WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: В.о. ректора _С.В. Іванов «» 2010 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та ...»

-- [ Страница 3 ] --

2.2. Обґрунтування вибору технологічної схеми (ОВТС). На підставі альтернативного порівняння стадій та операцій відомих технологій наводиться обґрунтування переваг запропонованої (нової) технології. Критерієм при порівнянні може бути: більша ефективність, менші витрати, більший вихід цільового продукту, вища технологічність. Обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва наводиться по всіх стадіях (операціях) майбутньої технологічної схеми. На початку ОВТС наводиться обґрунтування переваг обраної технології виробництва взагалі (наприклад, переваги біотехнології перед хімічними шляхами отримання біологічно-активних речовин). Проводиться аналіз мікроорганізмів, що використовуються як продуценти певної біологічно активної речовини, їх недоліків та переваг. На основі цього аналізу пропонується біологічний агент, який у порівнянні з іншими має ті чи інші переваги. На підставі огляду літературних даних проводиться вибір та розрахунок складу поживного середовища для культивування обраного мікроорганізму, проводиться вибір режимів культивування, який супроводжується вибором ферментаційного обладнання.

Наводиться обґрунтування післяферментаційних стадій обробки культуральної рідини і виділення та очищення цільового продукту та обґрунтування вибору обладнання для здійснення цих стадій.

2.3 Характеристика біологічного(их) агента(ів). Наводиться наукова назва, сучасне таксономічне положення, а також сукупність морфологокультуральних та фізіолого-біохімічних ознак біологічного агента. Наводиться схема біотрансформації ростового субстрату у кінцевий продукт.

2.4. Опис технологічного процесу в основному оформляється відповідно до вимог, які висуваються до відповідного розділу промислових регламентів і повинен включати наступні дані: вимоги до якості продукції, що випускається, нормативно-технічні документи, що регламентують ці вимоги. Кожна стадія й операція повинна мати найменування й порядковий номер. Нумерація стадій і операцій здійснюється в порядку їхнього виконання по ходу технологічного процесу, починаючи з надходження й підготовки сировини і кінчаючи відвантаженням готової продукції. Процес описують стисло і чітко послідовно за стадіями з урахуванням проведення стадій та операцій згідно з технологічною та апаратурною схемами виробництва, викладають зміст та умови проведення технологічних стадій.

2.5. Матеріальний баланс складається по стадіях технологічного процесу з врахуванням втрат обґрунтованих і представлених на технологічній схемі. В результаті продуктового розрахунку та складання матеріального балансу визначають основний показник виробничого процесу – вихід цільового продукту з одиниці об’єму культуральної рідини. Матеріальний баланс складається або на виробничу серію, або на одиницю готової продукції або на річний обсяг виробництва в цілому. Матеріальний баланс складається у вигляді таблиці, в якій наведена інформація про види та кількість використаної сировини та напівпродуктів та отриманих продуктів і втрат виробництва (додаток 14).

Розрахунок та вибір технологічного обладнання проводять згідно розрахованої або заданої річної продуктивності виробництва та даних матеріального балансу. Вибирається стандартне (серійне) обладнання. Вибір проводиться за каталогами міністерств або організацій (фірм), які розробляють і поставляють обладнання. Вибір обладнання повинен враховувати не тільки особливості технології (герметичність, асептичність та інше), але і специфіку середовища – низькі значення рН, можливість інгібування іонами металів процесу одержання цільового продукту тощо.

Технологічний розрахунок повинен включати розрахунок всіх одиниць основного й допоміжного устаткування, необхідного для апаратурного оформлення проектованого виробництва. На підставі цих розрахунків складається відомість специфікацій устаткування, у якій для стандартних видів устаткування вказуються ДСТУ, ГСТи, ТУ та інші нормативні документи, а також наводиться коротка технічна характеристика установок, основні параметри роботи, матеріал робочої зони та інші найважливіші відомості про всі позиції устаткування. Відомість специфікацій устаткування оформляється у вигляді таблиці, наведеній в додатку 19.

2.6. Контроль виробництва. Наводиться перелік методик контролю та перелік контрольних точок виробництва у відповідності з технологічною схемою. У цьому підрозділі наводиться перелік контрольних точок виробництва та методик контролю відповідно до технологічної схеми, який оформлюється у вигляді карти постадійного контролю (див. додаток 5) До переліку контрольних точок входять лише ті, які, безумовно, потрібні для забезпечення коректного ходу технологічного процесу.

У процесі виробництва контролюють відповідність сировини, допоміжних матеріалів, напівпродуктів вимогам НТД, контролюють санітарний стан цехів та робочих місць, виконання регламентованих технологічних операцій і виконання технологічних режимів роботи.

Мікробіологічний контроль передбачає визначення:

· мікробіологічної чистоти простерилізованого поживного середовища;

· мікробіологічної чистоти простерилізованого аераційного повітря;

· мікробіологічної чистоти та морфолого-фізіологічних показників посівного матеріалу та БА в процесі біосинтезу;

· мікробіологічні показники, які контролюються у готовій продукції (обов’язково) та у напівпродуктах (за необхідності).

Хіміко-технологічний контроль включає аналіз:

· компонентного складу поживного середовища та культуральної рідини в процесі біосинтезу;

· концентрації біомаси;

· вмісту цільового продукту (концентрації, активності тощо);

· контролю якості готового продукту відповідно вимог НТД.

Після складання карти постадійного контролю необхідно навести методики визначення основних параметрів біосинтезу (концентрації цільової речовини, її активності тощо).

Розділ 3. Безпека життєдіяльності - наводиться аналіз шкідливих факторів й забезпечення безпеки виробництва; прогнозування й запобігання надзвичайних ситуацій.

Розділ 4. Охорона навколишнього природного середовища проводиться аналіз екологічності проекту; пропонуються заходи щодо ресурсо- і енергозбереження.

Література.

Графічна частина проекту включає:

технологічну схему виробництва (2 аркуші формату А1);

апаратурну схему виробництва (2 аркуші формату А1) ;

креслення (схему) одиниці основного обладнання (1 аркуш формату А1).

5.2. Структура дипломного проекту за спеціалізацією «Мікробіологія харчових виробництв»

Вступ У розділі коротко викладають світові тенденції виробництва харчової продукції з використанням досягнень біотехнології, дають оцінку сучасного стану розвитку цільового харчового виробництва, відзначають можливості практичного розв’язання задачі покращення контролю виробництва, що існують в даній галузі, акцентувавши увагу на забезпеченні якості продукції за мікробіологічними показниками; зазначають опис проблем виробництва та варіанти вирішення проблеми існуючими методами. Обов’язково наводять пропозиції щодо розроблення (удосконалення) системи мікробіологічного контролю, її актуальність та новизну.

Розділ 1 Аналіз стану проблеми

Аналіз стану проблеми рекомендується викладати в наступному порядку:

а) коротка характеристика цільового харчового продукту із зазначенням його ролі у раціоні харчування людини;

б) потреби в харчовому продукті на підставі аналізу статистичних даних нині та на перспективу;

в) опис наявної системи мікробіологічного контролю на вибраному харчовому виробництві (підприємствах галузі) з характеристикою недоліків;

г) аналіз можливих втрат продукції від мікробної контамінації (у % відношенні до випуску продукції) на підставі результатів аналізу готової продукції відділом якості підприємства або літературних даних;

д) перелік пропозицій щодо розробки та впровадження системи мікробіологічного контролю на вибраному харчовому виробництві на підставі вимог НАССР.

е) можливий ефект від впровадження розробленої системи мікробіологічного контролю (зниження % втрат від мікробної контамінації, соціальний ефект від покращення якості продукції, підвищення конкурентноздатності готової продукції на ринку тощо).

Розділ 2. Технологічна частина проекту. Складається із наступних підрозділів:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.1. Характеристика кінцевої продукції харчового виробництва. У загальному вигляді включає назву продукції з посиланнями на нормативнотехнічні документи - ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, ТУ, наукову та патентну літературу.

Наводиться кількісний і якісний склад кінцевої продукції виробництва (як правило у вигляді нормативних таблиць):

· масова доля основних складових речовин;

· фізико - хімічні показники (зовнішній вигляд, колір, вологість (концентрація сухих речовин), консистенція, тощо), термін придатності;

· обов’язково наводяться значення мікробіологічних показників, якими характеризується кінцева продукція харчового виробництва · особливі заходи при зберіганні та транспортуванні (термін зберігання, температура зберігання, вологість, вплив сонячного світла тощо)

2.2. Коротке викладення способу отримання харчового продукту.

Наводиться технологічна схема одержання харчового продукту із обов’язковим зазначенням контрольних точок та параметрів контролю, а також «вузьких місць» (точок мікробної контамінації).

Відзначається місце і роль чистих культур мікроорганізмів для досягнення необхідних якісних показників готової продукції.

Наводиться опис по стадіям даного технологічного процесу харчового виробництва із виявленням точок мікробної контамінації («вузьких місць) з зазначенням характерних мікробних контамінантів: технологічного повітря;

приміщення; обладнання; сировини; напівпродуктів; готової продукції.

2.3.Ділянка одержання чистої культури мікроорганізмів для використання у виробництві цільового харчового продукту.

2.3.1. Характеристика біологічного агента(ів) (БА), який(і) використовується(ються) на ділянці одержання чистої культури і далі застосовуються у технологічному процесі обраного харчового виробництва.

2.3.2. Розрахунок складу поживного середовища для культивування БА.

2.3.3. Наведення технологічної та апаратурної (із зазначенням специфікації обладнання) схем ділянки одержання чистої культури.

2.3.4. Опис технологічного процесу одержання чистої культури.

2.3.5. Наведення таблиці контрольних точок та методик контролю ділянки одержання чистої культури.

2.3.6. Розрахунок матеріального балансу ділянки одержання чистої культури із зазначенням втрат по стадіях.

2.3.7. Розрахунок кількості основного технологічного обладнання ділянки та визначення його основних параметрів

2.4. Опис запропонованої удосконаленої системи мікробіологічного контролю (технічних, технологічних та організаційних заходів) щодо ліквідації «вузьких місць» (точок мікробної контамінації) вибраного технологічного процесу харчового виробництва:

2.4.1. Характеристика мікробних контамінатів харчового виробництва.

Опис мікробних контамінантів вибраного харчового виробництва та ґрунтовний опис методик їх виявлення (із зазначенням складу діагностичних поживних середовищ) у технологічному повітрі; приміщеннях; персоналі;

обладнанні; сировині; напівпродуктах; готовій продукції. Методики контролю мікробіологічної чистоти (особливу увагу звернути на новітні досягнення у цій галузі: нові методи і методики, посилання на нову літературу).

2.4.2. Опис засобів асептики та дезінфекції (правила використання, зазначення місць і періодичності застосування) для персоналу; приміщень.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ Тарасюк Cергій Іванович УДК 575. 42. + 636. 32.ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ АДАПТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДІВ ТВАРИН 03.00.16 -екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті агроекології та біотехнології УААН, м. Київ Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор ГЛАЗКО...»

«УДК:619:615.37 В. П. РИЖЕНКО доктор ветеринарних наук, професор Г. Ф. РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук О. І. ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук В. О. АНДРІЯЩУК, кандидати ветеринарних наук Т. М. УХОВСЬКА, О. М. ЖОВНІР, О. В. РУДОЙ, С. М. ТЮТЮН, Н. А. ТЕПЛЮК, П. П. КАМЕНЧУК Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ Б. М. ТЕРЕШ КО, кандидат с.-г. наук НВП «Облдержстандартметрологія» (м. Біла Церква) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІЙОВАНОЇ ВАКЦИНИ «ВЕЛЬШ...»

«АГРАРНА ЕКОНОМІКА УДК 504:637.12 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ) Маменко О.М., Портянник С.В. Харківська державна зооветеринарна академія В статті висвітлено результати досліджень з оцінки екологічного ризику регіонів України, особливо Полтавської області, де було проведено науково-господарські досліди з виробництва екологічно безпечного молока. Запропоновано способи реалізації концепції екологічної безпечності виробництва...»

«ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ, 26 ’2015 _ УДК 363.09:636.1:616-071:616-084 ПЕКНИЙ М.В., СИНИЦИН В.А., д-р вет. наук ЄВТУШЕНКО В.А. Інститут ветеринарної медицини НААН ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ГРИПУ КОНЕЙ В статті описані основні відомості про особливості морфології, номенклатури штамів, види і механізми мінливості вірусу грипу коней, дані про їх антигенну структуру і біологічні властивості (рецепторозв’язуючу, токсичну, інфекційну та антигенну активність). Описані властивості, які...»

«УДК 631.52:631.523:633.522 МИГАЛЬ ЖУПЛАТОВА Микола Дмитрович, Олена Андріївна, доктор біологічних наук, професор, молодший науковий співробітник, Інститут луб’яних культур НААН Інститут луб’яних культур НААН України (м. Київ) України (м. Київ) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГІБРИДИЗАЦІЇ КОНОПЕЛЬ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ У селекції конопель застосовано різні методи гібридизації у відповідності з вимогами виробництва до сортів. У результаті на заміну дводомних конопель отримано...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«УДК 637.142.2 : 542.816 № держреєстрації 0109U002637 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МОЛОКА ТА М’ЯСА 02660, м. Київ-660, вул. М. Раскової, 4а тел. (044)517-17-37, факс (044)517-02-28 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса, д.т.н., академік _Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу № 88.09. Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки ” (заключний) Заступник директора з наукової...»

«УДК :632.112:631.81 ЗАСУХОСТІЙКІСТЬ І ВОДОСПОЖИВАННЯ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ ГІБРІДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Ткаліч Ю. І., Ніценко М. П. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України Наведені дані про вплив обробки насіння соняшнику гібридів Кий, Ясон, Зорепад біопрепаратами на засухостійкість, водоспоживання і врожайність. Встановлено можливість підвищення продуктивності культури за рахунок інокуляції насіння діазофітом, КЛ-9, фосфоентерином +діазофіт....»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/277311242 Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією. (Study of. TECHNICAL REPORT · DECEMBER 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.1966.8647 READS 5 AUTHORS, INCLUDING: Andrey A. Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»