WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор_С.В. Іванов «» 2012 р. ХАРЧОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.051401«Біотехнологія» денної ...»

-- [ Страница 4 ] --

Все обладнання на схемі нумерують, використовуючи літерні позначки типу обладнання (індексу) із додаванням арабської цифри, яка позначає порядковий номер на схемі. Умовні позначки обладнання та приладів повинні відповідати стандартам Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), ОСТ 64 – 043 – 87 та ГОСТ 21.404 – 85. У разі відсутності стандартної умовної графічної позначки будь-якого обладнання використовують довільну позначку, по можливості із зазначенням конструктивних особливостей виробу.

Зразок оформлення специфікації наведено у додатку 14.

5.2.8. Викладення технологічного процесу Загальні вимоги.

У попередніх розділах було показано, які стадії входять до післяферментаційного технологічного процесу. В цьому розділі викладають, як здійснюються ці стадії.

Процес викладають стисло і чітко, послідовно за стадіями з урахуванням проведення стадій та операцій згідно із технологічною та апаратурною схемами виробництва, викладають зміст та умови проведення технологічних операцій. Назви стадій та операцій з технологічної схеми є заголовками розділу “Викладення технологічного процесу”.

Під час викладення технологічного процесу наводять умови його проведення, теплові ефекти, температуру, тиск, об’ємні швидкості, рецептури тощо.

Викладаючи технологічний процес наводять номер позиції технологічного обладнання, за допомогою якого він здійснюється. Номер позиції технологічного обладнання, на який посилаються при описі відповідної стадії, повинен повністю співпадати з таким, що представлений на апаратурній схемі та у специфікації обладнання. Опис технологічного обладнання включає в себе інформацію про місткість обладнання, конструкцію перемішуючого пристрою, швидкість обертання вала перемішуючого пристрою, поверхню теплообміну, подачу теплоносія, коефіцієнт заповнення апарата та ін.

На початку опису технологічного процесу по кожній стадії в таблиці наводять відомості про модифікації та кількості (маси, об’єми, кг/моль) використаних та отриманих у виробництві сировини, напівпродуктів, матеріалів, відходів, втрат готового продукту. Для навчального проекту ці розрахунки наводять в продуктовому розрахунку.

Стадії технологічного процесу мають наскрізну нумерацію, незалежно від індексу "ДР", "ТП", "ПМВ". Технологічні роботи за стадіями описують послідовно по кожній операції. Тексти опису стадії та операції повинні мати заголовки, які відповідають їх назвам на технологічній схемі виробництва.

Технологічний процес ділянки післяферментаційних робіт описують в такій послідовності:

1) санітарна підготовка виробництва (за необхідності);

2) підготовка сировини (за необхідності);

3) огляд та підготовка обладнання перед використанням;

4) завантаження сировини та напівпродуктів;

5) ведення технологічних робіт та їх контроль;

6) розвантаження та передавання на подальше оброблення продуктів (напівпродуктів, відходів);

7) пакування, маркування готового продукту. Незалежно від виробництва потрібно виділяти стадію допоміжних робіт.

До основних стадій виробництва належать роботи, пов’язані з безпосереднім отриманням біологічно активних речовин з культуральної рідини після ферментації.

Опис підготовчих робіт санітарного призначення наводять у тому випадку, коли існує специфіка підготовки до роботи обладнання для післяферментаційних операцій. Інакше, опис санітарної підготовки можна опустити (кінцеве рішення приймає керівник проекту). Те саме стосується і опису операцій підготовки сировини.

Викладення основних стадій технологічного процесу починають зі стадії ТП «Зберігання культуральної рідини».

Наводячи порядок та умови ведення технологічних робіт, подають опис з початку до кінцевого моменту з зазначенням усіх технологічних показників.

Завершення операції фіксують технологічними показниками, часом операції;

засоби контролю наводять разом з описом робіт, оптимальним та гранично можливими параметрами. Наводять час, місце та порядок відбору проб, місця відбору проб та категорії контролю (Кт – технологічний, Кх – хімічний, Км – контроль мікробіологічний) на апаратурній та технологічній схемах.

Описуючи порядок завантаження сировини позначають кількість завантажень, засоби та умови завантаження (через який дозувальний пристрій, у який час, інтервал температур, з перемішуванням та ін.).

Опис післяферментаційних процесів виділення продукту мікробного синтезу.

Вихідним матеріалом для виділення продуктів біосинтезу є культуральна рідина. Незалежно від типу біосинтезу (позаклітинна чи внутрішньоклітинна локалізація продукту) першою стадією підготовки культуральної рідини для подальшої переробки є, як правило, відокремлення біомаси. Для фракціонування на біомасу та рідинну частину (фугат), використовують такі процеси, як: сепарація, фільтрація, флотація, осадження або поєднання декількох з них.

Описуючи стадію відокремлення біомаси, необхідно зазначити параметри процесу(ів): температуру, тривалість, кінцеві показники, яким повинна відповідати біомаса (фугат), особливості роботи обладнання (швидкість обертання валу сепаратора, тип фільтрувальної перегородки та робочий тиск фільтра, тощо.

Виділення цільового продукту з біомаси. Якщо цільові продукти містяться в біомасі (внутрішньоклітинні метаболіти), необхідною технологічною операцією є дезінтеграція. Методи дезінтеграції мікробних клітин: фізичні або механічні (використовуються балістичні дезінтегратори, гомогенізатори високого тиску, млини, ультразвукові апарати); хімікоекстрактивні (наприклад, оброблення селективними органічними розчинниками); фізіолого-біохімічні (наприклад, розщеплення клітин за допомогою літичних ферментів).

Одержання концентратів. Однією з перспективних товарних форм продуктів біотехнології є концентрати. Для одержання мікробних концентратів культуральну рідину зневоднюють, тобто концентрати являють собою сухий залишок (у тому числі і біомасу) культуральних рідин. У вигляді концентратів випускаються амінокислоти, вітаміни та ін. Основною особливістю концентратів є наявність крім цільового компонента ряду супутніх речовин – залишків поживного середовища, клітин мікроорганізмів, агентів регулювання рН і піногасіння, водорозчинних побічних метаболітів та ін. Концентрати можуть бути рідкими, порошкоподібними й у вигляді сумішей з наповнювачами.

Процеси виділення та очищення цільового продукту з культуральної рідини. Для одержання цільових продуктів різного ступеню очищення застосовують: екстракційні методи; іоннообмінні методи; вибіркове осадження.

Концентрування і доочищення продуктів мікробного синтезу.

Основними процесами додаткового очищення і концентрування продуктів біотехнології є: вакуум-випарювання; виморожування; осадження; мембранні процеси; сорбція; кристалізація.

Вакуум-випарювання як спосіб концентрування широко розповсюджений у крупнотонажних виробництвах хімічної і фармацевтичної промисловості. При одержанні мікробних метаболітів концентрація цільових продуктів у вихідних розчинах у більшості випадків є дуже низькою (менше 1 %), тому застосування методів осадження чи безпосереднього висушування є неекономічним. Біологічно активні речовини, синтезовані мікроорганізмами, як правило, характеризуються високою термолабільністю. Щоб уникнути втрат при випарюванні до апаратури пред'являються суворі вимоги: низька температура випарювання, короткочасний контакт із теплоносієм, можливість організації безперервного процесу, особливі конструкції, що забезпечують випарювання в’язких рідин.

Концентрування виморожуванням базується на перетворенні води у кристали льоду з наступним їх механічним відокремленням. Незважаючи на можливі втрати, експлуатація установок, що виморожують, дешевше, ніж випарних апаратів.

Осадження білків з водних розчинів засновано на зміні їхньої розчинності при додаванні певних речовин. Для одержання очищених ферментних та інших білкових препаратів широко застосовують метод висолювання білків. Осадження білка залежить від ряду факторів, що впливають на їхню розчинність, в основному від величини рН і концентрації розчину.

Впровадження мембранних процесів дозволяє інтенсифікувати технологію концентрування біологічно активних речовин, зменшуючи при цьому втрати каталітичної активності. Основою розробки сучасних економічних мембранних процесів стало одержання і наступне вдосконалення високоселективних ацетатцелюлозних і синтетичних мембран. Серед рідиннофазних мембранних процесів розрізняють: діаліз, електродіаліз (переважно з використанням іонообмінніх мембран), ультрафільтрацію, зворотній осмос.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Більш тонке очищення речовин здійснюють декількома способами.

Найбільшого поширення набула хроматографія. Можна розділяти молекули методом хроматографії на колонках (колонна хроматографія). У цьому випадку суміш молекул у розчині пропускають через колонку, що містить твердий пористий матрикс. У результаті взаємодії з матриксом різні молекули проходять через колонку з різною швидкістю. Після того як вони досягнуть у певній послідовності дна колонки, їх збирають окремими фракціями.

Розроблено й застосовуються безліч матриксів різних типів, використовуючи які, можна розділити білки згідно їх: заряду (іонообмінна хроматографія), гідрофобності (гідрофобна хроматографія), розміру (хроматографія гельфільтрацією) або здатності зв'язуватися різними хімічними групами (афінна хроматографія).

Іонний обмін (сорбційні процеси) найбільш інтенсивно застосовуються у виробництві амінокислот і антибіотиків. Підбор іонітів і режимів сорбції, регенерації, промивання – специфічні для конкретного процесу.

Кристалізація. Ряд продуктів мікробного синтезу, зокрема органічні кислоти і деякі амінокислоти, можуть бути виділені з культуральних рідин прямою кристалізацією. Метод прямої кристалізації, однак, можливо здійснити тільки за умови, що компоненти поживних середовищ є малозабарвленими і не містять великих кількостей баластних речовин. За наявності в середовищах меляси кристалізація органічних кислот і амінокислот супроводжується великими витратами та є економічно невигідною. Крім прямої кристалізації виробляється велика кількість препаратів, де кристалізації піддаються розчини різного ступеня очищення і концентрування.

Описуючи процеси виділення і концентрування цільового продукту, необхідно зазначати умови проведення процесів: тривалість, температурні режими, робочий тиск у апараті, значення рН середовища (якщо це важливо), поміжні концентрації цільвої речовини або біомаси.

Сушіння. Зневоднення термочутливих продуктів біосинтезу — технологічно складний процес. Для вибору методу і режиму сушіння матеріалів різної природи основним критерієм служить якість сухого продукту. Застосування теплового висушування потребує визначення впливу на продукт температури і тривалості нагрівання, тобто його термостійкості.

У біотехнології застосовуються різні методи сушіння, вибір яких визначається фізико-хімічними й біологічними властивостями продукту, зокрема в'язкістю розчину або необхідним ступенем збереження життєздатності, якщо цільовий продукт – жива біомаса. Використовують сушарки з псевдорозрідженим шаром, в які знизу з високою швидкістю подається теплоносій (пара, нагріте повітря, вуглекислий газ, димові гази тощо), а частки продукту, літають у цьому газовому потоці. Перевага даного способу – в можливості регулювати інтенсивність масо-тепло-обміну за рахунок зміни тривалості перебування препарату в повітряному потоці, а також можливість організації безперервного процесу. Недоліком методу є налипання продукту на стінках сушильної камери.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Серія «Біологічні науки», 2013 Summary. Ivanenko O.V., Kryzhanovskyi S.A., Cherninskyi A.O., Zyma I.G. Age related features of the sources of cognitive event-related potentials P300 in humans. P300 event-related potentials are considered to be closely related to cognitive processes. In this research we examined age-related changes of auditory event-related potentials P300 and activity of their sources. Event related potentials were measured in 18-20 and 44-60 years old healthy subjects....»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological.III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в...»

«УДК 631.523.633.16 СПЕЦИФІЧНІСТЬ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВІСТІ У ЯЧМЕНЮ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ С.В. Палачов Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Представлені результати впливу малих доз іонізуючого випромінювання на отримання селекційно-цінних форм ярого ячменю. Найбільшою генетичною активністю серед досліджуваних доз гама-променів виділялись дози з опромінюванням 500 та 1000 Р, де спостерігалось більше 20 типів мутацій. Максимальний вихід господарсько-цінних форм...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ: В.о. ректора _С.В. Іванов «» 2010 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ біотехнології мікробного 69.01-17.12.2010 синтезу Протокол № 6 від 21.10.2010 р. Київ НУХТ 2010 Метод. вказівки до викон....»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*416:630*181 В. І. ФОМІН, Т. П. ВОВК * ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ДИНАМІКОЮ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА Проаналізовано зміни температури повітря, вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, які в посушливих умовах піщаних Нижньодніпровських арен є домінуючими чинниками в цілому та протягом вегетаційного періоду, та стан соснових насаджень....»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ДЕРЕВ'ЯНКО СТАНIСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 576.8.077:576.835.11/636.4 АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ 03.00.06 вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2001 Дисертацією є рукопис Робота виконана в лабораторії вірусології тварин Інституту сільськогосподарської мiкробiологiї Української академiї аграрних наук Науковий керівник: доктор...»

«УДК 637.352:543.275.1 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ НА СТАН ВОЛОГИ СИРНОГО ПРОДУКТУ М’ЯКОГО Перцевой Ф.В. д.т.н., проф., Обозна М.В. асп., Рубіна В.В. к.б.н., доц. Харківський державний університет харчування та торгівлі Досліджений вплив рецептурних компонентів сирного продукту м’якого на зміну форм зв’язку вологи в ньому. Проаналізована залежність впливу концентрату ядра арахісу, борошна кукурудзяного та олії на зміну вологості продукту від тривалості його сушіння. Постановка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»