WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«18. Фінансовий словник / [уклад. А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко]. — [2-е вид., випр. та доп.]. — Львів : Видавництво “Центр Європи”, 1997. — 576 с. 19. Економічний ...»

-- [ Страница 1 ] --

18. Фінансовий словник / [уклад. А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко]. — [2-е вид., випр.

та доп.]. — Львів : Видавництво “Центр Європи”, 1997. — 576 с.

19. Економічний енциклопедичний словник : [у 2 т.] / [С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устинко,

С. І. Юрій] ; за ред. С. В. Мочерного. — Львів : Світ, 2005. — Т. 1. — 616 с.

20. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 496 с.

21. Салихов М. Р. Управление интеллектуальным капиталом наукоемких предприятий на основе доходного подхода к оценке стоимости : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом.

наук : спец. 08.00.05 « Экономика и управление народным хозяйством» / М. Р. Салихов. — Москва, 2008. — 28 с.

22. Розентул Е. А. Инвестиционная стратегия развития интеллектуального капитала коммерческой организации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Е. А. Розентул. — Москва, 2008. — 23 с.

23. Кавецький В. В. Стратегія формування і розвитку інтелектуального капіталу шляхом збалансованих інвестицій / В. В. Кавецький // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту — 2010. — № 2(8). — С. 15—22.

24. Плугіна Ю. А. Інвестування як основний інструмент управління інтелектуальним капіталом підприємств залізничного транспорту / Ю. А. Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 39. — С. 154—157.

25. Махомет Ю. В. Напрями нарощення інтелектуального капіталу підприємства [Електроний ресурс] / Ю. В. Махомет. — Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/21PDF.pdf.

26. Ваганян О. Г. Управление формированием и развитием интеллектуального капитала коммерческих организаций : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом. наук : спец.

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)» / О. Г. Ваганян. — Москва, 2008. — 21 с.

27. Филиппов О. А. Интеллектуальный капитал как социальная основа устойчивых инновационных преимуществ компании : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. соц. наук : спец. 22.00.03 «Экономическая социология и демография» / О. А. Филиппов. — Москва, 2011. — 30 с.

УДК 658:502.3

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМСТВ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Руднєва О.Ю., к.е.н., доцент, Заглада Р.Ю., к.е.н., доцент, Чєчєнєва Е.Р.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

У статті розглянуто принципи стійкого розвитку соціально-економічних систем, проаналізовано існуючі підходи до оцінки економіко-екологічної діяльності підприємства, розроблено рекомендації щодо формування системи індикаторів оцінки екологічної складової стійкого розвитку підприємств вуглевидобувної галузі.

Ключові слова: стійкий розвиток, екологічна стійкість, економіко-екологічний аналіз, показники екологічності виробничої системи.

Руднева Е.Ю., Заглада Р.Ю., Чеченева Е.Р. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ /

Автомобильно-дорожный институт ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», Украина В статье рассмотрены принципы устойчивого развития социально-экономических систем, проанализированы существующие подходы к оценке экономико-экологической деятельности предприятия, разработаны рекомендации по формированию системы индикаторов оценки экологической составляющей устойчивого развития предприятий угледобывающей отрасли.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая устойчивость, экономико-экологический анализ, показатели экологичности производственной системы.

Економічні науки Rudneva H.Y., Zaglada R.Y., Chiechienieva E.R. EVALUATION THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COAL-MINING INDUSTRY ENTERPRISES / Automobile highway engineering institute of NHEE «Donetsk National Technical University», Ukraine In this article the principles of sustainable development of socio-economic systems are considered, the existing approaches to assessing the economic and ecological activity of an enterprise are analysed, the recommendations for the formation of a system of indicators for assessing the ecological component of sustainable development of coal-mining industry enterprises are developed.

Key words: sustainable development, ecological sustainability, economic and ecological analysis, indicators of production systems’ sustainability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Для промислових підприємств України, функціонуючих в умовах зростаючої невизначеності та динамічності зовнішнього середовища, одним з факторів забезпечення конкурентоспроможності стає використання принципів стійкого розвитку. При цьому найважливішим з них є вимога відмовитися від надмірного антропогенного навантаження на природні екосистеми. У таких умовах екологічна складова діяльності підприємства отримує все більшу значимість і є індикатором технологічності виробництва, розвитку інноваційної бази підприємства та соціально-екологічної відповідальності. Особливо це актуально для промислових підприємств – основних забруднювачів довкілля. У зв’язку з цим еколого орієнтоване управління підприємством стає однією з пріоритетних сфер уваги і важливою складовою конкурентоспроможності.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Теоретичні аспекти стійкого розвитку підприємств досліджуються в роботах багатьох іноземних та вітчизняних вчених: Р. Кейтса, Т. Перріса, Дж. Хулса, А. Лейзеровіча, Б. Буркінського, В. Волошина, В. Данилов-Данільяна, В. Степанова, К. Лосева, О. Балакай [1], О. Горленко, П. Костюка, Л. Гриніва, Г. Угольницького та ін. Однак слід зазначити відсутність єдиного підходу до визначення сутності та особливостей стійкого розвитку.

Питання, пов’язані з наявністю екологічних проблем та необхідністю охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, досить широко висвітлені у вітчизняній та зарубіжній літературі, зокрема, такими вченими, як: Т. Акімова, Р. Ален, Г. Бутко, В. Глушкова, М. Ігнатьєва, Б. Коммонер, Н. Реймерс, Т. Рогова, І. Ремізов, В. Хаскин, С. Яковлєв. Зокрема, результати досліджень у галузі екологічної складової стійкого розвитку підприємства містяться в роботах І. Александрова, Л. Мельника, О. Попової, О. Родіонова, О. Садекова [2], О. Рюміної [3] та ін.

Теоретичні та методичні основи екологічного менеджменту, які включають спеціальну термінологію, а також рекомендації з розробки та впровадження системи екологічного менеджменту, формування екологічної політики підприємства, у своїх роботах викладають: О. Безбородов, Г. Бєлов, О. Бородін, В. Волков, Л. Главинська, Т. Гусєва, С. Дайман [4], С. Дерягина, Л. Залеський, В. Ігнатов, М. Ігнатьєва, Н. Крупина, К. Нортон, Н. Пахомова, К. Ріхтер, М. Струкова, В. Хобта [5], Т. Хусанов.

Значний інтерес з точки зору розвитку екологічного менеджменту на конкретних підприємствах представляють роботи Ю. Бабіної, Є. Пашкова, Т. Тамбовцева, І. Федорівського, І. Смирнова. У роботах цих науковців досліджені різні аспекти практичного застосування міжнародних стандартів серії ISO 14000, які містять вимоги (у тому числі сертифікаційні) до формування і розвитку систем екологічного менеджменту в організаціях будь-якої сфери діяльності.

Таким чином, тематика, пов’язана з екологічно орієнтованим управлінням діяльністю підприємства, широко висвітлюється в науковій літературі, однак спостерігається відсутність цілісної методології та набору механізмів, які дозволять комплексно вирішити проблему забезпечення екологічної стійкості промислового підприємства. Також проведені дослідження не в повному обсязі розглядають питання, пов’язані з кількісною оцінкою економіко-екологічної діяльності підприємства, питання оцінки ефективності економіко-екологічного управління.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ

Метою дослідження є аналіз існуючих підходів до оцінки економіко-екологічної діяльності підприємства, розробка рекомендацій щодо формування системи індикаторів оцінки екологічної складової стійкого розвитку підприємств вуглевидобувної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За визначенням Світової комісії ООН з розвитку і навколишнього середовища (Комісія Г. Х. Брундтланд), стійкий розвиток (анг. sustainamble development) – це такий розвиток, який забезпечує потреби теперішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби [2]. Таке визначення поняття «стійкий розвиток» передбачає єдність економічного, Вісник Запорізького національного університету №4(16), 201 екологічного та соціального аспектів. Слід зазначити, що більшість вчених в даний час використовують саме цей триєдиний підхід до стійкого розвитку.

Стійкий розвиток соціально-економічних систем базується на дотриманні таких принципів [1, 2]:

– екологічна стійкість (значне обмеження використання невідновлювальних ресурсів; обмеження у використанні відновлювальних ресурсів; обмеження викидів у навколишнє середовище; врахування фактора відновлювальності навколишнього середовища);

– економічна стійкість (орієнтація економіки на перспективу; збереження матеріальних і нематеріальних активів; стабілізація грошового обігу; недопущення або обмеження «нових» боргів;

ефективне використання ресурсів; гарантія «прозорості» витрат);

– соціальна стійкість (забезпечення можливості реалізації прав людини, високої якості життя;

гарантія безпеки та справедливості; рівність можливостей; гарантія соціального захисту; інвестиції в освіту майбутніх поколінь та ін.).

Реалізація економіко-екологічного управління неможлива без всебічного обліку, аналізу та оцінки економіко-екологічної діяльності підприємства. Економіко-екологічний аналіз (ЕЕА) діяльності підприємств та галузей промисловості дає можливість реалізувати екологічну політику, яка повинна базуватися на вирішенні економічних та екологічних проблем у процесі реформування економіки. При цьому ЕЕА представляє комплексне дослідження діяльності підприємства з урахуванням впливу екологічного фактору для реалізації довгострокових планів підприємств в контексті стійкого розвитку.

Враховуючи комплексний характер проблеми, у науковому середовищі існують різні підходи до ЕЕА, його інструментарію.

Ряд авторів (зокрема, Л. Мельник) пропонують розглядати ЕЕА у розрізі таких складових: екологічна експертиза, екологічна діагностика та ситуаційний аналіз, екологічний маркетинговий аналіз та екоаудит [2; 6].

Також до складу ЕЕА включають наступні інструменти: аналіз шансів/ризиків, еко-аудит, еко-баланси, оцінку наслідків використання техніки, ABC/XYZ-аналіз, формалізовані методи (Г. Гауфе) [6].

До визначення системи показників ЕЕА також немає єдиного підходу.

Щодо економіко-екологічних показників, то їх умовно поділяють на 4 групи [2, 4, 6]:

1) показники, які відображають стратегічну ефективність екологічної діяльності (зокрема, приріст екологічної вартості);

2) показники, які відображають ефективність операційної екологічної діяльності (демонструють результати діяльності підприємства по задоволенню інтересів покупців щодо екологічних характеристик продукції, переробки відходів і продажу попутної продукції, зниження екологічних витрат і підвищення екологічної продуктивності);

3) показники, які відображають ефективність інвестиційної екологічної діяльності (показують дохідність інвестиційних проектів, які здійснюються з метою екологізації виробництва та підвищення корпоративного екологічного іміджу);

4) показники, які відображають ефективність фінансової екологічної діяльності (свідчать про результати роботи по залученню різних джерел фінансування екологічної діяльності підприємства та управління екологічними активами).

Ряд авторів, ґрунтуючись на міжнародних стандартах з екологічного менеджменту ISO 14000, розглядають 3 групи показників ЕЕА [3, 4].

1. Показники ефективності функціонування (ПЕФ) системи екологічного управління (використовують для визначення екологічної ефективності технологічних об’єктів та устаткування). ПЕФ охоплюють: вхідні матеріальні потоки, енергію; поставки для функціонування організації; функціонування і технічне обслуговування обладнання, будівель;

вихідні потоки: продукцію, відходи (тверді, рідкі, небезпечні, безпечні, придатні до відновлення, повторного використання), викиди/скиди (викиди в атмосферу, скиди в воду або землю, шум, вібрації, тепло, радіація та ін.).

2. Показники ефективності управління передбачають наявність інформації про виконання вимог законодавства, ефективність використання ресурсів, фінансові показники, регулювання витрат на управління навколишнім середовищем.

Економічні науки

3. Показники стану навколишнього середовища: використання природних ресурсів – вплив на атмосферу, водні ресурси, використання земель та ін.; розміщення відходів; влив на людину (зростання захворюваності, смертності та ін.).

До загальних показників ЕЕА відносять наступні [3, 6]: збиткоємність виробництва; відходоємність виробництва; землеємність виробництва; ресурсоємність виробництва. У них відображається вплив економічної системи (або окремої галузі) на навколишнє природне середовище в цілому або на її природний ресурсний потенціал, зокрема.

Усі розглянуті різнопланові підходи до ЕЕА потребують систематизації. При цьому кількість вибраних показників має відображати профіль та масштаби діяльності підприємства певної галузі. Номенклатура показників повинна бути технічно виправдана і відповідати таким вимогам: враховувати специфічні екологічні аспекти діяльності, специфіку виробничої діяльності, організаційної структури; враховувати інтереси зацікавлених сторін, відповідні законодавчі обмеження, міжнародні угоди з питань охорони навколишнього природного середовища; надавати можливість співставити напрямок загальної стратегії розвитку підприємства з цілями і завданнями екологічної політики; враховувати локальні, регіональні, глобальні умови навколишнього середовища; мати цільову спрямованість.

Система індикаторів оцінки екологічної складової стійкого розвитку підприємств вуглевидобувної галузі, у першу чергу, повинна враховувати специфіку їхнього впливу на екологію.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБАЗПЕЧЕННЯ сАМОсТІйНОЇ РОБОТИ сТуДЕНТІв здисципліни “сИсТЕМИ ТЕХНОЛОГІй” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту Л. О. Лопатенко Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 2 від 24.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ЛопатенкоЛ.О.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда І1ІШ а Д89с НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИК Б Б К 67.99(2)3 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 5. 0 2. 2 0 0 2 р. № 1 4 / 1 8 2 2 5 7 ) Рецензенти: д о к т о р е к о н о м і ч н и х н а у к, п р о ф е с о р Чугаєв А.О., д о к т о р е к о н о м і ч н и х н а у к, п р о ф е с о р Поляков О.М. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. 458 Аудит. Навч. посібник. — К.: Міленіум, 2002. — 4 6 6 с....»

«Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська. Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя УДК 331 : 338 : 314 Ю.В. Богоявленська, І.В. Карчевська1 Проблеми визначення і забезпечення граничного рівня якості трудового життя Розглянуто теоретичні та прикладні засади якості трудового життя на макроі мікрорівнях. Визначено категорію і досліджено граничний рівень якості трудового життя за допомогою системи показників та індексів. Запропоновано напрямки удосконалення наукової і...»

«Фінансово-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького як фактор модернізації українського суспільства Галичини. Фінансово-економічна діяльність митрополита Шептицького загалом не привертала уваги дослідників його життя та діяльності. Часом вона висвітлювалася в зв’язку з його харитативною діяльністю, в цьому контексті цікавим є дослідження Енн Слюсарчук Сірка, опубліковане в збірнику “Morality and Reality”1. Ця розвідка має за мету показати цілі, інструменти і способи...»

«Державна служба статистики України Головне управління статистики у Черкаській області Регіональний розвиток Черкаської області за 2013 рік Статистичний збірник Черкаси ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ За редакцією В.П.Приймак Відповідальні за випуск М.Г.Литвин, А.В.Бабич, Л.В.Януш У Статистичному збірнику “Регіональний розвиток Черкаської області” вміщено дані про соціально-економічне становище районів і міст обласного значення Черкаської області у 2013 році у порівнянні з...»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCSA / Серія VPCSB / Серія VPCSE n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. 5 Використання безпроводової мережі WAN. Аспекти ергономічності Використання автентифікації за відбитками Початок роботи пальців Розміщення елементів керування і портів. Використання ТРМ Інформація про світлові індикатори Використання периферійних пристроїв Підключення джерела живлення Приєднання реплікатора портів Використання...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.8 58. (UNPD) United Nations, Population Division. 2007. World Population Prospects: The 2006 Revision. Available online at http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm.59. Committee of Scientists. 1999. Sustaining the People's Lands: Recommendations for Stewardship of the National Forests and Grasslands into the Next Century. United States Department of Agriculture, Washington, DC.60. Ward, J. V., K. Tockner, D.B. Arscott and C. Claret. 2002....»

«ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА ВИПУСК ЛЬВІВ Видавництво Львівської комерційної академії Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Башнянин Г.І., Апопій В.В., Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. Вовчак О.Д. та ін.]. Вип. 41. 116 с. (Серія економічна). Збірник наукових праць Випуск Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 06.10.2010 р. збірник включено до переліку фахових видань (економічні науки) Свідоцтво про державну...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ аналітична доповідь КИЇВ 201 Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні.– К.:НІСД, 2013. – 32 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с. Михайличенко К. М., к. е. н. Ємельянова О. Ю. За редакцією к. е. н., с. н. с., Засл. економіста України Я. А. Жаліла При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЛЬ І МІСЦЕ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 28 лютого 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 332.1(063) ББК 65.04я43 Р 68 Роль і місце регіональної інноваційної політики в розвитку економічної системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28 лютого 2014 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»