WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ: В.о. ректора _С.В. Іванов «» 2010 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та ...»

-- [ Страница 2 ] --

- технологічні питання виробництва: варто докладно вивчити схему хімічних (біотехнологічних) перетворень вихідних матеріалів у цільовий продукт і існуючий технологічний процес, а саме: характеристику сировини й допоміжних матеріалів, проміжних продуктів і готової продукції, методи аналізу й контролю їхньої якості; особливо звернувши увагу на методи мікробіологічного контролю, фактори, які впливають на перебіг хімічних, біохімічних і ферментативних реакцій; технологію виробництва по стадіях (умови проведення процесу, співвідношення реагентів, склад поживних, середовищ виходи основних і побічних продуктів); контроль і автоматичне регулювання процесу, застосовувані хімічні, фізико-хімічні й мікробіологічні методи контролю, конструктивні особливості основного й допоміжного обладнання, вибір матеріалів для його виготовлення, коефіцієнти заповнення ємкісного обладнання, яке використовується у технологічній схемі;

впровадженню робіт з енергозберігаючої технології.

Крім того, студент повинен вивчити літературні дані щодо методів одержання готового продукту, включаючи останні досягнення в даній галузі, для чого необхідно ознайомитися з наявними на заводі аналітичними оглядами або добіркою літератури по даному або аналогічному виробництву; з монографіями й з публікаціями по заданій темі в чи періодичній літературі за останні 5 років тощо. з роботами академічних і галузевих науково-дослідних інститутів, центральної заводської лабораторії або наукового сектора підприємства, спрямованими на оптимізацію й удосконалювання існуючого технологічного процесу; з досвідом роботи суміжних підприємств, що випускають дану або аналогічну продукцію.

На закінчення необхідно провести аналіз недоліків існуючої технології, апаратурного оформлення, показати можливі шляхи їхнього усунення і використати ці матеріали при обґрунтуванні обраного методу виробництва.

- охорона навколишнього середовища: вивчити систему заходів щодо охорони природи, проведених у масштабі цеху й підприємства. На основі аналізу цих даних вибрати найефективніші методи знешкодження й утилізації відходів; ознайомитися з роботами, проведеними на заводі по знешкодженню відходів виробництва (особливо стічних вод і газоподібних викидів), по впровадженню безвідхідних методів виробництва

- техніка безпеки, охорона праці: докладно ознайомитися з робочими інструкціями й правилами техніки безпеки по кожній стадії технологічної схеми; уточнити дані щодо припустимих концентрацій шкідливих або вибухонебезпечних парів, пилу в атмосфері й необхідний, у зв'язку із цим, повітрообмін; заходи щодо техніки безпеки, що стосуються конструктивних особливостей устаткування й спеціальних прийомів безпечної роботи; способи й засоби індивідуального захисту працюючих (спецодяг, протигаз, респіратор і ін.); ? норми освітленості, санітарно-побутові пристрої; протипожежні заходи, категорії даного виробництва з вибухо- і пожежонебезпеки, контроль за дотриманням протипожежних заходів, робочих інструкцій з техніки безпеки, за концентрацією шкідливих речовин і вибухонебезпечних парів і аерозолів в атмосфері цеху, за забезпеченістю й станом індивідуальних засобів захисту;

шляхи й способи створення автономних джерел електроенергії, газу й води, захисту робітників та службовців на випадок роботи в умовах надзвичайної ситуації; заходи щодо захисту найцінніших вузлів, агрегатів, устаткування, коштовних видів сировини й напівпродуктів.

Після проходження переддипломної практики студентові необхідно представити звіт з проходження практики, що повинен містити систематизовані вихідні дані для дипломного проекту (роботи). Захист звіту студентом проводиться в комісії на випускаючій кафедрі у присутності не менш двох викладачів протягом тижня після її закінчення.

Після заліку з переддипломної практики студентові видається бланк завдання на дипломний проект.

3.3. Виконання дипломного проекту Робота над дипломним проектом здійснюється студентом згідно календарного плану відповідно до завдання на дипломний проект. З метою організації ритмічної роботи студента, у завданні на проект заповнюється календарний план виконання окремих його етапів. Керівник встановлює години консультацій для студента на весь період виконання дипломного проекту, на яких обговорюються варіанти виконання розділів проекту, а також робить критичні зауваження, дає вказівки, поради, побажання по роботі над ним.

У період дипломного проектування студент користується інформаційними ресурсами НУХТ: фондами науково-технічної бібліотеки, читальними залами, комп'ютерними мережами й класами, а також іншими інформаційними джерелами, орієнтовний перелік яких наведений у додатку 1.

4. СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні вимоги

Склад і приблизний обсяг дипломного проекту (роботи):

- пояснювальна записка – 70-120 сторінок друкованого тексту формату А-4 (шрифт 14, міжрядковий інтервал - 1,5);

- графічна частина – 3 - 5 аркушів формату А-1, як правило, включає технологічну та апаратурну схеми, складальне креслення реактора або установки, схеми біохімічних перетворень або інший демонстраційний матеріал.

Зміст, структура, обсяг основної частини можуть змінюватися залежно від виду й специфіки проекту, але в загальному випадку пояснювальна записка до дипломного проекту має містити наступні документи, розташовані у зазначеному порядку::

- титульний аркуш;

- завдання на проектування;

- зміст;

- реферат;

- перелік умовних позначень (за необхідності);

- вступ;

- основна частина;

- список літератури

- додатки (за необхідності) 4.1.1. Титульний аркуш. Титульний аркуш заповнюється чорним кольором (або друкується) на спеціальному бланку встановленого зразка 4.1.2.Завдання на проектування. Завдання на проектування у вигляді бланку встановленого зразка заповнюється студентом разом з викладачем – керівником проекту в двох екземплярах: один студент підшиває до пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи), а другий подає секретарю ДЕК разом з іншими документами.

4.1.3. Зміст. Зміст подають на початку дипломного проекту. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів. Вступ, реферат, висновки та список літератури не нумерують, інші розділи мають наскрізну нумерацію. Приклад написання змісту наведено у додатку 2.

4.1.4. Реферат. Реферат являє собою скорочене викладення суті проекту. У рефераті наводять:

- тему дипломного проекту;

- кількість сторінок пояснювальної записки, а також кількість рисунків, таблиць і бібліографічних найменувань;

- кількість і формат аркушів графічної частини проекту;

- ключові слова (для інформаційно-пошукових систем);

- завдання й мету проекту;

- методику проектування, нововведення й удосконалення, внесені у проект;

- результати роботи, висновки, галузі можливого застосування результатів роботи, перспективи її розвитку.

Орієнтовний обсяг реферату 2 000 знаків (приблизно 0,5 аркуша формату А-4).

Приклад оформлення реферату наведений у додатку 3.

4.1.5. Перелік умовних позначень. Якщо у дипломному проекті вжита специфічна термінологія, використано нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять позначення (скорочення), а справа – їх детальну розшифровку.

У перелік не включають скорочення й умовні позначення, що повторюються у тексті менше трьох разів; їх розшифровують у тексті при першому згадуванні.

Приклад написання переліку позначень наведено у додатку 4.

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Структура пояснювальної записки до дипломного проекту за спеціальністю «Промислова біотехнологія»

Вступ. У вступі наводять обґрунтування необхідності виконання проекту, вихідні дані для розробки проекту (реконструкція діючого виробництва або проект нового об'єкта), оцінку сучасного стану розв'язуваних у проекті проблем. Показують актуальність і характеризують новизну проекту.

Розділ 1. Аналіз стану проблеми


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналіз стану проблеми рекомендується викладати в наступному порядку:

а) коротка характеристика й основні галузі застосування цільового продукту (біомаси, субстанції тощо);

б) потреби в означеній біологічно активній речовині (БАР) нині та на перспективу з урахуванням реалізації супутніх продуктів, які отримують під час переробки відходів;

в) порівняльна характеристика методів одержання й промислових способів виробництва даного виду продукції: наводяться літературні дані про джерела одержання певної біологічно активної речовини (хімічний синтез, виділення з рослинної чи тваринної сировини, мікробний синтез тощо), вказуються переваги використання мікроорганізмів (біологічних агентів) для її синтезу

г) короткі відомості про теоретичні (хімічні, фізико-хімічні, біохімічні) основи технологічних процесів, використовуваних у даному виробництві;

д) вплив основних факторів і параметрів на хід і результати технологічних процесів;

е) завдання й цілі проектування, зміни й удосконалення, внесені в проект при проектуванні.

Конкретний план і зміст даного розділу залежить від специфіки проекту й уточнюється (погоджується) з викладачем - керівником проекту.

Бажано, щоб цей розділ охоплював кілька підрозділів, які повинні мати назви. Рекомендується закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності розроблення певних інженерно-конструкторських рішень складних завдань, виділення «вузьких» місць технології і пропонування шляхів розв’язання поставлених питань.

У результаті проведення аналітичного огляду літератури щодо аналізу стану проблеми студент на основі аналізу літературних даних і патентного пошуку повинен запропонувати новизну дипломного проекту (нове технічне рішення, варіативні рішення та ін.).

Розділ 2. Технологічна частина проекту. Складається із наступних підрозділів:

2.1. Характеристика кінцевої продукції виробництва (в загальному вигляді) включає назву препарату (продукції) відповідно до затвердженого на цей продукт нормативно-технічного документа; коротке зазначення способу отримання продукту із назвою продуцента, способу культивування, методів виділення та очистки; кількісний і якісний склад кінцевої продукції виробництва: масова доля діючих та допоміжних речовин, фізико - хімічні показники; основне призначення продукції, особливі заходи при зберіганні та транспортуванні (термін зберігання, температура зберігання, вологість, вплив сонячного світла та інше)Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого. 153 III International scientific conference “Plant growth and development control: physiological.III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 У листопаді 2014 року в...»

«УДК 631.523.633.16 СПЕЦИФІЧНІСТЬ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВІСТІ У ЯЧМЕНЮ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ С.В. Палачов Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Представлені результати впливу малих доз іонізуючого випромінювання на отримання селекційно-цінних форм ярого ячменю. Найбільшою генетичною активністю серед досліджуваних доз гама-променів виділялись дози з опромінюванням 500 та 1000 Р, де спостерігалось більше 20 типів мутацій. Максимальний вихід господарсько-цінних форм...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63.631.52 КОРНЄЄВА М.О., кандидат біол. наук, п.н.с., НЕНЬКА М.М., аспірант, ВАКУЛЕНКО П.І., кандидат с.-г. наук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ АГРОФОНІВ ДЛЯ ОЦІНКИ АДАПТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті йдеться про необхідність удосконалення оцінок селекційних номерів у селекції на адаптивну здатність на...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12) УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Злотін, В. О. Максимович, М. В. Говта, Н. М. Лялюк, Т. Ю. Маркіна, К. М. Маслодудова, О. В. Машталер, А. І. Сафонов, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ НОРМОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ Донецький національний університет; 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 46 е-mail: eco99@i.ua Беспалова С. В., Горецький О. С., Злотін О. З.,...»

«УДК :632.112:631.81 ЗАСУХОСТІЙКІСТЬ І ВОДОСПОЖИВАННЯ РІЗНИХ ЗА СКОРОСТИГЛІСТЮ ГІБРІДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Ткаліч Ю. І., Ніценко М. П. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України Наведені дані про вплив обробки насіння соняшнику гібридів Кий, Ясон, Зорепад біопрепаратами на засухостійкість, водоспоживання і врожайність. Встановлено можливість підвищення продуктивності культури за рахунок інокуляції насіння діазофітом, КЛ-9, фосфоентерином +діазофіт....»

«Висновок. Застосовані методи досліджень дали можливість більш глибше вивчити гістохімічну та субмікроскопічну перебудову клітин печінки і з’ясувати структурно-функціональний стан гепатоцитів у курчат-бройлерів різних дослідних груп, і визначити, що застосування пробіотика «Probion» в дозі 1,0 мг/кг корму найбільше сприяє посиленню енергопродукуючої та білоксинтезувальної функції печінки і кращому засвоєнню поживних речовин організмом курчат – бройлерів. БІБЛІОГРАФІЯ 1. Гужвінська С.О....»

«Розділ 5. Внутрішні незаразні хвороби та клінічна біохімія Materials and Methods. Intact chickens White leghorn breed was used in the experiment. Chickens of first and second groups were injected intramuscularly of a plasmid DNA 110 ng dose with liposomalcomplex of 10 mM phosphatidyl choline CTAB (CTAB 0.5 %). Immunostimulant Cythosol was additionally added intramuscularly in the second group. The third group and the fourth group were intact. Chickens of first, second and third groups were...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 336.113.12:620.952 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ Макарчук О.Г., к.е.н. Національний університет біоресурсів і природокористування України Оцінено нормативно-правову базу розвитку біоенергетики у країнах світу та Україні у контексті зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв. Обгрунтовано перспективу виробництва альтернативних джерел енергії для підвищення енергетичної, соціальної та екологічної безпеки...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»