WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (1), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.14 : 339.92 О. І. Гонта, д.е.н., професор СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ НА ...»

-- [ Страница 1 ] --

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (1), 2011

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 332.14 : 339.92

О. І. Гонта,

д.е.н., професор

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Визначена ієрархічна структура зовнішніх впливів на економіку регіонів в умовах формування глобального економічного середовища. Визначені напрями транснаціоналізації економіки регіонів.

Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, транснаціоналізація, економіка регіону, перехідні економіки, інституціональне середовище.

Е. И. Гонта, д.э.н., профессор

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЭКОНОМИКУ

РЕГИОНОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Определена иерархическая структура внешних воздействий на экономику регионов в условиях формирования глобальной экономической среды. Определены направления транснационализации экономики регионов.

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, транснационализация, экономика региона, переходные экономики, институциональная среда.

O. Gonta

THE STRUCTURING OF EXTERNAL INFLUENCE ON UKRAINIAN REGIONAL

ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

The hierarchical structure of external influence on the regional economy in the context of economic environment globalization is examined. The directions of transnational regional economy are determined.

Key words: globalization, internationalization, transnationalization, regional economy, transition economies, institutional environment.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливішими науковими та практичними завданнями. Характерною рисою сучасного світового господарства є зростаюча транснаціоналізація виробництва та капіталу, яка формує глобальне економічне середовище і обумовлює необхідність адаптації національної економіки до його умов. Водночас, на ефективність національної економіки істотно впливає просторовий (територіальний) чинник, що зумовлює піднесення ролі регіонів у світогосподарських зв’язках держави.

Макроекономічний підхід до міжнародної взаємодії не враховує внутрішній потенціал саморозвитку територій та можливі резерви зростання ефективності за рахунок удосконалення просторових пропорцій на основі використання переваг міжнародного поділу праці. За сучасних реалій, коли регіони стають головними суб’єктами економічних і політичних відносин країни, Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (1), 2011

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

поза увагою залишаються можливі загрози руйнації структури національної економіки та втрати стратегічного потенціалу її розвитку через хаотичну зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, яка не підпорядкована довгостроковим цілям зростання і розвитку. Адже в умовах децентралізації управління саме на регіональному рівні приймається основна частина рішень щодо організації експортно-імпортних операцій, залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), розміщення філій та відділень транснаціональних корпорацій (ТНК).

Зовнішньоекономічна політика України будується неоліберальній моделі відкритої економіки. Реалізація моделі відкритої економіки фактично означає вихід у глобальне конкурентне середовище суб’єктів господарювання з чіткою регіональною визначеністю. Саме регіони є полем реалізації стратегії внутрішнього розвитку і носієм зовнішньоекономічної стратегії держави. Визнання за регіонами їх найважливішої ролі у соціальноекономічному розвитку України як рівноправних та невід’ємних структурних одиниць, наділених правом зовнішньоекономічної ініціативи, актуалізує питання аналізу існуючої та розробки нової теоретико-методологічної основи взаємодії окремих територій з глобальним середовищем з точки зору забезпечення ефективного розвитку національної економіки в цілому.

Аналіз останніх досліджень, у яких запропоновано вирішення проблеми. Теоретичні та практичні проблеми участі регіонів у світогосподарських стосунках, вплив відкритості економіки регіонів на стан їх економічної безпеки досліджено у наукових працях О. Амоши, М. Долішнього, З. Герасимчук, В. Галущак, Н. Вавдіюк, Ю. Макогона, А. Мокія, Н. Мікули, В. Пили, С. Писаренко та ін. Переважна частина регіональних досліджень орієнтована взаємодію регіонів з міжнародним економічним середовищем. Однак, протягом останнього часу відбулися принципові зміни в світовому господарстві, пов’язані зі стрімким розвитком процесів трансаціоналізації економіки, що призвело до формування глобального економічного середовища. Проблеми транснаціоналізації економіки України розглядаються нині, переважно, на макроекономічному рівні, що знайшло відображення у працях Ю. Пахомова, Д.

Лук’яненка, В. Новицького, В. Рокочої, О. Рогача, О. Плотнікова, С. Якубовського та ін. Регіональний рівень транснаціоналізації економіки залишається поза увагою вітчизняної науки.

Цілі статті. Виявити ієрархію зовнішніх впливів на економіку регіону в умовах активізації процесів транснаціоналізації та формування глобального економічного середовища, яке здійснює зростаючий вплив на пропорції регіонального розвитку та стан економічної безпеки регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Невід’ємною складовою трансформаційних процесів в Україні є залучення регіонів до системи світового господарства, що розвивається під впливом поглиблення інтернаціоналізації виробництва та формування глобального економічного середовища, матеріальну основу якого складають процеси транснаціона-лізації.

В перші десять років незалежності, коли Україна переживала період початкової лібералізації, взаємодія з світовим господарством формувалася орієнтуючись на доглобалізаційну модель розвитку.

В той період для України існувало два основних інструменти (способи) залучення на паритетних умовах у світове господарство:

1) реалізація перспектив вступу до того чи іншого інтеграційного угрупування (у перше десятиріччя незалежності наукові дискусії були сконцентровані навколо багатовекторної векторної та різношвидкісної інтеграції Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (1), 2011

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

України до ЄС, СНГ, з 2001 р. майже набула реальності перспектива формування ЄЕП. Нині спостерігається тимчасова невизначеність інтеграційних пріоритетів);

2) вихід суб’єктів господарювання на зовнішні ринки, і в цьому аспекті розглядалась необхідність вступу України до СОТ як можливість підключення до світового режиму зовнішньої торгівлі.

Регіональні аспекти залучення держави до світового господарства в умовах інтернаціоналізації були похідними, і обмежувалися, як правило, лише проблемами транскордонного співробітництва, розвитку екпортоорієнтованих виробництв та залучення іноземних капіталів в економіку регіону.

Вибуховий розвиток процесів транснаціоналізації на зламі ХХ-ХХІ ст.

обумовив кардинальні зрушення у світовому господарстві та призвів до глобалізації економічного середовища, що пояснюється наступним.

До кінця ХХ ст. переважала інтернаціоналізація обміну, провідною формою міжнародної взаємодії була зовнішня торгівля. Наприкінці 90-х рр.

основною формою міжнародної взаємодії стала інтернаціоналізація виробництва і капіталу, спричинена таким рівнем активізації діяльності ТНК, який дозволяє констатувати феномен явища транснаціоналізації (рис.1).

Поштовхом транснаціоналізації економіки стало різке зростання прямих іноземних інвестицій ТНК (1980 р. – 57 млрд. дол., 1990 р. – 172 млрд.

дол., 1995 р. – 331 млрд. дол. 2000 р. – 1 трлн. 409 млрд. дол. (безпрецедентний пік зростання), 2005 р. – 916 млрд. дол.. 2006 р. майже повторив піковий рівень 2000 р., оскільки обсяг ПІІ досяг рівня 1 трлн. 306 млрд. дол. Хоча світова економічна криза призвела до того, що світові обсяги ПІІ в 2009 р.

скоротилися на 39 %, склавши за підсумками року близько 1 трлн. дол. Такі дані навела Комісія ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Тим часом ЮНКТАД відзначає, що в 2010 році глобальні ПІІ, від яких особливо сильно залежать держави, що розвиваються, можуть повертаються зростають досить швидко відновлюватиметься світова економіка. Отже, у 2009 році як промислово розвинуті, так і країни, що розвиваються постраждали від скорочення ПІІ. За оцінками ЮНКТАД, приплив ПІІ в розвинені країни торік впав на 41 % до 565 млрд. дол., у той час як ПІІ, отримані країнами, що розвиваються, знизилися на 35 % - до 406 млрд. дол. До цього обсяг ПІІ в економіки, що розвиваються зростав протягом 6 років поспіль.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Конкретизуємо взаємозв’язок процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізації, які мають взаємообумовлений, але різноспрямований розвиток.

Інтернаціоналізація економічної діяльності є наслідком дії закономірності міжнародного поділу праці, як прояву об’єктивного економічного закону територіального поділу праці. Транснаціоналізація є важливим компонентом інтернаціоналізаційного процесу і одним з основних джерел глобалізації економічного середовища, складаючи його матеріальну основу. Інституційними формами транснаціоналізації виступають ТНК, транснаціональні альянси (велетенські об’єднання провідних ТНК країн-лідерів), транснаціональні банки (нерідко зареєстровані в у офшорних зонах).

У зв’язку з тим, що центральне місце у світовому господарстві нині займають ТНК, попередні інструменти входження країни у світовий економічний простір актуальності не втратили, але більше не носять вирішального характеру. Практика доводить, що в сучасних умовах ні регіональні інтеграційні об’єднання, ні СОТ не здатні протистояти діяльності ТНК у разі негативного впливу на країну базування. Виходячи з цього, до попередніх інструментів паритетного входження України у світове господарство додається Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (1), 2011

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

третій інструмент, який в умовах глобалізації економічного середовища є, за нашим переконанням, основним – це транснаціоналізація економіки.

Водночас, глобалізація економічного середовища перегруповує ступінь впливу діючих осіб на світовій арені. На перший план висуваються великі капітали і регіони як обмежено суверенні економічні суб’єкти. Формується якісно новий рівень економіки, який сполучає галузь і територію. За твердженням Л. Євстігнєєвої та Р.Євстігнєєва, погляди яких ми повністю поділямо, «…регіони виступають вузловим простором, де зіштовхується територіальна політика держави, регіонів та великого капіталу. Центральне місце в ній починає займати ринок стратегічних інвестицій». [1, с. 52]. В економіці регіонів відбувається формування ринкових ніш великих капіталів, як вітчизняних, так і зарубіжних ТНК. Регіони наряду з державою і великим капіталом стають статусними учасниками глобалізаційних процесів.

Об’єктивною передумовою актуалізації проблем транснаціоналізації економіки регіонів є сучасні економічні трансформації, що з одного боку, набули характеру глобальних, а з іншого – мають свої особливості в кожній країні та специфіку прояву в межах окремих регіонів [2, с. 35].

Вказані економічні трансформації детерміновані двома групами факторів:

1) історичними перетвореннями, пов’язаними із здобуттям Україною незалежності, розпадом соціалістичної системи та переходом до ринкових відносин, сенсом яких є лібералізація внутрішніх і зовнішніх економічних відносин і зв’язків. Логічними наслідками руйнування інституціональної основи соціалізму стали:

трансформація відносин власності, визнання пріоритету її приватного типу і корпоративної форми;

децентралізація управління та передача значної частини повноважень на регіональний рівень;

перехід від моделі автаркії до моделі відкритої економіки, що передбачає у завершеному вигляді безперешкодну циркуляцію товарів, послуг та капіталів між країнами. При цьому держава відмовляється від монополії на здійснення зовнішніх зносин, регіони отримують право зовнішньоекономічної ініціативи, суб’єкти господарювання (національні та іноземні) вільні у прийнятті рішень щодо вибору ринків країни збуту продукції і розміщення капіталів, каналів постачання сировини, встановлення виробничокоопераційних зв’язків;

2) кардинальними зрушеннями у світовому господарстві, які відбуваються протягом останніх двох десятиріч, пов’язаних з:

стрімким розширенням світового ринку внаслідок руйнації світової системи соціалізму, що дозволяє розглядати міжнародну економіку в інституціональному плані як відносно гомогенну систему, побудовану, переважно, на ринкових відносинах;

глобалізацією відтворювально-інвестиційних циклів у визначальних секторах світового господарства зумовлених, насамперед, зростанням фінансової потужності та просторових масштабів діяльності ТНК, монопольна конкуренція між якими призводить до формування транснаціональних альянсів;

піднесенням ролі мегарегіональної інтеграції, насамперед у країнах Західної Європи з подальшим охопленням країн Східної та Центральної Європи, як системи колективного захисту від небажаних впливів глобалізації економічного середовища;

–  –  –

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

зростаючим впливом наднаціональних інститутів, насамперед МВФ, групи Світового Банку та системи СОТ на регулювання економічної діяльності всіх рівнів: макроекономічного, регіонального, мікроекономічного.

Окреслені фактори економічних трансформацій потребують вдосконалення стратегії регіонального розвитку з огляду на сучасні тенденції світового розвитку.

Враховуючи, що національна економіка України являє собою регіонально-цілісну систему, відкриту до впливу явищ і процесів, які відбуваються у світовому господарстві, необхідно визначити структуру зовнішніх впливів на економіку окремих регіонів в умовах поглиблення інтернаціоналізації та зростаючої глобалізації. Процеси, що відбуваються у зовнішньому середовищі економічного розвитку регіонів є складними і нелінійними. З точки зору системного підходу, структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів може бути здійснена на основі властивості ієрархічності, яка є однією з основних закономірностей складних систем.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ» Таврійський національний університет ім. В. Вернадського (м. Сімферополь) Українська асоціація розвитку менеджмент-бізнес освіти (УАРМБО) Спілка винахідників і раціоналізаторів України Союз підприємців Харківської області Отто фон Герікке університет (Магдебург, Німеччина) Мішкольцкий університет (Угорщина)...»

«О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко. Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства УДК 338.1+330.111.6 О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко1 Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства2 У роботі проаналізовано стан основних фондів підприємства ТОВ «Брік-Мануфактура» і визначено показники ефективності їх використання. Особливістю цього дослідження є проведення деталізованого аналізу змін...»

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УДК 330.341 К. В. Березовський, к. е. н., доц. Національний технічний університет України «КПІ» СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ Інноваційна система ґрунтується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. В глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з розробкою, упровадженням і використанням новинок. У...»

«2. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ УДК 519.86 МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ВИМІРНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Головень О. В., к.е.н., доцент Запорізька державна інженерна академія У статті представлений процедурний опис проведення лінгвістичного оцінювання вимірників соціально-економічних процесів із використанням iнcтpумeнтapiю нeчiткoї логіки, що на відміну від існуючих підходів, враховує зміни факторів зовнішнього середовища. На прикладі діяльності...»

«Building Capacity in Evidence-Based Economic Development Planning in Ukrainian Oblasts and Municipalities Project of international technical assistance Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України Проект міжнародної технічної допомоги Прогнозування розвитку територій.ДЕМОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ методичні рекомендації для слухачів УДК 314.113:352/353:303.444 П 78 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Кафедра економічної теорії ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання Тернопіль «Астон» Політична економія. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, кафедра економічної теорії / «Астон», 2009. – 96 с.Автори-упорядники: канд.екон.наук, доцент Ковальчук В.М., канд.екон.наук, доцент, почесний професор ТНЕУ Сарай М.І. Участь у...»

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 001.8 Андрушкив Б.М., д.е.н., професор, Владимир О.М., к.е.н.,доцент, Погайдак О.Б., к.е.н., с.н.с., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ДО МЕТОДИКИ НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ АБО ДОСВІД ПРОГРАМУВАННЯ НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Як показало вивчення авторефератів та дисертаційних робіт економічного характеру, виклад матеріалу у них відбувається відповідно до встановлених правил, які, у певних рамках, регламентуються вимогами МОН України....»

«Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України 20 червня 2014 р. Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області Державна бюджетна установа «Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку» «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБАЗПЕЧЕННЯ сАМОсТІйНОЇ РОБОТИ сТуДЕНТІв здисципліни “сИсТЕМИ ТЕХНОЛОГІй” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту Л. О. Лопатенко Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 2 від 24.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ЛопатенкоЛ.О.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник За загальною редакцією О. Х. Юлдашева Київ ББК 67.301.21я П Автори: Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина, Л. І. Ковалевська, О. Х. Юлдашев Рецензенти: О. Ф. Висоцький, д р юрид. наук, проф. В. І. Сенченко, д р екон. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол 3 від 30.03.04) Правове регулювання зовнішньоекономічної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»