WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: В.о. ректора _С.В. Іванов «» 2010 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та ...»

-- [ Страница 4 ] --

2.4.3. Визначення критичних контрольних точок (ККТ) виробництва згідно дерева прийняття рішень. Наведення блок-схеми прийняття рішень при аналізі критичних точок виробництва згідно вимог НАССР.

2.4.4. Складання таблиці «Критичні точки мікробіологічного та технологічного контролю технологічного процесу» із постадійною специфікацією точок та описом заходів з попередження контамінації.

Розділ 4. Безпека життєдіяльності - наводиться аналіз шкідливих факторів й забезпечення безпеки виробництва; прогнозування й запобігання надзвичайних ситуацій.

Розділ 5. Охорона навколишнього природного середовища проводиться аналіз екологічності проекту; пропонуються заходи щодо ресурсо- і енергозбереження.

Література.

Графічна частина проекту включає:

технологічну схему виробництва харчового продукту з вибраними контрольними точками мікробіологічного контролю та їх параметрами, технологічну схему ділянки одержання чистої культури мікроорганізмів, які використовуються в технології виготовлення харчового продукту, апаратурну схему ділянки одержання чистої культури з вибраними контрольними точками мікробіологічного, технічного та хімічного контролю, блок-схему прийняття рішень при аналізі критичних точок виробництва згідно вимог НАССР.

5.3. Структура дипломного проекту за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія»

У «Вступі» коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми виробництва фармацевтичної продукції відмічаючи практичне розв’язання задачі, світові тенденції виробництва, наводиться інформація про основні властивості лікарського засобу, яка буде вироблятись на підприємстві.

Наводиться актуальність проекту стосовно забезпечення населення України продукцією необхідної ефективності, якості та безпечності. Аналізується соціальне значення лікарського засобу та самого виробництва фармацевтичної продукції. Визначається новизна проекту виробництва фармацевтичної продукції порівняно з відомою технологією.

Розділ 1. Аналіз стану проблеми рекомендується викладати в наступному порядку:

а) коротка характеристика й основні галузі застосування цільового продукту (лікарського засобу, субстанції тощо);

б) потреби в означеному лікарському засобі нині та на перспективу згідно статистичних даних;

в) порівняльна характеристика методів одержання й промислових способів виробництва даного виду продукції (субстанції для виробництва лікарського засобу): наводяться літературні дані про джерела одержання певної біологічно активної речовини (хімічний синтез, виділення з рослинної чи тваринної сировини, мікробний синтез тощо), вказуються переваги використання мікроорганізмів (біологічних агентів) для її синтезу;

г) короткі відомості про теоретичні (хімічні, фізико-хімічні, біохімічні) основи технологічних процесів, використовуваних у даному виробництві;

д) вплив основних факторів і параметрів на хід і результати технологічних процесів;

е) завдання й цілі проектування, зміни й удосконалення, внесені в проект при проектуванні.

Конкретний план і зміст даного розділу залежить від специфіки проекту й уточнюється (погоджується) з викладачем - керівником проекту.

Огляд літератури повинен обов’язково мати назву. Бажано, щоб цей розділ охоплював кілька підрозділів, які також повинні бути названі. Рекомендується закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності розроблення певних інженерно-конструкторських рішень складних завдань, виділення «вузьких» місць технології і пропонування шляхів розв’язання поставлених питань.

У результаті проведення аналітичного огляду літератури студент на основі аналізу літературних даних і патентного пошуку повинен запропонувати новизну дипломного проекту (нове технічне рішення, варіативні рішення та ін.).

Розділ 2. Технологічна частина проекту. Складається із наступних підрозділів:

2.1. Характеристика кінцевої продукції виробництва у відповідності з діючими стандартами є відправною точкою в розробці проекту. Характеристика готової продукції береться за основу в обґрунтуванні вибору технологічної схеми. Оформлюється у вигляді проекту аналітично-нормативної документації на лікарський засіб. Наводиться фармакологічна дія лікарського засобу та його місце у АТС-класифікації.

2.2. Характеристика біологічного агенту. Специфічною особливістю дипломних проектів виробництва лікарських засобів (ЛЗ) є те, що при виборі тематики віддається перевага тим ЛЗ, які отримані в результаті мікробного синтезу або їх субстанції мають мікробіологічне походження В цьому підрозділі проекту наводиться наукова назва, сучасне систематичне положення, сукупність морфолого-культуральних та фізіологобіохімічних ознак біологічного агента, який бере безпосередню участь в технологічному процесі або є продуцентом субстанції, а також наводиться схема біотрансформації ростового субстрату у кінцевий продукт і розрахунок складу поживного середовища.

2.3. Технологічна схема (ТС) виробництва субстанції. В цьому підрозділі проекту наводиться обґрунтування вибору біотехнологічного способу виробництва субстанції порівняно з іншими відомими способами синтезу.

Складається ТС виробництва субстанції.

2.4. Обґрунтування вибору технологічної схеми (ОВТС). Основою ОВТС є аналіз існуючої технології яка прийнята за базову. В ОВТС розглядаються виявлені недоліки і обґрунтовуються (пропонуються) рішення щодо їх ліквідації. Ці заходи визначають новітність розробки (новизна проекту, яка заявлена у “Вступі”) і є необхідним елементом проекту. Складовою частиною ОВТС є обґрунтування вибору класів чистоти виробничих приміщень, приміщень підготовки персоналу та інших приміщень.

2.5. Викладення технологічного процесу. оформляється відповідно до вимог, які висуваються до відповідного розділу промислових регламентів виробництва лікарських засобів. Процес описують стисло і чітко послідовно за стадіями з урахуванням проведення операцій згідно технологічної та апаратурної схем виробництва, викладають зміст та умови проведення технологічних стадій. Назви стадій та операцій є заголовками розділів викладення технологічного процесу.

Особливу увагу треба звернути на відповідність асептичних виробничих умов вимогам GМР. Під час опису технологічного процесу викладають умови його проведення, теплові ефекти, температуру, тиск, об’ємні швидкості, рецептури тощо.

2.6. Матеріальний баланс складається на виробничу серію, на одиницю готової продукції, на один виробничий потік, на потужність установки, або на виробництво в цілому, дотримуючись системи СІ.

Матеріальний баланс складається у вигляді таблиці в якій наведена інформація про види та кількість використаної сировини та напівпродуктів та отриманих продуктів і втрат виробництва (див. додаток 14).

2.7. Контроль виробництва. Контроль технологічного процесу ведеться відповідно до вимог GМР. У процесі виробництва контролюють відповідність сировини, допоміжних матеріалів, напівпродуктів вимогам НТД, контролюють санітарний стан цехів та робочих місць, виконання регламентованих технологічних операцій і виконання технологічних режимів роботи. На підставі аналізу критичних точок виробництва складають карту постадійного контролю.

У цьому підрозділі наводиться перелік контрольних точок виробництва та методик контролю відповідно до технологічної схеми, який оформлюється у вигляді карти постадійного контролю (див. додаток 5) До переліку контрольних точок входять лише ті, які, безумовно, потрібні для забезпечення коректного ходу технологічного процесу і випуску якісної продукції, що відповідає вимогам.

У процесі виробництва контролюють відповідність сировини, допоміжних матеріалів, напівпродуктів вимогам АНД, контролюють санітарний стан приміщень, робочих місць, персоналу тощо, виконання регламентованих технологічних операцій і виконання технологічних режимів роботи.

Мікробіологічний контроль передбачає визначення:

· мікробіологічної чистоти простерилізованого аераційного повітря;

· мікробіологічної чистоти підготовленої води;

· мікробіологічної чистоти простерилізованого поживного середовища (за потреби);

· мікробіологічної чистоти та морфолого-фізіологічних показників посівного матеріалу та БА в процесі біосинтезу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Хіміко-технологічний контроль включає аналіз:

· вмісту діючої речовини лікарського засобу (концентрації, активності, титру клітин тощо);

· контролю якості готового продукту відповідно вимог АНД.

Після складання карти постадійного контролю доцільно навести методики визначення основних параметрів процесу.

Розділ 3. Безпека життєдіяльності - наводиться аналіз шкідливих факторів й забезпечення безпеки виробництва; прогнозування й запобігання надзвичайних ситуацій.

Розділ 4. Охорона навколишнього природного середовища проводиться аналіз екологічності проекту; пропонуються заходи щодо ресурсо- і енергозбереження.

Література.

Графічна частина проекту включає:

технологічну схему виробництва лікарського засобу (1-2 аркуші формату А1);

апаратурну схему виробництва лікарського засобу (1-2 аркуші формату А1);

технологічну схему виробництва субстанції (1 аркуш формату А1);

креслення (схему) одиниці основного обладнання (1 аркуш формату А3 – А1).

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

6.1. Загальні вимоги Пояснювальну записку виконують із використанням комп'ютерної техніки (принтера) на аркушах білого паперу формату А-4 із залишенням полів (зліва і зверху не менше 20 мм, справа і знизу не менше 10 мм) або на стандартних аркушах з рамкою.

Всі сторінки пояснювальної записки нумеруються й номери проставляються в центрі нижньої частини аркуша без крапки або у відповідному полі рамки. Нумерація сторінок пояснювальної записки починається з титульного аркуша, але на самому титульному аркуші номер сторінки не проставляється.

Текст пояснювальної записки повинен бути коротким, чітким, не допускати різних тлумачень і не містити суперечливих даних.

Заголовки розділів друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожен розділ потрібно починати з нової сторінки. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Перенос слів у заголовках і підкреслення заголовків не допускається.

Підрозділи нумерують у межах розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад “3.2.” (другий підрозділ третього розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу і пункту, між якими ставлять крапку, наприклад, “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Приклад заголовків і нумерації розділу, підрозділу і пункту наведено у додатку 6.

6.2. Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, рисунки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) 12. Olbe L. Effect of omeprazole on gastric acid secretion and plasma gastrin in man / L. Olbe, C. Cederberg, T. Lind [et al.] // Scand J.Gastroenterology, 1989. – Vol.24 – Р. 27-32. Реферати ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА АКТИВНОСТЬ NOINFLUENCE OF MELANIN ON ACTIVITY OF NO-ERGIC ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ В SYSTEM IN THE SALIVARY GLANDS TISSUES AT THE УСЛОВИЯХ ГИПЕРГАСТРИНЕМИИ HYPERGASTRINEMIA Сухомлин А.А., Непорада К.С., Береговая Т.В....»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»

«УДК 619:578.832.1:619.5 Б. Т. СТЕГНІЙ, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України К. Ф. МАЙОРОВА1 Д. В. МУЗИКА, кандидат ветеринарних наук1 О. Ф. БЛОЦЬКА,кандидат ветеринарних наук Л. І. АКІМЕНКО, кандидат біологічних наук2 А. П. ГЕРІЛОВИЧ, доктор ветеринарних наук1 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної 1 ветеринарної медицини», м. Харків ДНКІБШМ, м. Київ 2 ДЕПОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ Ш ТАМІВ ВІРУСУ ГРИПУ А ПІДТИПІВ Н1-Н14 У статті наведені результати...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»

«УДК 165.242.2 Олександра Стебельська Національний університет “Львівська політехніка” МЕНТАЛІЗМ ТА ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ © Стебельська О., 2008 Розглянуто питання, пов’язані із природою свідомості. Зокрема, розглянуті особливості тлумачення природи свідомості менталізмом та еволюціонізмом. Внаслідок критичного аналізу стверджується, що свідомість постає багатогранним явищем, під час дослідження якого ми повинні враховувати досягнення як...»

«АГРАРНА ЕКОНОМІКА УДК 504:637.12 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ) Маменко О.М., Портянник С.В. Харківська державна зооветеринарна академія В статті висвітлено результати досліджень з оцінки екологічного ризику регіонів України, особливо Полтавської області, де було проведено науково-господарські досліди з виробництва екологічно безпечного молока. Запропоновано способи реалізації концепції екологічної безпечності виробництва...»

«ISSN 2076-5835. Вісник Черкаського університету. Випуск №2 (255) УДК: 616.981.717-036.21:576.895.421:591.555/556.572.1/4:577.4(477.41) Н.С. Комаренко ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА СТРУКТУРИ ЗООЦЕНОЗІВ ПРИРОДНИХ ОСЕРЕДКІВ КЛІЩОВИХ ЗООАНТПРОПОНОЗІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Стаття присвячена аналізу ландшафтно-географічних і флоро-фауністичних особливостей Київської області як визначальних компонентів формування паразитарних систем низки актуальних трансмісивних захворювань, а також вивченню зооценозів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ДЕРЕВ'ЯНКО СТАНIСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 576.8.077:576.835.11/636.4 АНТИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТЕРОВIРУСIВ СВИНЕЙ 03.00.06 вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2001 Дисертацією є рукопис Робота виконана в лабораторії вірусології тварин Інституту сільськогосподарської мiкробiологiї Української академiї аграрних наук Науковий керівник: доктор...»

«УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ННІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» для студентів зі спеціальностей 7.130501, 8.130501–«Ветеринарна медицина» Київ –2009 УДК 636.082.612.6.089 Викладено індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»