WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: В.о. ректора _С.В. Іванов «» 2010 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та ...»

-- [ Страница 5 ] --

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи (за необхідності) розміщують послідовно під ілюстрацією. Кожна ілюстрація повинна мати назву. Приклад ілюстрації (рисунок) наведено у додатку 7.

Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності порівняння показників. Таблицю варто розташовувати в проекті безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання. При посиланні варто писати слово «таблиця»

із зазначенням її номера.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують її номер, наприклад:

“Продовження табл. 1.2”.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту і яка повинна відображати її зміст, бути точною, короткою. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж у тексті.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим. В одній графі кількість десяткових знаків повинне бути однаковим. Якщо дані відсутні, то у графах ставлять знак тире. Якщо цифри, математичні знаки повторюються, проставляють повторні їхні значення, заміняти їх лапками або комбінацією лапок і тире не допускається.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку; якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку. Приклад побудови таблиці наведено у додатку 8.

6.3. Вимоги до наведення формул.

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Символи, змінні й числові коефіцієнти, що входять у формулу, розшифровують зліва направо безпосередньо під формулою. Кожний символ пишуть із нового рядка, після тире наводять його розшифровку, ставлять кому й указують розмірність (якщо величина безрозмірна, пишуть скорочення «б.р.»). Перший рядок розшифровки починають зі слова «де» без двокрапки після нього.

У формулах варто застосовувати позначення й символи, встановлені відповідними стандартами.

Приклад використання формул наведено у додатку 9.

Послідовність хімічних перетворень зображують залежно від розташування схеми вертикальними або горизонтальними стрілками між структурними формулами сполук. Над стрілкою (або ліворуч від неї) вказуються хімічні формули речовин, що вводять у реакцію, а під стрілкою (або праворуч від неї) указують основні параметри й особливо важливі умови проведення хімічних реакцій (каталізатори у квадратних дужках, температуру, тиск, рН середовища та ін.) і вихід речовин у відсотках від теоретичного. Під структурними формулами сполук указують їхню хімічну назву й молекулярну масу.

Хімічні схеми багатостадійних виробництв рекомендується розташовувати у вертикальній послідовності. Приклад зображення хімічної схеми виробництва наведений у додатку 10.

6.4. Вимоги до оформлення графічної частини Всі графічні документи можуть бути представлені переважно у вигляді роздруківок з використанням комп'ютерної графіки (як виключення у ручному варіанті виконання). У кожному разі для розміщення демонстраційних креслень і матеріалів використаються аркуші білого паперу формату А1.

Використовувати аркуші формату А3 або А0 допускається тільки у вкрай необхідних випадках.

Можливе подання частини графічного матеріалу з використанням комп'ютерних технологій, презентацій на великому екрані з використанням комп'ютерного мультимедійного проектора.

6.4.1. Технологічна схема (ТС) виробництва повинна наочно (графічно у вигляді блок-схеми з назвою операції або стадій з переліком технологічних параметрів у них) відображати послідовність виконання робіт виробництва з поділом їх на стадії та операції технологічного процесу, графічним позначенням основних матеріальних потоків (сировини, допоміжних матеріалів, отримання проміжних продуктів) та місць утворення відходів, стічних вод, викидів газів у атмосферу, систем їх очищення та утилізації.

Потоки сировини, матеріалів, а також зв’язок між стадіями та операціями показують у вигляді ліній з стрілками або без них. Лінія зв’язку означає факт прийняття рішення.

Матеріальні потоки, що направляються до операцій характеризуються позначенням фізико-хімічними показників: вміст основної речовини;

температура; тиск та інше. Назви матеріальних потоків наводяться без скорочень і не припускається наведення формул.

Кожна операція закінчується одержанням результату технологічного процесу (продукт, напівпродукт, технологічна дія) який направляється за призначенням (адресація).

Технологічна операція (як складова стадії) зображується окремо з зазначенням відповідності її до певної стадії. Кожна стадія і операція повинні характеризуватись назвою та індексом, який складається з умовного позначення та порядкового номера.

Нумерація стадій наскрізна і здійснюється відповідно до порядку їх виконання по ходу технологічного процесу, починаючи з ДР1 “Санітарна підготовка виробництва”, приймання і підготовки сировини і закінчуючи відвантаженням готової продукції.

До ДР 1 “Санітарна підготовка виробництва” в загальному вигляді належать роботи із забезпечення належного санітарного стану всіх учасників виробничого процесу (персоналу, приміщень, обладнання):

· санітарна підготовка персоналу включає підготовку одягу, перевірка санітарного стану персоналу, навчання основам санітарії;

· підготовка приміщень включає підготовку мийних та дезінфікуючих речовин, щоденне та генеральне прибирання виробничих приміщень;

· підготовка обладнання та комунікацій включає підготовку розчинів мийних та дезінфікуючих речовин для обробки обладнання та комунікацій, миття, дезінфекцію, ополіскування, стерилізацію та інше.

Якщо допоміжні роботи (розчинення та сушіння сировини, приготування розчинів потрібної концентрації тощо) здійснюються в окремому обладнанні для однієї стадії основного технологічного процесу, то такі допоміжні роботи включають у цю стадію основного технологічного процесу. Якщо допоміжні роботи здійснюються в окремому обладнанні для кількох стадій одного або для кількох виробництв, їх відокремлюють у самостійні стадії допоміжних робіт (наприклад, підготовка аераційного повітря, підготовка стерильного поживного середовища, розчину кислот або лугів з потрібною концентрацією для титрування в процесі біосинтезу).

Роботи основного технологічного процесу (роботи блоку ТП) включають:

· підготовку посівного матеріалу;

· проведення виробничого біосинтезу;

· виділення цільового продукту;

· стандартизацію;

· пакування, маркування та відвантаження.

Якщо перероблення відходів або їх знешкодження здійснюються як самостійні роботи, на технологічній схемі стрілкою позначається напрямок подачі відходів на перероблення (знешкодження).

У технологічній схемі використовуються такі умовні позначення стадій:

ДР - стадії допоміжних робіт;

ТП - стадії основного технологічного процесу;

ПВ - стадії перероблення використовуваних відходів;

ЗВ - стадії знешкодження відходів, технологічних та вентиляційних викидів повітря в атмосферу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ПМВ - стадії пакування, маркування та відвантаження готового продукту.

На технологічній схемі показують точки контролю:

Кт - контроль технологічний;

Кх - контроль хімічний.

Кмб - контроль мікробіологічний Технологічна стадія відрізняється від операції тим, що при зображенні операції наводяться види контролю і параметри цих контролів у вигляді фізикохімічних показників процесу.

На технологічній схемі показують місця формування втрат цільового продукту.

Креслення виконуються на форматних аркушах ватману (А0, А1, А2, А3).

Кількість креслень та їх формат визначає керівник проекту.

Приклад оформлення технологічної блок-схеми наведений у додатку 11.

6.4.2. Апаратурна схема (АС) представляє собою графічне зображення технологічного процесу у вигляді умовних позначень апаратів та трубопроводів відповідно до вимог ГОСТ, ДСТУ, ГСТУ, ОСТ. Послідовність розташування апаратури на АС відповідає стадіям та операціям ТС. Точки контролю на АС відповідають точкам контролю на ТС і супроводжуються відповідними контрольно-вимірювальними приладами (додатки 16 – 18).

Цей розділ проекту складається з креслення апаратурної схеми виробництва та відомості специфікації обладнання, представленого на кресленні, умовного позначення матеріальних комунікацій (трубопроводів), позицій контролю та регулювання технологічних параметрів, технологічних елементів сигналізації і блокування, місць відбору проб, а також контрольновимірювальних приладів і засобів протиаварійного захисту.

Апаратурна схема виробництва входить у графічну частину проекту, а відомість специфікації обладнання та контрольно-вимірювальних приладів, як складова АС наводиться у пояснювальній записці.

Трубопроводи показують у вигляді магістральних (у верхній частині креслення) та місцевих.

Креслення апаратурної схеми повинне відобразити все технологічне обладнання, включаючи допоміжне (допоміжні збірники, теплообмінна апаратура, аварійні ємності, насоси, компресори тощо).

На схемі не наводиться обладнання, яке використовується в кількох виробництвах (наприклад, складські місткості заводу, централізовані станції для отримання інертного газу, кисню тощо. У цьому разі на кресленні стрілкою з написом показують, звідки надходить сировина, повітря та ін.).

У технологічних процесах з великою кількістю обладнання і приладів дозволяється креслити кожну стадію окремо, не розриваючи індексацію.

Обладнання та прилади показують і нумерують на кресленнях у послідовності, що відповідає ходу технологічного процесу. Все обладнання нумерують, використовуючи позначення з використанням літер, які визначають тип обладнання (індекс), з додаванням арабської цифри, яка позначає порядковий номер у схемі. Умовні позначення обладнання та приладів хімікофармацевтичних виробництв повинні відповідати документації - ЄСКД, ОСТ 64-043-87 та ГОСТ 21.404-85. У разі відсутності стандартного умовного графічного позначення будь-якого обладнання використовується умовне позначення з бажаним зображенням конструкційних особливостей у вигляді фронтальної проекції апарату.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«УДК 619:578.832.1:619.5 Б. Т. СТЕГНІЙ, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України К. Ф. МАЙОРОВА1 Д. В. МУЗИКА, кандидат ветеринарних наук1 О. Ф. БЛОЦЬКА,кандидат ветеринарних наук Л. І. АКІМЕНКО, кандидат біологічних наук2 А. П. ГЕРІЛОВИЧ, доктор ветеринарних наук1 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної 1 ветеринарної медицини», м. Харків ДНКІБШМ, м. Київ 2 ДЕПОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ Ш ТАМІВ ВІРУСУ ГРИПУ А ПІДТИПІВ Н1-Н14 У статті наведені результати...»

«УДК 821.161.2 – 14.091:113,,ДУШІ ДЕРЕВ БЛИЗЬКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПИ ДЕРЕВ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ І.ДРАЧА І М.ОРЕСТА Хом`як Т.В., к. філол.н., доцент, Процик І.В., студент Запорізький національний університет Стаття присвячена порівняльному аналізу образів і символів лісу в художньому світі українських поетів І.Драча та М.Ореста. Ключові слова: анімізм, архетип, буддизм, образ, пантеїзм, символ. Хомяк Т.В., Процик И.В.,,ДУШЕ ДЕРЕВЬЕВ БЛИЗКА ДУША МОЯ.”: АРХЕТИПЫ ДЕРЕВЬЕВ В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ...»

«ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ, 26 ’2015 _ УДК 363.09:636.1:616-071:616-084 ПЕКНИЙ М.В., СИНИЦИН В.А., д-р вет. наук ЄВТУШЕНКО В.А. Інститут ветеринарної медицини НААН ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ГРИПУ КОНЕЙ В статті описані основні відомості про особливості морфології, номенклатури штамів, види і механізми мінливості вірусу грипу коней, дані про їх антигенну структуру і біологічні властивості (рецепторозв’язуючу, токсичну, інфекційну та антигенну активність). Описані властивості, які...»

«Виступи учасників конференції Вирощування цукрових буряків за біоадаптивною технологією Пиркін В.І., зав. лабораторією економічного аналізу завершених наукових розробок, к.е.н. В останні роки виробництво цукрових буряків скорочується, як економічно невигідної культури. На зміну прийшли такі культури, як соя, де витрати на 1 га дорівнюють 3,3 тис. грн., а виручка від реалізації 8-8,5 тис. грн., рівень рентабельності до 150%, соняшник: витрати 3,2 тис. грн./га, виручка 9,0 тис. грн, рівень...»

«УДК 165.242.2 Олександра Стебельська Національний університет “Львівська політехніка” МЕНТАЛІЗМ ТА ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ © Стебельська О., 2008 Розглянуто питання, пов’язані із природою свідомості. Зокрема, розглянуті особливості тлумачення природи свідомості менталізмом та еволюціонізмом. Внаслідок критичного аналізу стверджується, що свідомість постає багатогранним явищем, під час дослідження якого ми повинні враховувати досягнення як...»

«ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ім. В.Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК КУЗЬМИШИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 633.15:631.527 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 06.01.05 – селекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/277311242 Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією. (Study of. TECHNICAL REPORT · DECEMBER 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.1966.8647 READS 5 AUTHORS, INCLUDING: Andrey A. Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ Тарасюк Cергій Іванович УДК 575. 42. + 636. 32.ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ АДАПТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН 03.00.16 -екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті агроекології та біотехнології УААН, м. Київ Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор ГЛАЗКО...»

«УДК :632.112:631.81 ЗАСУХОСТІЙКІСТЬ І ВОДОСПОЖИВАННЯ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ ГІБРІДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Ткаліч Ю. І., Ніценко М. П. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України Наведені дані про вплив обробки насіння соняшнику гібридів Кий, Ясон, Зорепад біопрепаратами на засухостійкість, водоспоживання і врожайність. Встановлено можливість підвищення продуктивності культури за рахунок інокуляції насіння діазофітом, КЛ-9, фосфоентерином +діазофіт....»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.5х165 П. П. БАДАЛОВ, С. А. ЛОСЬ * ВНЕСОК С. С. П’ЯТНИЦЬКОГО У РОЗВИТОК ЛІСОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького У березні 2010 року виповнюється 105 років від дня народження видатного українського вченого-лісівника С. С. П’ятницького. Серед напрямів його багатогранної діяльності значне місце посідала лісова селекція. У статті наведено огляд...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»