WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Література 1. Бойко Л.М. Об`єктивна необхідність регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Землеустрій і кадастр, 2009.- № 3.- с. 36-40. 2. Сисолін П. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №1 (48)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2011

Забезпечення умов для поліпшення якості ґрунтів є важливою складовою успіху

реалізації державної політики економічного і соціального розвитку країни. Проблема

припинення деградації ґрунтів має бути у центрі уваги не тільки сільськогосподарських

товаровиробників, а й суспільства в цілому.

Література

1. Бойко Л.М. Об`єктивна необхідність регулювання земельних відносин у сільському господарстві / Л.М. Бойко // Землеустрій і кадастр, 2009.- № 3.- с. 36-40.

2. Сисолін П. Українська земля – багатство держави / П. Сисолін // Техніка АПК, 2008. - № 11-12. - с.6-7.

3. Шарий Г. Державне управління землями сільськогосподарського призначення / Г.

Шарий // Землевпорядний вісник, 2010. - №5. - с.12-19.

Summary Rationalization of land management in the Vinnitsa region / A. Kolesov, I. Pekarskа In this paper the problems of land use at the present stage and the current state of land management in the Vinnitsa region.

Key words: land use, land, arable lands, land, land management, fertility.

УДК 338.43:620.92

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА

Мазур В.А., к.с.-г.н., доцент Мазур К.В., к.е.н., доцент Вінницький національний аграрний університет Розглянуто питання щодо розвитку виробництва біопалива. Визначено напрями диверсифікації розвитку аграрного виробництва.

Ключові слова: біопаливо, біодизель, біоетанол, біомаса, виробництво, сировина.

Вступ. Початок XXI століття характеризується глибокими трансформаціями уявлень суспільної думки про найбільш ефективні та раціональні джерела енергетичних ресурсів.

Пошук оптимальної конфігурації можливостей за існуючих економічних, екологічних та соціальних обмежень в енергетичній політиці є складною проблемою і викликом для сучасної цивілізації, що далеко виходить за межі навіть глобальної енергетичної кризи 70-х років минулого століття.[1, с.5] Існують прогнозні дані, що до 2015 р. розвідані запаси нафти будуть вичерпані на 60%, видобуток скоротиться на 30-40%, а потреба у споживанні енергії у світі до 2030 р. зросте на 60%. Одним із шляхів зниження залежності від нафти є переорієнтація на альтернативні джерела енергії. При цьому актуальність проблеми лише зростає: якщо спочатку це розглядалося як уникнення екологічних проблем, то підвищення світових цін на нафту примусило країни, особливо ті, що імпортують енергоносії, вбачати в цьому питання енергетичної безпеки [2].

Серед відновлюваних джерел енергії дедалі більшого розвитку набувають енергоносії біологічного походження або біопалива: біодизель, біоетанол, біогаз.[3]

–  –  –

Дослідження теоретичних аспектів і практичного використання альтернативних джерел енергії з біомаси висвітлені у працях вітчизняних та іноземних науковців: О.Гауфе, Г.Гелетухи, В.Долинського, В.Дубровіна, Г.Калетніка, М.Калінчика, М.Корчемного, Х.Лінса, Ю.Матвєєва, М.Мхітаряна, Д.Шпара, О.Шпичака, Г.Штрьобеля, Х.Шульца та інших учених.

Постановка задачі. Проаналізувати переваги та недоліки, проблеми і перспективи розвитку виробництва біопалива, визначити напрями диверсифікації розвитку аграрного виробництва.

Результати дослідження. Нині біоенергетика формує 46% ринку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), забезпечуючи половину із 2,3 мільйонів робочих місць, задіяних у сфері відновлюваної енергетики. На відміну від інших видів ВДЕ, біомаса є універсальною.

Біомаса – це єдине джерело відновлюваної енергії, здатне замістити всі види викопного палива і є в достатній кількості практично в усіх точках земної кулі [4].

Як стверджує А. Долінський, академік НАН України, директор Інституту технічної теплофізики НАН України, біомаса є основним відновлюваним джерелом енергії в країні, що може замінити використання мінеральних традиційних палив. Її потенціал становить близько 24 млн. т умовного палива на рік, що складає понад 10% від загального споживання первинних енергоресурсів України. Крім того, це допоможе скоротити шкідливі викиди в атмосферу [5].

Зараз багато країн роблять ставку на біопаливо. Нині серед рідкого біопалива частка біоетанолу складає 90%, біодизелю – 10%. Найбільшими виробниками етанолу залишаються США і Бразилія – відповідно 50,9% і 36,5% світового виробництва. ЄС лідирує в сфері виробництва біодизельного палива – 59, 8% світових обсягів виробництва, значно менше виробляють США – 16,5%. Світовий обсяг виробленого палива в даному році становив 62,2 млрд. л, з яких 4/5 припадає на етанол. Біоенергетичними ресурсами для його виробництва є переважно кукурудза, цукрова тростина, соя [6].

У США основною сировиною для виробництва біоетанолу є кукурудза, в Бразилії – цукрова тростина. З 1 га кукурудзи в США отримують близько 3000 л спирту, в Бразилії з 1 га відповідної площі – 6000 л. Проте найбільшу кількість етилового спирту (близько 7000 л) отримують у Франції з 1 га цукрових буряків. Ця культура вважається перспективною для етилового спирту у Франції та інших країнах ЄС [7].

Перспективний розвиток НВДЕ в країні, згідно з основаними принципами Зеленої книги, має відбуватися на основі економічної конкуренції з іншими джерелами енергії з одночасним впровадженням заходів державної підтримки перспективних технологій НВДЕ, які відображують суспільний інтерес щодо підвищення рівня енергетичної безпеки, екологічної чистоти та протидії глобальним змінам клімату.

На сьогодні найбільш швидкими темпами здатна розвиватись біоенергетика.

Очікується, що енергетичне використання всіх видів біомаси здатне забезпечити щорічно заміщення 9,2 млн. т у.п. викопних палив на рівні 2030 року, в тому числі за рахунок енергетичного використання залишок сільгоспкультур, зокрема, соломи – 2,9 млн. т у.п., дров та відходів деревини – 1,6 млн. т у.п., торфу – 0,6 млн. т у.п., твердих побутових відходів – 1,1 млн. т у.п., одержання та використання біогазу – 1,3 млн. т у.п., виробництва паливного етанолу та біодизеля – 1,8 млн. т у.п. Загальний обсяг інвестицій у розвиток біоенергетики складе до 2030 року близько 12 млрд. грн.[8] Тенденції останніх років позитивно впливають на розвиток біоенергетики. Серед таких тенденцій швидкий ріст цін на природний газ; підвищення інтересу до експорту української біомаси в країни ЄС - Німеччину, Польщу, Швецію, Данію, Італію; розвиток законодавства для деяких секторів біоенергетики; надлишок ріллі (до 5 млн. га); відносно недорога робоча сила (500 доларів/людину на місяць); хороший урожай і відносно низькі ціни на зерно та солому [5].

Україна має сприятливі умови для вирощування сільськогосподарських культур (рапсу, сої, кукурудзи, соняшників та ін.) в якості сировини для виробництва біопалива. За Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 умови відведення під рапс 10% сільськогосподарських земель та врожайності 25 ц/га країна може щорічно вирощувати до 8,5 млн. т рапсового насіння, переробка якого забезпечує вихід близько 3 млн. т біопалива щорічно. Однак, оптимістичним оцінкам розвитку ринку біопалива протиставляють проблеми існування енергоємних технологій виробництва біопалива та відсутність інституційного забезпечення ринку біопалива.[1, с.24] Агропромислове виробництво України володіє значним потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії. Згідно експертних оцінок щорічний загальний потенціал біомаси складає близько 49 млн. т у.п., технічно досяжний – 36 млн. т у.п., а економічно доцільний – 27 млн. т у.п. (табл. 1.)

–  –  –

Основними складовими потенціалу є відходи виробництва сільськогосподарських культур та енергетичні культури. Серед сільськогосподарських відходів найбільший економічний потенціал мають відходи виробництва соняшника та кукурудзи на зерно.

Співмірний з сільськогосподарськими відходами економічний потенціал енергетичних культур.

Крім енергетичних проблем, застосування біомаси та біопалив може сприяти вирішенню ряду важливих екологічних проблем. Зокрема, таких як стан повітря, забрудненого шкідливими речовинами вихлопних та димових газів, та великі обсяги викидів в атмосферу парникових газів (діоксиду вуглецю, метану та інших). Біомаса є відновлюваним, екологічно чистим паливом за умови екологічно раціонального виробництва та використання. Використання біопалива не призводить до підсилення глобального парникового ефекту, оскільки біомаса є СО2 – нейтральним паливом. Впровадження біоенергетичних проектів в рамках механізмів Кіотського протоколу є ефективним напрямом зниження викидів парникових газів. Існуюча в Україні енергетична та екологічна ситуація вимагає широкого впровадження біоенергетичних технологій і застосування всіх видів біопалив.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Головними проблемами, які стримують використання біопалива, є: відсутність чіткої стратегії розвитку, в якій були б враховані всі фактори впливу забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки, забезпечення зростаючого попиту на моторне паливо та збереження родючості сільськогосподарських земель; відсутність збалансованої системи правових, регуляторних та інших ринкових інструментів, які б дозволяли проводити ефективну економічну діяльність у сфері виробництва та споживання біопалива; недостатній розвиток Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 інфраструктури зберігання та реалізації рідкого біопалива; відсутність дієвого контролю за якістю біопалива на всіх етапах його виробництва та реалізації; несприятливі умови для залучення інвестицій, у тому числі іноземних; низький рівень виконання прийнятих рішень та нормативно-законодавчих актів на всіх рівнях влади.

В Україні вже давно назріла проблема створення енергетичних плантацій, наприклад кукурудзи, яка є одним з найбільш ефективних накопичувачів сонячної енергії у вигляді біомаси та дозволяє отримати в енергетичному еквіваленті приблизно 15 т у.п./рік з 1 га.

Можуть також використовуватись посіви рапсу та інші. З 1 тонни рапсу можна отримати близько 300 кг (30%) рапсового масла, а з нього - 270 кг біодизельного пального.

Прикладами корисного біопалива виступають біометан з гною, використання якого скорочує викиди на 170%, а також біоетанол другого покоління, який виготовляється з сільськогосподарських відходів і відходів деревообробної промисловості, використання якого дає скорочення шкідливих викидів на 80-90% в порівнянні з бензином.

Останнім словом в біоенергетиці є біопаливо третього покоління - паливо, що отримується з продуктів життєдіяльності спеціальних бактерій. В американських лабораторіях вже отримані генетично модифіковані мікроорганізми, здатні, споживаючи рослинні відходи, виробляти насичені вуглеводні (алкани) - сполуки, що є основою бензину.

Масове виробництво біопалива третього покоління поки не запущене, однак, якщо це трапиться, то суспільству буде доступне паливо, аналогічне бензину, ціна якого не перевищить 50 доларів за барель [10].

Біоенергетика є потужним стимулом для розвитку аграрного сектору. Вона інтенсифікує потік інвестицій у сільське господарство, сприяє вдосконаленню технологій та інфраструктури, що призведе до зростання виробництва продовольства та його здешевлення.

Особливе значення набуває розробка концепції організації підприємств з переробкою біомаси із повним забезпеченням їх місцевою сировинною базою.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Баджурак Олена Вячеславівна УДК:635.5+634.1 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARY ПРИ ПАРАЗИТИЗМІ НА ТОМАТАХ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06.01.11-фітопатологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті захисту рослин УААН Науковий керівник – доктор біологічних наук, академік УААН Лісовал Михайло Павлович, Інститут захисту рослин,...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО УДК 633.63.631.52 КОРНЄЄВА М.О., кандидат біол. наук, п.н.с., НЕНЬКА М.М., аспірант, ВАКУЛЕНКО П.І., кандидат с.-г. наук Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ АГРОФОНІВ ДЛЯ ОЦІНКИ АДАПТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У статті йдеться про необхідність удосконалення оцінок селекційних номерів у селекції на адаптивну здатність на...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВОЙЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 663.12/.14+537.868 ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДРІЖДЖІВ 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертація є рукопис. Робота виконана у відділі фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«УДК 619.614.9:636 РОСТОВІ ФАКТОРИ ТКАНИН РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ САМОК ПРИ СТАНОВЛЕННІ ВАГІТНОСТІ НА ДОІМПЛАНТАЦІЙНИХ СТАДІЯХ С. В.Федорова1, А. В. Мадіч2, О. В. Штапенко1 Інститут біології тварин НААН, Україна Інститут Генома людини Кембріджського Університету, Великобританія У статті описані дослідження білкового спектру тканин репродуктивних органів самок білих щурів лінії Wistar на ранніх стадіях вагітності (до стадії імплантації). За допомогою методу електрофоретичного розділення білків у...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 Summary. Ivanenko O.V., Kryzhanovskyi S.A., Cherninskyi A.O., Zyma I.G. Age related features of the sources of cognitive event-related potentials P300 in humans. P300 event-related potentials are considered to be closely related to cognitive processes. In this research we examined age-related changes of auditory event-related potentials P300 and activity of their sources. Event related potentials were measured in 18-20 and 44-60 years old healthy subjects....»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*416:630*181 В. І. ФОМІН, Т. П. ВОВК * ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ДИНАМІКОЮ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД І МЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ ЧИННИКАМИ Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА Проаналізовано зміни температури повітря, вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, які в посушливих умовах піщаних Нижньодніпровських арен є домінуючими чинниками в цілому та протягом вегетаційного періоду, та стан соснових насаджень....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВІНАРСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 579.841.11.22 ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ RALSTONIA SOLANACEARUM (Smith, 1896) ВІД ЇХ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 03.00.07 –мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім....»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»