WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 205 УДК 629.114.3 В.М. Поляков, доцент, канд. техн. наук, С.М. Шарай, доцент, канд. техн. наук, М.І. Файчук, аспірант, Д.Ю. Приходченко, аспірант ...»

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 205

УДК 629.114.3

В.М. Поляков, доцент, канд. техн. наук,

С.М. Шарай, доцент, канд. техн. наук,

М.І. Файчук, аспірант,

Д.Ю. Приходченко, аспірант

Національний транспортний університет

вул. Суворова, 1, м. Київ, Україна, 01010

poljakiv_2006@ukr.net

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛІС ЛАНОК

АВТОПОЇЗДІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Проведено аналіз статистичних даних параметрів встановлення коліс ланок автопоїздів в умовах експлуатації. Розраховано характеристики розподілу випадкових величин й побудовані їх графічні характеристики.

Ключові слова: автопоїзд, ланка автопоїзда, непаралельність мостів, сходження коліс, конструктивні фактори, експлуатаційні фактори.

Постановка проблеми. Відомо, що характер руху ланок автопоїзда залежить від багатьох експлуатаційних факторів та особливостей його конструкції (несиметричне розташування вантажу, різний тиск повітря в шинах, збільшення зазору в тяглово-зчіпному пристрої, перекіс осей тощо).

Відхилення ланок автопоїзда від бажаної траєкторії руху призводить до підвищення опору руху, що сприяє погіршенню паливної економічності, а, значить, зростанню забруднення довкілля. Тобто, характер руху ланок автопоїзда (а також одиночного автомобіля) впливає не тільки на безпеку руху, а і на екологічну безпеку його експлуатації.

Зі збільшенням кількості автотранспортних засобів на дорогах, підвищенням швидкостей їх руху й вантажопідйомності до експлуатаційних властивостей транспортних засобів пред’являються все більш жорсткі вимоги. Відхилення від норм параметрів ходової частини викликають погіршення таких експлуатаційних властивостей, як стійкість руху, керованість, маневреність, паливна економічність, а також підвищується зношування шин. Аналізу параметрів технічного стану ходової частини автопоїздів присвячена дана стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Експлуатаційні властивості автопоїздів досліджували Д.А. Антонов, С.С. Атаев, Я.Х. Закин, С.Я. Марголис, В.П. Сахно, Я.Е. Фаробин, Д.Р. Эллис, М.С.Висоцкій та інші вітчизняні і закордонні вчені. У роботах цих дослідників досить глибоко вивчені питання маневреності і керованості автопоїздів у залежності від конструктивних параметрів транспортного засобу [1, 2], а також у залежності від експлуатаційних факторів (дорожніх умов, режимів руху та ін.) [3-6]. Не багато робіт з дослідження впливу зміни параметрів конструкції, що виникають під час експлуатації на експлуатаційні властивості автопоїзда.

Мета статті. Обробка статистичних даних про параметри встановлення коліс ланок автопоїздів, що знаходяться в експлуатації, розрахунок основних властивостей випадкової величини та вибір закону розподілу.

Матеріали і результати дослідження. Числові значення показників надійності автомобілів визначають за результатами спостережень в умовах експлуатації чивипробувань. Раніше збір статистичних даних про надійність автотранспортних засобів відбувався спеціалізованими лабораторіями, що створювались на базі автотранспортних підприємств і були підпорядковані науковому автомоторному інституту (НАМІ) та заводам-виробникам автотранспортних засобів. Сьогодні необхідну інформацію збирають на станціях технічного обслуговування фірм-виробників автомобільної техніки. За допомогою зібраних відомостей (рисунок 1) з діагностування технічного стану ходової частини (положення ходових осей та керованих коліс) ланок автопоїзда (автомобілів-тягачів та причіпного складу) різних марок у кількості 72 одиниць був проведений статистичний аналіз.

Проведення статистичного аналізу передбачало визначення виду, розташуванню та характеристик розподілу випадкової величини. Побудовані графічні залежності накопичування частот, гістограми розподілу сходження та непаралельності мостів автопоїздів.

Графічно варіаційний ряд можна зобразити у вигляді гістограми. Гістограма є статистичним аналогом функції щільності розподілу й дозволяє судити про вид закону розподілу. Відповідність виду гістограми фактичного розподілу залежить від числа інтервалів групування т. Якщо число інтервалів m занадто велике, те й гістограма сильно порізана, має провали через мале число крапок, що потрапили в деякі інтервали, її вид буде значно залежати від випадків експериментальних даних. Якщо, кількість інтервалів мала, це призведе до згладжування деяких особливостей розподілу. Відповідно повинне існувати деяке оптимальне число інтервалів групування, при якому гістограма буде мати плавний

–  –  –

характер без розривів при цьому вона буде відображати особливості розподілу. На основі аналізу літературних джерел рекомендації різних авторів [7] по вибору кількості інтервалів групування наведені в таблиці 1.

–  –  –

Рисунок 2 – Розподіл величини непаралельності другого моста тривісного напівпричепа Рисунок 3 - Гістограма розподілу величини непаралельності третього моста тривісного напівпричепа

–  –  –

-13,00 -6,50 0,00 6,50 13,00

-9,75 -3,25 3,25 9,75

–  –  –

Але гістограма розподілу має деяку асиметричність закону розподілу відмов, що вказує на існуючі конструктивні недоліки певних деталей та вузлів або на некваліфіковане керування автопоїздом чи інші порушення правил технічної експлуатації, що призводять до раптових відмов.

Знання закономірностей виникнення відмов дозволяє вирішувати конкретні практичні задачі в сфері виробництва автомобільної техніки та її експлуатації. Так, симетричний розподіл відмов, як правило свідчить про певну доскональність конструкції, збільшення надійності в цьому випадку може бути досягнуте за рахунок вдосконалення режимів та технологій технічного обслуговування та ремонту.

Крім того, ця інформація може бути використана при визначенні обсягів ремонтних робіт по усуненню існуючих відмов.

Висновок. Параметри сходження керованих коліс та непаралельність мостів ланок автопоїздів в умовах експлуатації підпорядковані нормальному закону розподілу. Але гістограма розподілу має деяку асиметричність закону розподілу відмов, що вказує на існуючі конструктивні недоліки певних деталей та вузлів або на некваліфіковане керування автопоїздом чи інші порушення правил технічної експлуатації, що призводять до раптових відмов.

Бібліографічний список використаної літератури

1. Фаробин Я.Е. Оценка эксплуатационных свойств автопоездов для международных перевозок / Я.Е. Фаробин, В.С. Щупляков. – М.: Транспорт, 1983. – 200 с.

2. Закин Я.Х. Маневренность автомобиля и автопоїзда / Я.Х. Закин. – М.: Транспорт, 1986. – 137 c.

3. Литвинов А.С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств / А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин.

– М.: Машиностроение, 1989. – 240 с.

4. Сахно В.П. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності трьохланкових автопоїздів / В.П. Сахно, І.Ф. Вороніна, В.В. Стельмащук, В.М Поляков // Автошляховик України. Окремий випуск. - 2003. Жовтень. - С. 98 - 101.

5. Обеспечение надежности автомобилей МАЗ в эксплуатации/ М.С.Высоцкий, А.Е. Гальбурт, Л.Х. Гилелес и др.; Под ред.Е.С. Кузнецова. – М.:Транспорт, 1977 – 183 с.

6. Автомобили: Основы проектирования: Учеб. пособие для вузов/ М.С.Высоцкий, А.Г. Выгонский, Л.Х. Гилелес, С.Г. Херсонски; Под ред. М.С.Высоцкого. – Мн.: Выш. шк., 1987. – 152 с.

7. Новицкий П.Ф. Оценка погрешностей результатов измерений / П.Ф. Новицкий, И.А. Зограф. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 248 с.

Надійшла до редакції 28.06.2012 р.

Поляков В.М., Шарай С.М., Файчук Н.И., Приходченко Д.Ю. Статистическое исследование параметров установки колес звеньев автопоездов в условиях эксплуатации Проведен анализ статистических данных параметров установки колес звеньев автопоездов в условиях эксплуатации. Рассчитаны характеристики распределения случайных величин и построены их графические характеристики.

Ключевые слова: автопоезд, звено автопоезда, непараллельность мостов, схождение колес, конструктивные факторы, эксплуатационные факторы.

Polyakov V., Sharay S., Fistchyk N., Prihodstchenko D. Statistical research of parameters of the wheels of the links of road-trains in the operating conditions of the The analysis of statistical data of the parameters of the wheels of the links of road-trains in operating conditions. Calculated characteristics of the distribution of random variables and built their graphic performance.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Keywords: train link train, non-parallelism of the bridges, the convergence of wheels, the structural factors operational factors.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 135/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012. 
Похожие работы:

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Цебрій Ольга Павлівна Шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства на інноваційних засадах (на прикладі ВАТ «Опілля») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного...»

«N Посібник користувача Персональний комп’ютер Серія VPCJ n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про комп’ютер VAIO. 5 Підключення зовнішніх динаміків або навушників. Аспекти ергономічності Підключення USB-пристрою Початок роботи Підключення пристрою i.LINK Розташування елементів керування та портів. Інформація про світлові індикатори Настроювання комп’ютера Безпечне вимикання комп’ютера Використання режиму економії енергії Забезпечення оптимального стану комп’ютера. 24 Оновлення...»

«Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва УДК 005.338:69.003 Н. І. Верхоглядова, М. О. Турко1 Класифікація ризиків та факторів ризиків будівельного підприємства як необхідна умова їх аналізу та ідентифікації Проаналізовані різні підходи до класифікацій ризиків підприємства; запропонована класифікація ризиків будівельного підприємства, яка враховує особливості процесу створення будівельної продукції, та класифікація факторів, які впливають на ризики будівельного підприємства....»

«Міністерство оборони України Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка Організація ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів. Київ – 2009 Навчальний посібник: “Організація ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів”. За редакцією Директора контрольно – ревізійного департаменту Міністерства оборони України, Ільченка Володимира Івановича. Рецензенти:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит оплати праці ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри...»

«ПОСІБНИК ON-LINE 48L145*DN РК-телевізор із світлодіодною підсвіткою Протягом терміну служби телевізора будуть випускатися оновлення прошивки, які забезпечать максимальну продуктивність вашого телевізора. Останню версію прошивки можна завантажити з сайта www.toshiba-om.net/firmware.php Деякі функції, що наведені в цьому документі, можуть бути обмежені місцевим законодавством і можуть бути не доступні в деяких країнах. Зареєструйте телевізор Інтернет за адресою:...»

«Фінансово-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького як фактор модернізації українського суспільства Галичини. Фінансово-економічна діяльність митрополита Шептицького загалом не привертала уваги дослідників його життя та діяльності. Часом вона висвітлювалася в зв’язку з його харитативною діяльністю, в цьому контексті цікавим є дослідження Енн Слюсарчук Сірка, опубліковане в збірнику “Morality and Reality”1. Ця розвідка має за мету показати цілі, інструменти і способи...»

«Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року Київ УДК 352(083.9)»2012» ББК 67.40 К78 Збірник містить короткий зміст анотацій проектів та програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року, які плануються для реалізації у 2013 році, а також аналіз соціально-економічного...»

«УДК 37.07 : 339.1 М.В. Руда Національний університет “Львівська політехніка” ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ © Руда М.В., 2012 Висвітлено суть освітньої логістики як ефективного інструментарію управління ВНЗ в сучасних умовах, наведено передумови її формування. Розглянуто особливості потоку знань і їх нагромадження у глобальному масштабі. Окреслено специфіку методів та інструментів освітньої логістики в контексті реформування системи освіти. Ключові слова: освітня...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Міністерство фінансів Міністерство транспорту України та зв’язку України Український державний Одеська національна академія зв’язку університет фінансів ім. О.С. Попова та міжнародної торгівлі Одеський інститут Інститут економіки фінансів та менеджменту ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ у схемах і таблицях Навчальний посібник Одеса – 2012 УДК 658. 15(075) ББК 65.9(2)26я73 Ф5 Рецензенти: Є.А. Бєльтюков, доктор економічних наук, професор (Одеський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»