WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Адаптація Європейського законодавства до українських реалій Автор: О.О. Середа, студент економіко-правового факультету, Донецький національний університет, м. Донецьк Основою формування ...»

Становлення та розвиток правової держави:

проблеми теорії та практики

V Всеукраїнська науково-практична конференція

Адаптація Європейського законодавства до українських реалій

Автор: О.О. Середа, студент економіко-правового факультету,

Донецький національний університет, м. Донецьк

Основою формування ринкових процесів в Україні може бути лише

професійне, конструктивне і стабільне право, адаптоване до

європейського законодавства. Ефективність процесу розроблення, прийняття та реалізації права визначає якість, корисність і цінність правової та законодавчої продукції.

З діючим національним правом Україна не зможе цивілізовано ввійти до світової економічної правової системи. Його потрібно кардинально трансформувати з урахуванням її вимог. Завданням Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (надалі — Загальнодержавна програма) є вдосконалення порядку нормотворчої діяльності на основі довгострокової програми розвитку законодавства, вироблення єдиних і загальнообов'язкових для всіх суб'єктів права правил підготовки проектів нормативних актів, підготовка фахівців для реалізації цієї роботи [1, с.4У Загальнодержавній програмі пріоритет мають закони, які при адаптації повинні сприяти правовому забезпеченню заходів щодо формування ринкових відносин; створенню сучасної ринкової інфраструктури, банківської, податкової і митної систем; розвитку |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|

Становлення та розвиток правової держави:

проблеми теорії та практики V Всеукраїнська науково-практична конференція підприємницької діяльності; захисту прав споживачів; зміцненню економічних зв'язків України з іншими державами. Адаптація вітчизняного законодавства означає його зміну і пристосування в нових умовах з урахуванням вимог зарубіжного законодавства, цілей і завдань розвитку національної економіки. Адаптація законодавства й інших правових актів становить складову частину правотворчості в Україні.

Неадаптованість як законів, так і інших нормативних актів до світової системи господарювання перешкоджає підприємницькій діяльності. Багато економічних невдач прямо залежать від національного законодавства, прийнятого поза ясною логікою та світовими правилами [2, с.14]. Досвід розвинених країн показав, що ефективність будь-якої сфери державної трансформації визначають творче законодавство, професіоналізм і чесність апарату владно-виконавчих структур, радикальна організація управління та відповідальність за результати керівництва, здатність суб'єктів господарювання за допомогою правових засобів захистити свої й національні інтереси всередині країни та за її межами.

Важлива проблема процесу адаптації – відсутність цілісного законодавчого поля в Україні. Існуюча законодавча база є суперечливою і нестабільною. Так, із 30 тис. нормативно-правових актів, що діють в Україні, закони складають лише 4,6 % [3]. Наприклад, іноземну підприємницьку діяльність в Україні регулюють понад 130 законодавчих актів. Діяльність Уряду в Україні регулюють 440 законів, повноваження Прем’єр-міністра – понад 250 законів [4, с.2]. Проблема полягає не

–  –  –

стільки в кількісних показниках, скільки у якісному змісті законодавства, адже ЄС особливе значення приділяє саме якості правових актів.

Ускладнює формування дієвої правової системи України також відсутність ефективного механізму імплементації нормативно-правових актів. На думку В. П’ятницького, головна проблема України не в підготовці, а у виконанні нового законодавства. У нас існує велика кількість добрих законів, які не працюють на практиці [5]. Безумовно, процес адаптації законодавства вимагає посилення аналітичної складової. Цьому сприятиме максимальне використання потенціалу науково-дослідних інституцій та неурядових аналітичних центрів. Органи державної влади повинні співпрацювати з мозковими центрами для отримання допомоги при вирішенні суперечливих питань, розробки практичних рекомендацій з урахуванням інтересів та особливостей України, прийнятті рішень серйозної політичної природи та ін. Прикладом такої співпраці є ефективне функціонування Комітету з питань європейської інтеграції польського Сейму.

Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової держави є безпосередньо пов'язаною із розвитком правової свідомості і правової культури. Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією верховенства правового закону в суспільстві. Слід зауважити, що наукове мислення та правосвідомість у взаємодії із правовим мисленням і правосвідомістю особистості, які є головними елементами правової культури, здійснюють активний вплив на верховенство правового закону.

–  –  –

Отже, для успішної адаптації європейського законодавства необхідно здійснити заходи щодо реформування законодавчого процесу.

Парламент країни повинен налічувати не менше половини професійних юристів. У такому випадку Верховна Рада є професійним законодавчим органом. Сьогодні вона налічує 15% юристів від загального складу парламенту. Слід створити такий порядок, при якому професійні юристи розробляють закони і професійні юристи їх приймають. У Верховній Раді слід сформувати юридичну структуру, яка б адаптувала національне законодавство до європейського законодавства.

В Україні слід створити систему прямої законодавчої дії, в якій закони займали б пріоритетне місце і знаходилися на вершині правових норм. Між законами і тими, для кого вони призначені (суб'єктами), не повинно бути посередників — галузевих правових норм. Закон прямої дії означає його виконання без втручання посередницьких владновиконавчих і господарських структур для реалізації конкретних цілей і досягнення очікуваного результату.

Для кращого упорядкування і адаптації актуальним є й питання кодифікації чинного законодавства, для цього потрібно створити Центр нормотворчої діяльності. Кодифікація – це реальний шлях до систематизації законодавства, зменшення кількості нормативних актів при одночасному підвищенні ефективності дії законодавства. Також не можна забувати про правове виховання населення країни, бо від рівня правової свідомості населення напряму залежить не тільки адаптація

–  –  –

Література:

1. Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Текст]: законом України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. N 3.

Ст.12

2. Рожен А. Наука одалживать большие деньги [Текст]: / Рожен А. // Зеркало недели. — 2003. — 9 августа. – С. 14.

3. Європейська інтеграція: парламентський вимір [Текст]: матеріали Міжнародної конференції 13-14 жовтня 2000 року. – К., 2000. 119 с.

4. Панченко О. Украина живет по закону на 4,6% [Текст] / О.

Панченко // День. 1999. - С. 2.

5. Концепція розвитку законодавства України на період 1996-2005 років. [Текст]: орієнтовна програма законопроектних робіт в Україні на період 1996-2005 років // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 23 – С. 60-71.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Валовий регіональний продукт Львівської області СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ЛЬВІВ – 2012 Головне управління статистики у Львівській області За редакцією Г.М.Корисько Відповідальна за випуск О.А.Голод Комп’ютерна верстка Л.О.Біскуп Обкладинка Б.М.Сікотовський У збірнику вміщено дані про основні макроекономічні показники Львівської області у 2010р. порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів....»

«Інформаційно-довідкове видання МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ (2007-2010 РОКИ) Київ Шановні колеги! Із задоволенням хочу представити на ваш розгляд результати діяльності Міністерства економіки України за період роботи уряду, очолюваного Юлією Володимирівною Тимошенко. В цьому документі представлено головні заходи, вжиті нашим Міністерством протягом звітного періоду, спрямовані на виконання стратегічних завдань, визначених Програмою діяльності уряду «Український прорив: для...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 39. С.134-142 Ser. econ. 2008. Vol. 39. P.134-142 УДК 338.45.01 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ О. Длугопольський Тернопільський національний економічний університет 46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 Розглянуто роль інститутів публічного сектора в реалізації державної політики в умовах становлення демократичного суспільства. Виокремлено базові вектори...»

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Canadian URBAN Institute years as Canada’s applied urban policy institute. ans titre d’Institut de la politique urbaine applique.Project ManageMent: Practical asPects of iMPleMenting regional DeveloPMent strategies Handbook Valentin Rach Оlha Rossoshanska Оlena Мedvedeva Edited by Prof. Valentin Rach Luhansk – Kyiv – London УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В. А....»

«ТОВ «Корпоративні комп’ютерні системи» 83050, м. Донецьк, вул. Шекспіра, 1а Тел. (062) 345-15-45, факс (062) 345-28-60 Затверджую: 2.1 УДК 643.01;332.87 Генеральний директор ТОВ «Корпоративні комп’ютерні системи» КП 75.29.0 _А.І. Шаповалов № держреєстрації 0112U00780 2012 р. «» _ ЗВІT ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та пропозицій щодо удосконалення системних засад...»

«Національний інститут стратегічних досліджень Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики Український незалежний центр політичних досліджень за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку (Slovak Aid) НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНВЕНТ УКРАЇНИ ЩОДО ЄС Політичні рекомендації Робочих Груп 2011-201 Зміст Вступ... 1. Робоча група Україна-ЄС: на шляху до політичної асоціації.1.1. Перспективна модель Політичної асоціації з ЄС для України (29.03.2011 р.).4 1.2. Інституційні питання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖЕНО Конференція трудового колективу Протокол №2 від 31 серпня 2006 р. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Харків. Вид. ХНЕУ, 2007 Вступ Розробка та удосконалення концептуальних засад розвитку Харківського національного економічного університету на період до 2017 року фактично здійснювалася із залученням широкого університетського загалу з обговоренням у...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕКОНОМІКА – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 25-26 квітня 2014 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ УДК 330.034(063) ББК 65.011я43 Е 45 Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»

«INOVIA ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ Вітаємо Вас із вдалим вибором!ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ви придбали модульний котел з електронним регулюванням і розпалом, • високою продуктивністю, • герметичною камерою, • сталевим теплообмінником для системи гарячого водопостачання. Матеріали, з яких виготовлений котел, та системи регулювання, якими він обладнаний, гарантують високий рівень безпеки, комфорту та економії електроенергії, надаючи Вам можливість відчути всі переваги автономного опалення....»

«Література 1. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: [навчальний посібник] / Гальчинський А.С. — К.: АДЕФ — Україна, 2010. — 572 с. 2. Єщенко П.С. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму — економічний імператив сучасності / П.С. Єщенко, А.Г. Арсеєнко // Економіка і прогнозування. — 2010. — № 2. — С. 7—25.3. Ходжсон Дж. Что такое институты?/ Дж. Ходжсон // Вопросы экономики. — 2007. — №8. — С. 21—39.4. Гриценко А. Методологічні основи модернізації України / А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»