 П 78 В.І. Прокопенко, проф., д-р техн. наук; М.І. Іщенко, асп. Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА ...»

-- [ Страница 1 ] --

114 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

8. Установление окончательной цены. На этом этапе устанавливается

окончательный уровень цены, оформляются соответствующие документы.

Таким образом, при определении цены представляется эффективным

совмещение методов, учитывающих интересы производителя, потребителя, поведение конкурентов.

Вывод. Изложенный алгоритм ценообразования определяет более совершенный, с нашей точки зрения, порядок установления цены в условиях франчайзинговых отношений, так как строится на сочетании основных методов и учитывает внешние и внутренние ограничения.

Список использованной литературы. 1. Довгань В.В. Франчайзинг: путь к расширению бизнеса (Организация, технология, методы, аспекты): Практич.

пособие для предпринимателей. – Тольятти: Дока-Пресс, 1994. – 231 с. 2. Сидоров Я. Франчайзинг – нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні // Цивільне право. – 2003. – № 3. – С. 34. 3. Терещенко М. Франчайзинг як партнерський бізнес // Економіка, фінанси, право. – 1998. – № 10. 4. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е. Есипова: 4-е изд. – С.Пб.: Питер, 2004. – 560 с.

Поступила в редколлегию 08.08.05 УДК 622.271.3 П 78 В.І. Прокопенко, проф., д-р техн. наук; М.І. Іщенко, асп.

Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА

''КРИВБАСВИБУХПРОМ'' З ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ

КОМБІНАТАМИ Розглянуто економічні та фінансові показники робіт, що виконує підприємство ВАТ "Кривбасвибухпром" на кар'єрах гірничо-збагачувальних комбінатів. Проаналізовано елементи витрат на виробництво продукції, а також економічна ефективність заходів зі зниження її собівартості.

Рассмотрены экономические и финансовые показатели работ, которые выполняет предприятие ОАО "Кривбассвзрывпром" на карьерах горно-обогатительных комбинатов. Проанализированы элементы затрат на выпуск продукции, а также экономическая эффективность мероприятий по снижению ее себестоимости.

The technical, economic and financial parameters of works which Krivbasviybukhprom on outputs of ore mining-processing plants carries out are considered. Clauses of expenses which В.І. Прокопенко, М.І. Іщенко В.І. Прокопенко, М.І. Іщенко 115 form the cost price of production, and also efficiency of technological and organizational measures on protection of an environment are submitted.

Постановка проблеми. Якість дроблення скельних порід у значній мірі визначає величину витрат на виймально-навантажувальні, транспортні й відвантажувальні роботи. Для забезпечення високої якості можуть бути використані різні технології та засоби висадження. З одного боку, вони можуть викликати подорожчання процесу дроблення, з іншого – підвищити ступінь забруднення навколишнього середовища викидами пилу і газу. У вирішенні розглянутої задачі, що має наукове і практичне значення, цінним є досвід підприємства, яке безпосередньо займається виробництвом масових вибухів.

Огляд публікацій і виділення невирішеної частини проблеми. Теоретичні розробки, що опубліковані в спеціальній літературі, дозволяють прогнозувати якість вибухового руйнування гірських порід та екологічний вплив вибухів на довкілля при використанні штатних, а також нових перспективних засобів висадження [1]. Однак економічна оцінка ефективності підривних робіт і, насамперед, на основі нових вибухових речовин є дуже складною, оскільки підприємство, що займається даними роботами, діє в умовах ринкової економіки. В цих умовах матеріали й послуги, необхідні для виробництва продукції, надаються на договірній основі. Цими договорами з гірничо-збагачувальними комбінатами обумовлений певний рівень прибутку, який може отримати підприємство "Кривбасвибухпром". Зазначений рівень також залежить від результатів впровадження заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції [2].

Мета статті – викласти зміст наукових завдань щодо підвищення економічної ефективності підривних робіт у криворізькому регіоні, який відноситься до зони екологічного забруднення.

Виклад основного матеріалу. Відкрите акціонерне товариство "Кривбасвибухпром" спеціалізується на проведенні вибухових робіт у кар'єрах гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу, проводить вибухові роботи на гранітних і гравіних кар'єрах, зберігає на базисних складах вибухові матеріали для підземних рудників, здійснює спецвибухи у країні. Підприємство також виготовляє гаряченаливні й неводостійкі вибухові речовини, випробовує нові види вибухових матеріалів. Разом з науково-дослідницькими інститутами вивчає і впроваджує ефективні методи з удосконалення вибухових робіт.

До складу підприємства входять автотранспортний й п'ять гірничих цехів.

Кожне підприємство незалежно від розмірів та форми власності в умовах соціально зорієнтованої економіки повинно в результаті своєї діяльності отримувати прибуток. Для цього воно має діяти на принципах господарського розрахунку, найважливішими рисами якого є: отримання прибутку на основі створення необхідних суспільству товарів і послуг та підвищення ефективності виробництва; економічна відповідальність за результати невмілого господарювання, неефективного використання ресурсів (трудових,

116 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

матеріальних, фінансових). Наслідком такого господарювання може стати банкрутство. Нижче досліджена економіка підприємства "Кривбасвибухпром" як система прибутків й збитків, що залежить від його взаємодії з гірничими комбінатами.

Щорічно підприємство виконує масові вибухи більше 55 млн м3 гірської маси. Загальна чисельність працівників складає біля 1600 чол. У 2002 році вироблено товарну продукцію на суму 158,6 млн грн, що знаходиться на рівні попереднього року. Вона повністю реалізована гірничо-збагачувальним комбінатам. "Кривбасвибухпром" задовольняє вимоги комбінатів щодо постачання якісно подрібненої гірської маси.

В порівнянні з 2001 р. обсяг підривних робіт зріс на 0,6 % (343 тис. м3 гірської маси). Динаміка виконання обсягів цих робіт вказує на те, що в цілому підприємство працює ритмічно.

Виконання підривних робіт по гірничо-збагачувальних комбінатах у 2002 р. характеризується наступним: питома вага обсягу підривання до загального обсягу на ПівнГЗКі склала 27,8; ІнГЗКі – 25,0; ПівдГЗКі – 15,9;

НКГЗКі – 15,5; ЦГЗКі – 14,3 %. Зростання обсягів підривання щодо попереднього року відбулося на ЦГЗКі та ІнГЗКі відповідно на 110,3 та 105,2 %.

Зниження обсягів допущено на ПівнГЗКі, ПівдГЗКі та НКГЗКі на 2,6; 8,5 та 3,0 % відповідно. Обсяг підривних робіт відповідає замовленню залізорудних комбінатів.

В цілому на підприємстві на 1 грн операційних витрат спостерігається збільшення товарної продукції на 0,29 коп. [3]. За окремими статтями склались наступні зміни (табл. 1).

Таблиця 1. Структура операційних витрат за їх елементами 2001 р.

2002 р. Відхилення Елемент витрат витрат, Витрати, Питома Витрати, Питома коп./грн коп./грн вага, % коп./грн вага, % Сировина та матеріали 71,5 80,9 70,7 79,7 –0,8 Паливо 2,7 3,1 1,6 1,8 –1,1 Енергія 1,1 1,1 0,9 1,0 –0,2 Зарплата 6,2 7,0 7,5 8,5 +1,3 Відрахування на 2,1 2,4 2,8 3,1 +0,7 соціальні заходи Амортизація 3,2 3,6 4,0 4,5 +0,8 Інші 1,6 1,9 1,3 1,4 –0,3 Всього операцій- 88,5 100,0 88,8 100,0 +0,3 них витрат Зменшення витрат за статтею "Сировина та матеріали" на суму 2245 тис. грн було досягнуто за рахунок зменшення витрат з вибухових речовин заводського приготування, які були використані на підрив гірської маси і в сумі складають 6113 тис. грн. В той же час витрати на засоби підВ.І. Прокопенко, М.І. Іщенко 117 ривання підвищилися на 835 тис. грн, матеріали – 3032 тис. грн. При цьому використання гранулотолу зменшено на 2905 т, а грамоніту заводського виготовлення збільшено на 5133 т. Це пояснюється впровадженням у виробництво технологій вибухових робіт з водонаповненим грамонітом та безтротиловими емульсійними вибуховими речовинами, а також зменшенням обсягів постачання акватолу.

Зростання обсягів виробництва на 0,6 % збільшило витрати на вибухові речовини на суму 641 тис. грн. Зниження фактичних витрат ВР на 1 м3 гірської маси при розрахунку на весь обсяг підривання дозволило зменшити витрати на 3055 тис. грн. Використання технології водонаповненого грамоніту та акватолу заощадило 4305 тис. грн. За рахунок зміни рівня цін на водостійкі емульсійні речовини витрати зменшені на 982 тис. грн. Проте зростання норм видатку цих речовин внаслідок погіршення гірничо-геологічних умов вибухових робіт призвело до збільшення витрат по вибуховим засобам на 835 тис. грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За статтею "Паливо" зниження витрат становить 1739 тис. грн в результаті падіння цін на паливо-мастильні матеріали: дизельне пальне на 30 %, бензин – на 35 %.

Зниження витрат за статтею "Енергія" на суму 342 тис. грн. склалося внаслідок зниження споживання тепло- та електроенергії. В 2002 р. спожито електроенергії на 406 тис. кВтгод менше, що дозволило заощадити 57 тис. грн. Внаслідок зниження споживання теплоенергії на 4185 Гкал заощаджено 279 тис. грн. Витрати води знижені на 6 тис. грн. Економне споживання енергії досягнуто за рахунок встановлення приладів обліку.

Заробітна плата з відрахуванням на соціальні заходи перевищує суму 2001 року майже на 3,0 млн грн. Збільшення витрат спричинене ростом тарифних ставок та окладів працівникам підприємства в середньому на 20 % у зв'язку зі зміною рівня прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Середньомісячна заробітна плата порівняно з попереднім роком зросла з 646 грн до 709 грн, тобто на 9,7 %. Частка основної зарплати у фонді оплати праці зросла до 51,7 % проти 47,5 % у попередньому році. Сума виплат премії за виконання виробничих показників у 2002 р. склала 2,9 млн грн, або 40,2 % до основної заробітної плати, враховуючи доплати і надбавки. З прибутку підприємства на заохочувальні та компенсаційні виплати було виділено 1,14 млн грн, що склало 8,6 % від нарахованого фонду оплати праці, при цьому 57,1 % цієї суми було використано для надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Адміністративні витрати у 2002 р. склали 5,8 млн грн. Збільшення витрат у порівнянні з 2001 р. становить 0,4 млн грн. Це пояснюється зміною структури витрат на утримання адміністрації, а також центрального матеріального складу. Підприємство "Кривбасвибухпром" має значні витрати на утримання великих складських приміщень і зберігання запасів продукції на складах.

118 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Амортизаційні витрати перевищені у сумі на 1,3 млн грн, що пов'язано із переоцінкою основних фондів при організації ВАТ "ПВП Кривбасвибухпром". План інвестування основного виробництва виконаний на 101 %.

За рахунок амортизаційних відрахувань та прибутку освоєно 3,8 млн грн.

Значною мірою прибуток ВАТ "ПВП Кривбасвибухпром" залежить від його взаємодії (договірних відносин) з гірничо-збагачувальними комбінатами. Для підтвердження цього положення можна відмітити, що в залежності від того, на якому комбінаті здійснюються вибухові роботи, фактична рентабельність продукції ''Кривбасвибухпрому'' знаходиться в діапазоні 8,5…...17,3 %. В цілому рентабельність виробництва за 2002 р. становила 12,7 %.

Підприємство "Кривбасвибухпром" проводить значні дослідження щодо вибору найбільш дешевих та екологічно безпечних вибухових речовин та засобів підривання. Якщо на ПівдГЗКі звичайна технологія підривних робіт дешевше технології з використанням грамоніта і ППР, то на Інгулецькому ГЗКі звичайна технологія в порівнянні з іншими технологіями є найдорожчою. Це пояснюється тим, що на кар'єрі ІнГЗКу підривають міцніші породи, для яких економічно доцільним є застосування ППР, що заряджаються грамонітом 79/21 або акватолом (табл. 2).

Таблиця 2. Зміна витрат на використання вибухових речовин внаслідок впливу різних факторів, тис.

грн Тип вибухової Відхилення від Зміна обсягу за Фактор, що впливає речовини плану рахунок фактору Ріст обсягу вимлн м3 +10208 робництва Зміна норми виВодостійкі

–0,125 кг/м3 –29524 трати гранулотолу Зміна ціни +31 грн/т +247 Ріст обсягу вимлн м3 +4829 робництва Зміна норми виНеводостійкі +0,15 кг/м3 +11693 трати гранулотолу Зміна ціни +23 грн/т +681 Ріст обсягу вимлн м3 +4455 робництва Зміна норми виГаряченаливні

–0,028 кг/м3 –2326 трати акватолу Зміна ціни +68 грн/т +1136 Всього +1399 Грошові витрати на купівлю та виготовлення вибухових речовин знаходилися у прямолінійній залежності від обсягу гірської маси, що підлягала підриванню, норми витрат і ціни вибухової речовини. Середня ціна на виВ.І. Прокопенко, М.І. Іщенко 119 грн/м3 бухові роботи у 2002 р. склалася 2,81 підірваної гірської маси, що 3 менше, ніж у 2001 р. У зв'язку з ростом питомої норми витрат на 0,04 грн/м вибухових матеріалів та засобів внаслідок зміни гірничо-геологічних умов зросли ціни на підрівні роботи на Північному та Інгулецькому комбінатах.

Зниження цін на підрівні роботи гірської маси у 2002 р. досягнуто головним чином завдяки впровадженню нових технологій вибухових робіт, використанню нових вибухових засобів й матеріалів власного виготовлення та допоміжних матеріалів.

Багатогранними є взаємозв'язки ціноутворення і господарського розрахунку. З них найбільш вагомі два: цінове забезпечення умов для реалізації одного з основних принципів госпрозрахунку – самооплатності і самофінансування, а також використання цін при формуванні вартісних показників планування й оцінці госпрозрахункової діяльності підприємств. Ці положення у значній мірі зумовлюють відносини між гірничо-збагачувальними комбінатами та підприємством "Кривбасвибухпром". Якщо більшість підприємств планують свої показники валового доходу і валових витрат самостійно, в залежності від ринкових умов на продукцію, що виготовляється, і сировину та матеріали, що витрачаються, то "Кривбасвибухпром" визначає ці показники окремо для кожного гірничо-збагачувального комбінату, враховуючи не ринкові умови, які наведені вище, а економічні стосунки з комбінатом. Таким чином, рентабельність виробництва вибухових робіт у значній мірі узгоджується з гірничо-збагачувальним комбінатом, на кар'єрі якого виконуються ці роботи.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО вИМІРЮвАННЯ” (для спеціалістів, магістрів) Київ200 Підготовленодоцентомкафедритеоретичноїтаприкладноїекономіки Н. М. Бондар Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки (протокол№1від31.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Бондар Н....»

«Послання Ісламу Др. Абдуррахман аль-Шеха. Переклад EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Послання Ісламу Др. Абдуррахман аль-Шеха. переклад: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Перевірка: Lustikova Anna Aleksandrovna Юлия Коляденко © Усі права на книгу належать автору. Автор дозволяє передруковувати або перевидавати цю роботу, якщо метою вищевказаних дій є безкоштовне розповсюдження книги. При цьому забороняється внесення до тексту...»

«УДК 515.2 Мартинов В.Л., к.т.н., доцент Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна ) РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ НА ПЛОЩИНИ ЕНЕРГОАКТИВНИХ БУДИНКІВ «ЗА ЗБІЛЬШЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ» У статті розглядаються геометричні основи розрахунку надходження сонячної радіації за інтервал часу протягом року на площину «за збільшеними показниками» для використання при проектуванні енергоекономічних і енергоактивних будинків. Постановка проблеми. При...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.14:339.92 О. І. Гонта, д.е.н., професор ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ У статті викладено авторське бачення реалізації ситуаційних переваг туристичного потенціалу регіонів України на основі формування транскордонного брендингу територій прилеглих країн. Особливу увагу приділено розвитку міжрегіонального транскордонного співробітництва у туристичній сфері....»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 334.722.8:658.147 Здобувач І.С. Попіна – Львівська КА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інвестиційного процесу окреслено основні класифікаційні ознаки поділу інвестицій та їх економічну сутність. Competitor I.S. Popina – L'viv commercial academy The typologization and classification of the banks investition It is outlines the generosities classifical features division...»

«ГАЛУЗЕВА, МІЖГАЛУЗЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 657:22 І. М. Парасій-Вергуненко, д-р екон. наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, отриманою на основі...»

«УДК 371.26 Л.П. Коробович, начальник аналітично-координаційного центру Міжнародного економікогуманітарного університету ім. Степана Дем’янчука ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація. У статті представлені матеріали дослідження педагогічних умов моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу. Ключові слова:...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 1 (9), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 334.78: 336 Н. Б. Косаревич, аспірант ВПЛИВ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ Досліджено нормативно-правове забезпечення розвитку місцевих фінансів в Україні та постсоціалістичних країнах. Визначено пріоритетні напрями зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування в контексті проведення реформи адміністративного устрою в Україні. Исследовано нормативно правовое обеспечение развития местных финансов...»

«Міністерство транспорту та зв'язку України Державний економіко технологій університет транспорту Кафедра “Облік і аудит” М.С. Стасишен, Г.І. Поберезська О.М. Петрик ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Навчально методичний посібник для студентів магістратури спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” стаціонарної і заочної форм навчання Київ 2007 УДК 657. Стасишен М.С., Поберезська Г.І., Петрик О.М. Звітність підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів магістратури спеціальності 8.050106 “Облік і...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний автомобільно-дорожній університет Проблеми і перспективи розвитку підприємництва збірник наукових праць №2 (5), 20 Харків Засновник і видавець – Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( ХНАДУ) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№18363-7163Р від 05.09.2011 р., видане Державною реєстраційною службою України Згідно з Наказом міністерства освіти і науки України № 1609 від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»