WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы



Работа в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 23 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Загальної біології» для студентів біологічного факультету, які отримують ОКР «Бакалавр» Одеса ОНУ УДК ...»

-- [ Страница 20 ] --

Закон поглинання світла Ламберта-Бера. Практичне значення закону для визначення концентрацій сполук в біологічних та біофізичних дослідженнях. Практичне використання явища люмінесценції.

Фотобіологічні явища. Фотосинтез, фоторецепція, фотореактивація, понадслабке світіння, біолюмінесценція, мітогенетичне світіння. Механізми та стадії фотобіолгічних явищ.

Фотофізична стадія: фотоіонізація, фотодисоціація, фотоліз, фотодимеризація. Понадслабке світіння, його механізми та діагностичне значення. Міграція енергії та її види. Значення міграції енергії в живих системах.

ТЕМА 19. Біофізика іонізуючого випромінювання.

Типи та види випромінювання. Електромагнітні та корпускулярні випромінювання. Їх енергії, коефіцієнти лінійної передачі енергії, дозиметрія. Основні принципи і методи дозиметрії.

Механізми поглинання і випромінювання речовиною. Теорії пошкоджуючої дії іонізуючої радіації. Теорії мішені, прямої та непрямої дії, ланцюгових процесів. Фактори, які модифікують дію радіації. Кисневий ефект, вплив температури, радіопротектори та радіоміметики.

ТЕМА 20. Молекулярна біофізика.

Конформація та комплементарність в молекулярній біофізиці. Механізми міжмолекулярного впізнавання. Енергія зв’язку в молекулярній біофізиці. Одиниці енергії в біофізиці.

Характеристика міцного зв’язку (ковалентного та іонного) та слабких взаємодій (водневого, вандерваальсових).

Міжмолекулярні взаємодії. Індукційні, об’ємні, дисперсні, стекінг взаємодії. Залежність енергії взаємодії від відстані між молекулами та їх конформації. Гідрофільність та гідрофобність молекул. Гідратація та дегідратація.

Сольватація та десольватація. Олеофільні та амфіфільні молекули.

ТЕМА 21. Біофізика макромолекул.

Роль різних видів зв’язку та взаємодій в формуванні нативної конформації біомолекул. Сучасні методи вивчення структури біомолекул.

Рентгеноструктурний аналіз, електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний резонанс, томографія, спектроскопічні методи, оптичні методи, електронна мікроскопія та ін. Денатурація та ренатурація біополімерів. Фізичні умови.

Структура білків та нуклеїнових кислот. Асоціація білкових субодиниць і четвертинна будова білків. Самоасоціація мультиферментних комплексів. Самозбирання вірусів. Молекулярна структура комплексів антиген-антитіло, кінетика та термодинаміка їх утворення. Структура нуклеїнових кислот.

Параметри спіралі ДНК.

«ЕКОЛОГІЯ»

ТЕМА 1. Вступ.

Предмет екології. Місце екології в системі біології та природничих наук взагалі. Структура та задачі сучасної екології. Екологія як наука що охоплює зв’язки на всіх рівнях організації життя: організменому, популяційному та біоценотичному. Екосистемний підхід в екології.

Методи екологічних досліджень: польові спостереження, експерименти, теоретичне моделювання. Екологія як основа охорони та раціонального природокористування.. Соціальна екологія та її місце в системі наук Значення екологічної науки для сучасного суспільства. Екологічна освіта в сучасному суспільстві.

ТЕМА 2. Коротка історія екології.

Передісторія екології.

Елементи екологічних знань у XVII-XVIII сторіччях.

Описова екологія. Екологічні аспекти біогеографічних та еволюційних досліджень першої частини XIX сторіччя (А. Гумбольбт, К. Рулье). Перші праці з демографії (Т. Мальтус). Значення робіт Ч. Дарвіна для розвитку екології. Відокремлення екології в системі біологічних наук (Е. Геккель). Виникнення вчення про угруповання (К. Мебіус).Підрозділи екології на аут - та синекологію.

Початок математичного моделювання в екології (А. Лотка, В. Вольтера) Становлення популяційної екології (Ч. Елтон).

Розвиток уявлень про екологічні системи і біогеоценози.

Роботи А. Тенслі, В. Н. Сукачева. Енергетичний напрямок в екології. Дослідження продуктивності угруповань.

Міжнародні екологічні програми Перспективи розвитку екології.

ТЕМА 3. Фактори середовища.

Організм як відкрита система. Обмін речовин поміж середовищем та організмом.

Умови життя на Землі. Класифікація екологічних факторів.

Природні та антропогенні фактори. Біотичні та абіотичні фактори. Підрозділ факторів на ресурси та умови. Кількісна оцінка екологічних факторів. Закон оптимуму як основа виживання організмів. Лімітуючи чинники, їхнє залежне і самостійне значення. Явище акліматизації. Еврібіонтні та стенобіонтні види. Закон обмежуючого фактора.

ТЕМА 4. Основні середовища життя та адаптація до них.

Специфіка водного середовища та адоптація гідробіонтів. Основні екологічні зони океану та прісних водоймищ.

Адаптація планктонних, нектонних та бентосних форм. Екологічна спеціалізація літоральних та глибоководних мешканців.. Еврі– та стеногалінність. Реофіли. Активне та латентне становище життя. Анабіоз та гіпобіоз, та їх роль в виживанні організмів. Форми гіпобіозу: діапауза, заціпеніння, сплячка та ін. Основні адаптивні стратегії організмів. Пойкілогідрічность та пойкілотермність, адаптивні переваги та недоліки.

Ритми навколишнього середовища та їх причини. Поняття про адаптивні ритми. “Біологічні годинники “ рослин та тварин. Сезонні та циркадні ритми. Сигнальна роль факторів середовища.

ТЕМА 5. Вчення про популяцію.

Визначення популяції.

Сучасні уявлення про популяції. Популяційна структура виду. Границі популяції. Динамічні характеристики популяції. Міжпопуляційні зв’язки. Екологічні характеристики популяцій. Кількісні показники та структура популяцій. Поняття чисельності, щільності, народжуваності, смертності, приросту, темпів росту, імміграції та еміграції. Динаміка чисельних показників. Методи кількісного обліку в популяціях. Демографічна структура популяцій. Статевий склад, його генетична та екологічна обумовленість. Вікова структура популяцій. Проблема біологічного віку. Особливості демографії людини. Просторова структура популяції. Типи просторового розміщення рослин та тварин. Скупчення та їх причини. Форми групових об’єднань у тварин і рослин.

Етологічна структура популяції. Зріст популяції. Біотичний потенціал популяцій. Народжуваність і смертність популяції.

Концепція k- і r – стратегії життєвих циклів. Співвідношення абсолютного і удільного народжування. Темпи росту популяцій. Динаміка чисельності популяцій.

ТЕМА 6. Біотичні зв’язки.

Розмаїтість форм взаємодій організмів. Відношення хижак-жертва як широкий спектр харчових взаємодій. Популяційний аспект взаємодій хижакжертва. Функціональна та кількісна реакція споживачів на чисельність жертв. Модель Лотки-Вольтера. Умови виникнення циклічних коливань і спалахів чисельності. Моделювання відносин хижак-жертва і прогнози врожайності в сільському господарстві, рибальстві і мисливському промислі. Паразитизм. Розмаїття форм паразитизму. Поняття конкуренції. Експлуатація та інтерференція. Міжвидова і внутрішньовидова конкуренція. Мутуалізм. Типи мутуалістичних відносин. Коменсалізм. Аменсалізм.

ТЕМА 7. Угруповання.

Поняття угруповань та біоценозів.

Біотоп. Класифікація взаємозв’язки організмів в залежності від їх біоценотичної значущі. Характеристика угруповань.

Видовий склад та різноманіття угруповань. Індекси видового різноманіття. Значущість окремих видів у біоценозі. Видова структура угруповань та заходи її вимірювань. Поняття о консорціях. Правило Тиннемана. Просторова структура угруповань. Ярусність у фітоценозах. Сінузії. Концепція екологічної ніші Ординація та класифікація угруповань.

ТЕМА 8. Екосистеми.

Поняття екосистеми (А.Тенслі) і біогеоценозів (В.Н.Сукачев). Основні елементи екосистем, що забезпечують біологічний кругообіг. Функціональні блоки організмів: продуценти, консументи, редуценти. Харчові ланцюги, трофічні рівні. Закони екологічних пірамід. Продукціонні процеси в екосистемах. Поняття первинної продукції, вторинної, валової та чистої продукції.

ТЕМА 9. Природні ресурси.

Принципи використання природних ресурсів. Класифікація ресурсів. Вичерпні та невичерпні ресурси.

ТЕМА 10. Охорона рідкісних та зникаючих видів.

Червона Книга. Втрачені види. Відновлені види. Охорона та використання рекреаційних ресурсів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ТЕМА 11. Екологічні основи охорони природних комплексів.

Екологічні основи охорони природних комплексів та розширення мережі державних заповідників и заказників на півдні України. Поняття про природоохоронну територію.

Типи природоохоронних територій.

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

ТЕМА 1. Загальні питання охорони праці.

Основні поняття. Навчання з питань охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Навчання з питань охорони праці. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників.

Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.

Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи ТЕМА 2. Правові та організаційні основи охорони праці.

Основні положення законів України: «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та інші.

Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура НПАОП.

Реєстр НПАОП. Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.

ТЕМА 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.



Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор А.І. Українець (Підпис) «_» _ 2015 р. ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЕТИКИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні...»

«Збірник №63 Вип.4 Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 УДК: 633.15:631.52 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «БІОМАГ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В статті приводиться характеристика продуктивності та господарськоцінних ознак (висоти рослин та прикріплення качанів, стійкості до хвороб та шкідників) різних гібридів кукурудзи залежно від застосування бактеріального добрива «Біомаг». Ключові слова:...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«Випуск 3, 2014 УДК 633.12:633.173:631.531.1 О.Л. Яцишен, кандидат сільськогосподарськи наук Л.К. Тараненко, доктор біологічних наук ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ЕВОЛЮЦІЙНІ МУТАЦІЇ В СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ НА АДАПТИВНІСТЬ Вид гречки звичайної Fagopyrum esculentum Moench. у фітоценозі мало конкурентоздатний порівняно з іншими зерновими культурами через специфічну архітектоніку рослин, пов’язану з високим рівнем топологічного та хронологічного розчленування. З огляду на це перед селекціонерами гречки...»

«Виступи учасників конференції Вирощування цукрових буряків за біоадаптивною технологією Пиркін В.І., зав. лабораторією економічного аналізу завершених наукових розробок, к.е.н. В останні роки виробництво цукрових буряків скорочується, як економічно невигідної культури. На зміну прийшли такі культури, як соя, де витрати на 1 га дорівнюють 3,3 тис. грн., а виручка від реалізації 8-8,5 тис. грн., рівень рентабельності до 150%, соняшник: витрати 3,2 тис. грн./га, виручка 9,0 тис. грн, рівень...»

«Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 Забезпечення умов для поліпшення якості ґрунтів є важливою складовою успіху реалізації державної політики економічного і соціального розвитку країни. Проблема припинення деградації ґрунтів має бути у центрі уваги не тільки сільськогосподарських товаровиробників, а й суспільства в цілому. Література 1. Бойко Л.М. Об`єктивна необхідність регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Землеустрій і кадастр,...»

«УДК 631.523.633.16 СПЕЦИФІЧНІСТЬ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВІСТІ У ЯЧМЕНЮ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ С.В. Палачов Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Представлені результати впливу малих доз іонізуючого випромінювання на отримання селекційно-цінних форм ярого ячменю. Найбільшою генетичною активністю серед досліджуваних доз гама-променів виділялись дози з опромінюванням 500 та 1000 Р, де спостерігалось більше 20 типів мутацій. Максимальний вихід господарсько-цінних форм...»

«АГРАРНА ЕКОНОМІКА УДК 504:637.12 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ) Маменко О.М., Портянник С.В. Харківська державна зооветеринарна академія В статті висвітлено результати досліджень з оцінки екологічного ризику регіонів України, особливо Полтавської області, де було проведено науково-господарські досліди з виробництва екологічно безпечного молока. Запропоновано способи реалізації концепції екологічної безпечності виробництва...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»