WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 ||

«Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЧАСТИНА І Одеса УДК ...»

-- [ Страница 25 ] --

Умовно можна виділити фінансову безпеку двох типів [4, с. 48]:

- відсутність небезпеки, тобто наявності потенційних загроз для функціонування банку;

- реальна захищеність від небезпек унаслідок дії економічних та фінансових механізмів, які нейтралізують негативний вплив загроз.

За сучасних умов розвитку банківської системи з’являється необхідність оцінки її фінансово-економічної безпеки і розроблення сукупності критеріїв та показників, які давали б якісну й кількісну характеристику її рівня. До основних показників аналізу економічної безпеки банківської системи необхідно віднести індикатори, що стосуються організації грошового обігу, сфери платежів і розрахунків, кредитування, ефективності розвитку банківського сектора, присутності іноземного капіталу, показники, що характеризують дотримання кредитними організаціями державного законодавства та нормативів тощо. Від адекватної оцінки сучасного рівня банківської безпеки багато в чому залежить повнота, своєчасність і результативність управлінських заходів із ліквідації, попередження й запобігання наявним та потенційним загрозам у банківській системі [2].

Одним з основних показників ефективності діяльності, який визначає рівень економічної безпеки – є рентабельність активів (відношення прибутку до величини матеріальних та нематеріальних активів). Застосування такого показника є обґрунтованим, оскільки інші показники похідні відносно показників рентабельності.

Перелік показників визнається у кожному банку окремо згідно з його політикою та стратегією.

Ще одним важливим показником, який визначає ефективність його діяльності є рівень маржинальної різниці між кредитними та депозитними ресурсами. Фактично він характеризує фінансовий потенціал банку та перспективи прибуткової діяльності.

Значення класичного показника ефективності повинно перевищувати 1.

Рівень фінансової складової економічної безпеки банку також залежить від якості активів, особливо структури кредитного портфелю. Коефіцієнти кредитного ризику є допоміжними показниками. До цієї категорії показників належать також показники співвідношення активів та зобов’язань, які характеризують агресивність кредитної політики. Тип кредитної політики безпосередньо впливає на рівень його фінансової безпеки. Оптимальний діапазон даного коефіцієнта знаходиться в межах 0,53-0,9. Якщо значення буде нижче 0,53 виникає загроза забезпечення достатнього рівня коштів для виконання своїх зобов’язань. Якщо вище 0,9 то виникає загроза фінансової безпеки за типом критичного ризику кредитного портфелю.

Результати аналізу та оцінки рівнів складових економічної безпеки повинні бути покладені в основу розроблення комплексу заходів, спрямованих на: протидію загрозам i підвищення рівня економічної безпеки банку; відповідного розширення адаптаційних можливостей до змін умов ринку; створення умов стабільного функціонування i розвитку.

Теорія оптимального управління економічною безпекою визначає два підходи.

Перший передбачає використання експертних методик. Оцінка рівня економічної безпеки буде залежати від обраної стратегії і є суб’єктивною.

Другий підхід ґрунтується на виборі показників, які діагностуються. Такі показники забезпечують запас економічної безпеки і стабільності банку, а на інші оцінні показники накладаються обмеження[5,с.143].

Складніша методика, представлена в даному дослідженні, передбачає збалансований науковий підхід до розв’язання управлінських проблем регулювання економічної безпеки з використанням економетричних та експертних методів на основі існуючих сучасних інформаційних технологій. Цей підхід базується на визначенні цілей аналізу, встановленні зв’язків між різними елементами проблеми (оцінки рівня), ідентифікації екзогенних факторів (загроз), оцінки можливої поведінки детермінованих ендогенних факторів і виявлення внутрішніх та зовнішніх обмежень середовища функціонування банку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С.

Власюк ; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008.

– 48 с.

2. Шелудько Н. М. Зовнішні запозичення банків України: проблеми та перспективи / Н. М.

Шелудько. – Режим доступу : http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Sheludko107.рdf

3. Захаров О. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності : навчальний посібник / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – К., 2008. – 257 с.

4. Кириченко О. А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12.

5. Побережный С. Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности: Монография.

– Сумы: ГВУЗ «УАБД НБУ», 2010. – 239 с.

–  –  –

ПРО ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ефективність господарювання залізничного підприємства, великою мірою залежать від якості системи управління його кадровою безпекою, яка визначає здатність підприємства запобігати ризикам і загрозам організації праці, його трудовому потенціалу, трудовим відносинам в цілому. На думку вітчизняних та зарубіжних спеціалістів майже 80% збитків компаній світу спричинені внаслідок незаконних та непрофесійних дій власних співробітників. Порушення працівниками трудової дисципліни, неефективного використання ресурсів, розголошення конфіденційної інформації, що створює загрозу майну, репутації та безпеці підприємства.

Концептуальні положення забезпечення кадрової безпеки суб’єктів господарювання є новим і вельми складним елементом сучасного менеджменту підприємств. Їх розробка потребує комплексного дослідження усіх складових процесу управління, серед них важливим є визначення загальних задач та методів попередження загроз.

Основними задачами кадрової безпеки підприємств залізничного транспорту, на наш погляд, повинні вважатися:

–участь у формуванні кадрової стратегії підприємства, процесах планування людських ресурсів, інформаційній, фінансовій політиці, розвитку і оцінці персоналу;

–формування вимог до співробітників підприємства щодо безпеки;

–складання відповідної нормативної документації для співробітників служби управління кадрами;

–складання нормативної документації для інших співробітників підприємства на користь дотримання кадрової безпеки;

–проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи із співробітниками підприємства;

–виявлення, попередження і припинення небажаних дій з боку співробітників підприємства, що можуть спричинити нанесення шкоди його інтересам ;

– проведення заходів, направлених на недопущення осіб до заняття посадових позицій, зловживаючи якими, вони можуть завдати своїми діями шкоди підприємству;

– моніторинг направлений на забезпечення кадрової безпеки.

Методи попередження загроз кадровій безпеці підприємства. Обґрунтуванню методів попередження загроз кадровій безпеці підприємства, повинне передувати визначення видів цих загроз. Якщо в цілому за безпеку відповідає служба охорони організації, то відповідальність за забезпечення кадрової безпеки лягає на плечі менеджера по роботі з персоналом. Він мусить враховувати крім зовнішніх загроз безпеці компанії ще і внутрішні.

Внутрішні загрози:

- невідповідність кваліфікації працівників вимогам до них;

- недостатня кваліфікація працівників;

- слабка організація системи управління персоналом;

- слабка організація системи навчання;

- неефективна система мотивації;

- помилки в плануванні ресурсів персоналу;

- зниження кількості раціоналізаторських пропозицій та ініціатив;

- відтік кваліфікованих працівників;

- працівники зорієнтовані на вирішення внутрішніх тільки тактичних завдань;

- працівники зорієнтовані на дотримання суто інтересів підрозділу;

- відсутність комплексної корпоративної політики;

- неякісні перевірки кандидатів для приймання на роботу.

Без сумніву, це лише головні внутрішні загрози вони можуть буди доповнені на підставі аналізу стану кадрової роботи та специфіки кожного окремого підприємства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зовнішні загрози:

- конкурентні переваги інших підприємств;

- тиск на працівників ззовні та потрапляння працівників у різні види залежності;

- інфляційні процеси в країні та за її межами.

В залежності від розробленої класифікації самих загроз в економічній літературі робляться проби введення класифікацій методів попередження. Найбільш поширеною є класифікація методів за часом їх впровадження: при прийомі персоналу на роботу, при функціонуванні персоналу на підприємстві, при звільненні.

При прийомі доцільно приймати міри для розпізнання девіантних прихильностей кандидата; проводити перевірку його попередньої діяльності для виявлення схильностей, що потенційно можуть нанести шкоду підприємству; перевіряти документацію щодо кваліфікації та акредитації працівника, рекомендації і відгуки від попередніх роботодавців; під час анкетування і інтерв’ю ретельно спостерігати за поведінкою та реакціями кандидата та інше.

Під час роботи важливо проводити постійний моніторинг діяльності персоналу, аналізувати не тільки внутрішні показники діяльності підприємства, але й ті, що характеризують його в ситуації на ринку (рентабельність, вартість акцій та ін.). Також необхідно уважно спостерігати за відносинами в колективі для виявлення можливості негативного впливу. Відповідальність за процеси діяльності на підприємстві і рівень влади рекомендується розподіляти між декількома працівниками для зменшення можливості маніпуляцій.

Щоб запобігти негативних наслідків у вигляді загроз кадровій безпеці підприємства після звільнення працівника, треба заздалегідь попіклуватися про заходи, що забезпечать «безболісне» звільнення. До таких заходів можна віднести, по-перше, ті, що спрямовані на «пом’якшення» переживання факту звільнення для працівника, і, подруге, заходи переважно адміністративного характеру, що безпосередньо забезпечують економічний захист підприємства в цьому випадку. Так до першої групи відносяться як адміністративні, так і психологічні заходи, які допомагають створити у працівника, що звільняється, якомога більш лояльне відношення до підприємства, до ситуації звільнення та інше. До другої групи заходів відноситься підписання документів (при укладенні трудового договору), що містять інформацію про узгодження працівника з обов’язком зберігати конфіденційну інформацію.

Таким чином, кадрова безпека як домінуючий елемент системи економічної безпеки організації повинна бути побудована на трудових та етичних відносинах інтелектуального потенціалу, які забезпечують стабільну і прибуткову роботу підприємства, запобігаючи як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам, що сприяє розвиткові людського та соціального потенціалу, підвищення рівня і якості життя населення, що притаманні цивілізованому суспільству. Для збереження кадрової безпеки варто використовувати сучасні кадрові технології, включаючи такі механізми, як ефективну мотивацію; прискорену адаптацію (за рахунок наставництва); своєчасне запобігання конфліктним ситуаціям, атестацію; компенсацію; розумну політику звільнення; пропаганду корпоративності.

–  –  –

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

На сучасному етапі страховий ринок України функціонує в складних умовах економічної та політичної нестабільності. Розвиток страхового ринку віддзеркалює усі реалії вітчизняної економіки. Страхування безпосередньо впливає на соціальноекономічну стабільність суспільства і належить до кола чинників, які визначають рівень економічної безпеки країни. Остання світова фінансово-економічна криза загострила вже існуючі і виявила ряд нових проблем та чітко продемонструвала нездатність вітчизняного страхового ринку протистояти зовнішнім викликам. Тому сьогодні особливо актуально постало питання фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку.

Рівень захищеності вітчизняної економіки оцінюється з точки зору економічної безпеки, складовими якої є фінансова, інвестиційна, інноваційна, продовольча, енергетична, зовнішньоекономічна безпеки тощо. Більш детально проаналізуємо теоретичні та практичні аспекти фінансової безпеки. Науково-практичні дослідження вітчизняних науковців та практиків дозволили розробити Методику розрахунку рівня фінансової та економічної безпеки України (далі Методика) [1, с.123]. У цій Методиці фінансова безпека визначена як основна складова національної безпеки держави, а також встановлені основні індикатори стану економічної безпеки, їхні оптимальні, порогові та граничні значення. Методика пропонує методи обчислення інтегрального індексу фінансової та економічної безпеки.

У науковій праці А. Сухорукова [2, с.73] запропоновано фінансову безпеку будь-якої економічної системи оцінювати індикаторами безпеки та введено у термінологічний обіг поняття граничного значення індикаторів – порогове значення. Вченим доведено, що відхилення фактичного значення індикатора від порогового свідчить про нестабільність системи, наявність загрози її фінансовій безпеці.

Значну увагу проблемам фінансової безпеки страхового ринку приділено у наукових працях О. Барановського. Ми погоджуємося із думкою вченого [3, с.258], що під фінансовою безпекою ринку страхових послуг в цілому і конкретної страхової організації зокрема слід розуміти такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дозволив би їм у разі потреби відшкодувати обумовлені у договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування.

Російський вчений Ю. Панков [4] справедливо зазначає, що «фінансова безпека – фундаментальна характеристика економічно ефективного страховика. У загальному вигляді економічно ефективною страховою компанією вважається така, яка відстоює майнові інтереси, як засновників, так і страхувальників, і забезпечує собі сталий фінансовий стан у визначений час та у даних обставинах в умовах необмеженої агресивної конкуренції» (переклад автора).

У наукові праці [5] О. Барановський всебічно дослідив проблеми вітчизняного страхового ринку, які безпосередньо впливають на його фінансову безпеку. Зокрема, вченим проблеми розвитку страхового ринку систематизовані за такими напрямами:

організаційно-правовим, економічним, функціональним, кадровим, інформаційноаналітичним та зроблено висновок про низьку ефективність, а отже, і фінансову безпеку вітчизняного страхового ринку.

Загрози фінансової безпеки страховика за місцем виникнення поділяються на внутрішні та зовнішні, а також залежно від рівня сприйняття та усвідомлення, на об’єктивні та суб’єктивні. Внутрішні загрози породжуються здебільшого: неадекватною фінансово-економічною політикою компанії; помилками, зловживаннями структурних підрозділів та окремих спеціалістів; відсутністю контролю за збереженням фінансової інформації; помилками в управлінні фінансами компанії [6, с.88]. Але в сучасних умовах процесів глобалізації, інтернаціоналізації, високого ступеня концентрації фінансових ресурсів на міжнародних страхових ринках, а також взаємопроникненні внутрішньої і зовнішньої політики держав, які все більше залежать від світових страхових фінансів, особливу роль відіграють зовнішні загрози.

До зовнішніх загроз фінансовій безпеці страхового ринку України можна віднести значну залежність національного ринку від іноземного капіталу, посилення конкуренції у сфері страхування між державами, нездатність сучасних фінансових інститутів ефективно контролювати світові кризисні тенденції, високий ступінь мобільності страхових ринків на базі новітніх інформаційних технологій та інші.

Усунення або пом’якшення зовнішніх загроз безпеці вітчизняного страхового ринку можливе на основі визначення критеріїв і параметрів фінансової безпеки страхової діяльності на регіональному та державному рівнях.

Важливе значення має ідентифікація зовнішніх загроз, їх локалізації та механізмів функціонування. Виявлення і попередження загроз фінансовій безпеці страхового ринку можливе на основі розробки методології прогнозування і попередження факторів небезпеки ринку, а також дослідженні тенденцій та напрямів розвитку таких загроз. Потребують опрацювання дієві системи контролю за діяльністю страховиків з іноземним капіталом з точки зору їхньої кількості та оптимізації лімітів іноземної участі в капіталі національних страхових організацій. На державному рівні шляхами забезпечення фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку є: підвищення рівня життя та купівельної спроможності населення, розроблення фінансових механізмів, які унеможливлюють або пом’якшують вплив негативних чинників, формування стратегії розвитку ринку на основі дотримання національних інтересів та інші.

Таким чином, уточнення сутності фінансової безпеки, визначення та систематизація внутрішніх та зовнішніх загроз страховому ринку, розроблення практичних рекомендацій та шляхів забезпечення його фінансової безпеки сприятимуть забезпеченню фінансової безпеки вітчизняної економіки в цілому.

118 ЛІТЕРАТУРА

1. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.nau.ua.

2. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: навч. посібн. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

3. Барановський О.І. Фінансова безпека [монографія] / О.І. Барановський. – Київ: ФЕНІКС, 1999. – 338 с.

4. Панков Ю.В. Региональные особенности страховой культуры и финансовая безопасность страховщика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// samlib.ru/p/pankov.

5. Барановський О.І. Фінансова безпека страхового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// file://localhost/D:/Documents%20.

6. Нікіфоров П.О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії / П.О.

Нікіфоров, С.С. Кучерівська // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 86-90.

–  –  –

Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ЧАСТИНА І Підписано до друку 27.02.2014. Формат 60х84/16.

Ум.-друк. арк. 7,02. Замовлення №1402.31. Ціна договірна.

Віддруковано з готового оригінал-макета.

Гарнітура Times New Roman.

Папір офсетний. Цифровий друк. Наклад 200 прим.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 ||
 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 5. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. – М. : ОлимпБизнес, 2005. – 416 с.6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент : учебник [для студ. ВУЗов]. – 2-ое изд. [доп.]. – М. : ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. – 416 с.7. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління : навч. посібник. – К. : Видво КНЕУ, 1999. – 384 с.8. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посібник. – 2-ге вид. [доповнене]. – Львів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Дєєва Наталія Едуардівна УДК 338.24:336.76 КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк). Науковий консультант – доктор...»

«www.zgia.zp.ua УДК 330.341 Шляга О.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Білоус А.С. Запорізька державна інженерна академія sh_ov@list.ru ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Шляга О.В., Білоус А.С. Підходи до оцінки персоналу на підприємствах. У статті розглянуто сутність оцінювання персоналу підприємства. Структуровані етапи еволюційного розвитку та становлення теорії і практики оцінки персоналу. Узагальнені, згруповані та охарактеризовані існуючі підходи до оцінки...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКИ ПІСЛЯКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА, ОЦІНКИ, ІНСТРУМЕНТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 336+339.9(477) Р 54 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Авторський колектив: Я. В. Белінська, д. е. н., проф. (керівник авторського колективу, вступ, розділи 1.2–1.6, 2, 3); Д. С. Покришка (розділи 1.1, 1.8); О. О. Молдован, к. е. н. (розділ 1.7); А. П....»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧАСТИНА І Одеса УДК 330.34(063) ББК 65.237я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Мінаков С.М. ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Стандартизація в зварюванні і споріднених процессах» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» Київ 20 Лекція Тема 1.1 Історія та основні поняття стандартизації Стандартизація встановлення і застосування правил з метою упорядкування діяльності в певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення оптимальної економії при дотриманні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО Л.І. Донець Н.Г. Романенко ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Киів – УДК 658(075.8) ББК 65 29я73 Д 67 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2 2873 від 15.12.2005 р.) Рецензенти: Устименко С.В. – кандидат технічних наук, ректор Донецького інституту...»

«ПОСІБНИК ON-LINE 48L145*DN РК-телевізор із світлодіодною підсвіткою Протягом терміну служби телевізора будуть випускатися оновлення прошивки, які забезпечать максимальну продуктивність вашого телевізора. Останню версію прошивки можна завантажити з сайта www.toshiba-om.net/firmware.php Деякі функції, що наведені в цьому документі, можуть бути обмежені місцевим законодавством і можуть бути не доступні в деяких країнах. Зареєструйте телевізор Інтернет за адресою:...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 11-12 липня 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 330.34(063) ББК 65.011я43 П 78 Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – 144 с. У збірнику представлені матеріали...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»