WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Вивчення стану екосистеми річки Шипот у результаті будівництва гідротехнічної споруди та ділянки перспективного будівництва об’єкту малої гідроенергетики вище за течією. (Study of. ...»

-- [ Страница 3 ] --

Зміни рН від станцій вище водосховища донизу свідчать про особливості цього показника у межах водосховища (до закислення спричиняється розведення тут риби та стоки з рибницьких ставів (ст. 3), що свідчить на користь виділення значних кількостей у цій водоймі вуглекислого газу, однак нижче за течією значення рН поступово підвищуються, що можна пояснити зростанням процесів продукції ОР у перифітоні на гальці. Разом із тим, як нормальне можна вважати значення рН у чистій (еталонній) річці Шипотець – 7,26, що є вище за усі інші значення.

ВПП та загальна деструкція ОР в планктоні.

5.2.

Оскільки продукція (як чиста, так навіть і валова у планктоні водосховища у період досліджень не спостерігалася, то для оцінки деструкції ОР використовувалися як затемнені, так і світлі склянки.

Табл. 5.2.1 Показники деструкції ОР (дж/м3) в планктоні водосховища водозабору малої ГЕС на р Шипот (Станція 4).

–  –  –

1 30.11.2013 0,25 31558,924 7,5 2 30.11.2013 0,25 12595,884 3,0 3 30.11.2013 0,75 6228,732 1,4 4 30.11.2013 0,75 4498,528 1,0 5 30.11.2013 1,25 13772,423 3,2 6 30.11.2013 1,25 13495,590 3,1 Враховуючи, що співвідношення 4,2 кДж/г сирої органічної речовини, то у крайній колонці представлені дані, що дозволяють судити про значну деструкцію ОР у товщі води водосховища протягом доби. Слід зазначити, що у теплий період року ці значення будуть у 3-4 рази вищими. Відсутність первинної продукції свідчить про те, що у планктоні відбувається деструкція аллохтонної ОР, тобто такої, що утворилася в іншому місці. Також відсутність протистопланктону та зоопланктону дозволяє встановити, що процеси деструкції у товщі води водосховища відбуваються за рахунок мікрофлори (бактеріальна деструкція) і, ймовірно, хімічної деструкції ОР (незначний відсоток).

Частина процесу деструкції ОР відбувається у донних відкладах, причому як за рахунок аеробної деструкції (за участі кисню), так і анаеробної (без участі кисню, про наявність якої свідчать бульбашки метану з сірководнем, котрі періодично піднімаються із дна).

Мікрофлора (бактерії).

5.3.

Мікрофлора водоймища характеризує інтенсивність процесів розкладу ОР, його забруднення і характер процесів трансформації ОР, що в ньому протікають. Тому мікробіологічна характеристика водоймища є важливим доповненням при оцінці якості природної води.

Усі мікроорганізми, що є показниками забруднення води, за класифікацією Кольквітц-Марсона, поділяються на катаробів та сапробів.

Катароби – мікроорганізми, які мешкають у чистих водоймах. Сапроби організми, що живуть у прісних водоймах з різним рівнем забруднення.

Кількісні та якісні співвідношення у водних біоценозах не стійкі і змінюються залежно від вмісту органічних речовин, зміни інших умов, тобто змінюються у залежності від сапробності [26, 27].

Сапробність показує весь комплекс особливості водойм, який визначається розвитком відповідних мікроорганізмів у воді та вмістом органічних речовин у певних концентраціях і певного ступеня мінералізації.

Бактеріологічні показники характеризують забруднення води патогенними мікроорганізмами.

До бактеріологічних показників відносяться:

-Колі-індекс – кількість кишкових паличок в 1 літрі води;

-Колі-титр – кількість води, яка містить одну кишкову паличку.

Для оцінки спрямованості антропогенного впливу на водну екосистему (р. Шипот) відбирали взірці води для визначення чисельності мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп. Результати досліджень мікропланктону наведені в таблиці (1).

Табл. 5.3.1 Чисельність бактеріопланктону р. Шипот Місце вібору МПА Ендо Колі-індекс Колі-титр (млн.КУО/1см ) (тис.КУО/1см3)

–  –  –

Більшості видів мікроорганізмів, що входять до складу бактеріопланктону, властивий хемоорганогетеротрофний обмін речовин. Для них основним джерелом енергії і вуглецю є органічна речовина. Під дією бактерій відбувається трансформація складних органічних сполук та їх подальша мінералізація, зміна хімічного складу води, газового режиму, потоку біогенів.

Діяльність бактеріального населення є одним із ключових чинників, що визначають збалансованість процесів первинного продукування і деструкції органічної речовини, а отже, екологічний стан водойм. Таким чином, бактеріопланктон, його чисельність і біомаса адекватно відображають загальний рівень накопичення органіки автохтонного (такого, що виробляється усередині системи) та алохтонного (зовнішнього) походження.

Враховуючи трофічну роль, фізіологічні та індикаторні властивості бактеріопланктону, його показники використовують для визначення трофічного статусу водойм [13, 14, 15]. Результати досліджень бактеріопланктону у воді відібраній на станціях 1; 2 показали, що за санітарними показниками Колі-титр та Колі-індекс вода відповідає екологічним нормативам і характеризується як чиста. Характеристика водного об’єкту за бактеріологічнми показниками [28] наступна: категорія якості вод 1; категорія якості вод за ступенем їх чистоти чисті; трофність оліго-мезотрофні; сапробність -олігосапробні.

Дослідження води, відібраної у стоках рибного господарства Шипот, показали значне забруднення. За санітарними показниками вода характеризується, як дуже забруднена, що обумовлено надходженням значної кількості алохтонної органіки та ксенобіотиків. Характеристика водного об’єкту за бактеріологічнми показниками наступна: категорія якості вод-5; категорія якості вод за ступенем їх чистоти дуже брудні; трофність гіпертрофні; сапробність полісапробні.

Рис.5.3.1 Колонії E. coli у водній екосистемі С-після рибогосподарства, L-у водосховищі Рис. 5.3.2 Колонії E. coli у водній екосистемі Р-після ГЕС до зліття, А-після злиття Аналіз бактеріопланктону у водній екосистемі після ГЕС (станція 9), показав забруднення води але значно нижче ніж на станціях (4, 5, 6), причому слід зазначити, що загальне число мікроорганізмів зростає, а вміст кишкової

–  –  –

Характеристика водного об’єкту (станція 9) за бактеріологічнми показниками перифітону наступна: категорія якості вод-5; категорія якості вод за ступенем їх чистоти-помірно забруднені; трофність – ев- чи політрофні;

сапробність – альфа-мезосапробні.

Отже, результати мікробіологічних досліджень водного об’єкту вказують на те, що значні негативні зміни у водній екосистемі обумовлені функціонуванням рибного господарства «Шипот», що підтверджується еколого-мікробіологічними та санітарними показниками. Функціонування ГЕС не викликає суттєвих негативних змін у життєдіяльності водних мікроорганізмів. Враховуючи комплексні мікробіологічні дослідження водної екосистеми по основних пунктах спрямованого антропогенного впливу, рекомендуємо реконструювати (модернізувати) роботу рибного господарства «Шипот», щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля та запобігти незворотним екологонебезпечним змінам у функціонуванні водної екосистеми р.Шипот.

Планктон.

5.4.

При обробці проб планктону (фіксованого) досліджуваного комплексу водойм не були виявлені організми протисто та зоопланктону. У пробах присутні часточки піску детриту та фрагменти листя.

Характеристика фауни бентосу та перифітону.

5.5.

Навіть короткотермінові дослідження дозволили виявити багату протистофауну, зокрема кількість видів інфузорій становила 50, а корененіжок

– 17. Також виявлено ряд представників зі складу мейобентосу та макробентосу, зокрема з рачків – остракоди, циклопоїди та гарпактикоїди, черви коловертки 5-6 видів, гастротріхи (черевовійчасті) – 2 види, турбелярії, олігохети, а також личинки веснянок, хірономід, двостулкові молюски та ін.

(табл. 3). Більшість видів є типовими, характерними для передгірних річок Карпат.

Кількісні характеристики «живих» (нефіксованих формаліном) проб досить суттєво відрізняються. Якщо у донних відкладах водосховища чисельність інфузорій може становити 50-60 млн./м кв., то нижче в-ща за течією, де грунт є галькою (камінням), а населення на його поверхні може характеризуватися, як перифітон – від 2 до 30 млн.\ м кв у залежності від швидкості течії. Якщо в основному руслі Шипота нижче водосховища чисельність інфузорій була нижчою, то з впадінням водного потоку після гідровузла і зростанням водності чисельність цих найпростіших різко –на порядок знижується. У каналі на витоку з гідровузла – біотоп щебінь – чисельність інфузорій становить 2-3 млн., тобто така ж, як і далі униз по річці за течією.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Суттєво нижча за основне русло також біомаса інфузорій на вказаних ділянках нижче гідровузла, однак, не в такій мірі, як чисельність.

Функціональні характеристики угруповання інфузорій у донних відкладах водосховища свідчать, що мінералізація (розклад, деструкція) ними ОР становить до 0, 2 г\м кв за добу. Враховуючи, що частка інфузорій лише зрідка перевищує у водоймах подібного типу 10% загальної деструкції ОР, сумарну деструкцію можна оцінити в приблизно 2 г/м кв за добу, тобто, мінералізація органічної речовини у планктоні і бентосі водосховища, незважаючи на досить значні мілководні ділянки, навіть за відсутності зоопланктону відбувається, в основному, у планктоні водосховища.

Ряд видів інфузорій виявилися хорошими індикаторами якості води за органічним забрудненням і широко використовуються для оцінки сапробіологічного статусу водойм [29], що дало можливість розрахувати індекси сапробності на різних станціях.

Отже, всюди у водосховищі та нижче нього, а також на потоку, що витікає з рибницьких ставів спостерігається альфа-мезосапробна зона органічного забруднення, однак, ймовірно, це зв’язано з ослабленням процесів самоочищення у холодний період року. Найгірша ситуація спостерігається на щебені, що нижче гідровузла, де встановлена глибока альфа-мезосапробна зона органічного забруднення – 3,23 (межа полісапробної зони – 3,5).

Табл. 5.5.1 Таксономічний склад протисто- та зообентосу р. Шипот. і притоки Шипотець Станції Таксономічна група

–  –  –

Найбільша кількість видів зообентосу відмічена для станції на струмку Шипотець. Тут функціонує типово природне гірсько-струмкове донне угруповання в якому провідна роль належить корененіжкам та рачкамгарпактикоїдам (табл. 5).

Видова (або таксономічна) різноманітність того чи іншого угруповання є показником його екологічного стану. В сприятливих умовах формуються багаті за кількістю видів (або таксонів) біоценози, які відрізняються полідомінантністю (poli - багато), тобто наявністю значної кількості видів з високою чисельністю Приклад сприятливих умов - дуже чисті річки, в яких чисельність і біомаса бентофауни можуть бути невисокими, але рівномірно розподіленими між видами (так звана, вирівняність угруповань, що може характеризуватися за допомогою індекса Брея-Кертіса).

В угрупованнях, що населяють біотопи з екстремальними умовами, як правило, знижується видова (таксономічна) різноманітність, і вони стають монодомінантними, тобто високу чисельність і біомасу має 1, в крайньому випадку, 2 види. Прикладами екосистем, що розвиваються в екстремальних умовах, можуть служити екосистеми сильно забруднених ділянок водойми, де обмежуючим фактором служить кількість забруднюючої речовини. У таких умовах відбувається зміна структури донних угруповань, яка може бути виражена індексами видового різноманіття (табл. 6,7).

Чим більше значення індексу Шеннона (комплексний показник, що характеризує як вирівняність, так і видове багатство, тобто кількість видів на одиницю площі), тим більше видове різноманіття угруповання та рівномірне співвідношення окремих видів за чисельністю (чи іншими показниками!).

Зазвичай значення індексу лежать в межах від 1,5 до 3,5, рідко перевищуючи 4,5.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»

«УДК 37.033 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ АСПІРАНТУРИ ЯК ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ Шпаківська І.М., Козловський М.П. Інститут екології Карпат НАН України Завершення реформування третього рівня екологічної освіти в Україні потребує модернізації традиційної аспірантури шляхом запровадження докторських програм. Доцільним є ініціювання процесу наближення програми підготовки в аспірантурі до структурованих програм докторських шкіл, а саме розроблення...»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Національний університет “Львівська політехніка” Одеська державна академія технічного регулювання та якості Херсонський національний технічний університет Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів безпека життя і «Якість та діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи» 15-20 травня 2015...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВІНАРСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 579.841.11.22 ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ RALSTONIA SOLANACEARUM (Smith, 1896) ВІД ЇХ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 03.00.07 –мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВОЙЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 663.12/.14+537.868 ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДРІЖДЖІВ 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертація є рукопис. Робота виконана у відділі фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К....»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 657:336.22:332.3 ББК 65.052.2 Кушніренко Олександр Анатолійович, аспірант Національний університет біоресурсів та природокористування України ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ У статті визначено роль землі в галузі сільського господарства як важливого об’єкта обліку та оподаткування. Охарактеризовано особливості земель сільськогосподарського призначення як основного засобу аграрної...»

«ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ББК 28.0я 72 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Колегії Міністерства освіти України (протокол № 1/11-2323 від 24 липня 2003 р.) В и д а н о за р а х у н о к д е р ж а в н и х кош тів. П р о д а ж за б о р о н е н о. З а г а л ь н а біол огія : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 328 навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. 3-є ви д.К.: Генеза, 2 006.272 с.:...»

«УДК 637. 54'65; КП 00419880 № держреєстрації 0107U003168 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Технологічний інститут молока та м'яса 02660, м. Київ-2, вул. М.Раскової, 4а (044 517-04-58) ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Технологічного інституту молока та м'яса Г. О. Єресько 2010 р. ЗВІТ За темою № 80.07 «Дослідити вплив активності води аw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці (кінцевий) Заст. директора з наукової роботи, канд. техн. наук І.О. Романчук Керівник теми,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО ДРОБЕЦЬКА Ірина Вікторівна УДК 582.232:[581.143+581.19]:581.13 ВПЛИВ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА РІСТ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД SPIRULINA PLATENSIS (NORDST.) GEITLER 03.00.17 — гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Севастополь 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, м. Севастополь...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»