WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБІОТИКІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, та виконання лабораторних та контрольної роботи для студентів ...»

-- [ Страница 6 ] --

Деякі природні штами термофільних стрептококів володіють достатньо високою -галактозидазною активністю. Відомо, що внаслідок впливу галактозидази на молочний цукор утворюються важливі біфідогенні продукти трансглікозилювання, що підвищують ріст та біохімічну активність біфідобактерій в молоці.

Методика визначення галактозидазної активності Непрямою ознакою -галактозидазної активності молочнокислих бактерій є їх кислотоутворювальна активність в молоці. Оскільки термофільний стрептокок є гомоферментативним мікроорганізмом, під час молочнокислого бродіння з молекули лактози він утворює 4 моля молочної кислоти:

–  –  –

Кількість молочної кислоти, що утворилася визначають за нарощуванням титрованої кислотності молока з розрахунку, що 1Т відповідає 1 см3 0,1 н розчину лугу.

Таким чином, 1Т відповідає:

–  –  –

При цьому кількість збродженої лактози визначається за формулою:

Л = (342*0,009*(К2-К1))/360, де: Л – кількість збродженої лактози;

К1 – початкова кислотність заквашуваного молока, Т;

К2 – кислотність згустку після сквашування, Т;

0,009 – кількість молочної кислоти, що відповідає 1Т;

342 – молекулярна маса лактози;

360 – молекулярна маса чотирьох молекул молочної кислоти.

За отриманими результатами визначають показник Іл– індекс лактозозброджувальної активності за формулою:

–  –  –

Визначення адгезивної активності

Адгезивна активність визначається за допомогою різних методів:

мікробіологічних, світлової та електронної мікроскопії, біофізичних і математичних. Найпростішим є метод дослідження взаємодії мікроорганізмів з небіологічними (абіотичними) матеріалами – вуглеводнями та різними твердими поверхнями. Під час вивчення адгезії необхідно враховувати показник гідрофобності клітин –важливий фізико-хімічний параметр, що характеризує співвідношення гідрофобних і гідрофільних компонентів в поверхневих шарах клітинної стінки. Встановлено, що штами лактобактерій з гідрофобною поверхнею адгезують краще, ніж штами з гідрофільною поверхнею.

Одним з доступних і швидких методів кількісного визначення гідрофобності поверхні клітин є метод Розенберга, який базується на визначенні адгезії клітин на поверхні розподілу фаз рідких вуглеводнів та води в біфазній системі вуглеводень–вода після короткого періоду перемішування, а також його модифікації.

Суть методу визначення специфічної адгезії полягає в тому, що бактеріальні клітини змішуються та деякий час інкубуються за певних умов з еукаріотичними клітинами-мішенями (епітеліальні клітини, еритроцити, шматочки органів, тканинні та органні культури, слизова кишечника тощо).

Найчастіше у світовій практиці використовують людські Сасо-2 епітеліальні клітини.

Найдоступнішим для виконання є метод, запропонований російськими вченими В.І. Бриліс, Т.А. Брилене із співавт. Як клітини макроорганізму використовують еритроцити, які легко отримати в необхідній кількості. На поверхні еритроцитів міститься глікофорин – речовина, ідентична глікокаліксу епітеліальних клітин, на якому розміщуються рецептори для адгезинів мікроорганізмів. Схема дослідження адгезивності мікроорганізмів включає два методи – експресний та розгорнутий, кожен з яких використовується під час вирішення конкретних завдань.

Експрес-метод призначений для швидкого та одночасного визначення адгезивних властивостей великої кількості штамів мікроорганізмів.

Розгорнутий (пробірочний) метод призначений для встановлення залежності процесу адгезії від властивостей клітин мікро- і макроорганізму та інших факторів.

Методика визначення адгезивної активності Розгорнутий метод. Для приготування суспензії мікроорганізмів концентрацією 109 клітин/мл буфера дводобову культуру, вирощену в рідкому поживному середовищі, двічі відмивають від залишків середовища, центрифугуючи (3001000 об/хв). У дослідженнях використовують нативні та формалінізовані еритроцити.

Для одержання нативних еритроцитів кров беруть з ліктьової вени у пробірки з гепарином (1 краплина гепарину на 5 мл крові). Нативні еритроцити двічі відмивають буферним розчином, центрифугуючи (300 об/хв).

Використовують суспензію еритроцитів концентрацією 108 клітин/мл буфера.

У пробірку вносять по 0,5 мл суспензії мікроорганізмів та еритроцитів.

Суміш інкубують при 37 оС при перемішуванні упродовж 30 хв. Далі на ретельно знежиреному предметному скельці готують мазок, який висушують при кімнатній температурі, нативні еритроцити фіксують етанолом упродовж 10 хв, а формалізовані – жаром і фарбують.

Адгезію молочнокислих бактерій оцінюють за такими показниками:

середній показник адгезії (СПА), коефіцієнт участі клітин макроорганізму в адгезивному процесі (К) – відсоток еритроцитів, що мають на своїй поверхні адгезовані мікроорганізми, індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ) – середня кількість мікробних клітин на одному еритроциті, що бере участь в адгезивному процесі, підраховується за формулою:

СПА100 ІАМ = К Підрахунок ведуть на 50 еритроцитах, переглядаючи все предметне скельце.

Штами із значенням ІАМ 1,75 відносять до неадгезивних, 1,762,5 – низькоадгезивних, 2,514,0 – середньоадгезивних, 4,0 – високоадгезивних.

Визначення протеолітичної активності Визначають за методом ФОЛП, що базується на визначенні тирозину, утворюваного в результаті гідролізу білка, з реактивом Фоліна. За одиницю протеолітичної активності приймають здатність ферменту каталізувати гідроліз 1 г білку (казеїну) у строго визначених умовах: температура 40 оС, рН 10,5, тривалість гідролізу 1 год.

Методика визначення протеолітичної активності Активність позаклітинної лужної протеази при рН 10,5 визначають через 24, 48, 72 та 96 год вирощування мікроорганізмів.

У три пробірки, одна з яких є контрольною, наливають по 5 мл 1 %-ного розчину казеїну та витримують при температурі 40 оС 5 хв. У першу (контрольну) пробірку додають 2,5 мл дистильованої води, у решту – по 2,5 мл культуральної рідини. Вміст пробірок ретельно перемішують та витримують упродовж 60 хв при температурі 40 оС. По завершенні гідролізу в кожну з пробірок додають по 5 мл 0,3 М розчину трихлороцтової кислоти (ТХО), щоб зупинити ферментативну реакцію та осадити білок і високомолекулярні продукти гідролізу.

Суміш швидко перемішують та для повноти осадження білку витримують 15 хв при температурі 40 оС. Далі розчини фільтрують через фільтрувальний папір та у фільтраті визначають кількість прогідролізованого білку за тирозином. Для цього беруть три пробірки і в кожну, починаючи з першої (контрольної), наливають по 2 мл фільтрату, далі повільно додають по 5 мл 0,5 М розчину вуглекислого натрію та по 1 мл робочого реактив Фоліна, (розводять основний реактив Фоліна безпосередньо перед аналізом у співвідношенні 1:3) безперервно перемішують, витримують (для розвитку забарвлення) при температурі 40 оС упродовж 30 хв, охолоджують до кімнатної температури і фотометрують при 630–670 нм та довжині світлового шляху 5 мм. Оптичну густину досліджуваних зразків вимірюють відносно контрольної проби.

Значення оптичної густини повинні перебувати в діапазоні 0,15–0,70.

Протеолітичну активність (ПС) підраховують за формулою та виражають в од/мл:

–  –  –

де D – оптична густина досліджуваного розчину;

m – об‘єм культуральної рідини, мл; 4,7 та 0,1 – постійні коефіцієнти, встановлені експериментально, г/год; 1000 – коефіцієнт для переведення мл у л.

–  –  –

1. Встановити кислотоутворювальну здатність досліджуваних пробіотичних мікроорганізмів.

2. Дослідити галактозидазну активність досліджуваних пробіотичних мікроорганізмів.

3. Виявити адгезивну здатність у досліджуваних пробіотичних мікроорганізмів до формалізованих еритроцитів. Підрахувати: середній показник адгезії (СПА), індекс адгезивності мікроорганізму (ІАМ) та коефіцієнт участі еритроцитів в адгезивному процесі (К).

4. Перевірити протеолітичну активність досліджуваних пробіотичних мікроорганізмів методом ФОЛП.

Контрольні запитання

1. Які вимоги висуваються до пробіотичних штамів мікроорганізмів?

2. Які види мікроорганізмів можна використовувати як пробіотичні?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Охарактеризуйте основні критерії оцінки ефективності та безпечності пробіотика.

4. Як здійснюється визначення активності кислотоутворення пробіотичними мікроорганізмами?

5. Що таке -галактозидазна активність? Як її визначити?

6. Що таке адгезивна активність пробіотичних мікроорганізмів? Як її визначають?

7. У чому полягає розгорнутий метод вивчення адгезивної активності пробіотиків?

8. Як визначити протеолітичну активність методом Фолп?

Література: [1, 8, 10, 12]

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Базова:

1. Технологія пробіотиків: Підруч. / С.О. Старовойтова, О.І. Скроцька, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2012. – 318 с.

2. Рыбальченко О.В. Атлас ультраструктуры микробиоты кишечника человека / О.В. Рыбальченко, В.М. Бондаренко, В.П. Добрица. - Спб. ИИЦ ВМА, 2008.- 112с.

3. Янковский Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления. -К.: Экперт ЛТД, 2005.- 362с.

4. Широбоков В.П., Янковский Д.С., Дымент Г.С. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом (навчальний посібник).-К.: ТОВ «Червона РутаТурс», 2009.- 312с.

5. Янковский Д.С., Дымент Г.С. Микрофлора и здоровье человека.- К.:

ТОВ «Червона Рута-Турс», 2008.- 552с.

6. Шендеров Б.А. Функциональное питание и его роль в профилактике метаболического синдрома. - М.: ДеЛи принт, 2008.-319с.

7. Петров Л.Н. Бактериальные пробиотики: биотехнология, клиника, алгоритмы выбора / Л.Н. Петров, Н.Б. Вербицкая, В.П. Добрица, Г.Н. Галкин, Н.Л. Петров.- СПб.: ФГУП Гос. НИИ ОЧБ, 2008.-136 с.

8. Основы фармацевтической биотехнологии: Учебное пособие / Т.П.

Прищеп, В.С. Чучалин, К.Л. Зайков, Л.К. Михалева, Л.С. Белова.- Ростов-наДону: Феникс; Томск: Издательство НТЛ, 2006.-С.170-184.

Допоміжна:

9. ГСТУ 42-01-02 Аналітична нормативна документація медичних імунобіологічних препаратів. Зміст, порядок розробки, узгодження, затвердження і внесення змін.-27 с.

10. Наказ МОЗ України №486 від 06.12.01 «Порядок проведення державної реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні.-26 с.

11. Определитель бактерий Берги.- 9-е изд. / Пер. под ред. Г.А.

Заварзина.- М.: Мир, 1997.-Т.1,2.-800с.

12. Постникова Е.И., Ефимов Б.А., Володин Н.Н., Кафарсакая Л.И. Поиск перспективных штаммов бифидобактерий и латобацилл для разработки новых биопрепаратов //ЖМЭИ.-2004.-№2.-С. 64-69.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
Похожие работы:

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»

«УДК :632.112:631.81 ЗАСУХОСТІЙКІСТЬ І ВОДОСПОЖИВАННЯ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ ГІБРІДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Ткаліч Ю. І., Ніценко М. П. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України Наведені дані про вплив обробки насіння соняшнику гібридів Кий, Ясон, Зорепад біопрепаратами на засухостійкість, водоспоживання і врожайність. Встановлено можливість підвищення продуктивності культури за рахунок інокуляції насіння діазофітом, КЛ-9, фосфоентерином +діазофіт....»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»