WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: В.о. ректора _С.В. Іванов «» 2010 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та ...»

-- [ Страница 6 ] --

На апаратурі та трубопроводах зображуються всі контрольно-вимірювальні прилади та система автоматизації (КВП та СА), технологічні елементи сигналізації і блокування, засоби протиаварійного захисту, а також місця відбору проб для аналізів, потрібних для забезпечення надійного контролю та керування технологічним процесом.

Контрольно-вимірювальні та регулювальні прилади нумерують так, як і технологічне обладнання, використовуючи індекс та порядковий номер за схемою. Контрольні точки на схемі позначають індексом Кт (контроль технологічний) та Кх (контроль хімічний) з наскрізною нумерацією.

Апаратурну схему обов’язково супроводжує відомість специфікацій обладнання, КВП та СА з їх технічними характеристиками, приклад оформлення якої наведено у додатку 19.

6.5. Оформлення списку літератури Список літератури друкується на окремому аркуші.

Список літератури складається або в алфавітному порядку (спочатку кирилиця, потім латинь), або у порядку згадувань у тексті. Всі посилання повинні бути пронумеровані, а в тексті треба посилатися на відповідний номер джерела літератури (у квадратних дужках).

Якщо перший автор у кількох працях один і той же, то ці праці розміщуються між собою в хронологічному порядку.

Якщо кількість авторів книги (статті, авторського свідоцтва, патенту) не перевищує чотирьох, то в посиланні пишуть прізвища всіх авторів; при більшій кількості авторів пишуть прізвища перших трьох, а потім словосполучення “та ін.”.

Якщо список літератури складається в алфавітному порядку, то опис патентних документів розміщується в кінці відповідного алфавітного ряду – в алфавіті країн, які видали документи, а в межах одного виду документів, виданих в одній країні, – в порядку зростання їх реєстраційних номерів.

Зразки посилань літератури наведено у додатку 12.

6.6. Оформлення додатків За необхідності пояснювальну записку доповнюють додатками. Додатки оформляються як продовження пояснювальної записки з наскрізною нумерацією сторінок. Кожний додаток починають із нової сторінки, і в правому верхньому куті проставляють його порядковий номер, наприклад, «Додаток 3».

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Метою захисту випускної роботи є підсумкова оцінка підготовленості студента до практичної діяльності, вирішення питання щодо присвоєння йому кваліфікації бакалавра й видачі диплома про вищу професійну освіту. Строк подання студентом дипломного проекту установлюється випусковою кафедрою разом з керівником проекту згідно графіка засідань ДЕК і виконання його відповідно до плану-графіка. Рішення про черговість захисту студентами проектів на ДЕК приймається кафедрою не пізніше, ніж за тиждень до першого її засідання. Захист дипломних проектів проводиться у дві стадії: попередній на випускаючій кафедрі й потім основний – на засіданні ДЕК.

Рішення про допуск до захисту ВКР приймає випускаюча кафедра.

Попередній захист дипломного проекту проводить комісія в складі 2-3 викладачів, призначених випускаючою кафедрою, не пізніше, ніж за 1-2 тиждні до засідання ДЕК. Метою її є перевірка готовності студента й проекту до захисту: апробація новизни розробки, відповідність обсягу й змісту проекту вимогам, уміння дипломника відповідати на питання фахівців, обґрунтовувати і захищати свої рішення в ході дискусії. На попередній захист повинні бути представлені пояснювальна записка, підписана студентом, керівником і консультантами, а також графічний і демонстраційний матеріал. Недоліки в пояснювальній записці, доповіді й демонстраційному матеріалі, виявлені в ході попереднього захисту доводяться до відомості доповідача, їх необхідно усунути протягом 1-3 днів.

Якщо студент не допускається комісією до захисту проекту в ДЕК, то це питання розглядається на засіданні кафедри за участю випускника і його керівника.

Захист ВКР проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії із захисту ВКР за участю не менш двох третин її складу.

В екзаменаційну комісію із захисту ВКР до його початку повинні бути представлені: випускна кваліфікаційна робота, що включає пояснювальну записку, підписану студентом, консультантами, керівником, завідувачем кафедрою й деканатом, креслення, а також плакати й інший демонстраційний матеріал (у день захисту);, відзив керівника на бланку, у якому також відображаються відомості про виконання студентом навчального плану й отримані їм оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, усім видам практик, зовнішня рецензія на ВКР, другий бланк завдання та залікову книжку (не пізніше, ніж за два дні до засідання ДЕК).

Захист ВКР відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії із захисту дипломів у наступній послідовності:

а) секретар ДЕК повідомляє прізвище, ім'я, по батькові студента дипломника, зачитує тему ВКР;

б) заслуховується доповідь дипломника (до 10 хвилин);

в) члени ДЕК і присутні задають питання;

г) дипломник відповідає на питання;

д) секретар екзаменаційної комісії зачитує рецензію;.

е) заслуховується відповідь дипломника на рецензію.

Під час захисту студентові важливо показати не тільки актуальність теми, новизну й оригінальність рішень, практичну й наукову цінність ВКР, але також указати свій особистий внесок у виконану роботу.

Питання, які по закінченню доповіді дипломникові задають голова і члени комісії, присутні, можуть стосуватися теми дипломного проекту або курсів за фахом або спеціалізацією. Із доповіді та відповідей на питання комісія судить про широту кругозору дипломника, його ерудицію, уміння привселюдно виступати й аргументовано відстоювати свою точку зору.

Оцінюється випускна кваліфікаційна робота за 4-бальною системою:

«відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». У той же день після закритого засідання й оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії із захисту ВКР студентам оголошуються результати захисту випускних кваліфікаційних робіт. За результатами підсумкової атестації студентів ДЕК ухвалює рішення щодо присвоєння їм кваліфікації бакалавра за фахом і видачу диплома про вищу освіту.

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бортников И.И., Борисенко А.М. Машины и аппараты микробиологических производств: Учеб. пособие для технол. вузов. –М.:

Высшая школа, 1982. – 288с.

2. Виестур У.Э., Кристапсон М.Ж., Былинкина Е.С. Культивирование микроорганизмов (Биоинженерные основы). –М.: Пищепромиздат, 1980. – 230с.

3. Грачева И.М., Кривова А.Ю. Технология ферментных препаратов. М.:

Элевар. – 2000, 512с.

4. Грачева И.М., Калунянц К.А., Кестельман В.Н., Петрова Н.М.

Технологическое проектирование предприятий ферментной промышленности.

М.: Пищевая промышленность, 1973. – 287с.

5. Грачева И.М., Иванова Л.А., Кантере В.М. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и биоэнергия. М.: Колос, 1992. – 383с.

6. Кантере В.М., Мосичев М.С., Дорошенко М.И., Калунянц К.А., Брысин А.М. Основы проектирования предприятий микробиологической промышленности. М.: ВО «Агропромиздат», 1990

7. Калунянц К.А. Машины и аппараты для микробиологической промышленности. –М.: ОНТИТЭН микробиопром, 1976. – 148с.

8. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование микробиологических производств. М.: Агропромиздат, 1987. –398с.

9. Калунянц К.А., Колчева Р.А., Херсонова Л.А., Садова А.И. Дипломное проектирование заводов по производству пива и безалкогольных напитков. М., ВО «Агропромиздат», 1987.

10.Калунянц К.А., Голгер Л.И. Микробные ферментные препараты. М., Пищевая промышленность, 1979.

11.Муравьев И.А. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1971. – 752с.

12.Колосков С.Л. Оборудование предприятий ферментной промышленности. М.: Пищевая промышленность, 1969. – 383с.

13.Назаров Н.И. Технология и оборудование пищевых производств. – М.:

Пищевая промышленность, 1997. –352с.

14.Саруханов А.В., Быков В.А. Оборудование микробиологических производств. Справочник. – М.: Колос. 1993. – 384с.

15.Танишев В.Г. Технологическое оборудование ферментных производств.

Учебное пособие – М.: МТИПП, 1983.

16.Тихомиров В.Г. Технология пивоваренного и безалкогольного производства. – М.: Колос, 1998, 1998. – 447с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


17.Федосеев К.Г. Физические основы и аппаратура микробного синтеза БАС. – М.: Медицина, 1977. – 304с.

–  –  –

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Перелік рекомендованих наукових журналів

Наукові журнали України:

Мікробіологічний журнал, Український біохімічний журнал, Біополімери і клітина, Хімія і технологія води, Імунологія та алергологія, Вісник Національного університету ім. Т.Г.Шевченка (серія “Біологія”).

Журнали Російської академії наук:

Микробиология, Прикладная биохимия и микробиология, Биотехнология, Микология и фитопатология, Генетика Микробиология, эпидемиология и иммунобиология, Медицинская иммунология, Почвоведение, Успехи современной биологии

Журнали фармацевтичної галузі:

Ліки України, Ліки, Аптека, Вісник фармації, Фармация.

2. Рекомендовані WEB-сайти Потрібну інформацію у мережі можна знайти на наступних сайтах, вводячи ключове слово: http://meta-ukraine.com/ua, http://www.ukr.net, http://www.google.ru, http://www.yandex.ru, http://www.rambler.ru, http://www.yahoo.com Національний центр інформації по біотехнології (NCBI Web Seit) (англійською мовою) http://www.ncbi.nih.gov.

Журнали Американського мікробіологічного товариства (англійською мовою) http://asm.org (Applied and Environmental Microbiology:

http://aem.asm.org, Journal of Bacteriology: http://intl-jb.asm.org, Biotechnology and Applied Biochemistry: http://bab.portlandpress.com) Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) http://www.ukrpatent.org, Державний департамент інтелектуальної власності http://www.sdip.gov.ua Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) http://www.fips.ru

3. Адреси наукових бібліотек м. Києва Бібліотеки м. Києва: http://kievgid.com/bib.html

Державна наукова медична бібліотека України, вул. Л.Толстого, 7, тел.:

224-51-97 Державна науково-технічна бібліотека МОН України, вул. В.Антоновича (Горького), 180, тел.: 269-43-92 Наукова бібліотека ім. О.Ольжича, вул. Трехсвятительская,4, тел.: 229-04Національна бібліотека України ім. В.Вернадського, пр. 40-річчя Жовтня, 3, тел.: 267-48-67 Національна бібліотека України ім. В.Вернадського (філія №1), вул.

Володимирська, 62, тел.: 234-20-59 Національна бібліотека України ім. В.Вернадського (філія №2), бул.

Академіка Вернадського, 79, тел.: 444-23-21 Національна парламентська бібліотека України, вул. М.Грушевського, 1, тел.: 228-42-16 Національна парламентська бібліотека України, міжбібліотечний абонемент, Боричев спуск, 13, тел.: 416-23-26 Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, вул. Героїв Оборони, 10, тел.: 267-80-75

–  –  –

РЕФЕРАТ

Проект виробництва пробіотичного препарату на основі лактобактерій в формі супозиторій складається зі вступу, шести розділів, графічних матеріалів та списку використаної літератури з 57 найменувань. Загальний обсяг роботи – 108 сторінок, 1 рисунок, 6 таблиць, 5 креслень формату А1.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |
Похожие работы:

«ЗМІСТ Бабаєва О.П. Облік надзвичайної діяльності як фактор покращення інформаційного забезпечення аграрних підприємств Біла А.С.Оптимізація форм бухгалтерського обліку поточних зобов’язань Біляченко М.В. Організація внутрішньогосподарського контролю операцій з грошовими активами та дебіторської заборгованост Брит І.В. Методичні основи аналізу результативності фінансовогосподарської діяльності Гавенко Т.Ю. Шляхи вдосконалення фінансової звітності в україні Гаран Ю.С. Облікова політика та її...»

«ISSN 2076-5835. Вісник Черкаського університету. Випуск №2 (255) УДК: 616.981.717-036.21:576.895.421:591.555/556.572.1/4:577.4(477.41) Н.С. Комаренко ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА СТРУКТУРИ ЗООЦЕНОЗІВ ПРИРОДНИХ ОСЕРЕДКІВ КЛІЩОВИХ ЗООАНТПРОПОНОЗІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття присвячена аналізу ландшафтно-географічних і флоро-фауністичних особливостей Київської області як визначальних компонентів формування паразитарних систем низки актуальних трансмісивних захворювань, а також вивченню зооценозів...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 Summary. Ivanenko O.V., Kryzhanovskyi S.A., Cherninskyi A.O., Zyma I.G. Age related features of the sources of cognitive event-related potentials P300 in humans. P300 event-related potentials are considered to be closely related to cognitive processes. In this research we examined age-related changes of auditory event-related potentials P300 and activity of their sources. Event related potentials were measured in 18-20 and 44-60 years old healthy subjects....»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*416:630*181 В. І. ФОМІН, Т. П. ВОВК * ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ДИНАМІКОЮ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА Проаналізовано зміни температури повітря, вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, які в посушливих умовах піщаних Нижньодніпровських арен є домінуючими чинниками в цілому та протягом вегетаційного періоду, та стан соснових насаджень....»

«lPmPqepqbn nqbPh rjp`Їmh rjp`Їmq|jhi depf`bmhi rmPbepqhe u`p)nbhu eumnkncPi `.P. qnjnkemjn tPghjn-uPlP)mP lendh napnakemm“ u`p)nbhu opndrjPb r opn0eqP o`jrb`mm“ ДОПУЩЕНО Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів технічних вузів j,_ rdru 1999 q%*%ле.*% `.P. Фізико-хімічні методи оброблення харчових продуктів у процесі пакування. — К.: УДУХТ, 1999. — 212 с. Викладено поняття про енергетичні поля впливу, оброблення харчових продуктів опроміненням, змінним електричним...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63.631.52 КОРНЄЄВА М.О., кандидат біол. наук, п.н.с., НЕНЬКА М.М., аспірант, ВАКУЛЕНКО П.І., кандидат с.-г. наук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ АГРОФОНІВ ДЛЯ ОЦІНКИ АДАПТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті йдеться про необхідність удосконалення оцінок селекційних номерів у селекції на адаптивну здатність на...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«Збірник №63 Вип.4 Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 УДК: 633.15:631.52 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «БІОМАГ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В статті приводиться характеристика продуктивності та господарськоцінних ознак (висоти рослин та прикріплення качанів, стійкості до хвороб та шкідників) різних гібридів кукурудзи залежно від застосування бактеріального добрива «Біомаг». Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»