WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 621.436 Ю.Ф. Гутаревич, професор, д-р техн. наук, С.В. Карев, асистент Національний транспортний університет вул. Суворова, 1, м.Київ, Україна, 01010 E-mail: karsv.dvz ...»

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ

УДК 621.436

Ю.Ф. Гутаревич, професор, д-р техн. наук,

С.В. Карев, асистент

Національний транспортний університет

вул. Суворова, 1, м.Київ, Україна, 01010

E-mail: karsv.dvz@gmail.com

ВПЛИВ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ НА ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ

ЗГОРАННЯ СУЧАСНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА ПРИ КОМБІНОВАНОМУ

МЕТОДІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

В статті наведені дані щодо показників процесу згорання, зокрема температури, фаз згорання, коефіцієнтів використання теплоти та тепловиділення бензинового двигуна при застосуванні рециркуляції відпрацьованих газів при комбінованому методі регулювання потужності.

Ключові слова: рециркуляція відпрацьованих газів, коефіцієнт тепловиділення, коефіцієнт використання теплоти, фази згорання.

Постановка проблеми. Сьогодні основними джерелами енергії на автомобільному транспорті є двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Серед них основну частину складають поршневі двигуни – бензинові та дизелі, які працюють на паливі нафтового походження, запас якого з кожним роком зменшується. Тому одним з основних питаннь є підвищення паливної економічності.

На паливну економічність бензинових двигунів впливає велика кількість конструктивних та експлуатаційних факторів. Одним з таких факторів є режим роботи двигуна.

Режим роботи двигуна характеризується поєднанням величини крутного моменту та частоти обертання колінчастого вала. За результатами багатьох досліджень основними режимами роботи двигуна, зокрема в містах та населених пунктах, є режими малих навантажень та холостого ходу, коли двигун працює при відкритті дросельної заслінки до 20%. В цей час спостерігається значне погіршення паливної економічності при традиційному регулюванні потужності – дроселюванням паливоповітряної суміші.

В літературних джерелах не виявлено результатів досліджень режимів роботи автомобільних двигунів в останні роки, але можна з впевненістю стверджувати, що в зв’язку з зростанням інтенсивності дорожнього руху часткові навантаження в загальному балансі роботи двигунів зросли.

Відомо, що в режимах часткових навантажень паливна економічність бензинових двигунів значно погіршується.

Аналіз останніх досліджень. Основними напрямами поліпшення паливної економічності бензинових двигунів в режимах малих навантажень є відключення групи циліндрів [1], робота двигуна на перезбідненій паливоповітряній суміші [2] та застосування регульованих фаз газорозподілу [3].

В Національному транспортному університеті проводяться дослідження комбінованого методу регулювання потужності бензинового двигуна з системою впорскування та зворотнім зв’язком.[4] Суть цього методу полягає в припиненні робочого процесу в групі циліндрів при малих навантаженнях двигуна, а необхідну потужність при цьому розвиває працююча група циліндрів, в якій зберігаються оптимальні умови протікання робочих процесів [5].

Дослідження на двигуні 6Ч 9.5/6.98 показали, що при застосуванні комбінованого методу регулювання потужності при роботі на трьох циліндрах спостерігається покращення паливної економічності, але в цей час зростають викиди оксидів азоту NO x, що в свою чергу призводить до погіршення токсичних показників двигуна. Причиною такого недоліку є зростання температури робочого циклу в працюючих циліндрах.

Найбільш економічно вигідним та ефективним методом зниження викидів оксидів азоту NO x є застосування рециркуляції відпрацьованих газів (ВГ). Дослідження шестициліндрового бензинового двигуна 6Ч 9.5/6.98 з системою впорскування і зворотнім звязком при регулюванні потужності комбінованим методом показали, що застосування рециркуляції ВГ призвело до незначного зниження концентрацій і викидів оксиду вуглецю ( CCO, GCO ), незначного зростання концентрацій і викидів вуглеводнів ( CCm H n, GCm H n ) і що, саме основне, до значного зниження концентрацій і викидів оксидів азоту ( C NO x, G NO x ). Така зміна концентрацій і викидів дозволила отримати сумарні приведені до оксиду вуглецю шкідливі викиди ( GCO ) на рівні цього показника за роботи на шести циліндрах без погіршення паливної економічності [6,7].

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 45

Результати досліджень. Наступним етапом досліджень, було проведення індицирування двигуна 6Ч9.5/6.98 за режиму роботи n = 2000 хв 1 та M k = 30 Н м, що відповідає швидкісному та навантажувальному режиму, який широко використовується в умовах експлуатації, та при коефіцієнті рециркуляції ВГ RВГ =11.5%, що відповідає оптимальному значенню за даного швидкісного та навантажувального режимів [8].

Для обробки індикаторних діаграм на кафедрі «Двигуни і теплотехніка» з використанням відомих підходів розроблена математична модель розрахунку робочого процесу бензинового двигуна при застосуванні рециркуляції ВГ.

На рисунку 1 показані індикаторні діаграми, діаграми стиснення-розширення та результати розрахунків температури від кута повороту колінчастого вала за роботи двигуна на трьох циліндрах з застосуванням та без застосування рециркуляції ВГ.

З рисунку1 видно, що при роботі двигуна з трьома відключеними циліндрами з застосуванням рециркуляції ВГ, в порівнянні з роботою з трьома відключеними циліндрами без застосування рециркуляції ВГ, максимальний тиск в циліндрі Рz зменшується з 2.96 мПа до 2.36 мПа. При цьому збільшується кут повороту колінчатого вала, що відповідає максимальному тиску, з 374 до 377. При застосуванні рециркуляції ВГ зменшується максимальна температура циклу Tmax з 2431 до 2222 K. Кут повороту колінчастого вала, який відповідає максимальній температурі, збільшується з 384о до 392о п.к.в.. Максимальний тиск на діаграмі стиснення-розширення при застосуванні рециркуляції ВГ збільшився з 1.28 мПа до 1.49 мПа. Це може бути пояснено збільшенням тиску на впуску Ра з 0.068 мПа до 0.08 мПа, в результаті додавання гарячих ВГ до повітря у впускний колектор, за рахунок чого зростає температура суміші, і відповідно зростає абсолютний тиск, завдяки чому зменшуються насосні втрати на впуску.

Рисунок 1 – Індикаторні діаграми двигуна 6Ч 9,5/6,98 за роботи на трьох циліндрах з та без застосування рециркуляції ВГ На рисунку 2 показано зміну коефіцієнтів використання теплоти та тепловиділення в залежності від повороту колінчастого вала. Початком відліку прийнято кут повороту колінчатого вала в момент подачі іскри в циліндрі двигуна, так як кут випередження запалювання при застосуванні рециркуляції ВГ та без застосування – однаковий, і становив 30 п.к.в..

Аналізуючи характер зміни коефіцієнта використання теплоти та коефіцієнта тепловиділення отримано:

– максимальне значення коефіцієнта використання теплоти при застосуванні рециркуляції ВГ зменшився з 0.929 до 0.928;

– кут повороту колінчастого вала, який відповідає максимальному значенню коефіцієнта активного тепловиділення та коефіцієнта тепловиділення, збільшується з 394 до 404 п.к.в.;

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ

Як видно, при застосуванні рециркуляції ВГ зменшується І фаза згорання з 13 до 8 п.к.в., це може бути пояснено прискоренням початку реакції окислення в циліндрах двигуна, за рахунок більшої температури свіжого заряду внаслідок додавання до робочої суміші рециркульованих ВГ з високою температурою. При цьому, ІІ та ІІІ фаза згораня зростають, відповідно ІІ фаза з 31 до 40 п.к.в. і ІІІ фаза з 18 до 26 п.к.в.. Внаслідок цього, зростає тривалість згорання зг з 62 до 74 п.к.в..

Рисунок 2 – Характеристики активного тепловиділення та використання теплоти двигуна 6Ч 9,5/6,98 Результати обробки індикаторних діаграм робочого процесу двигуна 6Ч 9,5/6,98 за роботи на 3-х циліндрах з та без застосування рециркуляції ВГ представлені в таблиці 1.

–  –  –

Висновки. Таким чином, проведені дослідження, показали що застосування рециркуляції ВГ на бензиновому двигуні при комбінованому методі регулювання потужності призводить до збільшення тривалості згорання, за рахунок збільшення ІІ та ІІІ фази згорання. При цьому, температура в циліндрі двигуна зменшується, що в свою чергу пояснює ефект рециркуляції ВГ стосовно зменшення оксидів азоту NO x.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 47

Бібліографічний список використаної літератури

1. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов и расхода топлива двигателями автомобилей путем оптимизации эксплуатационных факторов: дис… д-ра техн. наук: 05.22.10., 05.04.02. // Ю.Ф.Гутаревич. — К.,1985. — 538 с.

2. Повышение топливной экономичности автомобилей // Экспресс-информация. Поршневые и газотурбинные двигатели. —1980. — Вып. 39, реф. № 297. — С. 11–14.

3. Иванов В.Н. Экономия топлива на автомобильном транспорте / В.Н. Иванов, В.И. Ерохов. — М.: Транспорт, 1984. — 302 с.

4. Дядченко В.Л. Підвищення паливної економічності багатоциліндрових двигунів з впорскуванням бензину в режимах малих навантажень і холостого ходу: дис… канд. техн. наук: 05.05.03.

// В.Л.Дядченко. — К., 2010 — 172 с.

5. Гутаревич Ю.Ф. Поліпшення показників багатоциліндрових бензинових двигунів застосуванням удосконаленого комбінованого методу регулювання потужності / Ю.Ф. Гутаревич, О.В. Сирота, C.В. Карев // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. — Горлівка: ДНТУ, 2011. — Вип. 1 (12). — С. 47–52.

6. Гутаревич Ю.Ф. Поліпшення екологічних показників сучасного бензинового двигуна при регулюванні потужності відключенням групи циліндрів / Ю.Ф. Гутаревич, C.В. Карев // Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. — К.: Автошляховик України, 2011. — Вип. 14. — С. 29–31.

7. Гутаревич Ю.Ф. Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна. / Ю.Ф. Гутаревич, С.В.Карев // Вісник Національного транспортного університету.

— К.: НТУ, 2010. — Вип. 20. — С. 15–18.

8. Гутаревич Ю.Ф. Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на паливну економічність та екологічні показники сучасного бензинового двигуна / Ю.Ф. Гутаревич, C.В. Карев / Systems and means of motor transport (selected problems). — Rzeszow, 2011.

Надійшла до редакції 14.06.2012 р.

Гутаревич Ю.Ф., Карев С.В. Влияние рециркуляции отработавших газов на показатели процесса сгорания современного бензинового двигателя при комбинированном методе регулирования мощности В статье приведены данные по показателям процесса сгорания, в частности температуры, фаз сгорания, коэффициентов использования теплоты и тепловыделения бензинового двигателя при применении рециркуляции отработавших газов при комбинированном методе регулирования мощности.

Ключевые слова: рециркуляция отработавших газов, коэффициент активного тепловыделения, коэффициент использования теплоты, фазы сгорания.

Gutarevich Y.F., Karev S.V. Effect of exhaust gas recirculation to parameters of the combustion process of the modern petrol engine with a combined method of power control In the articles presents data on the performance of the combustion process, in particular temperature, the phases of combustion, the coefficients of heat and heat the gasoline engine in the application of exhaust gas recirculation in the combined method of power control.

Keywords: exhaust gas recirculation, the coefficient of the heat release, using of heat, phases of the combustion.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 134/2012. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2012. 
Похожие работы:

«вартості на певну дату, адже ників державних підприємств. руд у поточних цінах на дату відомо, що в ринковій економіНаразі потребує уточнення оцінки широко використовуці вартість може змінюватися Положення про конкурсний ють показники одиничної варщодня. Іншим важливим чинвідбір суб’єктів оціночної дітості об’єктів-аналогів, затверником оцінки нерухомості є яльності для проведення оцінджені Держбудом СРСР для мета оцінки. ки в частині фінансування орпереоцінки основних фондів Під час оцінки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ВСТУП ДО СПЕЦІАДЬНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050301 «ГІРНИЦТВО» Рівне – Гнєушев В.О. Г56 Вступ до спеціальності. Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Упорядник: Гнєушев В.О., к.т.н., доцент, завідувач кафедри розробки родовищ корисних...»

«актуальність застосування цілісного маркетингу на підприємствах, які займаються виробництвом електроннно-обчислювальних машин. Дослідивши специфіку і структуру ринку інформаційних технологій, а також рівень його розвитку в Україні, можна описати значення маркетингу на ринку ІТ, його актуальність і повноту застосування, враховуючи нестабільне економічне становище у країні, несформовану конкуренцію та ненасиченість ринку. Описуючи напрями, в яких працюють підприємства на ринку ІТ в Україні,...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА Молодь в українському суспільстві Бібліографічний покажчик Вип. 5 Київ 2005 ББК 66.75 (4 Укр) я 1 М 75 П’ятий випуск бібліографічного покажчика “Молодь в українському суспільстві” є продовженням серії покажчиків, виданих бібліотекою до 2005 року. Він інформує про книги, брошури, статті з періодичних видань за період з жовтня 2004 р. по березень 2005 р., що відображають участь молоді у політичному, економічному та...»

«ДОДАТОК до листа Фонду державного майна України від 01.07.2013№ 10-18-8151 Інформація Фонду державного майна України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, у червні 2013 року № Мета, зміст завдання та заходи Відповідальний за Строк Індикатор Стан виконання / з/п виконання виконання виконання Обґрунтування необхідності...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ІНСТИТУТ «ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В БУДІВНИЦТВІ» КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» Затверджую: Голова приймальної комісії ректор ДонНАБА _ Горохов Є.В. 28 лютого 2013 р. ПРОГРАМА фахових вступних екзаменів за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр...»

«УДК 316. 334.23 Сірий Є.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, доктор соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТАХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ТА СУБ`ЄКТИВНО-ЦІННІСНИХ НАСЛІДКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД В статті відображено реальний стан та дано відповідну оцінку розвитку малого підприємництва як елемента ринково-підприємницької системи в Україні, через призму розгляду впливу...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Семиноженко В.П. Інтелектуальна економіка: майбутнє України / В.П. Семиноженко // Проблеми науки. – 2001. – № 6. – С. 2-6.2. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2003, 412 с.3. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : підручник / Л.І. Федулова. – К. : Вид-во Либідь, 2006. – 480 с.4. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С.В. Онишко. – Ірпінь : Національна академія ДПС...»

«УДК 339.187.6:330.341.1:631.164.23 Прокопенко Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Школа Вікторія Юріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Омельяненко Віталій Анатолійович, аспірант кафедри економічної теорії Сумського державного університету АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ...»

«І. В. Зятковський ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІДПРИЄМСТВ Тернопіль “Економічна думка” ББК 65.9(4 Укр) 29-9 З – 99 УДК 336. 658. 15 Зятковський І. В.Фінансове забезпечення діяльності підприємств: Монографія. –Тернопіль. Економічна думка. – 2000. С.. ISBN В монографії аналізуються теоретичні засади організації фінансів підприємств, проблеми формування і використання фінансових ресурсів в умовах ринкових перетворень. Розглядаються питання бюджетування. Для науковців, магістрів, практичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»